FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org

Sextionionde kontakten - Fredag, 10. December 1976 kl. 00,41

Översatt av: Ingvar AbrahamssonBilly Du har inte låtit höra av dig på länge.


Semjase

1. Nej, för jag har varit tre veckor på Erra.


Billy  Är det så, då har du tagit dig några veckor semester.


Semjase

2. Javisst.


Billy  Det glädjer mig å dina vägnar. Får jag därför genast bombardera dig med några frågor?


Semjase

3. Fråga bara.


Billy  Tack.- Ah, redan sedan lång tid tillbaka har jag lovat min vän Harald, att någon gång fråga dig om sammanhanget med Påskön, som säkert är ett begrepp för dig. Med anledning av skriften här skulle han gärna vilja veta, om du vill tolka den för oss?


Semjase

4. Nej, det får jag inte, för då skulle det därigenom upptäckas ett sammanhang, som jordemänniskorna ännu inte får veta.

5. Jag skulle inte heller själv kunna tolka dessa tecken, då de är obekanta för mig, varför jag måste lämna dem vidare.

6. Jag vill gärna göra det för dig, men då måste du hålla tyst om resultatet.


Billy  Det är inte nödvändigt, jag vill heller inte veta det, för i och för sig intresserar jag mig visserligen för detta, men denna kunskap skulle bara bli en belastning för mig. Att ständigt behöva vara på sin vakt, så att jag inte pladdrar bredvid mun är nämligen många gånger mycket jobbigt. Men kan du kanske avslöja Påsköns hemligheter för mig? Det gäller särskilt de jättelika huvudkolosserna, som ännu idag är en gåta för jordemänniskorna. Ingen vet hur dessa har uppstått och hur de har kunnat byggas. Får du säga något om detta?


Semjase

7. Javisst, men beträffande de budskap som har lämnats i arv måste jag tiga, då du själv inte vill veta det, som du ju nyss har sagt.

8. Men hör nu:

9. Människan gör fel, när hon antar att Påsköns historia kan göras till något självständigt.

10. Det som har hänt i forna tider på denna ö står nämligen i direkt förbindelse med landet som ni idag kallar för Tiahunaco, så som det redan kallades vid tidigare tid.

11. Trots hitintills åtskilliga förändringar.

12. Påskön och Tiahunaco ligger mer än 5000 km ifrån varandra, och ändå står de i direkt sammanhang med varandra.

13. Den gemensamma historien leder emellertid långt tillbaka i tiden, och slutar först med året 2548, räknat från nutiden.

14. Som jag redan sagt dig en gång, så skedde den senaste betydelsefulla bosättningen på jorden med utomjordiska intelligenser för omkring 13000 jordeår sedan.

15. Som du vet, blev åtskilliga av de invandrade människomassorna avfällingar, så gällde också med en man med rang av en halv–gud som hette VIRACOCOHA, som redan var mycket gammal och ytterst maktgirig.

16. Hans namn har levt kvar på jorden än idag, visserligen med en liten förändring, då han sedan lång tid tillbaka endast kallas VIRACOCHA och dessutom betecknas som gud, trots att han bara nått ett tillstånd av halv–gud.

17. Under hans härskardöme och hans grymma ledning blev det cirka 4000 meter högt belägna höglandet TIAHUANACO erövrat, såväl som deltaön, den som ni idag kallar för Påskön.

18. Efter denna erövring satte sig VIRACOCOHA fast med ett speciellt livgarde av kerubmän på den lilla ön Mot, belägen framför Påskön, den ö som ni idag enligt mitt vetande kallar MOTUNUI eller liknande.

19. Den kallades på den tiden Mot, därför att de var cherubin djur-människo-livsformer, som i detta fall voro fågelliknande.

20. Det betyder i vårt urspråk fågel, således blev ön kallad fågelön, men också fågelmänniskornas ö, som den fortfarande heter idag.

21. Där residerade alltså VIRACOCOHA eller just VIRACOCHA.

22. Han och hans anhängare, flydda Lyraner, liksom många andra som kom till jorden, var av gigantisk kroppsstorlek, efter jordiska mått var de elva meter höga.

23. Det var dessa som undervisade i många olika saker, de gentemot dessa dvärgaktigt normalvuxna invånarna i Tiahuanaco och Påskön, och som var avkomlingar ifrån tidigare ur universums invandrade intelligenser, varvid de ställde sin egen teknik, som var högt utvecklad till deras förfogande, och lärde ut hur deras apparater och maskiner skulle betjänas.

24. Sålunda undervisade de Påsköns och Tiahuanacos urinnevånare i hur man arbetade med sten, varvid de lät sig firas som gudar.

25. Med hjälp av dessa giganter och deras maskiner och övriga apparater arbetade urinnevånarna fram flera meter stora huvudbilder ur lavastenen och ställde upp dessa planlöst med maskinhjälp över hela ön.

26. Liknande händelser utspelade sig i områden, som ni kallar Pisco, Nazca och Sacsayhuaman, för där hade dessa giganter slagit sig ner.

27. På så sätt uppstod mångahanda statyer och andra avbildningar, varvid också rymdskeppens form efterbildades på Påskön ur sten från lavablocken, dessa har bibehållit sig fram till våra dagar, nämligen äggformat tillskurna stenar, därför att rymdskeppen uppvisar denna form.

28. Efter flera årtusenden, den exakta tidpunkten är fördold även för oss, drabbades giganterna av en plötsligt uppträdande epidemi, som var obekant för dem och kostade livet för många av dem.

29. Då det inte fanns något medel mot epidemin, flydde de från jorden i sina rymdskepp, och tog sin tillflykt ut i den vida rymden, och har inte hörts av sedan dess.

30. Trots våra vetenskapsmäns ivrigaste efterforskningar har hittills inga spår av dem påträffats.

31. Därför finns också den möjligheten, att de trots flykten från jorden i sina rymdskepp föll offer för den hemlighetsfulla epidemin och omkom, medan deras skepp färdades utan mål genom rymden, och blev indragen av någon stjärna och krossades.

32. Våra sannolikhetsberäkningar talar mycket för detta.

33. Speciellt på Påskön lämnade de flyende giganterna efter sig ett förtvivlat folk, som plötsligt berövades all teknik, då gigantgudarna hade tagit med sig allting.

34. Så blev också flera hundra ej färdigställda huvudstatyer kvar i vulkankratern för att aldrig bli färdiga.

35. I fullständig förtvivlan försökte insulanerna (öborna) att hämta tillbaka sina flydda gudar på så sätt, att de med primitiva stenkilar försökte att göra de ofulländade stenhuvudena fullbordade, vilket naturligtvis blev ett fullkomligt misslyckande, och efter några år gav de upp arbetet.

36. Trots åtskilliga efterforskningar kunde vi inte finna ut varför insulanerna trodde, att genom att färdigställa stenhuvudena kunde de hämta tillbaka gigantgudarna.

37. Detta är för oss en olösbar gåta.

38. Då fulländandet av stenhuvudena misslyckades, uppstod efter några år det ryktet, att uppsättandet utav röda lysande hattar skulle blidka de flydda giganterna att återvända.

39. Hur och varför detta rykte uppstod är oss en gåta.

40. I varje fall blev genom några kvarblivna kranliknande maskiner och andra primitiva hjälpmedel, plattformar och ställningar uppställda vid de redan mångtaliga giganthuvudena, varefter genom en blandning av röd jord, sand och små stenar stora hattar blev gjutna på huvudena.

41. Några dussin sådana hattar, vars ursprungsform likaledes är oförklarlig för oss, framställdes i en liten vulkankrater, som efter färdigställandet rullades till huvudena, och hissades upp med kranliknande maskiner.

42. Efter våra sannolikhetsberäkningar måste det när det gäller hattarna ha rört sig om efterapningar av giganternas hjälmliknande skapelser, vilket emellertid återstår att bevisas av oss.

43. Överhuvudtaget är mycket som hänger ihop med dessa giganter och deras göranden och låtanden vid den tiden på jorden gåtfullt, och vi kan inte finna någon lösning på detta.

44. Det är bara bekant för oss, att giganterna någonstans i ett fjärran solsystem som är känt för er som stjärnbilden Andromeda, var exakt vet vi inte, lämnade ifrån sig sina sista livstecken, för där bringade de någonstans på en bebodd värld kunskap om jordens existens, varigenom därifrån årtusenden senare en större expedition startade och nådde fram till jorden.

45. Det var anhöriga till en människoras med en genomsnittlig länd av 180 cm, som förde med sig nyheter om giganter till Tiahuanaco, och som levde där under 20 år och 7 månader.

46. Det här var, räknat från idag, exakt för 2568 år sedan, det kunde vi fastställa utan tvekan.

47. Under dessa nära 21 års uppehållstid, av de för oss okända Andromedanerna upprättade dessa en rätt hög kultur, byggde elektriska energicentra, vars kablar de förlagde under marken, och skyddade dessa genom av dem framställda halvrörskanaler, över dem era vetenskapsmän än idag har huvudbry, eftersom de inte har kunnat utröna hur de kunde framställas med en sådan precision, och inte heller kan de förstå ändamålet med dem.

48. Liksom vad gällde giganterna, blev också Andromedanerna som inte kunde vänja sig vid det jordiska klimatet och atmosfärförhållandena, efter cirka 20 år drabbade av samma hemlighetsfulla epidemi, vilket föranledde dem till en panikartad flykt.

49. Även dessa är sedan dess spårlöst försvunna, och är väl döda.

50. Detta käre vän, är i grova drag historien om Påskön, Tiahuanaco och några andra landområden.

51. Mer vet jag tyvärr inte om detta.


Billy  Flicka lilla, det är redan mycket mer än vad jag hade väntat. Egentligen är det synd att de kära giganterna är försvunna, för sådana krabater kunde vi idag ha ganska god nytta av på jorden. Många maktgiriga lymlar skulle väl besinna sig mer än en gång, innan de lät ett krig löpa av stapeln, om just sådana giganter vore här.


Semjase

52. Det vore nog inte så lyckat.


Billy Och varför inte?


Semjase

53. Om du skulle se de med deras hjälp framställda huvudbilderna av sten, då skulle du förstå det.

54. Stenbilderna visar klart och tydligt mycket skarpa smala läppar och sammanknipna munpartier, ovanligt låga pannformer, liksom också mycket djupt liggande ögon.


Billy    Nu måste du väl också nämna, att till dessa hör också ovanligt skarpa, raka och långa luktorgan.


Semjase

55. Javisst, så ser näsorna ut på stenstatyerna.


Billy  Aj tusan, då går vi inte miste om någonting, för denna människotyp känner jag till mycket väl. Det smärtar mig att det rör sig om giganter när det gäller dessa typer, för därigenom får skräckskildringarna om de elaka jättarna återigen nytt bränsle, fastän alla giganter inte är så sinnade.


Semjase

56.  Det har du alldeles rätt i.


Billy  Okay, men dessa giganter, fanns de bara på de orter som du har nämnt, eller fanns de på andra platser på jorden?


Semjase

57. Denna ras höll sig uteslutande på de av mig nämnda landområdena.

58. Men det fanns emellertid andra raser av storväxta som befolkade alla kontinenter.

59. Även cykloper och titaner, såväl som dvärgliknande slog sig ner på alla delar av jorden.

60. De kom och gick, men av någon anledning försvann de alltid.


Billy  Aha, var det också så att även gudar och halvgudar i den grekiska mytologin var sådana nybyggare från världsrymden?


Semjase

61. Javisst, hos dem handlar det om en splittergrupp från efterkommande till Hyperboréer.


Billy  Aha, nu förstår jag något sånär sammanhanget, och den gode gamle Herakles har sagt några mycket sällsamma saker, som hör ihop med detta. Men nu frågar jag mig bara, hur storväxta dessa efterkommande till hyperboréerna måste ha varit, då jag med Asket en gång hade tillfälle att se något som väl jordemänniskan för evigt är utestängd från. Och exakt efter vad jag såg, måste de här grekiska mytologigudarna eller halvgudarna varit flera meter höga. Herakles själv måste ha varit omkring tre meter, eller hur?


Semjase

62. Javisst.


Billy  Bra, är det då riktigt, att Noa var omkring 3,10 meter lång medan Adam mätte omkring 5 meter?


Semjase

63. Javisst, det var bara det att Adam var mindre än 5 meter till storleken, han var lite mindre än 4 meter.


Billy  Du är pedantisk, det spelar då verkligen ingen roll längre. Men nu undrar jag över, hur stor egentligen konungen och halvguden Gilgamesh var? Enligt sumeriska uppgifter måste han ha varit över 7 meter, om jag tar den stora alnen till hjälp. Mätt efter den lilla alnen skulle det dock ha varit lite över tre meter. Vilket mått stämmer nu, kan du säga mig det?


Semjase

64.  Javisst, du måste mäta efter den stora gamla alnen.


Billy  Bra, då var alltså Gilgamesh 7,50 meter lång, stämmer det?


Semjase

65. Det äger sin riktighet – sånär som på några centimeter.


Billy  Du driver mig nästan till vansinne, varför är du så pedantiskt just idag?


Semjase

66. Du ville ju ha noggranna data.


Billy  Men inte så noggranna.


Semjase

67. Då har jag missförstått dig.


Billy  Det är bra, jag funderar mycket över, varför det alltid påstås, och närmare bestämt av er, att våra ur– och jag vet inte hur många ururur och urfäder skulle ha varit helt normala människor? Giganter och titaner och jag vet inte vad, kan emellertid åtminstone för våra begrepp inte betraktas som normala.


Semjase

68. Jag förstår, men när det gäller detta har även jag måst vänja mig.

69. Samtliga människoraser har normal växt enligt våra begrepp, men alltså inte efter era begrepp.

70. Därigenom kan det framkomma missförstånd, som jag vill reda ut här.

71. Varje människoras är i sin art av normal växt, och först då av onormal växt, om det framträder urartanden i den egna rasen.


Billy  Varför har du inte sagt detta tidigare?


Semjase

72.  Du misstar dig, för vi har tidigare ofta talat om de mest olikartade människoraser, varvid jag långsamt började med graderingarna efter jordiska begrepp.


Billy  Accepteras.– Men hur kommer det sig nu, att människan på vår jord idag är så liten trots jättelika förfäder?


Semjase

73. Skulden till detta ligger i första linjen i blandningsfaktorer med den jordfödda människoformen, alltså korsningsbefruktning, men såväl som alla inflytanden från jorden själv, som bara förmår att bära småväxta människoväsen.

74. Genom detta inflytande av jorden ändrade sig även alla våra forna förfäder i sin storlek, då även dessa tidigare var jättar.

75. Och under loppet av årtusenden då de levde på jorden, och anpassade sig efter detta, så blev de föremål för ändringar genom inflytandet, så att de uppenbarligen blev mindre till sin gestalt, varför vi som sena direkta efterkommande från dem uppvisar en lika genomsnittstorlek som ni jordemänniskor.

76. Undantag finns det dock även hos oss, som du ju vet, liksom hos er, varvid hela folkslag kan omfattas av detta.

77. Det gäller också de raser, som sedan urtider har behållit sin storlek som dvärg eller jätteraser.Billy  Jag förstår, men tyvärr uppväcker du med din just avgivna förklaring intrycket, att du har sagt annat vid tidigare tillfällen i dessa frågor. Men det är i själva verket endast intrycket, eller ett intryck, för jag kan mycket väl erinra mig, att du har sagt praktiskt taget detsamma, men dock inte nämnt så många fakta och sammanhang tidigare. Det kunde hos vissa besserwissrar och kritiker leda till, att du har sagt emot dig själv.


Semjase

78. Det skall inte vara dina bekymmer, då de som ärligt bemödar sig om att vidga sitt vetande, kommer att se min förklaring som rimlig.


Billy  Det kan du ha rätt i. Men vi har förut talat om gudar och halvgudar, men nu funderar jag över, hur namnen väljs ut för dessa, kan du säga mig något om detta? Under förra veckoslutet blev jag nämligen orienterad över något mycket intressant i sammanhang med ditt namn. Det blev där klart för mig, att ditt namn mycket noggrant motsvarar ditt vetande, och din andliga utvecklingsnivå.


Semjase

79. I hela universum väljs namnen ut mycket noggrant för alla livsformer efter det utvecklingstillstånd som nåtts av den beträffande livsformen, varvid just jordemänniskan omedvetet inte håller sig så mycket till denna ordningsregel, och ger människorna fullständigt opassande namn.

80. Det namn som ges åt en människa, måste för att uppfylla denna ordningsregel som hör hit, motsvara hennes vetande och kunnande och följaktligen också den motsvarande utvecklingsnivån, för annars uppstår en disharmoni i materiella och andliga livsområden, så att förvirring och felinflytande framkallas och människan spårar ur i sin utveckling.

81. Tag t.ex. ditt eget namn, som betyder: ”Skattens väktare”.

82. Denna betydelse passar bra in på dig, och även betydelsen på alla de smeknamn som du har haft och kommer att få, för dessa är ju många.


Billy    Jag förstår, men hur är det nu med namnet Billy? Asket sade mig något om det en gång i tiden


Semjase

83. Javisst, men du vet, att de här namnen som också är smeknamn får du inte använda mer för en viss verksamhet längre, nämligen för den som du har utövat under åren i olika länder.


Billy  Prima, jag ville bara höra det ifrån dig, då jag visste det själv.


Semjase

84. Javisst.

85. Du skall av bestämda skäl bära dessa namnen vidare, men inte mer i sammanhang med den tidigare verksamheten, som var en hård lärotid för dig.


Billy  Jag vet, men var nu snäll och säg mig något: Ditt namn har ju en helt bestämd betydelse som syftar på, att du är en halv-ischwisch eller vad det heter, eller?


Semjase

86. Det är riktigt.

87. Däremot är Ischwisch den manliga formen.

88. Den kvinnliga formen uttalas Ischrisch, under det att den nämnda hälften i vårt språk heter ELO


Billy  Du är således en ELO–ISCHRISCH, om jag har förstått det riktigt. Och precis det betyder eller innebär också ditt namn. Har jag rätt?


Semjase

89. Visst har du det, det är ingen hemlighet.


Billy  Det skall det heller inte vara.


Semjase

90. Jag vill ge dig ännu en förklaring angående namngivning:

91. Vilka urartanden som träder fram, när en människa har fått ett felaktigt namn, det kan du själv se hos din vän Jakob.


Billy    Det har jag redan märkt– för mig är hans namn helt främmande för honom.


Semjase

92. Ser du, hans görande och tänkande blir överbelastastat av farliga ting som inte är hans egna, utan blivit framkallad hos honom genom ett felaktigt namngivande.

93. Men hos honom spelar också stjärnorna (central-sol inflytandet av galax-central solen) en viktig roll, då det här inflytandet när det gäller honom, som ju tyvärr är fallet, driver detta längre.


Billy  På det här området känner jag mig tyvärr inte riktigt hemma. Men jag kommer att tala med Martin om detta. Jag har ofta funderat över Jakob, och även funnit att hans nuvarande namn är fullständigt olämpligt, men inte enbart därför, för jag vet hur ett av hans tidigare namn var. Enligt min åsikt och beräkning måste egentligen slutet på hans namn förlängas med bokstäverna US, som då betyder ”Gud skyddar” eller också ”Vishetskonungen skyddar”. Men så som namnet i den tyska formen nu skrivs ut och uttalas, betyder det exakt motsatsen, nämligen ”Gud dödar” eller just ”Vishetskonungen dödar”.


Semjase

94. Du har bemödat dig mycket med detta, och du har träffat exakt rätt.


Billy  Bra, men hur är det nu med avkortningen av namnet, jag har hittills inte kommit fram till något angående den.


Semjase

95. Det namnet bör ni inte använda i fortsättningen för honom.

96. Det var bra i början, då han hade mycket att lära, men nu bör hela hans namn användas, och just så, som du har räknat ut det.


Billy  Okey, tack för rådet. Men nu något annat, nämligen angående centrumet för vår galax. Om jag kommer ihåg rätt så har Asket en gång sagt mig, att detta centrum ligger ungefär 50,000 ljusår från vårt solsystem, men våra vetenskapsmän påstår att det bara skulle ligga på 30,000 ljusårs avstånd.


Semjase

97. Det galaxära centrumet, eller den galaxära centralsolen ligger på ett avstånd av 53,000 ljusår när SOL blir tagen som utgångspunkt.


Billy  Aha, och vad består då denna centralsol av? Jag menar av vilken materia?


Semjase

98.  Det är fråga om fortfarande vilda gas–atomer, vilket betyder, att de virvlar omkring i galaxära stormar i fortfarande oordnad form, spaltar ständigt upp sig, skapar nya atomförbindningar, och avsöndrar sig spiralformigt ur det yttre centrumområdet, och detta i gigantiska mängder.

99.  Detta, som roterar om sig själv i oerhörd hetta, delar sig vidare, för att sedan forma sig till separata jättelika kulformade formationer, som sedan utvecklas till solar, i koncentrationer, och detta i stora mängder.


Billy  Du menar, det uppstår aldrig en ensam sol?


Semjase

100. De uppstår hopvis, varvid då inte varje stjärna av den här sorten utvecklar sig till en verklig sol, då många är för små till massan för att kunna utvecklas till en sådan.

101. Detta sker under loppet av årmiljoner och årmiljarder och årbiljoner, men är mycket sällsynt, då ju materian redan är förtätad till mycket kompakta stjärnor, till planeter, som en gång själva skapar liv och upprätthåller det.


Billy  Med det menar du väl ett sådant förlopp, som det försiggår i vårt SOL–system hos solsystemen Jupiter och Saturnus.


Semjase

102. Javisst.


Billy  Okey, och hur bildar sig överhuvudtaget ett sådant galaxärt centrum? Jag menar, hur utvecklar sig en sådan centralsol ur en galax?


Semjase

103. Det är mycket enkelt, nämligen genom ofantliga sammanträngningar av gasatomer som tränger in överallt i universum, som slår sig tillsamman, förändras, och därigenom under loppet av lång tid upphettas och förtätas, och så småningom råkar de i rotation drivna genom en tillbakastöt, som verkar genom värmen mot rymdens kyla, varigenom de förtätas ytterligare.


Billy  Detta kan jag förstå, även om jag inte är någon fysiker. Dessa hoppande grodor kommer i alla fall att glida undan dina förklaringar, för de vill ju alltid vara de slugaste. Men nu en fråga om den universella centralsolen och härkomsten av de genom rymden jagande gasatomerna; varifrån kommer dessa, och hur uppstår de– och vad är den universella centralsolen egentligen? Från jorden kan man ju inte se den, var befinner den sig?


Semjase

104. Det var många frågor på en gång, men de hör emellertid ihop:

105. De gasatomer som virvlar genom den fria rymden är den direkt förtätade produkten av universums centralsol.

106. De här i sin tur är ursprunget till all blivande grovkornig materia, till vilken i finare form även gasatomen räknas.

107. Universums centralsols substansform är inte samma som en galaxcentralsol, utan består fortfarande av ren andlig materia, som emellertid redan har förtätats flockartat, men som sagt fortfarande motsvarar ren andlig materia, den uppvisar inga grovmateriella symptom.

108. Den här andematerian uppvisar en mjölkig vitaktig färg, och är redan synbar för människan, nämligen som ljus, därför att andlig materia i denna form är ljus.

109. Liksom hos en grovmateriell galax så pressar sig också dessa ande–energier samman, bildar ett omätligt  centrum, förvandlas och förtätar sig till gas–atomer, och slungas ut ur centrumet för att virvla runt i den fria rymden som gas–atom galaxer och övriga fria gas–atomer, varur sig  dessa då slutligen utvecklar sig till synbara och grovmateriella galaxer.

110. Själva universal–centralsolen befinner sig ungefär i mitten av universum, alltså alldeles för långt från solsystemet för att ni skall kunna se den med blotta ögat, trots sin omätligt höga lyskraft.

111. Den kan endast ses med mycket starka hjälpmedel som fina mjölkaktiga band, vilket ju också redan har lyckats sedan åratal för den jordiska astronomiska vetenskapen.

112. Universal–central–galaxen är synlig som band, därför att från jorden sett, ser man den från sidan på samma sätt som er egen galax, som ni kallar vintergatan.

113. Sålunda har alltså den astronomiska jordiska vetenskapen redan påvisat, att centralsolen eller centralgalaxen existerar.

114. Från jorden sett syns centralgalaxen som en ofantlig stor blixt, som ständigt töjer ut sig mer och mer.


Billy  Fantastiskt, men var kommer nu denna andliga materia ifrån, dessa ljusflockar eller vad du kallar dem.


Semjase

115.    Du är mycket ologisk, för du vet redan detta.


Billy    Naturligtvis, för det står ju klart och tydligt i Genesis. Men jag frågar inte för mig själv, utan för alla de som ännu inte besitter denna kunskap.


Semjase

116. Då är din fråga berättigad.


Billy  Då frågar jag till och med logiskt.


Semjase

117. Javisst.

118. Alltså, ljusflockarna som du just har sagt, är rena förtätade ande–energier som utgår från Skapelsen, och de har uppstått genom denna, genom dess medvetet manifesterade idéer.


Billy  Vackert uttryckt, men förklara nu vad Skapelsen i och för sig egentligen förkroppsligar. Jag menar, att det därvid inte handlar om ett väsen, utan helt enkelt om ett universalmedvetande.


Semjase

119. Därmed har du redan givit förklaringen.

120. Mer kan jag inte förklara, då även vårt vetande är begränsat angående detta.

121. Skapelsen är likalydande med universalmedvetenheten, som då styr och kontrollerar i medvetandets verklighet, som dubbelspiralformiga äggformationer, som samtidigt bildar universum i sin växande expansion, varvid dubbelspiralarmarna pulserande lever som andlig energi, och roterar mot varandra.

122. Mer kunskap har heller inte vi om själva Skapelsen.

123. Liksom du känner vi bara till orsaken och verkningarna, det som existerar, och lagarna och buden, men inte mer.


Billy  Jag borde inte ha frågat dig, för du förefaller ju att vara bedrövad.


Semjase

124. Dina frågor gjorde återigen mycket klart för mig, hur lite vi trots vårt enorma vetande känner till.


Billy  Var inte bedrövad av det skälet, kanske kan du av den anledningen ge mig besked på nästa fråga: ………(Privatsak)


Semjase

125. I detta kunskapsområde är jordens människor ännu mycket okunniga.


Billy  Du besvarade inte min fråga.


Semjase

126. Den är också mycket ologisk, jag förstår egentligen inte vad du vill fråga om?


Billy  Frågan kommer tyvärr inte från mig, och jag förstår bara huvuddraget av den, men besvara frågan så som jag har ställt den. Om det menas något annat med den, så kommer frågeställaren att anmäla sig och anmärka på det.


Semjase

127. (Privatsak/svar)…………………………………………………………………………..


Billy  Tack, vi får väl se om detta svaret duger. Men nu har jag något mycket viktigt: Var snäll och fråga Ptaah, om han skulle kunna anropa mig inom den närmaste tiden, för jag har en mycket viktig fråga till honom, som bara han kan besvara.


Semjase

128. Om du därmed menar, att jag inte kan svara på den frågan?


Billy  Absolut inte, bara din far kan veta detta.


Semjase

129. Då kommer jag att fråga min far.


Billy  Tack, det är nämligen mycket viktigt för mig. Men nu har jag också en fråga beträffande forna tiders jättar: På olika delar av vår jord har man hittat förstenade fotavtryck av människor, som enligt sägner och skriverier håller 90 cm längd. Hur stora var dessa människor?


Semjase

130. I genomsnitt ungefär 6 meter till 6,5 meter.


Billy  Så har jag föreställt mig det. Jag har helt enkelt multiplicerat fotlängden med genomsnittstorleken på dagens människa, och kommit fram till så där 5,95 meter. Därvid har jag inte kommit alltför mycket fel. Kan jag i regel använda ett sådant räknesätt, stämmer det ungefär?


Semjase

131. Javisst, det stämmer tämligen bra.

132. Att du nämligen kommer att ligga på ett lägre resultat beror bara på, att de förstenade fotavtrycken från dessa människojättar härstammar från människor som ännu inte var fullt utväxta.

133. Därför är de också något mindre.

134. Jag vet detta, eftersom jag känner till vilka det rör sig om genom dina tankar.


Billy  Bra, då är det fallet klart, mer vill jag inte veta.


Semjase

135. Och så skall jag framföra kära hälsningar från Quetzal och alla de andra, även dina gruppmedlemmar skall du hälsa mycket hjärtligt.


Billy  Tack, de kommer att bli glada, när kommer ni egentligen tillbaka?


Semjase

136. Först i mitten på maj nästa år.


Billy  Så länge skulle även jag vilja ha semester. Men nu kom jag att tänka på något: I korthet har man berättat för mig att en afton för tre eller fyra veckor sedan, så hängde över vårt hus nästan lodrätt högt över huset en trehörnig strålutsändande farkost under ungefär tjugo minuters tid. Detta berättade en värdhusvärd för mig, som skulle ha sett föremålet. Det är intressant att fastställa, att vid just den tiden i vårt hus började olika människor att få fnatt och jag sprang till slut därifrån, för det blev helt enkelt för mycket för mig. Jag har funderat över detta, och stött på ett och annat. Har du kanske en aning om vad det kan röra sig om för ett skepp? Vet du, det måste ha sett ut som en triangel, framtill med bländande ljusstrålar, medan det baktill var ett omväxlande färgspel.


Semjase

137. Triangelformat säger du?

138. Det kan bara ha varit Gizeh–intelligenserna, som försöker att låta sitt inflytande spela.


Billy    Precis detta har jag också tänkt och förklarat för de andra; andra skepp av denna typ känner jag inte till. Vad kan nu dessa idioter vilja eftersom de kommer tillbaka?


Semjase

139. De utnyttjar säkerligen vår frånvaro, för att återigen kunna vara verksamma.

140. Jag kommer att låta denna nyhet gå vidare, så att det återigen blir lugn och ro, för dessa krafter kan vi återigen inte han något bruk av och sätta i spel, det räcker med det som redan finns eftersom intriger är på gång.

141. Det är dumt, för just nu har vi viktigare saker att göra, än att behöva bekymra oss om dessa fridstörare.

142. Var i alla fall mycket försiktig, och avstå inte från några av dina skyddsåtgärder.


Billy  Åh ja, vi är nu bättre utrustade, vi har nämligen, vad säger du om det, skaffat den här radioutrustningen. Det innebär, att våra ständigt mycket omtänksamma väninnor har arrangerat allting och satt fart på sakerna.


Semjase

143. Överlämna till dem mitt kära tack för detta.


Billy  De kommer att glädja sig mycket - för de är ju verkligen mycket omtänksamma och duktiga.
* * * * * * *
Neunundsechzigster Kontakt Freitag, 10. Dezember 1976, 00.41 UhrBilly Du hast sehr lange nichts von dir hören lassen.


Semjase

1. Sicher, ich war während drei Wochen auf Erra.


Billy Ach so, hast du doch noch einige Wochen Urlaub machen können.

Semjase

2. Sicher.


Billy Es freut mich für dich. Darf ich dich dafür gleich mit einigen Fragen bombardieren?


Semjase

3. Frage nur. Billy Danke. Ah, schon lange habe ich meinem Freund Harald versprochen, dich einmal nach den Zusammenhängen der Osterinsel zu fragen, die dir ja sicher ein Begriff ist. Wegen der Schrift hier möchte er wissen, ob du sie uns entziffern willst?


Semjase

4. Nein, das darf ich nicht, denn es würden dadurch Zusammenhänge aufgedeckt, die die Erdenmenschen noch nicht wissen dürfen.

5 Ich selbst könnte diese Zeichen nicht einmal entziffern, denn sie sind mir unbekannt, weshalb ich sie weitergeben müsste.

6. Gerne will ich das für dich tun, doch aber müsstest du dann über das Ergebnis Stillschweigen bewahren.

Billy Nicht nötig, ich will es auch nicht wissen, denn an und für sich interessiere ich mich zwar schon dafür, doch ich würde mich mit diesem Wissen wohl auch nur belasten. Ständig auf der Hut sein zu müssen, dass ich nichts ausplaudere, ist nämlich manchmal recht lästig. Vielleicht aber kannst du mir das Geheimnis der Osterinsel lüften? Im besonderen geht es dabei um die Kopfkolosse, die dem Erdenmenschen heute noch ein Rätsel sind. Niemand weiss, wie diese entstanden sind und wer sie erschaffen hat. Darfst du darüber etwas sagen?

Semjase

7. Sicher, doch über die hinterlassenen Botschaften muss ich schweigen, wenn du selbst es nicht für dich wissen willst, was du ja vorhin sagtest.

8. Doch höre:

9. Der Erdenmensch ist irreannahmig, wenn er die Belange der Osterinsel zu einem selbständigen Belang machen will.

10. Das Geschehen früherer Zeiten auf dieser Insel steht nämlich in direktem Zusammenhang mit dem Lande, das ihr heute noch Tiahuanaco nennt, so wie es schon zu frühester Zeit genannt wurde, trotz bisherigen mehrmaligen Änderungen.

11. Die Osterinsel und Tiahuanaco liegen mehr als 5000 Kilometer voneinander entfernt, und doch stehen sie in direktem Zusammenhang zueinander.

12. Die Geschichte des Zusammenhangs führt jedoch in sehr frühe Zeiten zurück und endet erst mit dem Jahre 2548, von heute an zurückgerechnet.

13. Wie ich dir bereits einmal erklärte, fand die letzte massgebende Besiedelung der Erde durch ausserirdische Intelligenzen vor rund 13 500 Erdenjahren statt.

14. Wie du weisst, wurden verschiedene der eingewanderten Horde abtrünnig, so auch ein Mann im Range eines Halb-Jschwischs namens Viracocoha, der schon sehr alt und äusserst machtgierig war.

15. Sein Name ist noch heute auf der Erde überliefert, allerdings mit einer kleinen Veränderung, denn seit langer Zea schon wird er nur noch Viracocha genannt und zudem als Jschwisch, obwohl er nur im halben Range eines solchen stand.

16. Unter seinem Patronat und seiner grausamen Führung wurde das rund 4000 Meter hochgelegpr Hochland Tiahuanaco erobert sowie die Deltainsel, die ihr die Osterinsel nennt.

17. Nach dieser Eroberung setzte sich Viracocoha mit einer speziellen Leibgarde von Cheruhimen auf 46 der Osterinsel vorgelagerten Kleininsel Mot fest, die ihr heute meines Wissens Motunui od 'I nennt.

18. Mot wurde sie damals genannt darum, weil die Cherubime Tier-Mensch-Lebensformen waren o in diesem Fallci alle vogelähnlich.

19. Mal bedeutet in unserer Ursprache Vogel, also wurde die Insel die MotInsel genannt, oder abes au, die Insel der Vogelmenschen, wie sie heute noch heisst.

20. Da alr,o residi(erte Viracocoha oder eben Viracocha.

21. Er und seine Anhänger, geflüchtete Lyraner wie viele andere, die zur Erde kamen, waren von gigantischem Körperbau, nach irdischem Mass an die elf Meter gross.

22 Diese waren es, die die gegen sie zwerghaft wirkenden normalwüchsigen Einwohner von Tiahuanaco und der Osterinsel — die Zeugungen zwischen Erdenmenschen und früher aus den Weiten des Universums eingewanderter Intelligenzen waren — in vielerlei Dingen unterrichteten, wobei sie ihnen ihre eigene sehr hoch entwickelte Technik zur Verfügung stellten und sie darin unterrichteten, wie sie die Geräte und Maschinen zu bedienen hatten.

23 So unterrichteten sie die Ureinwohner von Tiahuanaco und der Osterinsel auch in der Arbeit der Steinmetzerei, wobei sie sich als Götter feiern liessen.

24. Mit Hilfe der Giganten und ihrer Maschinen und den sonstigen Geräten arbeiteten die Ureinwohner viele Meter grosse Kopfgebilde aus dem Lavagestein heraus, stellten diese, ebenfalls mit Maschinenhilfe, wahllos rund um die Insel auf.

25. Ähnliche Vorkommnisse fanden statt in den Gebieten, die ihr Pisco, Nazca und Sacsayhuaman nennt, denn daselbst waren dieselben Giganten ansässig geworden.

26. So entstanden vielerlei Statuen und andere Gebilde, wobei auch die Form der Raumschiffe auf der Osterinsel aus Gestein der Lavawände nachgebildet wurden, die sich bis zum heutigen Tage erhalten haben, nämlich eiförmig zugeschnittene Steine, weil die Raumschiffe diese Form aufwiesen.

27. Nach mehreren Jahrhunderten, der genaue Zeitpunkt ist auch uns verschleiert, wurden die Giganten von einer plötzlich auftretenden Seuche befallen, die ihnen unbekannt war und vielen von ihnen das Leben kostete:

28. Kein Mittel gegen die Seuche findend, flüchteten sie in ihren Raumschiffen von der Erde, setzten sich in den weiten Raum ab und sind seither verschollen.

29. Trotz eifrigster Nachforschungen unserer Wissenschaftler hat sich bis heute noch keine Spur von ihnen gefunden.

30. Es besteht daher auch die Möglichkeit, dass sie trotz der Flucht von der Erde in ihren Raumschiffen von der geheimnisvollen Seuche befallen wurden und umgekommen sind, während ihre Schiffe ziellos durch den Raum schossen, von irgendeinem Gestirn angezogen wurden und darauf zerschellten.

31 Unsere Wahrscheinlichkeitsberechnungen sprechen sehr dafür.

32. Besonders auf der Osterinsel liessen die flüchtenden Giganten ein verzweifeltes Volk zurück, das plötzlich aller Technik beraubt war, denn ihre Gigantengötter hatten alles mitgenommen.

33. So blieben auch mehrere hundert unfertige Kopfstatuen in den Lavawänden der Vulkankrater zurück, um niemals vollendet zu werden.

34. In völliger Verzweiflung versuchten die Insulaner ihre geflüchteten Götter dadurch zurückzuholen, indem sie mit primitiven Steinfaustkeilen die unvollendeten Steinköpfe zu vollenden versuchten, was natürlich kläglich misslang und nach wenigen Jahren auch aufgegeben wurde.

35. Trotz vielerlei Nachforschungen konnten wir nicht herausfinden, warum die Insulaner Glaubens wurden, dass sie durch die Vollendung der Steinköpfe die Gigantengötter zurückholen könnten.

36. Es ist dies ein uns unlösbares Rätsel.

37. Da die Vollendung der Steinköpfe kläglich misslang, wurde nach einigen Jahren der Ruf laut, dass das Aufsetzen von leuchtend roten Hüten die geflüchteten Giganten besänftigen und zurückbringen würde.

38. Wie und warum dieser Ruf jedoch entstand, ist uns auch rätselhaft.

39. Jedenfalls wurden durch einige zurückgebliebene kranähnliche Maschinen und andere primitive Hilfsmittel Gerüste und Plattformen an den bereits vielzählig vorhandenen Gigantköpfen erstellt, wonach dann aus einem Gemisch von roter Erde, Sand und kleinen Steinen grosse Hüte auf die Köpfe gegossen wurden.

40. Einige Dutzend solcher Hüte, deren Ursprungsform uns ebenfalls schleierhaft ist, wurden in einem kleinen Vulkankrater erstellt, die nach ihrer Fertigstellung zu den Köpfen gerollt und durch die kranartigen Maschinen hochgehoben wurden.

41. Unseren Wahrscheinlichkeitsberechnungen nach muss es sich bei diesen Hüten um Nachahmungen von heimartigen Gebilden der Giganten gehandelt haben, was uns jedoch zu beweisen wohl versagt bleiben wird.

42. Überhaupt sind uns viele Belange um diese Giganten und ihr damaliges Tun auf der Erde rätselhaft, und wir können keine Lösung dafür finden.

43. Bekannt ist uns nur, dass die Giganten irgendwo in einem fernen Sonnensystem des euch bekannten Sternbildes Andromeda, wo wissen wir aber nicht genau, ihr letztes Lebenszeichen hinterliessen, denn dort brachten sie irgendwo auf eine bewohnte Welt die Kunde von der Existenz der Erde, wonach von dort Jahrtausende später eine grössere Expedition startete und zur Erde gelangte.

44. Es waren dies Angehörige einer Menschenrasse von durchschnittlich 180 cm Grösse, die eine Nachricht der Giganten nach Tiahuanaco brachten und während 20 Jahren und 7 Monaten dort lebten. 45. Dies war, von heute zurückgerechnet, vor sehr genau 2568 Jahren, das konnten wir eindeutig feststellen.

46. Während den annähernd 21 Jahren Aufenthalt der uns unbekannten Andromedaner errichteten diese eine recht hohe Kultur, bauten elektrische Energiezentren, deren Verkabelung sie unter die Erde verlegten, geschützt durch von ihnen erstellte Halbrohrkanäle, über die sich eure Wissenschaftler noch heute die Köpfe zerbrechen, weil sie ihre Präzisionsherstellung nicht zu ergründen vermögen und den Zweck nicht erfassen.

47. Wie die Giganten wurden auch die Andromedaner, die sich nicht richtig an die irdischen Klima- und Atmosphäreverhältnisse gewöhnen konnten, nach rund zwanzig Jahren von derselben geheimnisvollen Seuche befallen, was sie zur panikartigen Flucht veranlasste.

48. Auch sie sind seither verschollen und wohl alle umgekommen.

49. Dies, lieber Freund, ist in groben Zügen die Geschichte um die Osterinsel, Tiahuanaco und einige andere Landstriche.

50. Mehr weiss ich leider auch nicht darüber.


Billy Mädchen, das ist bereits viel mehr, als ich erwartet habe. Eigentlich ist es schade, dass die lieben Giganten verschwunden sind, denn solche Gesellen könnten wir heute recht gut auf der Erde gebrauchen. Viele machtgierige Lümmel würden sich wohl mehrere Male mehr besinnen, ehe sie Kriege vom Stapel lassen, wenn eben noch solche Giganten hier wären.


Semjase

51. Dem wäre wohl nicht ganz so.


Billy Und warum das?


Semjase

52. Wenn du die mit ihrer Hilfe erstellten Steinkopfgebilde sehen würdest, dann könntest du es verstehen.

53. Die Steingebilde zeigen klar und deutlich sehr scharfe, schmallippige und zusammengekniffene Mundpartien, ungewöhnlich niedere Stirnformen sowie auch äusserst tiefliegende Augen. Billy Jetzt musst du nur noch sagen, dass auch ungewöhnlich scharfe, gerade und lange Riecher dazugehören.

Semjase

54. Sicher, so sind die Nasen dieser Steingebilde.

Billy Au weia, dann verpassen wir nichts. Diesen Menschentyp kenne ich sehr gut. Es ist mir leid, dass es sich bei diesen Gesellen ausgerechnet um Giganten handelt, denn dadurch wird die Schauermär von den bösen Riesen wieder neuen Brennstoff erhalten, obwohl bestimmt nicht alle Gigantenrassen so sind.

Semjase

55. Womit du auch recht hast. Billy Okay, aber diese Giganten, waren die nur an den Orten, die du erwähnt hast, oder waren sie oder andere auch an andern Orten der Erde?

Semjase

56. Diese Rasse hielt sich ausschliesslich in den von mir genannten Landstrichen auf. 57. Weitere anderer Rassen der Gigantwüchsigen bevölkerten alle Kontinente. 58. Auch Zyklopen und Titanen sowie Zwergwüchsige siedelten sich auf allen Erdteilen an. 59. Sie kamen und gingen, oder aber sie vergingen, aus irgendwelchen Gründen auch immer.


Billy Aha, waren da denn auch die Götter und Halbgötter der griechischen Mythologie solche Ansiedler aus dem Weltenraum?

Semjase

60. Sicher, bei ihnen handelte es sich um eine Splittergruppe von Nachkommen der Hyperboreer.

Billy Ach so, jetzt verstehe ich einigermassen die Zusammenhänge, hat doch da der gute alte Herakles einige sehr wundersame Dinge gesagt, die sich eben darauf beziehen. Ich frage mich nun aber, wie gross diese Hyperboreernachkommen gewesen sein müssen, denn mit Asket hatte ich einmal die Gelegenheit, etwas zu sehen, das dem Erdenmenschen wohl ewig verschlossen bleiben wird. Und genau nach dem, was ich sah, müssten diese griechischen Mythologiegötter oder Halbgötter mehrere Meter gross gewesen sein. Allein Herakles muss rund drei Meter gemessen haben, oder?


Semjase

61. Sicher.


Billy Gut, hat es dann auch seine Richtigkeit, dass Noah rund 3,10 Meter gross war, während Adam sogar an die 5 Meter mass?


Semjase

62. Sicher, nur Adam war weniger als 5 Meter in seiner Grösse, es fehlten ihm zu diesem Mass noch etwas mehr als ein Meter.

Billy Du bist pedantisch, das spielt doch wirklich keine Rolle mehr. Es wundert mich nun aber, wie gross eigentlich König und Halbgott Gilgamesh war? Nach sumerischen Überlieferungen müsste er über 7 Meter gemessen haben, wenn ich die grosse alte Eile zu Hilfe nehme. Nach der kleinen Elle gemessen wären es aber nur etwas über drei Meter gewesen. Welches Mass stimmt nun, kannst du mir das sagen?

Semjase

63. Sicher, es ist die grosse Elle, mit der du messen musst. Billy Gut, dann war Gilgamesh also rund 7,50 Meter gross, stimmt das? Semjase 64. Das ist von Richtigkeit — bis auf einige wenige Zentimeter. Billy Du treibst mich noch zum Wahnsinn. Warum bist du auch nur so pedantisch genau heute?

Semjase

65. Du möchtest doch genaue Daten. Billy So genau nun auch wieder nicht. Semjase 66. Dann habe ich dich missverstanden.

Billy Schon gut. Jetzt nimmt es mich nur noch wunder, warum denn immer behauptet wird, und zwar auch von euch, dass unsere Ur- und weiss ich wieviel Urururvorfahren ganz normale Menschen gewesen seien? Giganten und Titanen und was weiss ich was können doch, wenigstens nicht für unsere Begriffe, als normal bezeichnet werden,

Semjase

67. Sicher, doch daran musste auch ich mich zuerst gewöhnen.

68. Sämtliche Menschenrassen sind normalwüchsig nach unseren Begriffen, so aber nicht nach den euren

69. Es mögen dadurch einige Missverständnisse zustande gekommen sein, die ich hiermit aber klarstelle

70. Jede Menschenrasse ist in ihrer Art normalwüchsig und erst dann anormalwüchsig, wenn in der eigenen Rasse Ausartungen in Erscheinung treten. Billy Warum hast du das denn nicht frühergesagt? Semjase

71. Du irrst dich, denn verschiedentlich sprachen wir schon über die verschiedensten Menschenrassen, wo_ bei ich langsam mit den Abstufungen nach irdischem Verständnis begann. Billy Akzeptiert. -- Wie kommt es nun aber, dass der Mensch unserer Erde trotz der Riesen-Vorfahren heut so klein ist?

Semjase

72 Es sind dies in erster Linie die Vermischungsfaktoren mit den erdgeborenen Menschenformen schuld daran, die Kreuzungsbegattungen also, sowie aber auch alle Einflüsse der Erde  selbst, die nur kleinwüchsigere Menschenwesen zu tragen vermag.

71 Durch diese Einflüsse der Erde wandelten sich auch alle unsere eigenen Vorfahren in ihrer Grösse, denn auch sie waren zu früheren Zeiten Riesen.

74. Im Laufe der Jahrtausende jedoch, da sie auf der Erde lebten und sich auf ihr eingewöhnten, unterlagen sie dem Einflusswandel, so sie zusehends kleiner an Gestalt wurden, so wir als späte direkte Nachfahren von ihnen eine gleiche Durchschnittsgrösse aufweisen wie ihr Erdenmenschen. 75. Ausnahmen gibt es jedoch auch bei uns, wie du ja weisst, so aber auch bei euch, wobei gar ganze Völker davon ergriffen sind.

76. Dies nebst jenen Rassen, die sich seit Urzeiten als Zwerg oder Riesenrassen in ihrer ursprünglichen Grösse erhalten haben.


Billy Ich verstehe. Leider aber erweckst du mit deiner jetzigen Erklärung den Eindruck, dass du bei früheren Gelegenheiten über dieselben Belange anderes gesagt hättest. Es ist aber wirklich nur der Eindruck oder ein Eindruck, denn ich vermag mich gut daran zu erinnern, dass du praktisch dasselbe sagtest, jedoch weniger Fakten und Zusammenhänge nanntest. Das könnte bei gewissen Besserwissern und Kritikern wieder dazu führen, dass du des Widerspruches bezichtigt wirst.


Semjase

77. Das soll nicht deine Sorge sein, denn die, die sich ehrlich um die Wissenserweiterung bemühen, werden die Reimung meiner Erklärung finden. Billy Da magst du recht haben. Wir haben aber vorhin von Göttern und Halbgöttern gesprochen, jetzt nimmt es mich dabei wunder, wie die Namen für diese ausgewählt werden, kannst du mir darüber einiges sagen? Letztes Wochenende nämlich bin ich über etwas sehr Interessantes orientiert worden im Zusammenhang mit deinem Namen. Es wurde mir dabei klar, dass dein Name genau deinem Wissensstand und also deiner geistigen und bewusstseinsmässigen Evolution entspricht.

Semjase

78. Im ganzen Universum werden Namen für alle Lebensformen genau nach dem betreffenden Evolutionse stand der betreffenden Lebensform ausgewählt, wobei gerade der Erdenmensch sich unbewusst nicht sehr an diese Ordnungsregel hält und besonders die Menschen selbst mit völlig unpassenden Namen belegt.

79. Der einem Menschen gegebene Name muss in Erfüllung der diesbezüglichen Ordnungsregel dem Stand seines Wissens und Könnens und somit also auch der entsprechenden Evolutionsebene entsprechen, ansonsten eine Disharmonie im materiellen und bewusstseinsmässigen Lebensbereich entsteht und Wirrnisse und Fehleinflüsse hervorruft sowie den Menschen in seiner Entwicklung fehlgehen lässt.

80. Nimm dazu zum Beispiel deinen Namen, der in seinem Werte bedeutet: <Hüter des Schatzes).

81. So trifft dieser Wert genau auf dich zu, so aber auch alle die Werte der dir bis anhin gegebenen und noch weiter auf dich zukommenden Namen, deren ja sehr viele sind.

Billy  Ich verstehe, doch wie steht es denn nun wirklich mit dem Namen Phantom? Asket sagte mir darüber einmal einiges.

Semjase

82. Sicher, doch du weisst, dass du diesen Namen, der ja auch ein Zusatzname ist, nur für eine gewisse Tätigkeit nicht mehr verwenden sollst, nämlich für jene, die du während Jahren in verschiedenen östlichen Ländern ausgeübt hast.


Billy Prima, das wollte ich nur von dir hören, denn ich wusste es ja tatsächlich selbst,


Semjase

83. Sicher.

84. Du sollst aus bestimmten Gründen diesen Namen nicht weiter tragen, vor allem nicht mehr im Zusammenhang mit jener früheren Tätigkeit, die dir eine harte Lehrzeit war Billy Ich weiss, doch nun sage mir bitte noch eines: Dein Name hat doch eine ganz bestimmte Bedeutung, die darauf abzielt, dass du eine Halbjschwisch bist, oder wie das heisst, oder?

Semjase

85. Sicher.

86. Jschwisch jedoch ist die männliche Form. 87. Die weibliche Form lautet Jschnsch, während das von dir genannte Halbe in unserer Sprache ELO heisst.


Billy Also bist du eine Elo-Jschrisch, wenn ich richtig verstanden habe. Und genau das bedeutet oder besagt auch dein Name. Hab ich recht?


Semjase

88. Sicher doch, das ist kein Geheimnis.


Billy Soll es ja auch nicht sein.


Semjase

89. Noch eine Erklärung möchte ich dir geben, bezüglich der Namengebung:

90. Welche Ausartungen in Erscheinung treten, wenn einem Menschen ein falscher Name gegeben wird, das vermagst du sehr leicht zu erkennen bei deinem Freund Jakob. Billy Das ist mir auch schon aufgefallen — nicht nur, dass mir sein Name für ihn völlig fremd ist.


Semjase

91. Siehst du, sein Tun und Denken wird lebzeitig überlastet sein von gefährlichen Dingen, die ihm nicht eigen sein sollen, die jedoch durch die falsche Namensgebung in ihm hervorgerufen worden sind.

92. Es spielen bei ihm aber auch das Zentralgestirn (Einfluss der Galaxie-Zentralsonne) und die Planeten eine wichtige Rolle, die diese Einflüsse noch fördern, wenn sie an ihn herankommen, was ja leider der Fall ist.


Billy Darin kenne ich mich leider nicht sehr gut aus. Ich werde aber darüber einmal mit Martin sprechen. Ich habe mir aber schon oft über Jakob Gedanken gemacht und auch gefunden, dass sein jetziger Name völlig verkehrt ist, nicht aber einfach etwa darum, weil ich weiss, wie einer seiner früheren Namen war in einer anderen Persönlichkeit in einem anderen Leben. Meiner Ansicht und Berechnung nach müsste eigentlich sein Name mit einem C und das Namensende mit den Buchstaben US geschrieben und gesprochen werden, was dann die Bedeutung Gott schützt) oder eben (der Weisheitskönig schützt, ergäbe. So wie der Name aber in der deutschen Form geschrieben und ausgesprochen wird, bedeutet er genau das Gegenteil, nämlich (Gott tötet) oder eben ider Weisheitskönig tötet). Dies im Gegensatz zur erdenmenschlichen Behauptung, dass der Name Jacobus (Fersenhatten usw. Bedeute.


Semjase

93. Du hast dich sehr darum bemüht, und du hast die genaue Richtigkeit gefunden. Billy Gut, wie steht es aber mit der Namensabkürzung (Köbi), da konnte ich bisher leider nichts herausfinden.

Semjase

94. Den Namen solltet ihr nicht weiter für ihn verwenden.

95. Er war gut für die Anfangszeit, da er sehr viel zu erlernen hatte, jetzt jedoch sollte sein voller Name Anwendung finden, und zwar so, wie du ihn errechnet hast: Jacobus.

Billy Okay, danke für den Rat. Jetzt aber was anderes, nämlich wegen des Zentrums unserer Galaxie. Wenn ich mich richtig erinnere, sagte mir Asket einmal, dass dieses rund 50 000 Lichtjahre von unserem SOL-System entfernt ist, während unsere Wissenschaft aber behauptet, dass es nur deren 30 000 Lichtjahre seien. Was stimmt nun?


Semjase

96. Dasgalaxare Zentrum, oder die galaxare Zentralsonne, liegt in einer Entfernung von 57 000 Lichtjahren, wenn SOL als Ausgangspunkt genommen wird.

Billy Aha, und woraus besteht diese Zentralsonne? Ich meine, aus welcher Materie?


Semjase

97. Es sind dies einerseits noch wilde Partikel, Gase und Elektronen usw. sowie verschiedenartige Atome, was bedeutet, dass sie, die Zentralsonne in ihren äusseren Formen, in noch ungeordneter Form in galaxarem Sturm brodelt, jedoch im Zentrum selbst ein (Schwarzes Loch> ist, wobei die Atome usw. sich ständig spalten und neue Verbindungen zeugen, die sich spiralförmig aus den äusseren Zentrumsbereichen absondern, und zwar in gigantischen Massen.

98. Diese, um sich selbst rotierend in ungeheurer Glut, teilen sich weiter, um sich dann zu einzelnen riesigen Wolken und kugelförmigen Gebilden zu formen, so auch zu sich zu Sonnen entwickelnden Gebilden, die in ganzen Massen entstehen, in Ballungen.


Billy Du meinst, es entsteht nie eine Sonne allein?


Semjase

99. Sie entstehen oft haufenweise, wobei aber nicht jedes Gebilde dieser Arten zu einer wirklichen Sonne wird, denn viele sind zu klein in der Masse, um sich als solche entwickeln zu können.

100. Andere werden im Laufe von Jahrmillionen und Jahrmilliarden, was nicht selten ist, da sich ihre Materie verdichtet, zu sehr kompakten Gebilden, zu Sonnen und Planeten, wobei die Planeten selbst einmal Leben erzeugen und tragen werden.

101. Dabei bleibt es bei der Planetenbildung jedoch nicht aus, das mussgesagt sein, dass die werdenden Planetengebilde viele Meteore, Weltraummaterie aller Art und Kometen einfangen und dadurch zu grossen Gebilden heranwachsen.


Billy Damit meinst du wohl einen Vorgang, wie er in unserem SOL-System bei den <Sonnensystemen> Jupiter und Saturn vor sich geht? Diese Planeten sind ja eigentlich misslungene Sonnen und entwickeln sich erst jetzt vielleicht zu richtigen Planeten, indem sie Weltraummaterie aller Art an sich ziehen und dadurch wachsen und dicht werden.


Semjase

102. Sicher.


Billy Okay, und wie bildet sich denn überhaupt so ein galaxares Zentrum? So eine Zentralsonne, aus der sich eine Galaxie entwickelt, meine ich?


Semjase  

103. Das ist sehr einfach, nämlich durch die unermesslichen Zusammenballungen der im All überall dahintreibenden Neutrinos, Partikel, Gase und Elektronen sowie die verschiedenartigenAtome usw., die sich zusammenballen, wandeln und verändern g , neue Prozesse bilden, sich dabei ungeheuer erhitzen und dadurch im Laufe der Zeit ►sich verdichten und so letztendlich, angetrieben durch die wie ein •ein wirkende Hitze in der Kälte des Raumes, in Rotation geraten und sich noch mehr verdichten.


Billy  Das kann ich verstehen, auch wenn ich kein Physiker bin. Diese Knallfrösche werden deine Erklärung sowieso bestreiten, denn die wollen ja immer schlauer sein. Jetzt aber einmal eine Frage nach der universehen Zentralsonne und dem Herkommen der durch den Raum jagenden Urmaterie; woher kommt diese, woraus entsteht sie und was ist die universelle Zentralsonne eigentlich? Von der Erde aus kann man sie ja nicht sehen. Wo befindet sie sich?


Semjase

104. Das sind viele Fragen auf einmal, doch aber sind sie zusammenhängend:

105. Die durch den freien Raum wirbelnde Urmaterie und die eigentliche Weltraummaterie sind das direkte verdichtete Produkt der Zentralsonne des Universums.

106. Diese wiederum ist der Ursprung aller werdenden feinstofflichen und grobstofflichen Materie, zu der in feinerer Form auch die Gase sowie die Elektronen, Neutronen, Neutrinos und alle sonstigen Elemente usw. zählen.

107. Die Zentralsonne des Universums selbst entspricht nicht der gleichen Substanzform wie eine Galaxiezentralsonne, sondern sie besteht noch aus reiner geistiger Materie resp. Energie, die jedoch bereits flockenartige Verdichtungen schafft, wobei sie jedoch, wie gesagt, noch reiner geistiger Natur entspricht, also noch keine grobmateriellen Symptome aufweist.

108. Diese Geistmaterie weist eine milchige weissliche Färbung auf und ist auch für den Menschen bereits sichtbar, als Licht nämlich, weil geistige Materie in dieser Form Licht ist.

109. Wie bei einer grobmateriellen Galaxie ballen sich auch diese Geistenergien zusammen, bilden ein unermessliches Zentrum, wandeln und verdichten sich zu Gasen, Elektronen und verschiedenen Atomen usw. und werden aus dem Zentrum herausgeschleudert, um als Urmaterie und Weltraummaterie und sonstiges durch den freien Raum zu wirbeln, woraus sich dann letztendlich die sichtbaren und grobmateriellen Galaxien usw. entwickeln.

110. Die Universal-Zentralsonne selbst befindet sich im ungefähren in der Mitte des Universums, also viel zu weit vom SQL-System entfernt, als dass sie von hier aus trotz der unermesslichen Lichtkraft von blossem Auge beobachtet oder gar mit den besten technischen Mitteln gesehen oder auch nur festgestellt werden könnte.

111. Nur mit sehr starken Hilfsmitteln kann sie ausserhalb des Materiegürtels resp. des materiellen Universums als feine milchige, zentrale Bandmasse gesehen werden, was der irdischen astronomischen Wissenschaft jedoch noch sehr fern ist, so ihnen das Erkennen der Zentralsonne noch niemals gelungen ist.

112. Als Band ist die Universal-Zentral-Galaxie jedoch ausserhalb des materiellen Universums ürtels darum g  erkenntlich, weil sie von jedem Punkt ausserhalb des materiellen Universums aus ebenfalls seitlich gesehen wird wie eure eigene Galaxie, eben die Milchstrasse, wie ihr sie nennt.

113. So hat also die irdische astronomische Wissenschaft noch niemals nachgewiesen, dass die Zentralsonne oder die Zentralgalaxie existiert.

114. Von der Erde aus erscheint die Zentralgalaxie nicht wie ein unermesslicher grosser Blitz, der sich noch ständig weiter ausdehnt, wie behauptet wird, wobei zudem angenommen wird, dass dieser Blitz der Urknall-Auswirkung gleichkomme, was natürlich Unsinn ist, denn die feststellbare blitzgleiche Lichterscheinung hat nichts damit zu tun, denn in Wahrheit handelt es sich dabei um die blitzende Leuchtkraft des umwandlungsgürtels, durch den aus der feinstofflichen die grobstoffliche Materie entsteht.


Billy Phantastisch, doch woher kommt diese geistige Materie resp. Energie und diese Lichtflocken oder wie du sie nennst?


Semjase

115. Du bist sehr unlogisch, denn du besitzt das Wissen darum.

Billy Natürlich, denn die Genesis besagt es ja klar und deutlich. Doch ich frage ja nicht für mich, sondern für alle jene, welche dieses Wissen noch nicht besitzen.


Semjase

116. Dann ist deine Frage von Berechtigung.


Billy Dann frage ich eben doch logisch.


Semjase

117. Sicher.

118. Also, die Lichtflocken, wie du eben sagtest, sind reine verdichtete Geistenergien, ausgehend von der Schöpfung, entstanden aus ihren zum Willen kreierten Ideen.


Billy Schön gesagt, doch erkläre nun auch einmal, was die Schöpfung an und für sich eigentlich verkörpert. Ich meine, dass es sich nicht um ein menschliches oder sonstiges materielles oder um ein individuelles feinstoffliches Wesen handelt, sondern einfach um das Universalbewusstsein.


Semjase

119 Damit hast du die Erklärung schon gegeben.

120. Mehr kann ich dazu auch nicht erklären, denn auch unser Wissen ist diesbezüglich beschränkt. 121. Die Schöpfung ist gleichlautend mit dem Universalbewusstsein, das da lenkt, denkt und waltet im SEIN des Bewusstseins, als doppelspiralförmiges Eigebilde, das zugleich das Universum in seiner siebengürteligen wachsenden Ausdehnung bildet, wobei die Doppelspiralarme pulsierend als geistige Energie leben und gegeneinander rotieren.

122 Mehr Wissen besitzen auch wir nicht über die Schöpfung selbst.

123. Wie du kennen wir nur die Ursachen und die Wirkungen, das Vorhandensein und die Gesetze und Gebote, mehr aber nicht.


Billy Ich hätte dich nicht danach fragen sollen, du scheinst jetzt bedrückt zu sein.


Semjase

124. Deine Frage machte mir wieder einmal sehr klar, wie wenig wir trotz unseres enormen Wissens wissen.


Billy

Sei nicht bedrückt deswegen, vielleicht weisst du dafür auf meine nächste Frage Bescheid: (Privatsache)


Semjase

125. In dieser Wissenschaft sind die Menschen der Erde noch sehr unwissend. Billy Du beantwortest meine Frage nicht. Semjase 126. Sie ist auch sehr unlogisch, ich verstehe nicht, was du eigentlich fragen willst?


Billy Die Frage kommt leider nicht von mir, und ich verstehe auch nur immer Hauptbahnhof. Beantworte die Frage einfach so, wie ich sie gestellt habe. Wenn etwas anderes damit gemeint ist, dann meldet sich der Fragesteller schon und reklamiert.


Semjase

127. (Privatsache/Antwort) ...


Billy

Danke, wir werden ja sehen, ob diese Antwort gemeint ist. Jetzt aber noch etwas sehr Wichtiges: Frage doch bitte Ptaah, ob er mich nächstens einmal zu sich rufen kann, denn ich habe etwas sehr Wichtiges zu fragen, das nur er mir beantworten kann.


Semjase

128. Wenn du meinst, dass ich dir nicht antworten kann ...?


Billy Bestimmt nicht, nur dein Vater kann es wissen.


Semjase

129. Dann werde ich Vater fragen. Billy Danke, es ist mir nämlich sehr wichtig. Nun aber habe ich nochmals eine Frage bezüglich der Riesen zu früheren Zeiten: An verschiedenen Orten unserer Erde hat man versteinerte Fussabdrücke von Menschen gefunden, von sage und schreibe 90 cm Länge. Wie gross waren diese Menschen?


Semjase

130. Im Durchschnitt rund 6 (sechs) Meter bis 6,50 Meter.


Billy Aha, so habe ich es mir auch ungefähr ausgerechnet. Ich habe einfach die Fusslänge mal die Durchschnittsgrösse des heutigen Menschen multipliziert und bin so auf 5,95 Meter gekommen. Viel habe ich dabei also nicht daneben gehauen. Kann ich diese Rechnung in der Regel für solche Vergleiche verwenden, stimmt sie ungefähr?


Semjase

131. Sicher, sie ist sogar ziemlich genau.

132 Dass du nämlich auf das niederere Resultat gekommen bist liegt nur daran, dass die versteinerten Fussabdrücke jener Riesen von Menschen stammen, die noch nicht ausgewachsen waren.

133. Daher sind sie also etwas kleiner.

134. Ich weiss das darum, weil ich weiss, um welche es sich bei deinen Gedankengängen handelt.


Billy Gut, dann ist der Fall geklärt, mehr will ich nicht wissen.


Semjase

135. Dann habe ich dir jetzt liebe Grüsse zu bestellen von Quetzal und allen andern; auch deine Gruppenmitglieder sollst du alle sehr herzlich grüssen.


Billy Danke, die werden sich freuen. Wann kommen sie eigentlich wieder zurück?

Semjase

136. Erst Mitte Monat Mai des nächsten Jahres.


Billy  So lange möchte ich auch mal Urlaub machen. Aber mir fällt gerade etwas ein: Kürzlich berichtete man mir, dass an einem Abend vor rund drei oder vier Wochen ein dreieckiges und strahlenausspeiendes Schiff während rund zwanzig Minuten beinahe senkrecht hoch über unserem Haus gehangen habe. Dies erzählte mir ein Gastwirt, der das Objekt beobachtet haben will. Interessant ist dabei festzustellen, dass genau zu der Zeit in unserem Haus verschiedene Leute zu rotieren begannen und ich letztendlich davonlief, weil mir alles einfach zuviel wurde. Ich habe mir so meine Gedanken darüber gemacht und bin auf allerhand gestossen. Hast du vielleicht eine Ahnung, um welche Art Schiff es sich gehandelt haben könnte? Weisst du, es muss ausgesehen haben wie ein Delta, vorn mit grellen Lichtstrahlen, während hinten ein farbiges Lichtstrahlenspiel war.


Semjase

137. Deltaförmig sagst du?

138. Das können nur Gizeh-Intelligenzen gewesen sein, die ihren Einfluss spielen liessen.


Billy Genau dasselbe habe ich auch gedacht und den andern erklärt; andere Schiffe dieser Art kenne ich nämlich nicht. Was wollen denn diese Heinis schon wieder?


Semjase

139. Sicherlich benutzten sie unsere Abwesenheit, um wieder tätig zu werden.

140. Ich werde diese Nachricht weiterleiten, damit wieder Ruhe geboten wird, denn diese Kräfte können wir im Spiel nicht auch noch gebrauchen, es reicht schon am übrigen, da grosse Intrigen laufen.

141. Es ist dumm, denn gerade jetzt hätten wir Wichtigeres zu tun, als uns auch noch um diese Störenfriede zu kümmern.

142. Sei jedenfalls sehr vorsichtig und verzichte nicht auf deinen Schutz.


Billy Ah ja, wir sind jetzt auch besser versorgt, wir haben uns nämlich, wie sagtest du doch damals?, diese Fernkommunikationsmittel besorgt. Das heisst, unsere stets sehr Iiebbesorgten Freundinnen haben alles arrangiert und die Sache in Schwung gebracht.

Semjase

143. Entrichte ihnen meinen lieben Dank dafür.

Billy Sie werden sich bestimmt sehr freuen — sie sind ja wirklich auch sehr lieb und besorgt.