FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org

                                                                                                                                 2015.12.30

Ptaah och Billy i samtal om…


Giza-pyramiden

Andeform och skendödhet

Radiovågor

Stenar och kristaller

Utomjordiska baser

Plejariska försök till kontakter med USA

Kristna religionens illdåd

Big Bang

Sjukdomars spridning och uppkomst mellan folken

Plejariska federationens språk

Teleportationsportar

Askets folks tekniska utvecklingsnivå


Ur Stimme der Wassermannzeit Nr. 87/1 juni 1993.Översättning: Ingvar Abrahamsson

Korrigering: Inger WiklundUtdrag ur 246:e kontakten lördag 19 juni 1993 kl. 23,17.Billy: Ni har en gång förklarat för mig, att i hela Universum skulle det existera 280 grundämnen - efter det att Guido ge­nom beräkningar stött på det. Jag räknade då ut, att Gi­za-pyramidens ursprungliga höjd utgjorde 152,955347 meter, vilket ni har bekräftat för mig. Till detta sade ni också, att dagens höjd av omkring 136,8 meter upp­stod därigenom, därför att de gamla egyptierna osv. till den grad hade schaktat bort så mycket material från pyramiden, att den just hade skrumpnat ihop på så sätt. Nu påstår de jordiska fors­karna, att den stora Giza-pyramiden ursprungligen hade va­rit 146,6 meter, men som efter mina beräkningar och efter era påståenden inte motsva­rar sanningen. Den ursprungliga höjden uppgick faktiskt till 152,955347 meter, som omräknat i kilometer motsvarar den exakta distansen mellan jorden-so­len och följakt­ligen därmed en AE, en astronomisk enhet. Ett faktum, som motsäger den inexakta avståndsuppgiften från jorden-solen genom den jordisk-astronomiska vetenska­pen. Intressant är nu den fortsatta beräkningen, som jag har gjort den gången, närmare bestämt att ur den exakta py­ra­midhöj­den resp. ur det exakta avståndet jorden-solen och med talet av samtliga 280 grundämnen låter sig räknas ut den nuva­rande exakta ljushastigheten, när man anlitar mul­tiplika­tionsfaktorn 7. Uträkningen låter då på föl­jande sätt:


         280 x 7 = 1960 x 152,955347 = 299792,48012


Således är det slutresultatet av den nuvarande ljushastig­heten, som uppgår till 299 tusen 792,48012 kilometer per sekund. Denna beräkning fick jag den gången inte till­kän­nage offentligt, liksom inte heller grundämnenas exakta an­tal. Nu är frågan den, om dessa av mig uppställda beräk­ningarna fortfarande måste hemlighållas eller om man nu får tala öppet om det?


Ptaah:

122. Det föreligger inget skäl att hemlighålla det längre.*******Billy: Tack, min nästa fråga hänför sig till infrysning resp. chockinfrysning av livsfor­mer av alla slag: Om t.ex. en män­niska av någon som helst orsak blir chockinfryst, kanske ge­nom en tidsövervinnelse osv., då, så antar jag det, befin­ner sig denna människa i ett slag av skendöd. Men detta bety­der, att andeformen inte lämnar kroppen, utan förblir i fort­sättningen i denna till den tidpunkt, tills kroppen blir åter­upplivad. Stämmer mitt antagande? Efter vad jag känner till så har ni förr i tiden använt sådana metoder själva, eller?


Ptaah:

129. Det är riktigt, liksom också dina utläggningar.

130. Skulle kroppen till en materiell livsform dö genom en chockin­frys­ning resp. helt enkelt bli lämnad av andeformen, då skulle denna andeform inte återvända in i den motsvarande krop­pen, utan gå in i andra sidans område och därifrån skulle denna som ändamål för en ny reinkarnation åter gå in i en absolut ny kropp.

131. Har andeformen en gång lämnat en kropp återvänder den aldrig till den lämnade kroppen, utan uppsö­ker utan undantag bara en ny och för nästa livets be­stämd kropp.


Billy: Det klarlägger ju också de dumma påståenden hos alla de som säger, att de själva eller andra hade varit kliniskt döda, sett andra sidan osv. och trots det återvänt i den döda kroppen, och ånyo hade gett liv åt denna.


Ptaah:

132. Det är dumheter, om man utgår från det att den kli­niska döden kan jämföras med den faktiska döden.

133. San­ningen för sådana påståenden är faktiskt den, att de påstådda 'avlidna' bara var i ett tillstånd av skendödhet och där andeformen stannar kvar i kroppen, medan det materi­ella medvetandet arbetar dolt och framkallar drömmar samt vi­sioner osv.

134. Skendöda blir i regel förklarade döda av de jor­diska läkarna, varvid hela kroppen däremot sanningsen­ligt bara lever vidare i ett oerhört förminskat funk­tionstill­stånd, som de jordiska läkarna emellertid ännu inte är i det läget att fastställa.


Billy: Då är också det klart. Sedan någon tid talas det om, att radiotelefoner på grund av radiovågor vore farliga för människor. Är det faktiskt så eller motsvarar det åter en gång ett försök av vissa element att fördärva livet för inne­havare av telefoner? Dessutom äger också jag en sådan i bilen, som du ju vet, varför jag skulle vilja ha visshet om den kan skada min hälsa.


Ptaah:

135. Radiovågor är faktiskt skadliga för människornas hälsa, liksom fallet är med djur och växter.

136. Starka radiosän­dare förmår att skada livsformer av alla slag på mycket långt avstånd, till vilka också vuxna träd och elefanter samt valar tillhör när dessa träffas av radiovågor.

137. Vid så kallad skogs­död spelar således jämte miljöföroreningen på känt sätt också en viss radiovågstörning med, som är medskyldig, närmare bestämt, där radiovågorna uppträder speciellt ut­ökat eller koncentrerat, som just på förläggningsorter eller inom räckvidden av starka radiosändare osv.

138. Speciellt an­ten­nerna är de viktigaste faktorerna i detta avseende med sådana sändare- eller mottag­ningsanläggningar, därför att de förstörande och skadande krafterna utgår från dem.

139. Detta är ett faktum, som också påträffas i elektrisk ström och följ­aktligen i ströman­läggningar, som transformatorer, led­ningar, generatorer och instrument samt appara­ter i mindre eller större mått, varför människan rentav inte skall vistas och även inte vara bosatt i omedelbar närhet under längre tid i områden med sådana tekniska land­vin­ningar.

140. Ju starkare anläggningarna osv. är, desto större måste säker­hetsavstån­det beräknas, som t.ex. vid ett kraft­verk eller vid en stor transformator kan uppgå till flera kilo­meter.

141. Antenner för ra­diovågor kan beroende på styrkan av utstrålningen från sän­dar- eller mottagningsområdet utbreda sin skadande el­ler rent av förstörande verkan hundratals eller rent av tusentals kilometer, närmare bestämt ge­nom svängningarna, som i sig transporterar farliga krafter.

142. Träffas livsformer, och speciellt människan av dessa krafter, då reagerar denna precis så på detta, som också djur och växter av alla slag.

143. Följderna av att bli träffad av dessa krafter är bland annat många hälso­skadande uppenbarelseformade tumörer, som t.ex. cancer, födelseskador, hjärtrytmstörningar, immunitets­bristsymptom, cirkulations­rubbningar, synskador och hörsel­skador samt hjärnskador.

144. Detta inträffar överallt där starka krafter genom svängning­arna överförs till livsformer, alltså på så sätt också hos radiotelefoner, varvid deras kraftut­strålning via antennen inte är mycket vidsträckt, så att det vid mindre apparater re­dan är tillräckligt att hålla antennen på ett avstånd av ca. 16 cm från huvudet, för att inte träf­fas av de skadliga krafterna.

145. Läggs antenner från radiotelefoner eller radioapparater samt tv-ap­parater osv. direkt mot huvudets område, då upp­värms huvud- och hjärn­organen, därför att de yttre in­träng­ande antennkrafterna producerar en värmealstring, som inte är lämplig för huvud- och hjär­norganen, utan är mycket skadlig.


Billy: Antennen till min radiotelefon är fastsatt på biltaket, medan jag har en öppen mikrofon i bilens inre som jag kan tala i, utan att jag måste lyfta luren från apparaten. Samma gäller också för högtalaren, som är inbyggd i apparaten och som jag inte behöver lyfta till örat.


Ptaah:

146. Det är mycket klokt, då du därigenom inte blir skad­ligt påverkad utav hela apparaten.


Billy: Och så nästa fråga: I vilken mån är kristaller eller hal­vädelstenar eller ädelstenar samt mineraler och malm osv. användbara beträffande ett befrämjande av hälsan för män­niskorna – räcker det med mindre bitar, som t.ex. häng­smycken eller dylikt?


Ptaah:

147. Förvisso uppvisar alla material svängningar, där­emot är dessa hos mindre objekt till den grad ringa, att de varken på kortare eller längre tid sett förmår att skapa en avgörande eller urskiljbar verkan i hälsobefrämjande eller medveten­hetsfrämjande form.

148. Dessutom har dessa material tillsam­mans den egenskapen, att ladda upp sig med mänsk­liga

ne­gativa svängningar, som bara kan avlägsnas genom ett helt bestämt reningsförfarande, som ju är känt av dig, men där­emot inte av jordemänniskorna.

149. Nämnda material kan bara då utveckla nyttiga positiva krafter i tillräckligt mått, om dessa är stora nog, varvid du enligt mitt vetande känner till proportionerna.


Billy: Ja, jag känner till dem – även de mycket långa ti­der som är erforderliga för en god verkan, och som på inget sätt och vis står i harmoni med charlatanerier och bedrägerier, som bedrivs av kristall- och mineral- samt malm- och ädelstenuppläggarna och talismanproducen­terna osv. Att mycket ofta de till mjöl krossade materialen bara leder till bestämda resultat när dessa intas, det vet och förstår inte heller de här be­dragarna och charlatanerna.


Ptaah:

150. Det motsvarar tyvärr sanningen.


Billy: En annan fråga: Har det under de sista tusen åren funnits några som helst baser resp. stationer av utomjor­diska på Venus eller på Mars, eller kanske på Merkurius el­ler på några andra planeter i

SOL-systemet, eller kanske på Må­nen?


Ptaah:

151. Nej, bara på Jorden och Månen.  


Billy: Och tillhörde dessa stationer olika utomjordingar?


Ptaah:

152. På Jorden tillhörde alla utan undantag oss, medan det på jorddrabanten var fyra (4) baser, som tillhörde rymd­farande folkslag, som på inget sätt stod i förbindelse med oss, men som däremot idkade kontakter med jord­lingar, men som på inget vis hänför sig till den nyare tiden.


Billy: Aha, - men nu kom jag på något: Vi har ju talat om era direktiv, att ni i anled­ning av dessa är bundna i den for­men att ni inte fick träda i direkt kontakt med be­stämda livs­former resp. med livsformer av bestämda utvecklingsnivåer. Men inte desto mindre har ni företagit ett försök att via mig träda i förbindelse med den amerikanska regeringen. Hur harmonierar det nu med era direktiv osv.?


Ptaah:

153. Som du vet, hade förbindelsen mellan den ameri­kanska regeringen och mel­lan oss bara kunnat följa på så sätt, att du hade fungerat som neutral personlig förmedlare, utan att vi själva hade framträtt.

154. Ett sådan förehavande i kontakt- och förbin­delsemässig form hade varit tillåten för oss genom direktiven.*******Billy: Ah ja, ni för ju jämte mycket annat även anteckningar om det, som har hänt med anledning av morden på jorde­människor utav den kristliga religionen. Är det exakta antalet känt för dig, jag menar fram tills idag?


Ptaah:

167. Din fråga tillhör ett av mina intresseområden, såle­des kan jag följaktligen ge dig en exakt upplysning.

168. Om vi delar upp de speciella områdena, då får det följande resul­tat:

169. Syftande på det direkta inflytandet och på den kristliga reli­gionens direkta skuld, varvid i synnerhet katolicismen måste nämnas som huvudskyldig faktor, som t.ex. genom inkvisi­tionen och kyrkodomstolar osv., har enligt våra upp­teck­ningar sedan beståndet av den kristliga kyrkan och reli­gio­nen 62 miljoner 214 människor mör­dats av dessa.

170. Ge­nom kristliga religionskrig omkom fram till 31 december, 1992  37 miljoner 817 människor, i motsats till 18 miljoner 104 genom alla övriga religioner, varvid det sig hos dessa övriga religio­ner inte hänför sig till tidrymden från år 1 efter Kristus fram tills idag, utan under tidsrymden av de sista 3000 åren.

171. Be­träffande vansinniga och fanatiska mord, som fått detta till resultat ur kristliga re­ligiösa aspekter, har sedan den krist­liga religionens existens mördats 12 miljoner 716 människor i varje gren, i motsats till 8,2 miljoner i alla övriga religioner och sekter osv. sedan 3000 år.

172. Ur det är det up­penbart, att den kristliga religionen i sina huvudlinjer och med alla sina hund­ratals sekter är den allra mest övervä­gande blodigaste religionen på jorden, som inte finner någon som helst jämfö­relse.


Billy: Med vansinniga och fanatiska mord menar du väl mord utav människor, som för att precisera saken, sker utav religiös villfarelse eller fanatism osv.


Ptaah:

173. Det är riktigt.


Billy: Bra, tack. Och min nästa fråga: I vissa saker har jag sedan min kollaps året 1982 några luckor i vetandet, som jag inte kan sluta så enkelt åter igen…


Ptaah:

174. Vilket är förståeligt, för du var ju närmare döden än livet, och detta under flera år, utan du genomled också en minnesförlust, genom den gick väldigt mycket vetande för­lorad för dig, men som du till stora delar nästan åter har avhjälpt genom att på nytt arbeta upp dina förmågor och allt vetande genom förnyat arbete med otroliga ansträngningar.

175. När det då fortfarande finns några små luckor, då liknar det mest ett un­der, att dessa inte är större.

176. För min del, det måste jag erkänna, hade jag väl ald­rig kunnat uppbringa denna oerhörda prestation.


Billy: Du är alltför vänlig med ditt smicker. Var snäll och lämna det och besvara följande fråga för mig: När Skapel­sen kreerade genom Big Bang, då måste det ändå ha varit på så sätt, att explosionshastigheten var väldigt mycket större, än just bara den 147-faldiga ljushastigheten. Enligt min åsikt måste den första hastigheten, centrum-explosions-expan­sions-hastigheten, om jag får kalla denna så, ha be­löpt sig till ska­pelsehastigheten och således 107000-faldiga ljushas­tigheten. I annat fall vore det näm­ligen inte möjligt, att uni­versums oerhörda avstånd hade kunnat uppstå. Det är väl rik­tigt?


Ptaah:

177. Naturligtvis.


Billy: Naturligtvis - kan ju verkligen inte vara på annat sätt. Men hur länge höll denna hastighet i sig; enligt min åsikt fick det bara röra sig om en sekund eller rentav om ett nano-ögonblick, för när jag överväger, att Skapelsen genom sin 107000-faldiga ljushastighet praktiskt taget i ett nano-ögonblick, om jag får kalla det så, förmår att färdas tvärs igenom hela universum med en tanke, då måste egentligen mitt antagande stämma. Man måste emellertid däremot uppmärksamma, att explosionen ju är utgången från ett cent­rum och utbredde sig äggformat, varigenom nano-ögon­blicket för den 107000-faldiga ljushastigheten bara gällde för radien, medan i sanning det dubbla omfånget måste bli mätt utifrån centrum, därför att under nano-ögonblicket ju univer­sumet utbredde sig äggformat åt alla sidor, alltså ett nano-ögonblick åt alla sidor i äggformad infattning.


Ptaah:

178. Det är om och om igen förvånande, hur du åter för­mår att sammanfoga fakta och händelser, fastän du genom minnesförlusten hade förlorat det motsvarande vetandet.

179. Häpnadsväckande.


Billy: Bra. Det gläder mig att jag låg rätt med mina funde­r­ingar, vilket man tyvärr inte kan säga om de jordiska astro­nomerna, som alltjämt påstår, att universumet bara vore 18-20 miljarder år gammalt, och att de med sitt forskande trängt fram till universumets slutpunkt. Allesammans har de ingen aning om det, att universumet indelas i sju bälten, och att dessa till den grad är så vittomfattande, att de aldrig kan ut­forska dessa med sina primitiva resurser. Så vet de inte heller, att de bara kan göra och bedriva sina observationer och forskningar just i materiabältet, som naturligtvis uppvisar vissa gränser och att nå dem är väl mycket möjligt, dock ännu inte för jordemänniskorna, därför att dessa gränser trots detta fortfarande är alltför långt avlägsna, för att de kan kartläggas och utforskas ap­paraturellt eller instrumentellt osv. från Jorden.


Ptaah:

180. Även det stämmer.


Billy: Denna vecka har jag läst i någon tidning eller tidskrift, att olika sjukdomar åter vore på fram­marsch hos jordemän­niskor, därför att de ålderdomliga medikamenterna inte längre vore verksamma, som dock under många år eller rentav årtionden hejdat eller utrotat dessa olika sjukdomar.


Ptaah:

181. Det motsvarar faktiskt sanningen, varvid de här händelserna beror på tiden och den oerhört växande över­be­folkningen.

182. Ju fler människor det nämligen finns, desto okontrollerat förmår de mest olikartade sjukdomar att

ut­breda sig bland dessa.

183. De mot dessa insatta medikamenter blir därmed ju längre tiden går overksamma, därför att under tidens lopp virus och bakterier immuniserar och anpassar sig till de mot dem insatta ämnena.

184. Utur detta resulterar å andra sidan en mutering av virus och bakterier osv., som ut­vecklar ny angreppsteknik mot kroppen och mot organen, som därför i regel inte besitter några som helst försvarsmöj­ligheter, därför att själva immunförsvarsystemet först måste skapa nya försvarskroppar, som verksamt kan rycka fram mot de muterade angriparna.

185. Allt detta är en nödvändig konsekvens av överbe­folkningen, och mot den börjar natu­ren att sätta sig till motvärn, varigenom traditio­nella och mycket verksamma medikamenter långsamt men säkert börjar bli fullständigt onyttiga mot sjukdomar, som hitin­tills kunnat bli verksamt bekämpade och hejdade.

186. Så bryter gamla och sedan länge hejdade sjukdomar åter ut på nytt och utbreder sig snabbt.

187. Ur det kommer i kommande tid ut­bredandet av sedan länge trodda utrotade sjukdomar likaså att åter framträda, liksom att också gamla och beprövade medika­menter blir mer och mer utan verkan.

188. Även nya epi­demier, som långsamt kom­mer att hålla intåg bland jordemänniskorna kan inte längre förhindras.

189. Även den ur vin­nings­lystnad bara allt för gärna presterade stora insättandet av medikamenter utav snikna läkare samt det allmänna me­di­kamentmissbruket av missbrukare och liknande

medika­mentberoende bidrar i mycket stort mått till det, att sjukdomsalstrarna blir re­sistenta mot medikamenterna och för­ändras på så sätt, att de och deras efterkom­mande kullar växer upp till nya farliga muterande sjukdomsstimulerande faktorer, som med de traditionella och en gång mycket verksamma medikamenterna och vaccina­tionsämnena osv. inte längre är bekämpningsbara.

190. Detta stämmer också på de le­gio­närer som ej har sjukdomen, som framkallas genom de legionärer som har den och i regel för­löper med dödlig ut­gång för människorna.

191. Det handlar om sjuk­domsalstrare, som på grund av för slapp uppmärksam­het och otillräcklig desinficering liksom genom helt uppenbart slarv av ansva­riga människor, som är att söka i alla

medici­nens grenar och hos all hjälppersonal, som förmår att fram­träda, varvid i all synnerhet

ventilations­anläggningar och luftkonditioneringsanläggningar osv. är de huvudsakliga här­darna för de farliga sjukdomsalstrarna, varifrån de utbre­der sig överallt och drabbar människorna, där möjligheten ges för dem, som t.ex. i sjukhus och på övriga ställen, där venti­lations- och luftkonditioneringsanläggningar existerar.

192. Ideal­temperaturen för dessa sjukdomsalstrare ligger mellan 25 och 60 grader Celsius.

193. Även sjukdomar, som typiskt är eta­blerade i andra länder, som t.ex. malaria osv., utbreder sig allt mer och i muterande form i länder, där dessa sjuk­domar ursprungligen inte hade någon som helst betydelse.

194. Till detta är helt speci­ellt internationella trans­portföretag samt turisterna själva skyldiga.

195. Genom trans­porter och tu­rism liksom också genom flyktingar, asylsö­kande och in­vandrare osv. blir sjuk­domsalstrare medförda och införda in i län­der som ursprungligen inte var drabbade av dessa sjuk­domar resp. inte innefattades av dessa sjuk­domsalstrare.

196. Jämte själva sjuk­domarna, blir också deras alst­rare inbe­gripna samt insekter och liknande ohyra, som bär sjuk­domsalstrare inom sig och överför dessa på människa och djur.


Billy: Men blandningen av folkslagen måste också nämnas, varvid därmed också arvsmasseliknande faktorer framkal­lar förändringar, och dessa blir människan allt mottagligare för varje sort av sjukdomsalstrare och alltså av sjukdomar. Blandraser är inte så oförargliga, som normalmedborgaren liksom de ansvariga och forskarna osv. antar. Därför talas det aldrig om detta, inte ens då, när problemet med blandra­ser kommer på tal, som genom överbefolkningens blixt­snabba tillväxt framträder allt mer.

Att immunsystemet för­minskas i sin kraft, när människor av olika folkslag blandar sig, det är långtgående okänt hos de jordiska ansvariga och forskare samt hos normala folk. När blandningen idkas i liten måtta, när t.ex. här och där två människor blandar sig gene­tiskt med olika folkslag resp. raser, just genom äkten­skap osv., då är det utan betydelse, även om redan då im­mun­sy­stembrister är urskiljbara, om man efterforskar det noga. Men äger en blandning rum i större mått, som t.ex. sedan årtionden genom säsongsarbetarna och liknande gästarbe­tare sätt att vara samt genom flyktingar, asylsökare, in­vand­rare och turister osv., då blir problemet redan till en fars, därför att ur detta uppstår inte bara immunsystembrist, utan också en falsk humanism och många andra lidanden - helt bortsett från överbefolkningens oupphörligt ökande mängd, som är ett ständigt växande och en allt mer lukrativ jordmån för alla lidanden, förstörelser, förintelser, ur­artanden av alla slag och för varje slag av sjukdom. Att allergier, tuber­kulos, pest, malaria, AIDS och liknande köns­sjukdomar samt ko­lera och många andra plågor, farsoter och sjukdomar sedan längre tid åter uppträder utökat och epidemilik­nande, då är det alltså inte längre förvånande, om alla med detta förbundna synpunk­ter noga betraktas och analyseras. Det är väl så, eller?


Ptaah:

197. Säkert, det råder inte det minsta tvivel om det.


Billy: Naturligtvis inte. Det är väl också så med fästingar. Dessa har också blivit aggressivare under de sista årtion­dena, och dessutom är idag väldigt många fler drabbade av dessa odjur med sina för människor farliga virus och bakte­rier, än som var fallet tidigare. Delvis är de av fästingarna överförda sjukdomsalstrarna till den grad aggressiva, att de därigenom inte bara kan hota människors hälsa, utan rent av deras liv, vilket också kan vara fallet med flugor och stick­myggor osv., som ju sprutar in en blodförtunnande vätska i sitt offer med sitt stickande-borrande sugrör, som tjänar till att odjuren överhuvudtaget kan suga upp blodet, därför att det i sitt normala tillstånd är för tjockflytande. Men det är just denna blodförtunnande vätska, som de hälsoriskerande viru­sen och bakterierna blir insprutade med i off­ren, och detta fall in i männi­skorna. Motsatt skulle det för­hålla sig något annorlunda hos fästingen, som jag har läst, för hos den här skall virus och bakterier befinna sig i de inre organen, som därtill först då skall nå in i offrets kropp, när fästingen blir sönderklämd utav fingertryck eller en pin­cett, varigenom or­ganen brister och sjukdomsalstrarna först då skall nå in i off­ret genom fästingens mun. En me­dicinsk tolk­ning, som inte syns mig särskilt överty­gande, för jag har själv gjort en full­ständig annan erfarenhet. Jag blev ju inte bara stucken och biten av stickmyggor och stickflu­gor utan också ofta av malariamyg­gor och spindlar samt av fästingar, varvid jag vid avlägsnandet inte använde fingret eller en pincett för att klämma sönder fästingarna, utan petade naturligtvis bort dessa med en nål på munnen och huvudet och avlägs­nade dem på så sätt. Men inte desto mindre drabbades jag emellertid av infektioner, som jag måste be­handla genom att använda antibiotika. Ett me­dikament, som ju blir allt overksammare allt eftersom ti­den går och förlorar sin verkan mot alla de sjukdomar osv., som tidigare och med stor

fram­gång kunde behandlas på mycket bra sätt.


Ptaah:

198. Det är naturligtvis tokigt att påstå, att fästingar bara då skulle överföra de i sig dolda virus och bakterier till den mänskliga kroppen, när dessa genom finger- eller instru­menttryck blir sönderklämda, för i sanning utsöndrar de där­emot redan genom bitandet bakterier och virus, som når in i offrets kropp.


Billy: Varvid offren ju inte alltid uteslutande måste vara människor, för också djur kan vara de lidande, speciellt just genom fästingar, som i regel framträder allt oftare i gräs och på buskage i skogsbryn, men också genom stickmyggor, flu­gor och bromsar, vilket egentligen aldrig någon talar om, fastän dessa likaså döljer sjukdomsbärare inom sig som kan överföras, helt bortsett från det, att enbart deras uppträ­dande redan är en plåga för människa och djur.


Ptaah:

199. Vilket likaså motsvarar riktigheten.


Billy: Alltså, då kan vi åter ägna oss åt något annat: På jorden existerar världsomfattande hos människorna omkring 6000 språk samt eventuellt två eller tre konst­gjorda världs­språk resp. världshjälpspråk eller universalspråk, som Vola­puk, Espe­ranto, Ido, Interlingua och Novial. Inte två eller tre, utan fem, om jag får korrigera mig, men varvid, vilket egent­ligen är meningen med mina ord, bara två eller tre fortfarande är vanliga, men däremot inte populära. Frågan angå­ende detta är den: Har ni i er

fe­deration också ett universal­språk, om ja, vad kallas detta, och hur många språk talas det totalt i er federation?


Ptaah:

200. Ett universal- resp. federationsspråk som är vårt eget finns det naturligtvis.

201. Detta talas däremot inte bara i vissa kretsar av högre befattningar, som är fallet hos de

jor­diskt- konstgjorda språken, utan det används av var och en.

202. SAMTEE kallas språket hos oss, och som sådant blir det från grunden inlärt hos varje federationstillhörig redan från bar­naåldern som ett andra modersmål, för jämte detta ex­iste­rar

na­turligtvis fortfarande alltid hembygds modersmålet hos det beträffande folket.

203. Det to­tala antalet av våra federa­tionsom­fattande språk uppgår till 127603.


Billy: Bra, då skulle jag gärna vilja veta, hur er nya rese- och transportmöjlighet ser ur. Hur funktionerar detta beford­ringssystem, och hur länge må det fortfarande dröja, tills denna är färdig att sättas in?


Ptaah:

204. Ser du den här lilla apparaten, som är integrerad på bröstet till min dräkt?


Billy: Du menar denna lilla saken som är lika stor som en tändsticksask?


Ptaah:

205. Ja.


Billy: Man kan ju knappt skilja den från dräkten. Utan min lilla ficklampa kan jag överhuvudtaget inte se den. Den märks ju knappast.


Ptaah:

206. Därigenom förmår jag att med tankekraft fram­bringa en befordringsport, som jag helt enkelt går igenom, varefter jag utan tidsförlust redan är på platsen för målet, även om denna är miljarder ljusår avlägsen.

207. Noggrannare förklarat, så har jag koncentrerat mina tankar på sådant sätt, att dessa tas upp av apparaten och förstärks till den grad, att de därur uppstående krafterna skapar en befordringsport, och genom den blir min transport till målet möjlig.

208. Fortfa­rande är inte sy­stemet fullt omfattande insats- och brukbart, men vi experimenterar däremot ständigt med det, genom att vi på detta sätt transporterar objekt osv. för teständamål.

209. De erforder­liga målkoordinaterna uppstår å ena sidan genom personlig kännedom om målplatsen, som då tankemässigt programme­ras utav apparaten, varpå då en befordringsport bildas, när­mare bestämt på så sätt, att målplatsen syns som en port och den kan man direkt gå in i och ögon­blickligen befinna sig på målplatsen.

210. Är målplatsen okänd på det sätt och vis, att man inte känner till den med varken bildinforma­tioner el­ler genom en personlig kännedom om platsen, då är det till­räckligt med matematiska koordinater, som man skickar till apparaten med tankekraft, som naturligtvis måste vara känd av någon.

211. Om det passar dig, då kan jag ge dig en liten de­monstration angående möjligheten av en sådan

be­fordrings­port.

212. Du måste lova mig, att du inte låter dig ryckas med av din okuvliga äventyrslust och helt enkelt går in i porten, där­för att denna ännu inte är riktigt mogen för mänskliga beford­ringar och därför fortfarande kan vara far­lig.

213. Faran består fortfa­rande i det, att befordrade föremål osv. inte når fram till sitt mål, utan försvinner nå­gonstans där de inte kan hittas och inte heller kan hämtas tillbaka mellan dimensio­nerna och har således gått förlorade.


Billy: Okey, jag lovar. Visa mig nu, allt vad ditt underverk kan göra.


Ptaah:

214. Kan jag uppfylla en önskan för dig, vad du skulle vilja se genom befordringsporten – kanske något som är känt av dig?


Billy: Vore det möjligt för dig att öppna porten till Quetzals hus, närmare bestämt vid fiskdammens springbrunn?


Ptaah:

215. Det är inget problem, för jag känner mycket väl till platsen - titta bara!


Billy: Fantastiskt - två steg, och jag vore på Quetzals om­råde på Erra, ah, se där, där går Quetzals Ulrak förbi. Fast varför har han förresten detta lilla urdjur här? Och kan det inte plötsligt gå igenom befordringsporten och förirra sig hitåt?


Ptaah:

216. Det är ett djur som lever på Erra.

217. Hit in kan det inte nå för porten är å ena sidan bara synlig härifrån, men där­emot inte från andra sidan, och å andra sidan kan den bara användas från denna sida.

218. Detta konstruerades på det sättet av säkerhetsskäl, så att därmed inte oönskade livs­former kan byta plats genom att gå igenom porten.

219. Vore det på an­nat sätt, då skulle det i sig innefatta mycket stora faror.

220. Å andra sidan förmår också porten bara att existera på så­dant sätt precis så länge som denna upprätthålls tankemäs­sigt från utgångspunkten.


Billy: Det ser precis ut att vara tidig kväll därborta.


Ptaah:

221. Det stämmer.


Billy: Och hur långt är porten synlig härifrån, jag menar, om nu t.ex. någon är där borta på vägen och tittar hitåt. Förmår man då att se den?


Ptaah:

222. Det finns ingen som helst risk, för befordringsporten är bara förnimbar från några få steg.

223. Gå nu tillbaka tre steg, då kommer du inte att se den längre.


Billy: Faktiskt; man kan inte en gång urskilja ett flim­mer eller något annat. Ett ögonblick - ja, nu ser den igen.


Ptaah:

224. Bra, då avslutar jag min demonstration nu.


Billy: Oj - människa, det är imponerande. Helt enkelt fan­tastiskt.


Ptaah:

225. Det är fantastiskt för oss också.


Billy: Och - är då den här transporttekniken det absolut oö­verträffbara för alla tider, eller är en vidareutveckling möj­lig?


Ptaah:

226. Utvecklingen slutar först där, där enbart andekraften räcker till, för att transportera sig själv liksom material av alla slag från en utgångsplats till ett bestämt mål genom tele­portation, utan att några som helst tekniska hjälpmedel är erforderliga för detta.

227. Detta betyder också, att man inte längre behöver några rymdskepp osv. för att förflytta sig från en plats till en annan eller att transportera material från en ort till en annan.

228. Den nästföljande utvecklingen kommer emellertid att vara den, att en metod blir funnen och

utnytt­jad, som möjliggör det, att förflytta sig från en plats till en an­nan utan befordringsport, närmare bestämt endast och alle­nast genom tankekraft, som förstärks tekniskt på så sätt, att en teleportation kan genomföras, som likaså förmår att över­brygga miljarder av ljusår, såsom den just nu i tillbli­velse

in­nefattande befordningstekniken.

229. Inte desto mindre behövs det emellertid även då rymdskepp, men som likaså ytterli­gare kommer att fortsätta i sin utveckling.


Billy: Och allt läggs till grund genom Skapelsens hastighet, alltså på 107000-faldig ljushastighet. Även hos den nuvarande befordringsporten kan det ju väl inte vara på annat sätt.


Ptaah:

230. Det är inte helt riktigt, eftersom det för närvarande är baserat på 21000-faldig ljushastighet.

231. Dessutom kommer ljushastigheten genom tekniska medel heller aldrig ens helt att uppnås.


Billy: Portens storlek uppgår till omkring 2 meter gånger 90 centimeter och…


Ptaah:

232. Du träffar på rätt mått mycket exakt, det är förvå­nande.


Billy: Det är inte förvånande, för jag har lite övning i att uppskatta mått. Men vad jag ville fråga: För en människa är porten faktiskt bra i storlek, men vad sker, om en större port behövs, som t.ex. för stora varor och liknande?


Ptaah:

233. Befordringsportens storlek kan formas individuellt och efter behov.

234. Detta sker genom en enkel, tankemässig riktad befallning till den portskapande apparaten.


Billy: Fantastiskt. Enklare kan det ju verkligen inte bli. Men vad sker nu, om någon på oberättigat sätt bemäktigar sig befordringsportskaparapparaten, finns det kanske en säk­ring, liknande den som ni använder till era vapen- verktyg, nämligen att bara apparatens ägare kan begagna sig av den, därför att denna är avstämd till hans tankefrekvens?


Ptaah:

235. Det är så som du säger.

236. Endast detta tillåter den bästa möjliga säkerheten, så att ingen på oberättigat sätt kan använda apparaten till otillåtna och meningslösa ända­mål, om denna av några som helst orsaker skulle råka i

obe­hö­riga händer, när vi är sysselsatta på världar, vars männi­skor ännu inte får ställa krav på sådana apparater.


Billy: Som t.ex. är fallet på Jorden, eller?


Ptaah:

237. Det är riktigt.


Billy: Bra, men nu har ni också apparater och dylikt, som ser ut som bit enkel metall eller syntetiskt material osv., utan att dessa ser ut som apparater eller instrument, i vilka däremot en högvärdig super-minielektronik befinner sig, som emellertid däremot å andra sidan inte är igenkännlig som en sådan, om man skär itu metallen eller syntetmaterialet, där­för att allt är ingjutet i varandra. Består då ändå inte möjlig­heten, att man genom några som helst omständigheter kan leta rätt på sanningen?


Ptaah:

238. Denna risk finns inte – inte heller på Jorden, för att kunna utröna den här tekniken, måste de beträffande jor­diska forskarna förfoga över ett vetande och över en teknik, som ligger 7500 år fram i tiden.


Billy: Det betyder att ni under de sista 18 åren har gjort ett framåtskridande, som når 4000 år framåt, eller?


Ptaah:

239. Ja, men lägg till 216 år.


Billy: Men det kan bara ha skett genom vännerna till As­kets folk om jag ser saken rätt, närmare bestämt just de vänner, som ligger före Askets folk omkring 4000 år resp. 4216 år i den tekniska utvecklingen.


Ptaah:

240. Även det stämmer, dock måste jag upplysa dig om, att även Ischrisch Askets folk har uppnått den totalt högre utvecklingen av 4216 år.


Billy: Väldiga nyheter min vän. Men ni har också aldrig sagt något om det, att ni till den grad har gjort sådana enorma framsteg i teknisk utveckling.


Ptaah:

241. Du har ju heller inte frågat om det.


Billy: Det motsvarar också sanningen…

* * * * * * *

Billy:  Dann wiederum eine nächste Frage: Ihr habt mir einmal erklärt, dass im gesamten Universum deren 280 Elemente existierten — nachdem Guido durch Berechnungen darauf gestossen ist. Ich errechnete dann, dass die ursprüngliche Pyramidenhöhe der Pyramide von Gizeh 152,955347 Meter betrug, was ihr mir bestätigt habt. Ihr sagtet dazu auch, dass die heutige Höhe von rund 136$ Metern dadurch entstanden sei, weil die alten Ägypter usw. dermassen viel Material von der Pyramide abgetragen hätten, dass sie eben dermassen geschrumpft sei. Nun, die irdischen Wissenschaftler behaupten, dass die grosse Gizeh-Pyramide ursprünglich 146,6 Meter Höhe gehabt habe, was aber meinen Berechnungen und euren Aussagen gemäss nicht der Wahrheit entspricht. Die ursprüngliche Höhe betrug tatsächlich 152,955347 Meter, was in Kilometer umbenannt auch genau der Distanz Erde-Sonne und somit also einer AE, einer Astronomischen Einheit entspricht. Eine Tatsache, die der ungenauen Distanzangabe von Erde-Sonne durch die irdisch-astronomische Wissenschaft widerspricht. Interessant ist nun die weitere Berechnung, die ich damals angefertigt habe, und zwar nämlich, dass sich aus der genauen Pyramidenhöhe resp. aus der genauen Distanz Erde-Sonne und mit der Zahl der gesamten Elemente von deren 280 die heutige und sehr genaue Lichtgeschwindigkeit ausrechnen lässt, wenn man den Multiplikationsfaktor 7 hinzuzieht.

Die Rechnung lautet dann folgendermassen:


280 x 7 = 1960 x 152,955347 = 299 792,48012


Also ist das Endresultat die heutige Lichtgeschwindigkeit, die 299 Tausend und 792, 48012 Kilometer pro Sekunde beträgt. Diese Rechnung durfte ich damals nicht öffentlich bekanntmachen, wie auch nicht die genaue Zahl der Elemente. Die Frage dazu ist nun die, ob diese von mir erstellten Berechnungen noch immer der Geheimhaltung unterliegen müssen oeder ob man nun offen darüber sprechen darf?


Ptaah

122.Zur weiteren Geheimhaltung liegen keine Gründe mehr vor.*******Billy  Danke. Meine nächte Frage bezieht sich auf das Einfrieren resp. Schockgefrieren von Lebenformen aller Art: Wenn z.B. ein Mensch aus irgenwelchen Gründen schockgefroren wird, vielleicht zur Zeitüberwindung usw., dann, so nehme ich an, befindet sich dieser Mensch in einer Art Scheintod. Das aber bedeutet, dass die Geistform den Körper nicht verlässt, sondern weiterhin in diesem verbleibt bis zu jenem Zeitpunkt, zu dem der körperr wiederlebt wird.

Gehe ich da richtig in meiner Annahme? Meines Wissens habt ihr selbst zu früheren Zeiten solche Methoden auch zur Anwendung gebracht, oder?


Ptaah

129. Das ist richtig, wie auch deine Ausführungen.

130. Würde der Körper einer materiellen Lebensform durch ein Schockgefrieren usw. sterben resp. einfach von der Geistform verlassen werden, dann würde diese Geistform nicht wieder in den entsprechenden Körper zurückkehren, sondern in den Jenseitsbereich eingehen, von wo aus diese dann zum Zwecke einer Reinkarnation wieder in einen absolut neuen Körper eingehen würde.

131. Eine einmal einen Körper verlassene Geistform kehrt niemals wieder in den verlassenen Körper zuück, sondern sucht sich ohne Ausnahme nur den neuen und für das nächste Leben bestimmten Körper aus.


Billy  Das klärt auch die dummen Behauptungen aller jener, welche davon reden. dass sie selbst oder andere klinisch tot gewesen. das Jenseits usw. gesehen und trotzdem wieder in den verstorbenen Körper zurückgekehrt seien und diesen neuerlich belebt hätten.


Ptaah

132 Das ist Unsinn, wenn davon ausgegangen wird, dass der klinische Tod dem tatsächlichen Tod gleichgesetzt werden kann.

133. Die Wahrheit für solche Behauptungen ist wahrheitlich die, dass die angeblich eVerstorbenen> nur im Zustande eines Scheintodes waren, in dem die Geistform im Körper verbleibt, während das materielle Bewusstsein untergründig arbeitet und Träume sowie Visionen usw. erzeugt.

134. Scheintote werden von den irdischen Ärzten in der Regel als klinisch tot erklärt, wobei der gesamte Körper wahrheitlich jedoch nur in ungeheuer verlangsamtem Funktionszustand weiterlebt, was die irdischen Ärzte jedoch noch nicht in der Lage sind festzustellen.


Billy Dann ist auch das klar. Seit einiger Zeit ist das Gerede davon, dass Funktelephone der Funkwellen wegen für den Menschen gefährlich seien. Ist dem tatsächlich so oder entspricht das wieder einmal einem Versuch gewisser Elemente, den Funktelephonbesitzern das Leben zu vermiesen? Ausserdem besitze auch ich ein solches im Auto, wie du ja weisst, weshalb ich Gewissheit haben möchte, wenn es meine Gesundheit schädigen kann.


Ptaah

135. Funkwellen sind tatsächlich für den Menschen gesundheitsschädlich, wie das diesbezüglich auch der Fall ist in bezug auf Tiere und Pflanzen.

136. Starke Funkwellensender vermögen auf sehr weite Distanzen Lebensformen aller Art zu schädigen, wozu auch ausgewachsene Bäume und Elephanten sowie Wale gehören, wenn diese von den Funkwellen getroffen werden.

137. Beim sogenannten Baumsterben spielt also nebst der Umweltverschmutzung bekannter Art auch eine gewisse Funk-wellenstörung mit, die mitschuldig ist, und zwar besonders dort, wo die Funkwellen vermehrt oder konzentriert auftreten, wie eben an Standorten oder in Reichweiten von starken Funkwellensendern usw.

138. Im speziellen sind die Antennen solcher Sende- oder Empfangsanlagen die wichtigsten Faktoren in dieser Beziehung, weil von ihnen die zerstörerischen und schädigenden Kräfte ausgehen.

139. Dies ist eine Tatsache, die auch auf den elektrischen Strom und somit auf Stromanlagen wie Transformatoren, Leitungen, Generatoren und Geräte sowie Apparaturen in minderem oder grösserem Masse zutrifft, weshalb sich der Mensch nicht unmittelbar und nicht über längere Zeit hinweg im direkten Bereiche solcher technischer Errungenschaften aufhaken und auch nicht in der Nähe von wohnhaft sein sollte.

140. Je stärker die Anlagen usw. sind, desto grösser muss der Sicherheitsabstand berechnet werden, der z.B. bei einer Kraftwerkanlage oder bei einer grossen Transformatorenanlage mehrere Kilometer betragen kann.

141. Antennen für Funkwellen können je nach Stärke der Ausstrahlung des Sende- oder Empfangsbereiches Hunderte Meter oder gar einige Kilometer weit ihre schädigende oder gar zerstörerische Wirkung ausbreiten. und zwar durch die Schwingungen, die die gefährlichen Kräfte in sich transportieren.

142. Werden Lebensformen, und eben speziell der Mensch, von diesen Kräften getroffen, dann reagieren diese genauso darauf wie auch die Tiere und Pflanzen aller Art.

143. Folgen vom Getroffenwerden dieser Kräfte sind unter vielen anderen gesundheits-schädigenden Erscheinungs-formen Geschwulste, wie z.B. Krebs, Missgeburten, Herzrhythmusstörungen, Immunschwächeerscheinungen, Psyche- und Fortpflanzungs- sowie Kreislaufstörungen, Sehschädigungen und Gehörschädigungen sowie Gehirnschädigungen.

144. Dies trifft überall dort zu, wo starke Kräfte durch die elektromagnetischen Schwingungen auf Lebens-formen übertragen werden, so also auch bei den Funk-telephonen, wobei deren Kräfteausstrahlung via die Antenne nicht sehr weitreichend ist, so es bei kleineren Geräten bereits genügt, die Antenne ca. 16 Zentimeter vom Kopf entfernt zu halten, um nicht von den schädigenden Kräften direkt getroffen zu werden.

145. Werden Antennen von Funktelephonen oder Radios sowie TV-Geräten usw. in den direkten Bereich des Kopfes gebracht. dann erwärmen sich die Kopf- und Gehirnorgane, weil die von aussen eindringenden Antennenkräfte eine Wärmeerzeugung produzieren, die den Kopf- und Gehirnorganen nicht zuträglich, sondern sehr schädlich ist.


Billy Die Antenne meines Funktelephones ist aussen auf dem Auto-dach angebracht, während ich ein offenes Mikrophon im Wageninnern habe, durch das ich sprechen kann, ohne dass ich den Hörer vom Gerät nehmen muss. Das gleiche gilt auch für den Lautsprecher, der im Gerät eingebaut ist und den ich nicht ans Ohr zu nehmen habe.


Ptaah

146. Das ist sehr klug, denn dadurch wirst du durch die gesamte Apparatur nicht schädigend beeinflusst.


Billy Dann die nächste Frage: Inwieweit sind Kristalle oder Halbedelsteine oder Edelsteine sowie Mineralien und Erze usw. hinsichtlich einer Gesundheitsförderung usw. für den Menschen nützlich — genügen da schon kleinere Stücke, wie z.B. Anhänger oder dergleichen?


Ptaah

147. Gewiss weisen alle Materialien Schwingungen auf, jedoch sind diese bei kleineren Objekten dermassen gering, dass sie weder auf kürzere noch auf längere Sicht hin gesehen eine massgebende oder erkennbare Wirkung in gesundheitsfördernder oder bewusstseinsfördender Form zu erzeugen vermöchten.

148. Zudem haben diese Materialien gesamthaft die Eigenschaft, sich mit den menschlichen negativen Schwingungen aufzuladen, die nur durch ein ganz bestimmtes Reinigungsverfahren wieder entfernt werden können, wie dir ja, jedoch nicht den Erdenmenschen, bekannt ist.

149. Genannte Materialien können nur dann nutzvolle positive Kräfte in genügendem Masse entfalten, wenn diese gross genug sind, wobei du ja meines Wissens die Masse kennst.


Billy Ja. die sind mir bekannt — auch die sehr langen Zeiten, die für eine gute Wirksamkeit erforderlich sind und die in keiner Weise mit den Scharlatanerien und den Betrügereien in Einklang stehen, die von Kristall- und Mineralien- sowie Erz- und Edelsteinauflegern und Talismanproduzenten usw. betrieben werden. Dass sehr oft nur die zu Mehl zerriebenen Materialien zu bestimmten Erfolgen führen, wenn diese eingenommen werden, davon wissen und verstehen diese Betrüger und Scharlatane auch nichts.


Ptaah

150. Das entspricht leider der Wahrheit.


Billy Eine andere Frage: Hat es während den letzten 1000 fahren auf der Venus oder auf dem Mars irgendwelche Basen resp. Stationen von Ausserirdischen gegeben, oder vielleicht auf dem Merkur oder irgendwelchen anderen Planeten des SOL-Systems, oder vielleicht auf dem Erdmond?


Ptaah

151 Ausser auf der Erde und auf dem Erdmond nicht, nein.


Billy Und. waren diese Stationen zugehöng zu verschiedenen Ausserirdischen?


Ptaah

152 Auf der Erde belangten sie alle und ohne Ausnahme zu uns, während auf dem Erdtrabanten auch vier (4) Basen waren, die zu raumfahrenden Völkern belangten, die in keinerlei Verbindung zu uns standen. die Jedoch nur sehr spärlich Kontakte pflegten zu Erdlingen, was sich aber in keiner Weise auf die Neuzeit bezieht.


Billy Aha - aber da fällt mir etwas ein: Wir haben doch von euren Direktiven gesprochen, durch die ihr im Bezuge auf Kontakte mit bestimmten Lebensformen resp. mit Lebensformen bestimmter Entwicklungsstufen gebunden seid in der Form, dass ihr nicht mit ihnen in direkten Kontakt treten dürft. Nichts-destoweniger aber habt ihr via mich einen Versuch unternommen, mit der amerikanischen Regierung in Verbindung zu treten. Wie harmoniert das nun mit euren Weisungen usw.?


Ptaah

153. Wie du weisst, hätte die Verbindung zwischen der amerikanischen Regierung und zwischen uns nur derart erfolgen können, dass du als neutrale Mittlerperson fungiert hättest, ohne dass wir selbst in Erscheinung getreten wären

154. Ein solches Tun kontakt- und verbindungsmässiger Form wäre uns durch die Direktiven erlaubt gewesen.
*******Ptaah

167. Deine Frage belangt zu einem meiner Interessengebiete, folglich ich dir also eine genaue Auskunft geben kann.

168. Wenn wir die einzelnen Gebiete aufteilen, dann ergibt sich folgendes:

169. Bezogen auf den direkten Einfluss und auf die direkte Schuld der christlichen Religion, wobei insbesondere der Katholizismus als hauptschuldiger Faktor genannt werden muss, wie z.B. durch die Inquisition und Kirchengerichte usw., sind unseren Aufzeichnungen gemäss seit dem Bestehen der christlichen Kirche und Religion durch diese 62 Millionen 214 Menschen ermordet worden.

170. Durch christliche Religionskriege kamen bis zum 31. Dezember 1992 weitere 37 Millionen 817 Menschen um ihr Leben, im Gegensatz zu 28 Millionen 104 durch alle übrigen Religionen, wobei es sich bei diesen übrigen Religionen nicht auf den Zeitraum vom Jahre 1 n. Chr. bis heute bezieht, sondern auf den Zeitraum der letzten 3000 Jahre.

171. Hinsichtlich wahnhafter und fanatischer Mordhandlungen, die sich aus christlich-religiösen Aspekten heraus ergeben, sind seit dem Bestehen der christlichen Religion jeder Sparte 12 Millionen 716 Menschen ermordet worden, gegensätzlich zu 8,2 Millionen aller übrigen Religionen und Sekten usw. seit 3000 Jahren.

172. Daraus ist ersichtlich, dass die christliche Religion in ihren Hauptlinien und mit all ihren Hunderten von Sekten die alles überwiegendste blutigste Religion der Erde ist, die keinerlei Parallelen findet.


Billy  Mit wahnhaften und fanatischen Mordhandlungen meinst du wohl Mordhandlungen durch Men•schen, die aus religiösem Wahn oder Fanatismus usw. geschehen, um die Sache zu präzisieren.


Ptaah

173. Das ist richtig.


Billy  Gut, danke. Dann meine nächste Frage: In gewissen Dingen habe ich seit meinem Zusammenbruch im Jahre 1982 einige Wissenslücken, die ich nicht so einfach wieder schliessen kann ...


Ptaah

174. Was verständlich ist, denn du warst ja nicht nur dem Tode näher als dem Leben, und dies für mehrere Jahre, sondern du erlittest auch eine Amnesie, durch die dir sehr viel Wissen verlorengegangen ist, was du aber wieder zu grossen Teilen behoben hast durch deine unglaublichen Anstrengungen der Neue, arbeitung beinahe aller Fähigkeiten und allen Wissens.

175. wenn da also noch einige kleinere Lücken sind, dann kommt dies einem Wunder gleich, dass diese nicht grösser sind.

176. meinerseits, das muss ich gestehen, hätte ich diese ungeheure Leistung wohl nicht erbringen können.


Billy Du bist zu gütig mit deiner Lobhudelei. Lass das also bitte und beantworte mir folgende Frage: Als die Schöpfung kreierte durch den Urknall, da muss es doch so gewesen sein, dass die Explosionsgeschwindigkeit sehr viel grösser war, als eben nur 147fache Lichtgeschwindigkeit. Meines Erachtens muss die Erstgeschwindigkeit, die Zentrums-Explosions-Expansions-Geschwindigkeit, wenn ich diese einmal so benennen darf, Schöpfungsgeschwindigkeit und so 10⁷⁰⁰⁰fache Lichtgeschwindigkeit betragen haben. Anders wäre es nämlich nicht möglich, dass die ungeheure Weite des Universums hätte entstehen können. Das ist doch richtig, oder?


Ptaah

177. Natürlich.


Billy Natürlich  - kann ja wirklich nicht anders sein. Vvie lange dauerte aber diese Geschwindigkeit an; meines Erachtens dürfte es sich nur gerade um eine Sekunde oder gar nur gerade um einen Nano-Augenblick gehandelt haben, denn wenn ich bedenke, dass die Schöpfung durch ihre 10",ache Licht-geschwindigkeit praktisch in einem Nano-Augenblick oder eben in Nullzeit, wenn ich das so benennen darf, das gesamte Universum mit einem Gedanken zu durchqueren vermag, dann müsste meine Annahme eigentlich zutreffen. Zu beachten wäre dabei jedoch dann noch, dass die Explosion ja von einem Zentrum ausgegangen ist und sich eiförmig ausbreitete, wodurch der Nano-Augenblick für die fache Lichtgeschwindigkeit nur für den Radius gilt, während in Wahrheit die doppelte Ausdehnung vom Zentrum aus gemessen werden muss, weil sich während des Nano-Augenblickes das Universum ja eiförmig nach allen Seiten ausbreitete, so also einen Nano-Augenblick nach allen Seiten in eiförmigem Rahmen.


Ptaah

178. Es ist immer wieder erstaunlich, wie du die Fakten und Dinge wieder zusammenzufügen vermagst, obwohl dir durch die Amnesie das entsprechende Wissen verlorengegangen war.

179. Erstaunlich.


Billy Schön Es freut mich, dass ich mit meinen Uberlegungen richtig lag, was man leider von den irdischen Astronomen nicht sagen kann, die immer noch behaupten, dass das Universum nur 18-20 Milliarden Jahre alt sei und dass sie mit ihrem Forschen an die Enden des Universums vorgestossen seien. Die haben allesamt keine Ahnung davon, dass sich das Universum in sieben Gürtel gliedert und dass die derart weitreichend sind, dass sie diese niemals mit ihren primitiven Mitteln erforschen können. So wissen sie auch nicht, dass sie nur gerade im Materiegürtel ihre Beobachtungen machen und ihre Forschungen betreiben können, der natürlich gewisse Grenzen aufweist und zu denen zu gelangen es sehr wohl möglich ist, jedoch noch nicht für den Erdenmenschen, weil trotzdem diese Grenzen noch viel zu weit entfernt sind, als dass sie von der Erde aus apparaturell oder instrumentarisch usw. erfasst und ergründet werden könnten.


Ptaah

180. Auch das ist richtig.


Billy Diese Woche habe ich in irgendeiner Zeitung oder Zeitschrift gelesen, dass verschiedene Krankheiten beim Erdenmenschen wieder im Vormarsch seien, weil die altherkömmlichen Medikamente nicht mehr wirksam seien, die doch während vielen Jahren oder gar Jahrzehnten diese diversen Krankheiten eindämmten oder vernichteten.


Ptaah

181. Dies entspricht tatsächlich der Wahrheit, wobei diese Vorkommnisse in der Zeit und in der ungeheuer wachsenden Überbevölkerung beruhen.

182. Je mehr Menschen es nämlich gibt, desto  unkontroliterter vermogen sich die verschiedensten Krankheiten unter diesen auszubreiten.

183. Die dagegen eingesetzten Medikamente werden dabei le lAnger je mehr unwirksam, weil sich im Laute der Zeit die Viren und eakterien gegen die gegen sic. eingesetzten Stoffe immunisieren und sich diesen anpassen.

184. Daraus wiederum resulbed eine Mutierung der Viren und Bakterien usw., die neue Angriffstechniken gegen den KOrper und gegen die Organe entwikkeln, die clafiir in der Regel keinerlei Abwehrmoglichkeiten besitzen, well das Immunsystem selbst erst neue AbwehrkOrper er• schaffen muss, die gegen die mutierten Angreifer wirksam vorgehen nen.

185. Es ist dies alles eine zwangslaufige Folge der UberbevOlkerung, gegen die sich die Natur zur Wehr zu setzen beginnt, wodurch altherkOmmliche und sehr wirksame Medikamente langsam aber richer vollig nutzlos werden gegen Krankheiten, die bisher wirksam bekampft und eingedammt werden konnten.

186. So brechen alte und !angst eingedammte Krankheiten neuerlich wieder durch und verbreiten sich rapide.

187. Daraus werden in kommender Zeit Oberhandnahmen von langst ausgerottet geglaubten Krankheiten ebenso wieder Medikamente mehr und mehr wirkungsloser werden.

188. Auch neue Seuchen sind nicht mehr zu verhindern, die langsam Einzug batten werden unter den Erdenmenschen.

189. Auch der aus Gewinnsucht nur zu genie geleistete Grosseinsatz von Medikamenten durch habgierige Arzte sowie der allgemeine Medikamentemissbrauch Suchtiger und sonstiger Medikamenteabhängiger tragen in sehr grossem Masse dazu bei, dass die Krankheitserreger resistent gegen die Medikamente werden und sich derart wandeln, dass sie und ihre Nachkommensbruten mutierend zu neuen gefähr-lichen Krankheitserregungsfaktoren heranwachsen, die mit den altherkömmlichen und einst sehr wirk-samen Medikamenten und Impfstoffen usw. nicht mehr bekämpfbar sind.

190. Dies trifft auch zu auf die Legionellose, die durch die Legionellen hervorgerufen wird und in der Regel tödlich verläuft für den Menschen.

191. Dabei handelt es sich um Krankheitserreger, die infolge zu lascher Aufmerksamkeit und ungenügen-der Desinfizierung sowie durch ganz offensichtliche Nachlässigkeit der verantwortlichen Menschen, die in allen Sparten der Medizin und in deren gesam-tem Hilfspersonal zu suchen sind, in Erscheinung zu treten vermochten, wobei ganz besonders Lüftungs-anlagen und Klimaanlagen usw. die hauptsäch-lichen Brutstätten der gefährlichen Erreger sind, von wo aus sie sich überall dorthin ausbreiten und die Menschen befallen, wo ihnen diese Möglichkeit geboten wird, wie z.B. in Krankenhäusern und an sonstigen Orten, wo Lüftungs- und Klimaanlagen vorhanden sind.

192. Die Idealtemperatur für diese Krankheitserreger liegt dabei zwischen 25 und 60 Grad Celsius.

193. Auch Krankheiten, die spezifisch in andern Ländern angesiedelt sind, wie z.B. Malaria usw., verbreiten sich immer mehr und auch in mutierender Form in Ländern, wo diese Krankheiten ursprünglich keinerlei Bedeutung hatten.

194. Hierfür haben ganz speziell internationale Trans-portunternehmen sowie Touristunternehmen schuld-bar zu zeichnen sowie die Touristen selbst.

195. Durch Transporte und Tourismus sowie auch durch Flüchtlinge, Asylanten und Auswanderer usw. werden Krankheitserreger verschleppt und in Länder hinein-gebracht, die ursprünglich von diesen Krankheiten nicht befallen waren resp. keine Erreger dieser Krankheiten bargen.

196. Nebst den Krankheiten selbst werden auch deren Erreger eingeschleust sowie Insekten und sonstiges Ungeziefer, die Krankheitserreger in sich tragen und diese auf Mensch und Tier übertragen.


Billy Die Vermischung der Völker ist aber auch noch zu erwähnen, wobei dabei auch erbgutliche Faktoren Veränderungen hervorrufen, durch die der Mensch immer anfälliger für jegliche Art von Krankheits-erregern und also für Krankheiten wird. Völker-vermischung ist nicht so harmlos, wie der Normal-bürger sowie die Verantwortlichen und Wissen- Davon ISI. daher auch nie die Sprache, auch nicht dann, wenn das Problem Völkervermischung angesprochen wird, das durch di rasante Zunahme der Überbevölkerung immer mehr in Erscheinung tritt. Dass das Immunsystem in seiner Kraft vermindert wird, wenn sich Menschen verschiedener Völker vermischen, das ist weitest-gehend bei den Irdischen Verantwortlichen und Wissenschaftlern sowie beim normalen Volke unbe-kannt Wenn die Vermischung in kleinem Rahmen betrieben wird, wenn sich z.B. hie und da einmal zwei Menschen genetisch verschiedener Völker resp. Rassen vermischen, wie eben durch eine Heirat usw.. dann fällt dies nicht sehr ins Gewicht. auch wenn bereits da Immunsystemschwächen erkennbar sind. wenn man genau nachforscht. Findet die Vermischung aber in grösserem Rahmen statt, wie z.B. seit Jahrzehnten durch das Wesen der Saisonarbeiter und sonstigen Fremdarbeiter sowie durch Flücht-linge, Asylanten, Einwanderer und Touristen usw., dann wird das Problem bereits zu einer Farce..w. weil daraus nicht nur Immunsystemschwache. sondern auch Falschhumanismus und viele andere Übel entstehen — einmal ganz abgesehen von der unaufhaltsam steigenden Masse der Übervölkerung. die ein steigend wachsender und immer nahrhafter werdender Boden für alle Übel, Zerstörungen, Ver-nichtungen. Ausartungen aller Art und für jegliche Art von Krankheiten ist. Dass Allergien, Tuberkulose. Pest, Malaria. AIDS und sonstige Geschlechtskrankheiten sowie Cholera und viele andere Plagen. Seuchen und Krankheiten seit längerer Zeit wieder vermehrt und epidemienhaft auftreten, ist also weiter nicht verwunderlich, wenn alle damit verbundenen Aspekte genau durchleuchtet und betrach-tet werden. Dem ist doch so. Oder?


Ptaah

197. Gewiss, daran besteht nicht der geringste Zweifel.


Billy Natürlich nicht. Auch mit dem Holzbock ist es so — mit den Zecken meine ich. Diese sind auch aggres-siver geworden in den letzten Jahrzehnten, und zudem sind heute sehr viel mehr dieser Viecher von für den Menschen gefährlichen Viren und Bakterien befallen, als dies früher der Fall war. Teils sind die von den Holzböcken übertragenen Krankheitserreger derart aggressiv, dass dadurch nicht nur die Gesund-heit des Menschen, sondern sogar sein Leben bedroht werden kann, wie dies auch bei Fliegen und Stechmücken usw. der Fall sein kann, die ja ihrem Opfer durch ihren stechend-bohrenden Rüssel eine blutverdünnende Flüssigkeit einspritzen, die dazu dient, dass die Viecher das Blut überhaupt absaugen können, weil es im Normalzustand zu dickflüssig ist. Gerade diese blutverdünnende Flüssigkeit aber ist es, durch die gesundheitsgefährdende Viren und Bakterien in die Opfer. und in diesem Fall in den Menschen, hineingespritzt werden. Gegensätzlich soll es sich bei Zecken etwas anders verhalten, wie ich gelesen habe, denn bei diesen sollen sich die Viren und Bakterien in den inneren Organen befinden, die dazu erst dann in den Körper des Opfers gelangen sollen, wenn der Holzbock durch Fingerdruck oder durch eine Pinzette zerquetscht wird, wodurch die Organe platzen und die Krankheitserreger erst dann durch den Rüssel der Zecke in das Opfer gelangen. Eine medizinische Version. die mir nicht gerade einleuchtend erscheint, denn ich selbst habe eine völlig andere Erfahrung gemacht. Ich wurde ja nicht nur sehr oft von Stechmücken und Stechfliegen, sondern auch von Malariamücken und von Spinnen sowie von Zecken gestochen und gebissen, wobei ich die Zecken beim Entfernen nicht mit den Fingern oder mit einer Pinzette gequetscht habe, sondern diese logischerweise mit einer Nadel am Rüssel und Kopf beharkte und sie so entfernte. Nichtsdestoweniger jedoch erlitt ich Infektionen, die ich durch die Anwendung von Antibiotika behandeln musste. Medikamente, die ja auch immer unwirk-samer werden und ihre Wirkung je länger je mehr gegen alle jene Krankheiten usw. verlieren, die früher damit sehr gut und mit grossem Erfolg behandelt werden konnten.


Ptaah

198. Es ist natürlich unsinnig zu behaupten. dass Zecken nur dann die in sich bergenden Viren und

Bakterien in den menschlichen Körper übertragen würden, wenn diese durch Finger- oder Instrumentedruck gequetscht würden, denn wahrheitlich sondern sie bereits durch den Biss allein Bakterien und Viren ab. die in den Körper des Opfers gelangen.


Billy Wobei die Opfer ja nicht immer und ausschliesslich nur Menschen sein müssen, denn auch Tiere können die Leidtragenden sein, besonders eben durch Zecken, die in der Regel im Gras und am Strauchwerk von Waldrändern immer häufiger in Erscheinung treten, so aber auch durch Stechmücken, Fliegen und Bremsen, von denen eigentlich nie jemand spricht, obwohl diese ebenfalls Krankheitsträger in sich bergen und übertragen können, einmal ganz abgesehen davon, dass allein ihr Auftreten für Mensch und Tier schon eine Plage ist.


Ptaah

199. Was ebenfalls der Richtigkeit entspricht.


Billy Also, dann können wir uns wieder etwas anderem zuwenden: Auf der Erde existieren weltweit bei den Menschen rund 6000 Sprachen sowie etwa zwei oder drei künstliche Weltsprachen resp. Welthilfs-sprachen oder Universalsprachen, wie das Volapük. das Esperanto, das Ido, das Interlingua und das Novial. Nicht zwei oder drei, sondern deren fünf, wenn ich mich berichtigen darf, wobei aber, was eigentlich der Sinn meiner Worte ist, nur deren zwei oder drei noch gebräuchlich, jedoch nicht populär sind. Die Frage dazu ist nun die: Habt ihr in eurer Föderation auch eine Universalsprache und wenn ja, wie wird diese genannt, und wieviele Sprachen werden gesamthaft in eurer Föderation gesprochen?


Ptaah

200. Eine Universal- resp. Föderationssprache ist uns eigen. natürlich. 201. Diese wird jedoch nicht nur in gewissen Kreisen höherer Ämter gesprochen, wie dies bei den irdisch-künstlichen Sprachen der Fall ist, sondern sie ist gebräuchlich bei jedermann. 202. SAMTEE wird die Sprache von uns genannt, und als solche wird sie von Grund auf von jedem Föde-rationsangehörigen schon im Kindesalter als zweite Muttersprache erlernt, denn nebst dieser existiert natürlich jeweils noch die heimatliche Muttersprache des jeweils betreffenden Volkes. 203. Die Gesamtzahl unserer föderationsweiten

Sprachen beträgt 127 603.


Billy  Gut, dann möchte ich jetzt gerne wissen, wie eure neue Reise- und Transportmöglichkeit aussieht. Wie funktioniert dieses Transmittersystem, und wie lange mag es noch dauern, bis dieses einsatzfähig ist?


Ptaah

204. Siehst du dieses kleine Gerät, das hier an der Brust meiner Bekleidung integriert ist?


Billy Du meinst dieses kleine, streichholzschachtelgrosse Ding?


Ptaah

205. Ja.


Billy Das lässt sich ja kaum von der Kleidung unterscheiden. Ohne mein Taschenlämpchen könnte ich es überhaupt nicht sehen Es fällt überhaupt nicht auf.


Ptaah

206. Dadurch vermag ich durch Gedankenkraft ein Transmittertor zu erzeugen, durch das ich einfach hindurchtreten kann, wonach ich dann ohne Zeitverlust schon am Zielort bin, selbst wenn dieses Milliarden von Lichtjahren weit entfernt ist.

207. Genauer erklärt, habe ich meine Gedanken derart zu konzentrieren, dass diese vom Gerät aufgenom-men und derart verstärkt werden, dass die daraus entstehenden Kräfte das Transmittertor erzeugen, durch das mir meine Transmission zum Zielort ermöglicht wird.

208. Noch ist das System nicht vollumfänglich einsatz- und gebrauchsfähig, jedoch experimentieren wir laufend damit, indem wir auf diese Art Gegenstände usw. zu Testzwecken transportieren.

209. Die erforderlichen Zieldaten entstehen einerseits durch das persönliche Kennen des Zielortes, das dann gedanklich durch das Gerät programmiert wird, worauf das Transmittertor entsteht, und zwar in der Form, dass der Zielort als Tor erscheint, in das man direkt eintreten kann und augenblicklich am Zielort ist.

210. Ist einem der Zielort unbekannt in der Art und Weise, dass man ihn weder durch Bildinformationen noch durch ein persönliches Jemalsdortgewesensein kennt, dann genügen mathematische Koordinaten, die man durch Gedankenkraft in das Gerät eingibt und die einem natürlich bekannt sein müssen.

211. Wenn es dir beliebt, dann kann ich dir eine kleine Demonstration von der Möglichkeit eines solchen Transmittertores geben.

212. Du musst mir allerdings dazu versprechen, dass du dich nicht von deiner unbezähmbaren Abenteuer-lust hinreissen lässt und einfach in das Tor hineintrittst, weil dieses für menschliche Transmissionen noch nicht ausgereift ist und deshalb noch gefährlich sein kann.

213. Die Gefahr besteht immer noch darin, dass transmissionierte Gegenstände usw. nicht an ihren Zielort gelangen, sondern irgendwo unauffindbar und nicht wieder rückholbar zwischen den Dimensionen verschwinden und also verlorengehen. Billy Okay. versprochen. Zeig mir mal, was dein Wunderding alles kann.


Ptaah

214. Kann ich dir einen Wunsch erfüllen, was du durch das Transmittertor als Zielort sehen möchtest - vielleicht etwas, das dir bekannt ist?


Billy Wäre es dir möglich, das Tor zu Quetzals Haus hin zu öffnen, und zwar dort, wo der Springbrunnen am Hausweiher ist?


Ptaah

215. Das bedeutet kein Problem, denn der Platz ist mir gut bekannt - sieh nur!


Billy Phantastisch -zwei Schritte, und ich wäre auf Quetzals Gelände auf Erra; ah, sieh nur, da geht Quetzals Ulrak vorüber. Wo hat er übrigens dieses kleine Urvieh her? Und kann das nicht plötzlich in das Trans-missionstor eintreten und sich hierher verirren?


Ptaah

216. Es ist ein Tier, das auf Erra lebt.

217. Hierhergelangen kann es nicht, denn das Tor ist einerseits nur von hier sichtbar, jedoch nicht von der andern Seite, und andererseits kann es auch nur von dieser Seite aus benutzt werden.

218. Dies wurde aus Sicherheitsgründen so konstruiert, damit nicht unerwünschte Lebensformen durch das Tor hindurchwechseln können.

219. Wäre dem anders. würde das sehr grosse Gefahren in sich bergen.

220. Andererseits vermag auch vom Ausgangspunkt her das Tor nur gerade derart lange zu bestehen, wie dieses gedanklich aufrechterhalten wird.


Billy Es scheint dort drüben gerade früher Abend zu sein.


Ptaah

221. Das ist richtig.


Billy Und wie weit ist dieses Tor hier sichtbar, ich meine, wenn jetzt z.B. jemand dort droben auf der Strasse ist und hierher schaut. Vermag man es dann zu sehen?


Ptaah

222. Da besteht keinerlei Gefahr, denn das Transmissionstor ist nur gerade auf wenige Schritte erkennbar.

223. Gehe nur einmal drei Schritte zurück, dann wirst du es nicht mehr sehen.


Billy - - - Tatsächlich; es ist nicht einmal ein Flimmern oder sonst etwas zu erkennen Moment - ja, jetzt sehe ich es wieder.


Ptaah

224. Gut, dann beende ich jetzt meine Demonstration.


Billy Weg - Mann, das ist beeindruckend. Einfach phantastisch.


Ptaah

225. Es ist auch für uns beeindruckend.


Billy Und - ist diese Technik des Transportes dann das absolute Nonplusultra für alle Zeit, oder ist noch eine Weiterentwicklung möglich?


Ptaah

226 Die Entwicklung endet erst dort, wo die Bewusstseinskraft allein genügt, um sich selbst sowie Mate-riahen aller Art durch Teleportation resp, Telekinese von einem Ausgangsort zu einem bestimmten Zielort zu transpodieren, ohne dass noch irgendwelche technischen Hilfsmittel dazu erforderlich sind.

227 Das bedeutet dann auch, dass man keiner Raumfluggeräte usw. mehr bedarf, um sich von einem Ort einem zum andern Ort zu befördern. zum andern zu bewegen oder um Materialien von

228 Die nächstfolgende Entwicklung wird jedoch die sein, dass die Wege gefunden und genutzt werden, die es ermöglichen, ohne Transmissionstor sich von einem Ort zum andern zu bewegen, und zwar einzig und allein nur noch durch die Gedankenkraft, die technisch derart verstärkt wird, dass eine Tele-portation durchgeführt werden kann, die ebenso Milliarden von Lichtjahren zu überbrücken vermag wie eben die jetzt in Entstehung begriffene Technik der Transmitter.

229. Nichtsdestoweniger jedoch bedarf es auch dann noch der Raumflugkörper, die aber ebenfalls in der Entwicklung weiter fortgeschritten sein werden.


Billy Und alles fundiert auf der Geschwindigkeit der Schöpfung, so also auf 107 "'facher Lichtgeschwindig-keit. Auch beim gegenwärtigen Transmittertor kann das ja wohl nicht anders sein.


Ptaah

230 Das ist nicht ganz richtig, denn vorerst basiert es nur auf 21000facher Lichtgeschwindigkeit.

231. Ausserdem dürfte die Geistgeschwindigkeit durch technische Mittel wohl niemals auch nur annähernd erreichbar sein.


Billy Die Grösse des Tores beträgt etwa 2 Meter mal 90 Zentimeter und ...


Ptaah

232. Du triffst das Mass sehr genau, das ist erstaunlich.


Billy Erstaunlich ist das nicht, denn ich habe einige Übung im Einschätzen von Massen. Was ich aber fragen wollte: Für einen Menschen ist das Tor gerade gut in der Grösse, was ist aber, wenn ein grösseres Tor erforderlich ist, wie z.B. für grosse Güter und dergleichen?


Ptaah

233. Die Grösse des Transmittertores kann individuell und nach Bedarf gestaltet werden.

234. Dies geschieht durch einen einfachen, gedanklich an das Torerzeugergerät gerichteten Befehl.


Billy Fabelhaft. Einfacher geht es ja wirklich nicht mehr Was geschieht nun aber, wenn sich jemand unbe-rechtigterweise des Transmittertorerzeugungsgerates bemächtigt, gibt es da vielleicht eine Sicherung, wie ihr diese bei euren Waffen-Werkzeugen benutzt, dass nämlich nur der Eigentümer des Gerätes dieses benutzen kann, weil dieses auf seine Gedankenfrequenz abgestimmt ist?


Ptaah

235. Dem ist so, wie du sagst.

236. Das allein gewährleistet die bestmögliche Sicherheit, damit niemand unbefugterweise die Geräte zu unlauteren und unsinnigen Zwecken benutzen kann, sollten diese aus irgendwelchen Gründen in un-befugte Hände gelangen, wenn wir auf Welten tätig sind, deren Menschen noch keine solchen Geräte zugemutet werden dürfen.


Billy Wie das z.B. auf der Erde der Fall ist, oder?


Ptaah

237. Das ist richtig.


Billy Gut, nun habt ihr aber auch Geräte und dergleichen, die wie ein einfaches Stück Metall oder Kunst-stoff usw. aussehen, ohne dass diese als Geräte oder Apparate usw. erkenntlich sind, in denen sich je-doch eine hochwertige Super-Minielektronik befindet, die jedoch wiederum nicht als solche erkennbar ist, wenn man das Metall oder den Kunststoff zerschneidet, weil alles ineinander vergossen ist. Besteht


Ptaah

238. Diese Gefahr besteht nicht — auch nicht auf der Erde, denn um diese Technik ergründen zu können, müssten die diesbezüglichen irdischen Wissenschaftler über ein Wissen und über eine Technik ver-fügen, die für sie 7500 Jahre zukünftig wäre.


Billy  Das bedeutet. dass Ihr während den letzten 18 Jahren einen Fortschritt gemacht habt, der an die 4000 Jahre heranreicht, oder?


Ptaah

239. Es sind 216 Jahre mehr, ja. Billy Das kann aber nur geschehen sein durch die Freunde von Askets Volk, wenn ich die Sache richtig sehe, und zwar eben jene Freunde, die Askets Volk um runde 4000 Jahre resp. 4216 Jahre in der technischen Entwicklung voraus sind.


Ptaah

240. Auch das ist richtig, doch muss ich dich darüber aufklären, dass auch das Volk der Ischrisch Asket die gesamte höhere Entwicklung der 4216 Jahre erlangt hat.


Billy Mächtige Neuigkeiten, mein Freund. Ihr habt mir aber auch nie etwas davon gesagt, dass ihr in der Entwicklung der Technik derart gewaltige Fortschritte gemacht habt.


Ptaah

241. Du hast auch nie danach gefragt.


Billy Das entspricht auch wieder der Wahrheit…