FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org

                                                                                                              2015.1.12

Samtal mellan Ptaah och Billy om…


Big Bang och Universums och Jordens ålder och utveckling

Ozonskiktets försvagning

UFO:n från skilda världar

Bioorganiska livsformer och skrills

Människor från DAL-Universum

Plejaderna och Plejarerna

Fosilerade människospår bredvid dinosauriespår

Människans släktskap och Darwins lögn

Miljötänk och energi

Överbefolkning

Scientologi

Förstörande kedjereaktioner mellan parallelluniversa

Dödshjälp


Utdrag ur Stimme der Wassermannzeit Nr. 94 mars 1995


Tvåhundrafemtionde kontakten onsdag, 26 oktober 1994 kl. 16.23
Billy: Bra.- Nästa fråga: Ånyo påstår olika jordiska astrono­miska fors­kare, att universumet bara är just åtta miljarder år gammalt. Detta på grund av vissa konstateranden hos galaxer med anledning av deras flykt­hastig­het osv., som utforskas genom Hubble-telesko­pet. För min del an­ser jag att detta

på­stående är som ett dumt skämt. Å ena sidan har ju astrono­merna redan konstaterat galaxer osv. i avstånd av mer än 10 eller 12 mil­jarder ljusårs avstånd, och å andra sidan förmår de ännu inte att se i längre distanser, därför att de instrumentellt osv. ännu inte är så långt komna. Men enbart det faktum, att galaxer osv. blivit konstaterade i mer än 10 miljarder ljusårs avstånd, talar mot det struntpratet av 8 mil­jarder år univer­sumålder, eftersom nämligen lju­set från föremål i 10 eller 12 miljar­der ljusårs avstånd överhuvud ta­get inte längre kunde observe­ras på Jorden, om universumet bara vore just åtta miljarder år gammalt.


Ptaah:

42. Jordemänniskornas astronomiska vetenskap står först i sin början och är därför fortfarande ytterst bristfällig.

43. Följakt­ligen sak­nar forskarna också fortfarande universum­uppbygg­nadens grundläggande kunskaper och således också kun­ska­perna om det, att univer­sumet består av sju olika bälten, som uppvisar en total ålder av lite mer än 46 biljoner år - räknat sedan big-bang.

44. Således saknar astro­nomiforskarna även kunskaperna om, att det materiella universumet, materie-bäl­tet, bara är ett av sju bälten, som till­sammans bildar universumet.

45. De saknar även all kunskap om det, att materie-bältet, alltså det materiella universumet, är inordnat i ett kontinuerligt var­dande och upplösande och är alltså på så sätt inte av oändlig

varak­tighet.

46. Alla materie-bältets universella före­mål och livsformer, det materiel­las-universum, kommer och

för­svinner i ständig fortsätt­ning och blir till ett återkommande och återförsvinnande, helt en­ligt det universella or­sakssamman­hanget och alltså på så sätt enligt lagen om or­sak och verkan, som allt

exi­sterande i varje form av det grov- och fin­materi­ella likaså är inordnat i som också det andligas

fin­materiella och dess energier.

47. På så sätt är också materie-bältet, det mate­ri­ella-universu­met, inordnat i ett ständigt vardande och upplö­sande, varigenom inget överdrivet åldrande äger rum, utan en konti­nuerlig ungdom­lighet

för­blir erhållen till den tidpunkten när kon­traktionen äger rum, då uni­versumet drar ihop sig till sitt ursprung.

48. Därigenom garanteras det, just genom det oupphörliga vardandet och upplösandet, att hela

uni­ver­sumet, och såle­des också det materi­ella-universumet, från expan­sio­nens första ögon­blickliga tidpunkt fram till kontraktionens mo­ment vidmakthålles evolu­tiv och ung i ständig följd och såle­des inte hemfaller till nå­got åldrande.

49. Därige­nom blir väl uni­versumet äldre i år och tid, dock följer ingen åldringsprocess i den bemärkelse, att nå­got skulle bli för gammalt och därige­nom instabilt och outvecklat.

50. Fallet är precis det mot­satta, för genom sambandet av vardande och upplösande förvandlar sig det gamla och blir till nytt.

51. Därmed ändrar sig emellertid bara till­stånds­formerna, varige­nom inte någon som helst för­intelse eller förstö­relse följer, utan just bara en förvandling, som ur det gamla ger nytt.

52. På så sätt bevaras det materiella-universu­met i ständig följd ung i hela sin expansion, som är många gånger större, än vad de jordiska ast­ronomerna för­mådde att ut­röna fram till dags dato.

53. Men tyvärr kommer de i detta avseende att un­der lång tid hänge sig åt felaktiga idéer, förmodanden och antaganden, då de an­gående detta ännu länge kommer att utgå från fel­aktiga

förut­sätt­ningar.

54. De vill mycket gärna ha rätt och de är un­derkastade en viss inskränkthet, som har lite att göra

med storhetsvan­sinne och själv­god­het.


Billy: Den ständiga förnyelseprocessen är också anledningen till, att i regel kan egentligen bara ung materia påträffas, som är mellan 4 och 6 miljarder år gammalt, åtminstone det som gäller här på

Jor­den, me­dan du säger, att ni äger materiefö­remål som nästan är 40 miljarder år gamla. Men jag finner det helt enkelt lustigt, att jorde­astronomerna nu påstår att univer­sumet bara är just åtta miljarder år gammalt. Hit­intills förmår de ju att se och lyssna i lite mer än 10 miljarder ljusårs

av­stånd. Men från dessa avlägsnaste ga­laxer osv. fram till Jor­den be­höver ljuset 10 miljarder ljusår eller mer, och således på så sätt väl­digt mycket längre, än som astronomerna nu ånyo påstår, att univer­sumet vore gammal. Idio­tiskt. Men nu något annat: Nyligen påstår sjuka galningar återigen, att det inte är så far­ligt med ozonskiktets uppbyggnad eller att det onda rent av hade av­hjälpt sig helt och hål­let.


Ptaah:

55. Det är naturligtvis absolut nonsens, för ozonskiktets förstö­relse tilltar allt mer, vilket fortfarande också kommer att vara fallet under flera årtionden framåt.

56. Var ozon­skiktets re­ducering år 1993 4,6 %, så har ozonskiktet redan förtunnat sig med 5 % fram till okto­ber 1994.

57. Förstö­relsen av ozonskiktet ökar således allt mer.


Billy: Du menar därmed en årlig ozonskiktförstörelse av 5 %.


Ptaah:

58. Det är innebörden av min utläggning.


Billy: Bra. Tack. Min nästa fråga. Kan du en gång officiellt för­klara, hur händelserna kan tolkas angående UFO:s beträf­fande deras ur­sprung. Jag menar därmed det faktum, att oi­dentifierade

flygkrop­par ju inte bara kommer från vårt rum-tid-system, utan även från andra nivåer. Vi har ju egentligen ald­rig diskuterat detta utförligt, utan hu­vudsakligen bara ytligt och i förbifarten.


Ptaah:

59. Det är rätt.

60. Således vill jag då ge några upplysningar något ut­för­ligare än annars:

61. Vi börjar med de oidentifie­rade flygappa­ra­terna resp. flygkropparna osv., som är av ren jordisk-mänsklig kon­struktion.

62. Denna sort av flygkroppar exi­sterar i ett större antal, och närmare be­stämt i olikartade for­mer.

63. Dessa är produkter av olikar­tade stater på jor­den, som emellertid hemlighåller sina forsk­ningar och produkter.

64. Natur­ligtvis kommer de därmed inte undan med att genomföra test­flygningar osv. med sina flygapparater, var­vid de ofta kan ob­serveras av jordemän­niskor från alla samhälls­skikt, alltså av enkla medborgare liksom också av kända personer osv.

65. Några av dessa konstruktio­ner förfogar över flygförmågor som går långt över jordemänniskornas normala förståelse och hå­nar den normala flyg­konstruktionen liksom den normala flygför­mågan hos de jordiska flygplanen.

66. Dessa flygkroppar uppvisar också former som inte mot­svarar de nor­mala flygpla­nen, varför de verkar an­norlunda.

67. Av dessa orsaker kommer de, om de ob­serveras av oin­vigda, inte att kännas igen som jordiska konstruktioner och på så sätt ut­pekas som UFO:s, som oidentifierade flygobjekt.

68. Hit hör vis­serligen också ob­servationer, som inte har någon som helst beskaf­fenhet med sådana ob­jekt, utan kan härledas till molnformationer liksom in­sekt- eller fågelsvärmar eller av naturliga atmosfäriska el­ler gasformiga ljusuppenbarel­ser.

69. Även gasutströmningar från havsbotten som får vattnet att koka på havsytan tillhör detta, såsom också sinnesvillor och ballonger samt dra­kar, zeppeli­nare, normala flygplan eller lätta- och ultralätta flygplan osv.

70. Hos alla dessa sa­ker, som framträder mycket ofta, får det väl vara ab­solut klart, att det inte handlar om interplanetariska flygobjekt och följaktligen inte om oidentifierade flygobjekt av

utomjor­diska mänskliga livsformer.

71. Betraktar vi därmed en yt­terligare form av jordiska flygob­jekt, som anses vara UFO:s och inte är av utomjordiskt ursprung, då måste vi tala om de flyg­apparater, som dimensionsmässigt härstammar till det här förhärskande rum-tid-sy­ste­met från den jordiska framtiden.

72. Så­ledes handlar det därmed om flyg­kroppar av jor­diskt ur­sprung, där­emot byggda i en framtida dimen­sion på Jorden, varvid de där i fram­tiden levande jordemänniskorna har funnit metoden för

tidsre­sor, varigenom det blir möjligt för dem, att resa tillbaka till sin egen förflutna tid och följaktli­gen också i den nu­varande ti­den på Jorden.

73. Således handlar det heller inte hos dessa besökare om utom­jordiska intelligenser, utan just om jordin­vånare, vars teknik till dags dato ligger före jordemänniskorna många år­hund­raden och delvis rent av årtusenden i framtiden.

74. Ytterligare former av oidentifierade flyg­kroppar hör till livsformer, som faktiskt är utomjordiska och som också tillhör det här förhärskande rum-tid-systemet.

75. Men livsformer av det sla­get besö­ker ytterst sällan Jorden med sina flygkroppar, om man bortser från tre olika ra­ser, som se­dan längre tid är stationerade på Jorden, naturligtvis bortsett från oss Pleja­dier.

76. Vi­dare så besöks Jorden av och till av utomjordiska mänskliga livsfor­mer, som kommer med sina flyg­kroppar från parallell-rum resp. från parallell-plan till det här förhärskande rum-tid-systemet, som vi själva t.ex., då vi lever i ett parallellrum, som är an­knutet till det här för­härskande rum-tid-sys­temet med en bråkdels sekund.

77. Det…


Billy: Ursäkta, att jag avbryter dig. Å ena sidan har du talat om jord­lingar som lever i framtiden och därifrån besöker Jor­den. Det kallar man väl tidsresande!


Ptaah:

78. Naturligtvis.


Billy: Men vad skall man då kalla de, som helt enkelt här­stammar från parallell-rum?


Ptaah:

79. Enligt din mening kallar vi dem helt enkelt förflyttare resp. pa­rallell-förflyttare.


Billy: Alltså inget, som vore komplicerat att uttala. Men fort­sätt vi­dare i dina förklaringar.

Förekommer det egentligen ofta, att män­ni­skor når fram till oss med sina flygapparater och kommer

till Jor­den från pa­rallell-rummen?


Ptaah:

80. Nej, det sker mycket sällan, om man bortser från oss och våra bundsförvanter.

81. Däremot förekommer det emellertid ofta att bioorga­niska flygkroppar framträder i detta

rum-tid-sy­stem, närmare bestämt inte bara på Jorden, utan även på många andra bebodda och även obe­bodda världar.

82. Således kan vi observera sådana bioorganer som vi kallar dem på våra världar, varvid vi emellertid hitintills ännu inte ex­akt vet, vilken sort dessa livsformer nu är av.

83. Dimen­sionsväxlarna, som vi också betecknar dem, är större och mindre, flygbegåvade, bioorganiska livs­former, som ofta är fluoricerande eller mycket starkt ljusstrålande och är hemmahörande i ett

paral­lellrum resp. parallell-universum.

84. I sitt slag är de absolut oförargliga och rent av lekfulla.

85. Många gånger visar de sig ensamma eller i små grupper, varvid deras storlek kan uppgå från några få meter upp till flera hundra meters di­ameter.

86. De lever i en för oss hit­intills slutet parallellrum, vars data vi visserligen känner, men som vi ännu inte förmår att tränga in i för att kunna in­leda en kommunikativ kontakt med dessa livsformer.

87. Unge­fär på samma sätt förhåller det sig också med de ondskefulla skrills, med vilka vi heller knappast kan bedriva en kommuni­kation, som emellertid inte är några flygkroppar som

dimen­sionsväxlarna, utan de förmår bara att förflytta sig på fast mark och lever i ett parallellrum.

88. Till slut kan bara några få ut­om­jordiska intelligenser nämnas, som kommer från DAL-uni­versum och besöker Jorden.

89. Detta sker emel­lertid mycket sällan, så att det under de sista 50 000 åren bara skedde en gång, när Asket under elva år hade kontakt med dig.

90. Men en ytterligare sådan kontakt är inte planerad.


Billy: Naturligtvis, det vet jag. Men får jag nu en gång ställa en fråga angående den beteckning hur ni kallar ert system på andra si­dan vårt rum-tid-system? Vi talar ju tillsammans alltid om Pleja­derna, men var­med vi bara menar den av­ståndsmäs­siga och punkt­mässiga plats, som ni kommer hit ifrån, men under det att ni benäm­ner ert system till oss tids­förskjutna pa­rallellrum på annat sätt. Kan vi kanske nu en gång tala öp­pet och nämna det riktiga namnet, som ju nära på är li­kalydande som Plejaderna?


Ptaah:

91. Vi har redan talat om detta en gång, och jag förklarade för dig, att detta inte måste förbli en hemlighet i fortsättningen, även om vi i fort­sättningen vill använda benämningen Pleja­derna, därför

att denna be­teckning har infogat sig på det sät­tet.


Billy: Men enligt mitt vetande är detta samtalsämne inte infört i en kon­taktrapport. Har vi kanske talat om det utanför de sed­vanliga kontakt­samtalen?


Ptaah:

92. Det kan vara så, ja.


Billy: Bra, då vill jag nu säga officiellt, att ni kallar ert stjärn­system Plejarerna, men varvid ni kallar systemsolarna och planeterna på samma sätt, som vi i vårt rum-tid-system be­tecknar Plejadernas stjär­nor.


Ptaah:

93. Det är riktigt.


Billy: På Jorden kan man jämte saurierspår även hitta mänsk­liga fot­av­tryck, som är miljontals år gamla. Därmed handlar det såväl om av­tryck, som så att säga uppvisar en även idag nor­mal storlek och även sådana, som är jättelika och alltså här­stammar från giganter eller jät­tar och är av mycket äldre da­tum än spåren från de äldsta homini­derna eller deras ske­lett­fynd, som ju bara kan härledas till omkring 4,5 eller 4,8 miljo­ner år. Det finns därvid t.ex. urgamla av­tryck resp. mänskliga fotspår i mindre och större form jämte sauri­erspår som är mellan 65 och 140 miljoner år gamla. Hur förklarar du det, när ändå de första urmänskliga, hominida livsformerna på Jorden har levt först för omkring 4,8 miljoner år sedan?


Ptaah:

94. Det är varken en hemlighet eller en gåta, för hos alla fotav­tryck från människor av alla storleksordningar, från dvärgliknande väsen fram till jättar osv. handlar det inte om spår från jordemänsk­liga livsformer.

95. Avtrycken härstammar i sanning av människor från solfrämmande pla­neter, som för många årmiljoner sedan besökte eller kom tillbaka till Jorden för att leva här.

96. Många av dem dog också här, varvid förste­nade spår, fotavtryck och ben fortfarande på många håll idag lagrats på Jorden och vittnar om detta faktum.

97. Jordemänniskor fanns det först för nio till tolv miljoner år sedan.


Billy: Bra – nyare fynd av hominider någonstans i Afrika be­räknas ha en ålder av omkring 4,5 miljoner år. Jag menar na­turligtvis benen och dylikt från hominider. Nu påstår forskarna dessutom, att detta vore den sista länk efter Lucy-fyndet, som skulle bevisa att den dar­winistiska lögnteorin ändå motsvarar sanningen, att människan nämligen härstammar från aporna. Trots att detta är bekant i invigda kret­sar, vilket emellertid envist hemlighålls, att Darwin, för att be­visa sin lögnaktiga teori, filade till apben och satte ihop dessa.


Ptaah:

98. Detta motsvarar faktiskt Darwins dåvarande föreha­vande.

99. Och naturligtvis är det vetenskapliga påståendet av idag oriktigt och full­stän­digt felaktigt, att fynden från den åter­stående hominida livs­for­men skulle representera förbindelse­länken mellan apor och männi­skor, för människorna härstam­mar sannerligen inte från aporna, utan apan hade den

homi­nid-mänskliga livsformen som ur­sprung.

100. Denna hominid-mänskliga livsform var en upprättgående och alltså på så sätt en livsform, som skred fram på marken med sina två ben, som där­emot trots det av säkerhetsskäl också levde i träden, varför även fötterna och tårna liksom händer och fingrar var motsva­rande beskaffade och formade.

101. Man kan benämna dessa väsen som land-träd-människor.


Billy: Min nästa fråga rör sig om mycket tidiga händelser på Jorden, och då med avseende på Metiorit- och kometnedslag. Speciellt en händelse intresserar mig som hör till Krita–tertiär-gränsen, någonstans i tiden för 65 milijoner år sedan. Ni har en gång förklarat för mig, att vid denna tid, minst en stor meteor störtade i mexikanska bassängen vid Yucatan och alltså vid samma halvö i norra Centralamerika mellan Mexikanska Golfen och Karibiska havet och utlöste en global katastrof, varigenom denna då alla dinosaurierna och alla större varelser dog ut.


Ptaah:

102. Jag själv har tidigare förklarat denna förekomst, varvid jag endast just talade om en småplanet respektive meteoriter, vilka uppvisar en diameter av 10000 meter och exploderade, när den berörde havsytan och en del av landytan av halvön.

103. Men det var på den tiden inte bara stor meteorit som drabbade Jorden, utan det var bara EN av en kedja av 48 stora, större och mindre, skjutna från yttre rymden, i en linje följda efter varandra och så slungades mot Jorden.

104. En 11000 meter i diametrar fallande stycke borrade sig därefter i vidare följd på den norra kusten av Amerika och exploderade i Atlanten, med en hastighet av mer än 100000 kilometer i timman.

105. Bara timmar senare följde nästa nedslag i dagens delstat Iowa/USA som ledde till den idag kända Manson-kratern.

106. Objekt från rymden i denna hänsyn mätte, enligt våra beräkningar ca. 2300 meter i diameter.

107. Då och då inom loppet av 20 dagar störtade resterande små och mindre meteoriter ner på Jorden, varvid det globalt uppstod ett antal mindre kratrar, vilka inte var av betydelse.


Billy: I Yucatan mäter kratern runt 170 kilometer i diameter om jag inte misstar mig.


Ptaah:

108. Du misstar dig inte.Billy: Bra, ytterligare en fråga: De gröna, som är en politisk grupp, och övriga miljöskyddare uppstämmer jämt ett mordiskt skrikande på grund av lastbilstransporter, som transporterar allehanda gods på vä­garna. Alla vill, att allt skall transporte­ras på järnväg, därför att efter vad det sägs skall miljön be­lastas mindre med avgaser och smuts osv. Ett påstående som ju inte stämmer, som du en gång har förklarat för mig. Visser­ligen är jag själv för järnvägstransporter med elektrisk energi, om denna produceras utav vatten-, vind- eller solenergikraft­verk, däremot verk­ligen bara då, därför att detta vore den re­naste och mest miljöskonande lös­ningen. Men faktiskt, den vore det bara, för tyvärr så existerar den inte. I Schweiz t.ex. fram­ställs för närvarande omkring 43 % av all elektrisk energi av fossila bränslen och omkring 37 % av kärnkraftverk. Utav vat­tenkraft kom­mer just bara magra 20 % till stånd, varigenom således 80 % av all elektrisk energi därige­nom utvinns, under det att miljön blir ned­smutsad, förpestad, förgiftad, radioaktivt smit­tad och förstörd. Re­dan därigenom är det bevisat, att t.ex. elekt­riska bilar likaså tillhör miljöned­smutsarna och miljöförstö­rarna liksom också järnvägen. Visserligen smutsar den inte ned och förstör omgivningen genom sin direkta verk­samhet, men där­emot i mycket stort mått i indirekt form där­igenom, att den be­höver elektrisk energi, som just framställs på sådant sätt att miljön och allt liv skadas i sin existens och hälsa. Alltså pro­ducerar den elektriska bilen och järnvägen för sin verksamhet och för sina transporter liksom upp­laddningar av batterier osv. upp till 57 % mer avgasämnen, luft­ned­smuts­ning, miljö­förstö­relse och äventyrande av hela levnaden, än då gods- och person­trans­porter skulle äga rum på vägarna med bensin- och dieselfordon. Fossila bränslen och kärnkraft­verk främjar också driv­huseffekten väldigt mycket mer än som sker med bensin och die­seltransportfordon, som naturligtvis inte får räk­nas till de otaliga per­son­bilar, som likaså bidrar med en enorm procentsats till all miljö­förore­ning och miljöför­störelse och äventyrande av liv samt till driv­huseffek­ten. Är det nu på så sätt som jag har förklarat det?


Ptaah:

109. Ja, utan tvivel.


Billy: Då skulle jag än en gång vilja återkomma till universu­mets ål­der och göra en närmare kontroll hos dig, hur jag kommer ihåg er un­dervisning. Skulle det vara så, att något inte stämmer vid mina för­fråg­ningar, var då snäll och korrigera mig. Ni har talat om för mig, att univer­sums expansion sedan urexplosionen, den så kallade Big Bang, nämligen alltjämt håller i sig också i fortsättningen fram till den tid­punkten, då sammandragningen sätter in. I det yttersta universums-bältet, i det så kallade murbräckebältet, förblir expansionshastighe­ten konstant, så minskar sig denna kontinuerligt i ma­terie-bältet, resp. materie-univer­sumet i en bestämd halveringstid, som också är fallet med ljushastighe­ten. Liksom att också hela uni­versum med de sju bältena expanderar, så expande­rar på så sätt också alla galaxer i sig, under det att de också samtidigt är inordnade i en flykt­hastighet, och genom den tränger galaxerna utåt, närmare bestämt till materie-bäl­tets resp. materie-universumets yt­tersta utkant. Därmed är de på samma gång inordnade i en oavbruten process av vardande och upp­lösande, varigenom de bara kan exi­stera ett visst an­tal av miljarder år, innan de återigen förvandlas till gas, ur vil­ket då nya galaxer, stjärnor och planeter osv. uppstår. En ga­lax existens belöper sig därmed till mellan 12 och 40 miljarder år, beroende på, vilken sort av galax eller liknande alster det handlar om, och bero­ende på, vilka kosmiska händelser som uppträder runt om denna. Vid ma­terie-universumutkanten till inre bältet, alltså i riktning in till kärn­bältet, uppstår ur det inre bältesområdet ener­gier, som tränger in utifrån in i materie­bältet och alltså på så sätt tränger in i materie-universumet, i vilket allt då förtätar sig och blir till ny grovmateria. Den här så upp­stådda äldsta ur-energin eller ur-materia kan beräknas till en ålder av omkring 46 biljoner år. Just denna tid är lika med universumets ålder. Men då denna ur­gamla-materia är inord­nad i en ständig växling av var­dande och upplö­sande, för­vandlas den sig jämt tillbaka i ren energiform, utur den då åter förtätar sig och blir till grovmate­ria. Så får det till re­sultat, att ingen grovmateria kan bli funnen i materie-universu­met, som är äldre än ungefär 40 miljarder år. Och således förekom­mer det också, att en första-ur-energi i en galax, en stjärna, nebulosa eller pla­net osv. är hundratals miljoner eller rent av många miljarder år äldre än själva den materiella pro­dukten, som t.ex. är fallet med Jor­den, att den första urenergin redan uppstod för omkring 646 mil­jarder år sedan, un­der det att Jorden själv bildade sig som förtätande alster för om­kring 46 mil­jarder år sedan ur fortfarande flytande mate­ria av halvgasformig na­tur, medan den egentliga fasta planeten först var given för omkring 4-6 miljarder år sedan. Den första ur­energin, som Jorden härstammar ifrån, är yngre än den för­sta ur­energin resp. första urmaterian i vår vintergata, när­mare be­stämt därför, emedan den första urenergin, som Jor­den upp­stod ur, drev omkring med stor flykthastighet genom rymden och blev då fasthål­len av vår galax, hundratals årmil­jarder ef­ter det, när denna första urenergi ur det inre bältet fann till­träde i vårt materiella universum. Och när nu våra ast­ronomi-forskare söker efter urexplosionen resp. Big Bang, då kan de naturligtvis aldrig finna denna, därför att de på den yttre sidan av materiella-universumet bara stöter på nästa bälte, som inte inne­håller någon som helst materia i grovmate­riell form, och de förmår inte att tränga in där med alla sina instrument, som också är fallet med den inre sidan av materie-univer­sumet, ef­tersom det bara kan trängas fram till det inre bältet. Forskarna för­mår ännu mindre att tränga fram till den egentliga univer­sums-kär­nan resp. skapelse-kärnan, så­lunda för­mår de heller inte att identi­fiera dess strålning och sväng­ning osv. Vad de i detta hänseende förmår att identifiera och registrera är bara svängningarna och strål­ningarna från det yttre och inre mate­riella-universums-bältet och så­ledes på så sätt de båda uni­versums-bältena, som utvändigt och in­vändigt innesluter det materiella-univer­sumet. Till slut kan det sä­gas, att de svarta hålen åter exploderar när de är tillräckligt kompri­merade, varur då åter nya galaxer, nebulosor, stjär­nor och planeter bil­das. De här svarta hålen är i förhållande till den ur­sprungliga Big Bang-massan gigantisk stor, för vid urexplosio­nen var ex­plosions­centrumets totala massa inte större än en loppa, som för­klaras i Ge­nesis, medan ett svart hål i komp­ri­merad form kan upp­visa hela pla­net- eller sol-omfång. Intres­sant är dessutom, att i fria världsrymden så kallade elektromag­netiska rymdströmningar domi­nerar, som ni förkla­rande har lärt mig, följaktli­gen är alltså även enorma magnet­fält givna, liksom också en faktor, efter den man så att säga kan indela världs­rymden i en nord- och sydten­dens. Utur detta fås det till re­sultat, att även galaxerna osv. kretsar i såväl hö­ger som i vänster riktning, alltså i medurs- eller moturs be­mär­kelse. Och ännu en gång måste jag tala om det, att män­niskorna ifrån Jorden osv. med sina bästa teleskop och lik­nande in­strument och apparater själva ald­rig förmår att tränga fram till kanten eller in i universums kärna, utan alltid allra högst bara precis fram till mate­rie-bältets resp. materie-uni­versumets inre eller yttre gränser, där det inre och yttre bältet bil­dar oö­vervinnerliga barriärer för avlägsna observationer av alla slag.


Ptaah:

110. Det finns inga felaktigheter i dina redogörelser.


Billy: Bra, då nästa fråga: Kan du ge mig information över vilka fakta våra tid- och längdmått resulterar av?


Ptaah:

111. En förklaring i denna hänsyn skulle vara att gå för långt, och å andra sidan är det för tidigt att kräva mer information om det officiellt eftersom det kan uppnås specifika resultat, som ännu inte finns tillgänglig för de jordiska vetenskapsmännen.


Billy: Jag vill heller inte veta formeln osv., utan bara de grundläggande faktorerna, som visar er tid- och längdberäkningar.


Ptaah:

112. Båda resulterar från endast en faktor - ljuset; det varmed sin snabbhet och distansförmåga i grunden är avgörande, och visserligen så i vakuum.


Billy: Och - varför ska det vara så hemlighetsfullt?


Ptaah:

113. De beräkningsformler och olika därur resulterande, djupgrundade kunskaper, vilka kan leda till ännu mer farliga kunskaper och nycklar och som vid användning kan leda till katastrofala följder, när de obetänksamt eller ansvarslöst finner användning.

114. En mycket stor fara, som ty­värr hos de jordiska forskarna på många slags sätt alltjämt i största mått är gi­ven, som genast, med allt de får veta eller uppfinner på nytt, miss­brukar och exploaterar de militäriskt, makt- och profitlystet samt an­svarslöst mordiskt och dödligt.


Billy: Där säger du tyvärr ett sant ord. Men denna av dig sagda an­svarslöshet dominerar också på annat håll, t.ex. på det sättet hos alla de, som för den skull måste vara bekymrade att överbefolkningen på Jor­den begränsas drastiskt, ge­nom ett rigoröst och ra­dikalt världsom­fat­tande sjuårigt födel­sestopp i avgörande form, kanske uppställt al­fabe­tiskt eller på något annat konsekvent sätt. Alla de ansvariga för detta, som t.ex. också var på överbefolkningskonferen­sen i Kairo, duger överhuvud­taget inte till det, varmed jag menar, att de på intet sätt duger till att å ena sidan förstå överbefolkningens verkliga obe­hagliga sanning och alla dess katastrofala följder och å andra sidan att vidta verkligt värdefulla åtgärder mot allt lidande genom överbefolk­ningen och dess följder. Nej tvärtom: Alla så är de å ena sidan bara intresserade av, att samla ihop till sin egen lilla slant, och å andra si­dan ordna till ett skönt liv åt sig själva. Dess­utom låter de sig skräm­mas och terroriseras av några idiotiska, reli­giösa fundamentalister och konservativa osv., som skedde vid över­be­folkningskonferen­sen i Kairo, där islamiska konserva­tiva och funda­mentalister sammaledes spelade ut sin makt med arga hotelser mot ett födelsestopp och mot en födelsereglering lik­som mot en verk­sam familjeplanering och fö­delsekontroll osv., liksom också de företrädarna och försvararna för de vati­kanska

vaktmästare­parasi­terna gör, varigenom han, påven, en annan gång hån­flinande och svängande spiran, stannar kvar som seg­rare, un­der det att jordemänskligheten och hela världen allt snabbare förfaller till elände och undergång genom förvållandet av ho­nom och hans an­hängare, liksom hans företrädare och försvarare. Även de öv­riga ansvariga i denna värld, de styrande osv., är medskyldiga till detta, för de är inte bara lagda på samma sätt som påven och hans hantlangare lik­som de övriga fundamentalisterna och konservativa osv., utan de ställer också upp falska och förljugna påståenden och låter utarbeta statistik, som ge­nom den skall bevisa, att allt inte vore hälften så otrevligt, som förmenta olyckskorpar of­fentliggör. Så på­stås det t.ex. lögnaktigt genom falsk sta­tistik, att det för närva­rande just skulle leva omkring 5,5 miljarder män­niskor på Jor­den, me­dan de i sanning redan är 6 miljar­der. Påståendena beträffande detta haltar jämt om­kring mel­lan 300 000 000 och 500 000 000 bakom det verk­liga antalet. Det är ju så, el­ler? I varje fall har Qu­etzal, Semjase, As­ket och även du förklarat det så.


Ptaah:

115. Det är verkligen på så sätt.

116. För närvarande, närmare bestämt den 15:e oktober, alltså för elva dagar sedan, blev den jordiska mänsklighe­ten registrerad med ett antal av 6101463017 personer av oss.


Billy: Där ser du, det är på det sättet. Och vet du, vilket huvud­ärende det var i Kairo hos vissa dumma element, i stäl­let för att de hade till tagit orda för en överbefolkningsreducering genom ett lämpligt världsomfat­tande födelsestopp? Du tror det inte: Kvinnor och män företrädde den felaktiga åsik­ten, att världsbefolkningen kan reduceras därigenom, om kvinnorna erhöll mer tilldömda rättigheter och

upp­lystes mer. Men inte ett ord om det, att ett omedelbart världsomfat­tande rigoröst och radikalt födelsestopp måste tillgri­pas, om ytterli­gare li­dande skall förhindras. Jag och alla andra förnuftigt tänkande män­niskor har visserligen i ingen form något emot det, att kvinnorna äntligen

världsomfat­tande tillerkänns och tillkommer samma rättig­heter som också männen tagit i an­språk för sig själva. Och även mot en god information och ut­bildning av kvinnan i världsom­fattande form är på inget sätt en protest, tvärtom. Men allt det löser inte på minsta vis proble­met med den fortsatta ständigt växande överbefolk­ningen, för endast och allena omedelbara radi­kala och rigo­rösa

födel­se­stoppåt­gärder kan då vara hjälpsamma, och till detta hör också möj­ligheten och rätten till abort, när det sker inom ra­men för ska­pande-naturliga-lagar. Till detta hör också nöd­rätten till

före­byggande av övertaliga människor. Familjeplane­ringen är väl bra och riktig i normala tider, men att nu tala om fa­miljeplane­ring, då världen skval­par över av människor, som redan för­stör allt, och var och en, det är brottsligt. Med det menar jag fa­miljeplaneringen, som den bedrivs för närvarande och inte är inrik­tad på det, att reducera mänskligheten ge­nom ett verk­ligt och ända­målsin­riktat lämpligt födelsestopp i världs­omfat­tande form. I stället för att verkliga och genom­gripande åtgär­der tillgrips, snackas det dumt och enfaldigt hit och dit, det diskuteras och mals på tomgång med me­ningslösa

lugg­slitna argument och förslag. Men vi släpper det, det ger ju ändå ingenting. Men vad anser du om scientologisekten?


Ptaah:

117. Det handlar om en kriminell skenreligion, som strävar efter en fi­nansiell-politisk världsmakt och vill rent av bli världs­härskande, varvid varje brottslig resurs av materiellt slag likaså är riktig liksom också varje psykeförstörande gär­ning på människor, som hemfaller åt sekten.

118. Hjärntvätt är där­vid en sedvanlig process liksom även mord­hotelser och mordförsök på avhoppade medlem­mar eller på personer, som är fientliga eller rent av ogillar sekten.

119. Varje ondskefullt me­del är bra nog för sek­ten, för att direkt uppnå sitt djärva och

män­niskout­nyttjande och psyk­förslavande mål.

120. Så utövar de också tvivelaktiga intriger angående nar­kotikaprogram, för att själva bringa narkotikabe­roende i sitt våld.

121. Såle­des är också dessa företag bara ett ändamåls­enligt medel, varigenom la­bila, ologiskt tänkande och livsodugliga förs bakom ljuset, be­dras, ut­nyttjas och således vilseförs och görs till scientolog­hant­langare, vars be­dömningskraft och sanna insiktsför­måga inte bara under­trycks, utan också är underutvecklad.

122. Detta så långt, om jag en gång får använda ditt uttryckssätt.


Billy: Naturligtvis. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Men nu en fråga, som härrör sig från påståenden av Asket och Semjase: De båda talade vid deras tid flera gånger om det, att genom en atomför­störelse på Jorden osv. kan det uppstå katastrofer, som oför­delaktigt skulle på­verka andra universa. Men på något sätt syns det mig att det lig­ger en hund begraven i dessa påståenden, för jag kan inte föreställa mig, att genom en planetär förstörelse kan andra uni­versa påverkas.


Ptaah:

123. Det är också rätt, för sådana förstörelser har inte nå­got som helst inflytande på andra universa, när dessa befinner utanför detta skapelse­universum.

124. Det menar du väl med den begravna hunden, som skenbart är given genom påståenden av min dotter och av As­ket.

125. Men de båda talade inte om främmande skapelseuniversa, utan om detta universums egna universa, i vilka mycket väl förstörande följder är möjliga, om planetariska eller galaktiska förstörelser äger rum.


Billy: Aha, du menar, att Semjase och Asket varje gång ta­lade om pa­rallell-universa och alltså på så sätt om andra rum-tid-system, som be­finner sig i vårt skapelse-universum.


Ptaah:

126. Rätt.


Billy: Då är ju allt bra. Saken var helt enkelt oklar. Således kan stor­for­mats förstörelser i vårt materiella-universum också verka för­stö­rande i andra rum-tid-system resp. i parallell-uni­versa.

Det visste jag inte. Vad sker då principiellt, eller vad kan hända då?


Ptaah:

127. Barriärerna mellan olika dimensioner slits sönder, varige­nom de förstörande krafterna utbreder sig och kan verka i andra dimen­sioner i andra universa resp. rum-tid-sy­stem.


Billy: Aha, nu står allt klart för mig. Då har jag nästa fråga, som gäller dödshjälp, närmare bestämt såväl på direkt som även på indi­rekt. Båda formerna bedrivs och kämpas ju våldsamt för här på Jor­den i olika kret­sar. I Amerika har en Dr. Jack Kevorkian till och med utvecklat en självmordsmaskin med motsvarande gifter som görs i maskinen, som han ställer till förfogande för självmordsvil­liga mot en god ersättning för att därmed åstadkomma döden, om den själv­mordsvillige då använder maskinen efter egen vilja. Det finns även många lä­kare osv., som helt enkelt säljer gifter till den

självmordsvil­lige, ofta till syndigt höga priser, med dem de då själva eller med hjälp kan befordra sig från livet till dö­den. Till det anser jag, att varje form av aktiv eller inaktiv och alltså på så sätt varje di­rekt eller indi­rekt dödshjälp likaså är mord liksom också självmord. Människan le­ver inte för att efter behag döda sig själv eller låta sig dödas. Båda­dera så anser jag, motsva­rar inte bara en gränslös

feg­het, utan även en absolut an­svarslöshet gentemot sig själv liksom även mot livet, evo­lutio­nen och de skapande lagarna och buden. Männi­skan har sitt liv och lever i detta, för att evolutivt leva livet i ansvars­känsla. Själva li­vet liksom även människors heder och ansvar be­främjar en medveten varaktighet fram till det naturliga livsslu­tet. Och sannerli­gen behövs det kraft, förstånd och mod lik­som ett stort ansvar, närmare bestämt oskattbart mycket mer, än det behövs till detta, för att döda sig själv eller låta döda sig. Det behövs faktiskt mod, kraft, kärlek, förstånd och an­svar för att leva, däremot inte för fega mord eller självmord. Som mord eller självmord kan det därvid emellertid inte ses och inte värderas, när dödssjuka människor, som kan­ske dessutom är plågade av svåraste smärtor, inte uthärdar att de ansluts till livsuppe­hållande ma­skiner eller trakteras med rent livsuppehållande medikamenter osv., för att ytterligare upp­rätthålla det slocknande och naturligt dö­ende livet så dyrt som möjligt med alla upptänkliga medel.

Att avvisa sådana åtgärder, har på inget sätt någonting att göra med självmord eller med mord, anser jag, därför att där­igenom bara den na­turliga döden tillåts, som är en absolut rätt för varje människa, som han också kan och får genomgå. Detta stämmer verkligen bara då, när en människa verkligen är dömd till döden och allt inte bara är en ren livs­uppehållande åtgärd, som maskinellt-apparaturellt och medicinskt osv. för­dröjer den oundvikliga döden. Det gäller natur­ligtvis inte rena smärtstillande medel, därför att de är ju inte bara livsuppe­hål­lande, utan faktiskt smärtlindrande.


Ptaah:

128. Detta på Jorden oansvarigt härskande lidande av eu­tanasi el­ler den indirekta dödshjälpen samt självmord är mycket väl känt av oss, och ingen av dessa former kan god­kännas av oss, därför att de för­syndar sig mot alla skapande lagarna och buden och således mot li­vets ansvar och evolu­tionen.

129. Ingen ansvarsmedveten jordemänni­ska kan väl heller inte förklara sig överens dessa mord och själv­mord.

130. Alla dessa former är avskyvärda och människoovärdiga.


Billy: Den naturliga döden är en sista och i människors rå­dande liv den största erfarenhet, som genom ett självmord el­ler genom en med­hjälp till det aldrig är given.


Ptaah:

131. Det är ett sant ord.
* * * * * * *
Billy Gut. - Die nächste Frage: Neuerlich behaupten verschiedene irdische Astronomiewissenschaftler. c..az-Universum nur gerade acht Milliarden Jahre alt sei, dies aufgrund gewisser Feststellungen bei bezig auf deren Fluchtgeschwindigkeit usw., wie dies durch das Hubble-Teleskop ergründet wurde. seits finde ich diese Behauptung als einen dummen Witz. Einerseits haben die Astronomen ja bereits usw. in Entfernungen von mehr als 10 oder 12 Milliarden Jahren Entfernung festgestellt, und seits vermögen sie noch nicht in grössere Weiten zu sehen, weil sie instrumentarisch usw. dazu noch nicht fähig sind. Aber allein schon die Tatsache, dass Galaxien usw. in mehr als 10 Milliarden Lichtjahren Entfernung festgestellt wurden, widerspricht dem Unsinn von 8 Milliarden Jahren Universumalter, weil nämlich das Licht von Objekten in 10 oder 12 Milliarden Lichtjahren Entfernung auf der Erde überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden könnte, wenn das Universum nur gerade acht Milliarden Jahre alt wäre.


Ptaah:

42. Die Astronomiewissenschaft der Erdenmenschen ist erst in den Anfängen gegeben und daher noch äusserst mangelhaft.

43. Folglich fehlen den Wissenschaftlern auch noch die grundlegenden Erkenntnisse des Universumaufbaues, und so also auch die Kenntnisse darüber, dass das Universum aus sieben verschiedenen Gürteln besteht, die ein Gesamtalter von wenig mehr als 46 Billionen Jahre aufweisen gerechnet seit dem Urknall.

44. Also fehlt den Astronomiewissenschaftlern auch die Kenntnis darüber, dass das materielle Universum, der Materie-Gürtel, nur einer von sieben Gürteln ist, die gesamthaft das Universum bilden.

45. Auch fehlt alle Erkenntnis darüber, dass der Materie-Gürtel, das Materiell-Universum also, einem stetigen Werden und Vergehen eingeordnet und so also nichts von unendlicher Beständigkeit ist.

46. Alle universellen Objekte und Lebensformen des Materie-Gürtels, des Materiell-Universums, werden und vergehen in dauernder Folge und werden zu einem Wiederwerden und Wiedervergehen, ganz gemäss der universellen Kausalität und so also gemäss dem Gesetz von Ursache und Wirkung, dem alles Existente jeglicher Form des Grob- und Feinmateriellen ebenso eingeordnet ist wie auch alles des

Feinst-materiellen des Geistigen und dessen Energien.

47. So ist also auch der Materie-Gürtel, das Materiell-Universum, einem stetigen Werden und Vergehen eingeordnet, wodurch keine Überalterung in Erscheinung tritt, sondern ein stetes Jungsein erhalten bleibt bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Kontraktion erfolgt, so also die Sich-wieder-Zusammenziehung des Universums.

48. Dadurch wird gewährleistet, eben durch das unaufhörliche Werden und Vergehen, dass sich das

gesamte Universum, und so also auch das Materiell-Universum, ab dem Zeitpunkt des ersten Augenblicks der Expansion bis zum Moment der Kontraktion in steter Folge jung, evolutiv und kreativ erhält und also keiner Alterung verfällt.

49. Dadurch wird das Universum an Jahren und an Zeit wohl älter, doch erfolgt kein Alterungsprozess in dem Sinne, dass etwas überaltert und dadurch labil und unevolutiv würde.

50. Genau das Gegenteil ist der Fall, denn durch das kausale Werden und Vergehen wandelt sich das Alte vergehend und wird zu Neuem.

51. Dabei ändern sich jedoch nur die Zustandsformen, wodurch keinerlei Vernichtung oder Zerstörung erfolgt, sondern eben nur eine Wandlung, aus der sich aus Altem Neues ergibt.

52. So also wird das Materiell-Universum in dauernder Folge jung erhalten in seiner gesamten Ausdehnung, die vielfach grösser ist, als die irdischen Astronomen dies bis zur heutigen Zeit zu ergründen vermochten.

53. Leider aber werden sie in dieser Beziehung noch sehr lange falschen Ideen, Vermutungen und

Annahmen frönen, wie sie auch diesbezüglich noch lange von falschen Voraussetzungen ausgehen.

54. Sie sind auch sehr rechthaberisch, und sie unterliegen einer Borniertheit, die einiges mit Grössenwahn und Selbstherrlichkeit zu tun hat.


Billy Der dauernde Erneuerungsprozess ist auch der Grund dafür, dass in der Regel eigentlich nur junge Materie gefunden werden kann, die zwischen 4 und 6 Milliarden Jahre alt ist, wenigstens wie dies hier auf der Erde zutrifft, während du sagtest, dass ihr Materiestücke besitzt, die nahezu 40 Milliarden Jahre alt seien. Ich finde es aber einfach witzig, dass die Erdenastronomen jetzt behaupten, dass das Universum nur gerade acht Milliarden Jahre alt sei. Bisher vermögen sie ja in wenig mehr als 10 bis 15 Milliarden Lichtjahre Entfernung zu sehen und zu horchen. Von jenen entfernten Galaxien usw. bis zur Erde braucht das Licht aber 10 bis 15 Milliarden Lichtjahre und mehr, und so also sehr viel länger, als dass die Astronomen neuerlich nun behaupten, dass das Universum alt sei, Idiotisch. Doch etwas anderes: Neuerlich behaupten kranke Irre wieder, dass alles weniger gefährlich sei mit dem Abbau der Ozon-schicht oder dass sich das übel gar völlig behoben habe.


Ptaah

55. Das ist natürlich absoluter Unsinn, denn die Zerstörung der Ozonschicht nimmt immer noch weiter zu, was auch auf mehrere Jahrzehnte hinaus noch der Fall sein wird.

56. Waren es so im Jahre 1993 noch 4,6% Verringerung der Ozonschicht, so sind es bis zum 1. Oktober 1994 bereits 5%, um die sich die Ozonschicht verringert.

57. Die Ozonschicht-zerstörung steigert sich also noch immer.


Billy Du meinst damit eine jährliche Ozon-schichtzerstörung von 5%?


Ptaah

58. Das ist der Sinn meiner Worte.


Billy:  Gut. Danke. Meine nächte Frage:

Kannst du einaml offiziell erklären, wie di Dinge im Bezug auf UFO zu sehen sind hinsichtlich deren Herkunft. Ich meine damit

die Tatsache, dass unidentifiziert Flugkörper ja nicht nur aus unserem Raum-Zeit-Gefüge kommen, sondern auch aus  andren Ebenen. Darüber haben wir eigentlich noch nie ausfürlich gesprochen, sondern mehrheitlich immer nur oberflächlich und im Vorbeiweg.


Ptaah:

59. Das ist richtig.

60. So will ich denn etwas ausführlicher als sonst darüber einige Angaben machen:

61. Beginnen wir mit den unidentifizierten Fluggeräten resp. Flugkörpern usw., die rein

irdisch-menschlicher Konstruktion sind.

62. Dieser Art Flugkörper existieren eine grössere Anzahl, und zwar in verschiedensten Formen.

63. Es sind dies dabei Produktionen verschiedenster Staaten der Erde, die ihre diesbezüglichen Forschungen und Erzeugnisse jedoch geheimhalten.

64. Natürlich kommen sie dabei nicht umhin, mit ihren Fluggeräten auch Testflüge usw. durchzuführen, wobei sie oft beobachtet werden können von Erdenmenschen aller Gesellschaftsschichten, so also von einfachen Bürgern wie auch von namhaften Titelträgern usw.

65. Einige dieser Konstruktionen verfügen über Flugfähigkeiten, die weit über das normale Verständnis der Erdenmenschen hinausgehen und dem normalen Flugzeugbau sowie den normalen Flugfähigkeiten der normalen irdischen Flugzeuge Hohn spotten.

66. Diese Flugkörper weisen auch Formen auf, die nicht denen von bekannten Flugzeugen entsprechen, weshalb sie fremdartig wirken.

67. Aus diesen Gründen werden sie, wenn sie von Uneingeweihten beobachtet werden, nicht als irdische Konstruktionen erkannt und folg edessen als UFOs bezeichnet, als unidentifizierte Flugobjekte.

68. Hierzu gehören allerdings auch Beobachtungen, die keinerlei Bewandtnis mit solchen Objekten haben, sondern die auf Wolkengebilde sowie auf Insekten- oder Vogelschwärme oder auf natürliche

atmosphärische oder gasförmige Leuchterscheinungen zurückzuführen sind usw.

69. Auch unterseeische Gasentweichungen, die an der Meeresoberfläche die Wasser zum Brodeln bringen gehören dazu, wie auch Sinnestäuschungen und Ballone sowie Drachen, Zeppeline, normale Flugzeuge oder Leicht- und Ultraleichtflugzeuge usw.

70. Bei all diesen Dingen, die sehr häufig in Erscheinung treten, dürfte es wohl absolut klar sein, dass es sich um keine interplanetaren Flugobjekte handelt und somit also nicht um unidentifizierte Flugobjekte ausserirdischer menschlicher Lebensformen.

71. Betrachten wir dabei eine weitere Form von irdischen Flugobjekten, die als UFOs gelten und die nicht ausserirdischen Ursprungs sind, dann müssen wir von jenen Fluggeräten sprechen, die dimensions-mässig zum hier vorherrschenden Raum-Zeit-Gefüge aus der irdischen Zukunft entstammen.

72. Also handelt es sich dabei um Flugkörper irdischen Ursprungs, jedoch erbaut in einer Dimension der Zukunft auf der Erde, wobei die dort zukünftig lebenden Erdenmenschen die Wege der Zeitreise gefunden haben, wodurch es ihnen möglich wird, in ihre eigene Vergangenheit zurückzureisen und somit auch in die gegenwärtige Zeit auf der Erde.

73. Also handelt es sich bei diesen Besuchern auch nicht um ausserirdische Intelligenzen, sondern auch um Erdbewohner, deren Technik der heutigen Zeit der Erdenmenschen um viele Jahrhunderte und teilweise gar um Jahrtausende voraus und zukünftig ist.

74. Weitere Formen von unidentifizierten Flugkörpern belangen zu Lebensformen, die tatsächlich

ausserirdisch sind und die auch in dieses hier vorherrschende Raum-Zeit-Gefüge gehören.

75. Solcherart Lebensformen mit ihren Flugkörpern besuchen die Erde aber nur äusserst selten, wenn man von drei verschiedenen Rassen absieht, die seit längerer Zeit die Erde anfliegen, abgesehen von uns Plejadiern natürlich.

76. Im weiteren wird die Erde auch hie und da angeflogen von ausserirdischen menschlichen

Lebensformen, was jedoch äusserst selten geschieht und oft in Jahrzehnten oder in Jahrhunderten zu rechnen ist, die mit ihren Flugkörpern aus Parallel-Räumen resp. aus Parallel-Ebenen zum hier

vorherrschenden Raum-Zeit-Gefüge kommen, wie z.B. wir selbst, die wir in einem Parallelraum leben, der, Sekundenbruchteile verschoben, diesem hier vorherrschenden Raum-Zeit-Gefüge angegliedert ist.

77. Es ...


Billy Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Einerseits hast du von Erdlingen gesprochen, die in der

Zukunft leben und die von dort aus die Erde besuchen. Das nennt man doch Zeitreisende!


Ptaah

78. Natürlich.


Billy Wie soll man dann aber die nennen, die einfach aus Parallel-Räumen entstammen?


Ptaah

79. Nach deinem Sinn nennen wir es einfach Transfer resp. Parallel-Transfer.


Billy Also nichts, das kompliziert wäre auszusprechen. Mach jetzt aber nur weiter in deinen Erklärung. Kommt es eigentlich häufig vor, dass Menschen mit ihren Fluggeräten aus Parallelräumen zu uns

gelangen und zur Erde kommen?


Ptaah

80. Nein, das ist sehr selten, wenn man von uns und von unseren Verbündeten absieht.

81. Dementgegen kommt es jedoch häufiger vor, dass bioorganische Flugkörper in diesem

Raum-Zeit-Gefüge in Erscheinung treten, und zwar nicht nur auf der Erde, sondern auch auf vielen anderen

bewohnten und auch auf unbewohnbaren Weltenkörpern.

82. So können wir solche Bioorganer, wie wir sie nennen, auch auf jedoch bisher noch nicht genau wissen, welcher Art diese Lebensformen nun sind.

83. Die Dimensionenwechsler, wie wir sie weiter auch bezeichnen, sind grössere und kleinere flugfähige, bioorganische Lebensformen, die oft fluoreszierend oder sehr stark lichtstrahlend und in einem

Parallelraum resp. Parallel-Universum beheimatet sind.

84. In ihrer Art sind sie absolut harmlos und gar spielerisch.

85. Oft erscheinen sie einzeln oder in kleineren Gruppen, wobei ihre Grösse von einigen wenigen Metern bis zu mehreren hundert Metern Durchmesser aufweisen kann.

86. Sie leben in einem uns bisher noch verschlossenen Parallelraum, dessen Daten wir wohl kennen, in den wir aber noch nicht in der Form einzudringen vermochten, um kommunikativen Kontakt mit diesen Lebensformen aufnehmen zu können.

87. Etwa gleichermassen verhält es sich auch mit den bösartigen Skrills, mit denen wir auch kaum eine Kommunikation betreiben können, die jedoch keine Flugkörper sind wie die Dimensionenwechsler, sondern die sich nur auf festem Boden fortzubewegen vermögen und in einem Parallelraum leben.

88. Zum Schluss sind nur noch jene ausserirdischen Intelligenzen zu nennen, die aus dem DAL-Universum herkommen und die Erde besuchen.

89. Dies ist jedoch derart selten, dass dies während den letzten 50 000 Jahren nur gerade einmal der Fall war, als Asket für elf Jahre den Kontakt zu dir unterhielt.

90. Ein weiterer solcher Kontakt ist aber nicht vorgesehen.


Billy:  Klar, das weiss ich. Darf ich nun aber einmal eine Frage stellen bezüglich der Bezeichnung dessen, wie ihr euer System jenseits unseres Raum-Zeit-Gefüges, nennt? Wir sprechen ja zusammen immer von den Plejaden, womit wir aber nur den distanziellen und punktmässigen Ort meinen, von dem ihr etwa herkommt, während ihr aber euer System im uns zeitverschobenen Paralellraum anders benennt. Könner wir darüber vielleicht jetzt einmal offen sprechen und den richtigen Namen nennen, der ja beinahe gleichlautend ist wie Plejaden?


Ptaah:

91. Darüber sprachen wir shon einmal und ich erklärte dir, dass dies nicht weiterhin ein Geheimnis bleiben muss, auch wenn wir weiterhin vielleicht die benennung Plejaden benutzen wollen, weil diese Bezichnung so eingelassen hat.


Billy: Aber meines Wissen ist dieses Gespräch nicht in einem Kontaktbericht aufgefürt. Haben wir das vielleicht ausserhalb der überlichen kontaktgespräche besprochen?


Ptaah:

92. Das mag sein, ja.


Billy:  Gut dann will ich jetzt offiziell sagen, dass ihr euer Sternensystem Plejaren nennt, wobei ihr aber die Systemsonnen und die Planeten gleichermassen benennt, wie wir in unserem Raum-Zeit-Gefüge die Gestirne der Plejaden bezeichnen.


Ptaah:

93. Das ist richtig.


Billy:  Auf der Erde lassen sich neben Saurierspuren auch menschliche Fussabdrücke finden, die Millionen von Jahren alt sind. Dabei handelt es sich sowohl ub Abdrücke, die sozusagen eine auch heute noch normale Grösse aufweisen, als auch um solche, die gigantenhaft sind und also von Giganten oder riesen usw. und viel älteren Ursprungs sind als die ältesten gefundenen Spuren von Hominiden oder deren Knochen-funde, die ja nur auf etwa 4,5 Millionen Jahre zurückführen, obwohl erdgeborene Humanoide bereits vor neun bis zwölf Millionen Jahren gelebt haben. Es gibt aber z.B. auch uralte Abdrücke resp. mensch-liche Fussspuren in kleiner und grosser Form neben Saurierspuren oder auch andernorts, die zwischen 65 und 140 Millionen Jahre alt sind. Wie erklärst du das, wenn doch die ersten urmenschlichen, homi-niden Lebensformen auf der Erde frühestens vor etwa neun bis zwölf Millionen Jahren gelebt haben? Ich meine wirklich Urmenschen.


Ptaah

94. Das ist weder ein Geheimnis noch ein Rätsel, denn bei allen Fussabdrücken von Menschen aller Grössenordnungen, von den zwergenhaften Wesen bis zu den Giganten usw., handelt es sich nicht um Spuren erdenmenschlicher Lebensformen. 95. Die Abdrücke stammen wahrheitlich von Menschen solfremder Planeten, die vor vielen Jahrmillionen die Erde besuchten oder hierherkamen, um hier zu leben. 96. Viele von ihnen starben auch hier, wobei versteinerte Spuren, Fussabdrücke und Knochen vielerorts noch heute auf der Erde zu finden sind und von dieser Tatsache zeugen.

97. Erdenmenschen gab es erst vor neun bis zwölf Millionen Jahren.


Billy Gut — neue Funde von Hominiden, so sagtest du mir vor längerer Zeit, werden im Herbst des Jahres 2000 in Ostafrika, in Abessinien resp. Aethiopien oder so gefunden. Die Knochen sollen, ganz deinen Worten gemäss, dann auf etwa 5 bis 6,5 Millionen Jahre geschätzt werden. Mit den Hominiden meine ich natürlich nur Knochen von diesen. Nun behaupten die Wissenschaftler aber noch immer, dass das letzte Glied der Ur-Hominiden der Lucy-Fund sei, was beweise, dass die darwinsche Lügentheorie doch der Wahrheit entspräche, dass nämlich der Mensch vom Affen abstamme. Dies, obwohl in eingeweihten Kreisen bekannt ist — was jedoch stur verheimlicht wird —, dass Darwin, um seine Lügentheorie zu

beweisen, Affenknochen zurechtfeilte und zusammensetzte.


Ptaah:

98.  Das entspricht tatsächlich dem damaligen Tun Darwins.

99. Und natürlich ist die wissenschaftliche Behauptung von heute irrig und völlig falsch, dass die Funde der Überbleibsel der hominiden Lebensform Lucy das Bindeglied zwischen Affe und Mensch darstelle, denn wahrheitlich stammt nicht der Mensch vom Affen ab, sondern der Affe hatte die hominid-menschliche Lebensform als Ursprung.

100.  Diese hominid-menschliche Lebensform war schon früh ein Aufrechtgeher und so also eine Lebensform, die auf ihren zwei Beinen auf dem Boden einherging, nichtsdestoweniger jedoch aus Sicherheitsgründen auch auf Bäumen lebte, wofür auch die Füsse und Zehen sowie die Hände und Finger dementsprechend geartet und geformt waren.

101. Man könnte diese Wesen Land-Baum-Menschen nennen.


Billy  Meine nächste Frage bezieht sich auf sehr frühzeitige Geschehen auf der Erde, und zwar hinsichtlich Meteoriten- und Kometeneinschlägen. Speziell jene Geschehen interessieren mich, die zur Kreide-Tertiär-Grenze gehören, so also etwa in die Zeit vor ca. 65 Millionen Jahren. Ihr habt mir einmal erklärt, dass zu jener Zeit zumindest ein grosser Meteor in das mexikanische Becken von Yucatan und also bei der nämlichen Halbinsel im nördlichen Zentralamerika zwischen dem Golf von Mexiko und dem Karibischen Meer abgestürzt sei und eben jene weltweite Katastrophe ausgelöst habe, durch die dann die Saurier und alle grösseren Lebewesen ausgestorben seien.


Ptaah:

102. Ich selbst habe dir diese frühen Vorkommnisse erklärt, wobei ich jedoch nur gerade von diesem einen Kleinplanetoiden resp. Meteoriten sprach, der einen Durchmesser von 10 000 Metern aufwies und explodierte, als er die Meeresoberfläche und einen Teil der Landmasse der Halbinsel berührte.

103. Das war aber zur damaligen Zeit nicht der einzige Grossmeteorit, der die Erde traf, sondern er war nur einer aus einer Kette von 48 grossen, grösseren und kleineren Weltraumgeschossen, die in einer Linie hintereinanderfolgend auf die Erde zuflogen und auf dieser einschlugen.

104. Ein 11000 Meter Durchmesser aufweisender Brocken bohrte sich in weiterer Folge an der Nordküste Amerikas explodierend in den Atlantik, mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 000

Stundenkilometern.

105. Nur Stunden später folgte der nächste Aufschlag im heutigen Bundesstaat lowa/USA, was zu dem heute bekannten Manson-Krater führte.

106. Das diesbezügliche Objekt aus dem Weltenraum mass gemäss unseren Schätzungen ca. 2300 Meter im Durchmesser.

107. Nach und nach dann und innerhalb etwa 20 Tagen stürzten die restlichen kleinen und kleinsten weiteren Meteore auf die Erde nieder, wobei weltweit noch einige kleinere Krater entstanden, die jedoch nicht von Bedeutung waren.


Billy  In Yucatan misst der Krater ja etwa 170 Kilometer im Durchmesser, wenn ich mich nicht irre.


Ptaah

108. Du irrst dich nicht.


Billy Gut, dann eine andere Frage: Die Grünen, das ist eine politische Gruppe, und sonstige

Umweltschützer machen stets ein Mordsgeschrei wegen der Lastwagentransporte, die allerlei Güter auf den Strassen transportieren. Sie alle wollen, dass alles mit der Bahn transportiert werden soll, weil das angeblich die Umwelt weniger mit Abgasen und Schmutz usw. belaste. Eine Behauptung, die ja nicht stimmt, wie du mir einmal erklärt hast. Zwar bin ich selbst auch für den Bahntransport mit elektrischer Energie, wenn diese sauber durch Wasser-, Wind- oder Sonnenenergiekraftwerke erzeugt wird, jedoch wirklich nur dann, weil dies die sauberste und umweltschonendste Lösung wäre. Aber eben, sie wäre es nur, denn leider existiert sie nicht. In der Schweiz z.B. wird gegenwärtig etwa 43% aller elektrischen Energie aus Fossil-Brennstoffen hergestellt und etwa 37% durch Kernkraftwerke. Durch Wasserkraft kommen nur gerade magere 20% zustande, wodurch also 80% aller elektrischen Energie dadurch gewonnen wird, indem die Umwelt verschmutzt, verpestet, vergiftet, radioaktiv verseucht und zerstört wird. Schon da-durch ist bewiesen, dass z.B. Elektromobile ebenso zu den Umweltverschmutzern und Umweltzer-störern gehören wie auch die Eisenbahn. Zwar verschmutzen und zerstören sie die Umwelt nicht durch  ihren direkten Betrieb, jedoch in sehr grossen Massen in indirekter Form dadurch, dass sie elektrische Energie benötigen, die eben derart hergestellt wird, dass die Umwelt und alles Leben in ihrer Existenz und Gesundheit beeinträchtigt werden. So erzeugen Elektromobile und die Eisenbahn für ihren Betrieb und für ihre Transporte sowie Batterieaufladungen usw. bis zu 57% mehr Abgasstoffe, Luftverschmut-zung, Umweltzerstörung und Gefährdung des gesamten Lebens, als wenn die Güter- und Personen-transporte auf den Strassen mit Benzin- und Dieseloilfahrzeugen erfolgen würden.

Fossil-Brennstoff-und Kernkraftwerke fördern auch den Treibhauseffekt sehr viel mehr, als dies geschieht durch die Benzin- und Dieseltransportfahrzeuge, die natürlich nicht zu den unzähligen Personenkraftwagen ge zählt werden dürfen, die ebenfalls einen enormen Prozentsatz zu aller Umweltverschmutzung und zur Umweltzerstörung und Lebensgefährdung sowie zum Treibhauseffekt beitragen. Ist das nun richtig so, wie ich das erkläre?


Ptaah

109. Ohne Zweifel, ja.


Billy Dann möchte ich nochmals auf das Alter des Universums zurückkommen und einige Dinge bei dir rück-fragen, wie ich sie eurer Belehrung nach in Erinnerung habe. Sollte sich dabei der Fall ergeben, dass etwas an meinen Rückfragen nicht stimmt, dann berichtige mich bitte. Ihr habt mich belehrt, dass die Expansion des Universums seit dem Urknall, dem sogenannten <Big Bang>, noch immer anhält, und zwar auch weiterhin bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dann die Kontraktion einsetzt. Während im äussersten Universums-Gürtel, im sogenannten Rammgürtel, die Expansionsgeschwindigkeit eigentlich konstant bleibt, so verringert sich diese im Materie-Gürtel resp. Materie-Universum kontinuierlich in einer

bestimmten Halbwertzeit, wie dies auch der Fall ist mit der Lichtgeschwindigkeit. Wie auch das gesamte siebengürtelige Universum expandiert, so expandieren dermassen auch alle Galaxien in sich, während sie zugleich auch einer Fluchtgeschwindigkeit eingeordnet sind, durch die die Galaxien nach aussen drängen, und zwar an den äusseren Rand des Materie-Gürtels resp. Materie-Universums. Dabei sind sie zugleich einem unaufhörlichen Prozess des Werdens und Vergehens eingeordnet, wodurch sie nur eine gewisse Anzahl von Milliarden Jahren existieren können, ehe sie sich wieder in Gase zurückwandeln, aus denen dann neue Galaxien, Gestirne und Planeten usw. entstehen. Die Existenz einer Galaxie beträgt dabei zwischen 12 und 40 Milliarden Jahren, je nachdem, um welche Art Galaxie oder sonstiges Gebilde es sich handelt und je nachdem, welche kosmischen Geschehen um diese herum auftreten.

Am Materie-Universumrand zum inneren Gürtel, also in Richtung Kerngürtel hin, entstehen aus dem inneren Gürtelbereich Energien, die nach aussen in den Materiegürtel und so also in das Materie-Universum eindringen, in dem sich dann alles verdichtet und zu neuer Grobmaterie wird. Diese so älteste entstandene Ur-Energie oder Ur-Materie ist mit einem Alter von rund 46 Billionen Jahren zu berechnen. Eben diese Zeit, wie auch das Universum alt ist. Da diese Uralt-Materie aber in einen stetigen Wandel des Werdens und Vergehens eingeordnet ist, wandelt sie sich immer wieder zurück in die reine Energieform, aus der heraus sie dann wieder verdichtet und zur Grobmaterie wird. So ergibt es sich, dass keine Grobmaterie im Materiell-Universum gefunden werden kann, die älter ist als in etwa 40 Milliarden Jahre. Und so kommt es auch, dass die Erst-Ur-Energie einer Galaxie, eines Sternes, Nebels oder Planeten usw. um Hunderte von Millionen oder gar um viele Milliarden Jahre älter ist als die materiellen Gebilde selbst, wie es so z.B. bei der Erde der Fall ist, dass die Erst-Ur-Energie schon vor rund 646 Milliarden Jahren entstanden ist, während sich die Erde selbst als sich verdichtendes Gebilde vor rund 46 Milliarden Jahren bildete aus noch flüssiger Materie halbgasförmiger Art, während der eigentliche feste Planet erst vor rund 4-6 Milliarden Jahren gegeben war. Die Erst-Ur-Energie, aus der die Erde hervorging, ist jünger als die Erst-Ur-Energie resp. Erst-Ur-Materie unserer Milchstrasse, und zwar darum, weil die

Erst-Ur-Energie, aus der die Erde entstand, mit grosser Fluchtgeschwindigkeit durch den Raum trieb und von unserer Galaxie dann festgehalten wurde, Hunderte Jahrmilliarden nach dem, als diese

Erst-Ur-Energie aus dem inneren Gürtel in unser Materiell-Universum Eingang fand. Und wenn unsere Astronomie-Wissenschaftler nun nach dem Urknall forschen, resp. nach dem (Big Bang), dann können sie diesen selbstverständlich niemals finden, weil sie auf der äusseren Seite des Materiell-Universums nur auf dem nächtsten Gürtel stossen, der keinerlei Materie grobstofflicher Form enthält und in den sie mit all ihren Instrumenten nicht einzudringen vermögen, wie dies auch auf der inneren Seite des

Materie-Universums der Fall ist, wo auch nur bis der inneren Gürtel vorgestossen werden kann.

Bis zum eigentlichen Universums-Kern resp. vermögen die Wissenschaftler shon gar nicht

vorzudringen , so sie auch nicht dessen Strahlung und Schwingung usw. Zu erkennen vermögen.  Was sie in dieser Hiinsicht erkennen und erfassen können sind nur die Schwingungen und Strahlung  des äusseren und inneren Materie-universum-Gürtel und so die beiden Universum-Gürtel, die aussen und innen des Materiell-universum einschlissen.

Zu sagen ist nun noch, dass auch die Schwarzen Löcher wieder explodieren, wenn sie komprimiert genug sind, woraus dann wieder neue Galaxien, Nebel, Sterne und Planeten entstehen. Diese Schwarzen Löcher sind im Verhältnis zur ursprünglichen <Big Bang›-Masse gigantisch gross, denn beim Urknall war die Gesamtmasse des Explosionsherdes nicht grösser als ein Floh, wie dies die Genesis erklärt, während ein Schwarzes Loch in komprimierter Form ganze Planeten- oder Sonnenausmasse aufweisen kann. Interessant ist auch noch zu erwähnen, dass im freien Weltenraum sogenannte elektromagnetische Raumströmungen vor-herrschen, wie ihr mir erklärend beigebracht habt, folglich also auch gewaltige Magnetfelder gegeben sind, wie eben auch ein Faktor, nach dem man den Weltenraum sozusagen nach einem Nord- und Süd-gefälle einteilen kann. Daraus ergibt sich auch, dass sich auch die Galaxien usw. sowohl in rechter als auch in linker Richtung drehen, so also eben im Uhrzeiger- oder im Gegenuhrzeigersinn. Und nochmals muss ich davon sprechen, dass die Menschen von der Erde aus usw. selbst mit ihren besten Teleskopen und sonstigen Geräten und Apparaturen niemals bis an den Rand oder in den Kern des Universums vorzudringen vermögen, sondern stets höchstens nur gerade bis an die inneren oder äusseren Grenzen des Materie-Gürtels resp. des Materie-Universums, wo der innere und äussere Gürtel für Fernbeob-achtungen aller Art unüberwindliche Barrieren bilden.


Ptaah

110. Es ist kein Fehler in deinen Ausführungen.


Billy Gut, dann die nächste Frage: Kannst du mir Auskunft geben darüber, aus welchen Fakten eure Zeit-und Längenmasse resultieren?


Ptaah

111. Eine diesbezügliche Erklärung würde zu weit führen, und andererseits ist es noch verfrüht, nähere Einzelheiten darüber offiziell zu nennen, weil daraus bestimmte Resultate erzielt werden können, die den irdischen Wissenschaftlern noch nicht zugänglich sein dürfen.


Billy Ich will ja auch nicht die Formel usw. wissen, sondern nur die Grundfaktoren, aus denen eure Zeit- und Längenberechnungen hervorgehen.


Ptaah

112. Beides resultiert aus nur einem Faktor — dem Licht; wobei dessen Geschwindigkeit und Distanz-bewältigung grundlegend massgebend sind, und zwar im Vakuum.


Billy Und — was soll denn daran so geheimnisvoll sein?


Ptaah

113. Die Berechnungsformeln und verschiedene daraus resultierende, tiefgründige Erkenntnisse, die zu weiteren gefährlichen Erkenntnissen und Schlüssen führen und zur Anwendung gebracht werden und zu katastrophalen Folgen führen können, wenn sie unbedacht oder verantwortungslos Verwendung finden.

114. Eine sehr grosse Gefahr, die leider bei den irdischen Wissenschaftlern vielerlei Art noch immer in grösstem Masse gegeben ist, die sofort alles, was sie neu erfahren oder erfinden, militärisch, macht-und profitgierig sowie verantwortungslos mörderisch und tödlich ausschlachten und missbrauchen.


Billy Da sprichst du leider ein wahres Wort aus. Diese von dir angesprochene Verantwortungslosigkeit herrscht aber auch anderweitig vor, so z.B. auch bei allen jenen, welche darum besorgt sein müssten, dass die Überbevölkerung auf der Erde drastisch, rigoros und radikal eingeschränkt wird durch einen weltweiten, siebenjährigen Geburtenstopp in massgebender Form, wie eben vielleicht alphabetisch

geordnet oder auf sonst irgendeine folgerichtige Art und Weise. All die hierfür Verantwortlichen jedoch, die z.B. auch an der Kairoer Überbevölkerungskonferenz waren, taugen dafür überhaupt nicht, womit ich meine, dass sie in keiner Weise etwas dafür taugen, um einerseits die wirkliche, üble Wahrheit der Überbevölkerung und alle ihre verheerenden Folgen zu erkennen, und um andererseits wirklich wert.volle Massnahmen gegen all das Überbevölkerungsübel und seine Folgen zu ergreifen. Nein, im Gegenteil: Sie alle sind einerseits nur daran interessiert, ihr eigenes Scherflein zu horten, und andererseits sich selbst ein schönes Leben zu machen. Ausserdem lassen sie sich von idiotischen, religiösen Fundamentalisten und Konservativen usw. ins Bockshorn jagen und terrorisieren, wie dies bei der

Überbevölkerungskonferenz in Kairo geschah, wo islamische Konservative und Fundamentalisten ebenso ihre Macht gegen einen Geburtenstopp und gegen Geburtenregelung sowie gegen eine wirksame Familienplanung und Schwangerschaftsverhütung ausspielten mit bösen Drohungen usw., wie dies auch die Vertreter und Verteidiger des vatikanischen Oberparasiten taten, wodurch er, der Papst, ein andermal hohngrinsend und zepterschwingend Sieger blieb, während die Erdenmenschheit und die gesamte Welt durch seine und seiner Anhänger sowie Vertreter und Verteidiger Schuld immer schneller dem Elend und Untergang verfallen. Auch die sonstigen Verantwortlichen dieser Welt, die Regierenden usw., sind mitschuldig daran, denn sie sind nicht nur gleichermassen veranlagt wie der Papst und seine Schergen sowie die sonstigen Fundamentalisten und Konservativen usw., sondern sie stellen auch falsche und verlogene Behauptungen auf und lassen falsche Statistiken erstellen, durch die bewie-sen werden soll, dass alles nicht halb so schlimm sei, wie angebliche Unkenrufer publik machen. So wird z.B. durch falsche Statistiken lügnerisch behauptet, dass gegen-wärtig gerade etwa 5,5 Milliarden Menschen auf der Erde leben würden, während es in Wahrheit bereits 6 Milliarden sind. Die Behauptungen diesbezüglicher Art hinken immer zwischen 300 und 500 Millionen hinter der wirklichen Zahl her. Das ist doch so, oder? Jedenfalls haben Quetzal, Semjase, Asket und auch du das so erklärt.


Ptaah:

115. Das ist richtig so.

116. Gegenwärtig, und zwar am 15. Oktober, also vor elf Tagen, wurde von uns die irdische Menschheit mit einer Zahl von 6 101 463 017 Personen erfasst.


Billy Siehst du, so ist das. Und weisst du, was in Kairo ein Hauptanliegen gewisser dummer Elemente war, anstatt dass sie das Wort zu einer Überbevölkerungsreduzierung durch einen geeigneten weltweiten Geburtenstopp ergriffen hätten? Du glaubst es nicht: Frauen und Männer vertraten die irre Ansicht, dass die Weltbevölkerung dadurch reduziert werden könnte, wenn die Frauen mehr Rechte zugesprochen erhalten und mehr aufgeklärt würden. Kein Wort aber davon, dass weltweit rigoros und radikal sofort mit einem Geburtenstopp durchgegriffen werden muss, wenn weiteres Übel verhindert werden soll. Ich und alle anderen vernünftig denkenden Menschen haben zwar in keiner Form etwas dagegen, dass den Frauen weltweit endlich die gleichen Rechte zugesprochen und zugestanden werden, wie diese auch die Männer für sich in Anspruch nehmen. Und auch gegen eine gute Aufklärung und Bildung der Frau in weltweiter Form ist in keiner Weise ein Einspruch zu erheben, ganz im Gegenteil. Das alles löst aber das Problem der stetig weiterwachsenden Überbevölkerung nicht im geringsten, denn einzig und allein sofortige radikale und rigorose Geburtenstoppmassnahmen können da hilfreich sein, und dazu gehört auch die Möglichkeit und das Recht der Abtreibung, wenn dies im Rahmen der schöpferisch-natürlichen Gesetze geschieht, Dazu gehört auch das Notrecht zur Verhütung überzähliger Menschen. Die Familienplanung ist wohl gut und recht in normalen Zeiten, doch jetzt von Familienplanung zu reden, da die Welt von Menschen überschwappt, die alles und jedes bereits zerstören, das ist verbrecherisch. Dabei meine ich die Familienplanung, wie sie gegenwärtig betrieben wird und nicht darauf ausgerichtet ist, die Menschheit durch einen wirklichen und zweckgerichteten sowie angemessenen Geburtenstopp weltweiter Form zu reduzieren. Anstatt dass wirkliche und durchgreifende Massnahmen ergriffen werden, wird dumm und blöde herumgequatscht, sinnlos mit fadenscheinigen Argumenten und Vorschlägen diskutiert und

leeres Stroh gedroschen. Doch lassen wir das, es bringt ja doch nichts. Was hältst du aber von der

Scientology-Sekte?


Ptaah:

117. Es handelt sich dabei um eine unreelle Scheinreligion, die eine finanziell-politische Weltmacht anstrebt und gar weltherrschend werden will, wobei ihr jedes mauschelnde Mittel materieller Art ebenso recht ist wie auch jeder psychezerstörende Akt an Menschen, die der Sekte verfallen.

118. Gehirnwäsche ist dabei ein üblicher Vorgang, wie auch Morddrohungen und Mordanschläge auf

abgesprungene Mitglieder oder auf Personen, die der Sekte feindlich oder einfach missbilligend

gegenüberstehen.

119. Jedes bösartige Mittel ist der Sekte gerade gut genug, um ihre dreisten und menschenausbeuterischen und psycheversklavenden Ziele zu erreichen.

120. So üben sie auch fragwürdige Machenschaften hinsichtlich Drogenprogrammen aus, um selbst Drogen-süchtige in ihre Gewalt zu bringen.

121.  Also sind auch diese Unternehmungen nur Mittel zum Zweck, wodurch Labile, Unlogischdenkende und Lebensunfähige hinters Licht geführt, betrogen, ausgebeutet und also irregeführt und zu Sciento-logenhandlangern gemacht werden, deren Urteilskraft und VVahrheitserkennungsfähigkeit nicht nur unterdrückt wird, sondern auch unterentwickelt ist.

122. Dies soweit, wenn ich einmal mit deinen Worten sprechen darf.


Billy Natürlich. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Doch nun einmal eine Frage, die sich auf Aus-sagen von Asket und Semjase bezieht: Die beiden sprachen zu ihrer Zeit oftmals davon, dass durch eine atomare Zerstörung der Erde usw. Katastrophen entstehen könnten, die andere Universen in Mitleiden-schaft ziehen würden. Irgendwie scheint mir aber in diesen Aussagen der Wurm zu stecken, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass durch eine planetare Zerstörung andere Universen in Mitleidenschaft gezogen werden können.


Ptaah

123. Das ist auch richtig, denn solche Zerstörungen haben keinerlei Einfluss auf andere Universen, wenn diese sich ausserhalb dieses Schöpfungsuniversums befinden.

124. Das meinst du ja wohl mit dem Wurm, der in den Aussagen meiner Tochter und von Asket scheinbar gegeben ist.

125. Die beiden sprachen aber nicht von fremden Schöpfungsuniversen, sondern von diesem Universum eigenen Universen, in die sehr wohl zerstörende Auswirkungen möglich sind, wenn planetare oder galaktische Zerstörungen stattfinden.


Billy:  Aha so, du meinst, dass Semjase und Asket jeweils von Parallel-Universen und also von anderen Raum-Zeit-Gefügen sprachen, die sich in unserem Schöpfungs-Universum befinden.


Ptaah

126. Richtig.


Billy:  Dann ist ja alles gut. Die Sache war einfach unklar, — Also können grossformatige Zerstörungen in unserem Materiell-Universum auch zerstörerisch in andere Raum-Zeit-Gefüge resp. in Parallel-Universen wirken. Das wusste ich nicht. Was geschieht denn da grundsätzlich oder was kann da geschehen?


Ptaah:

127, Die Schranken zwischen verschiedenen Dimensionen werden zerrissen, wodurch sich die zerstörerischen Kräfte in andere Dimensionen oder eben in andere Universen resp. Raum-Zeit-Gefüge ausbreiten und dort wirken können.


Billy Aha, jetzt ist mir alles klar. Dann habe ich die nächste Frage, die sich auf Sterbehilfe bezieht, und zwar sowohl auf direkte als auch auf indirekte. Beide Formen werden ja hier auf der Erde in verschiedenen Kreisen bis zur Vehemenz betrieben und verfochten. in Amerika hat gar ein Dr. Jack Kevorkian eine Selbsttötungsmaschine entwickelt, die er Selbstmordwilligen gegen ein gutes Entgelt zur Verfügung stellt, mit entsprechenden Giften, die in die Maschine getan werden, uni damit den Tod herbeizuführen, wenn der Selbstmordwillige die Maschine dann nach eigenem Willen betätigt. Auch gibt es viele Ärzte usw., die den Selbstmordwilligen einfach Gifte verkaufen, oft zu sündhaft teuren Preisen, womit sie sich dann selbst oder mit Hilfe Dritter vom Leben zum Tod befördern können. Dazu finde ich, dass eine jede Form von aktiver oder inaktiver und so als eine jede direkte oder indirekte Sterbehilfe ebenso Mord ist wie auch die Selbsttötung. Der Mensch lebt nicht, um sich nach Belieben selbst zu töten oder sich töten zu lassen Beides, so finde ich, entspricht nicht nur einer grenzenlosen Feigheit, sondern auch einer absoluten Verantwortungslosigkeit gegenüber sich selbst sowie gegenüber dem Leben, der Evolution und den schöpferischen Gesetzen und Geboten. Der Mensch hat sein Leben und lebt dieses, um das Leben evolutiv in aller Verantwortung zu leben. Das Leben selbst sowie auch die Ehre und die Verantwortung des Menschen fordern eine bewusste Beständigkeit bis zum natürlichen Lebensende. Und wahrlich braucht es dazu Kraft, Verstand und Mut sowie eine grosse Verantwortung, und zwar unschätzbar viel mehr, als es dazu braucht, sich selbst zu töten oder sich töten zu lassen. Mut, Kraft, Liebe, Verstand und Verantwortung braucht es tatsächlich zum Leben, nicht jedoch für feigen Mord oder Selbstmord. Als Mord oder Selbstmord kann dabei jedoch nicht gesehen und nicht bewertet werden, wenn todkranke Menschen, die vielleicht noch von schwersten Schmerzen geplagt sind, darauf bestehen, dass sie nicht an lebenserhaltende Maschinen und Apparaturen usw. angeschlossen oder mit rein lebenserhaltenden Medikamenten usw. traktiert werden, um das verlöschende und natürlich sterbende Leben weiter mit allen erdenklichen Mitteln so teuer wie möglich zu erhalten. Solche Massnahmen auszuschlagen, so finde ich, hat in keiner Weise etwas mit Selbstmord oder mit Mord zu tun, weil dadurch nur das natürliche Sterben gewährleistet wird, das das absolute Recht eines jeden Menschen ist, auf dem er auch bestehen kann und darf. Dies trifft jedoch wirklich nur dann zu, wenn ein Mensch wirk-lich dem Tode geweiht und alles nicht nur eine reine lebenserhaltende Massnahme ist, die den unausweichlichen Tod maschinell-apparaturell und medikamentös usw. hinauszögert. Reine schmerzstillende Mittel sind dabei natürlich nicht betroffen, weil sie ja nicht rein nur lebenserhaltend, sondern eben schmerzlindernd sind.


Ptaah:

128. Dieses auf der Erde unverantwortlich herrschende Übel der Euthanasie oder der indirekten Sterbehilfe sowie des Selbstmordes ist uns sehr wohl bekannt, und keine dieser Formen kann von uns gebilligt werden, weil sie alle wider die schöpferischen Gesetze und Gebote und also wider die Verantwortung des Lebens und der Evolution verstossen.

129. Es kann sich wohl auch kein verantwortungsbewusster Erdenmensch mit diesen Morden und

Selbstmorden einverstanden erklären.

130. Alle diese Formen sind verabscheuungswürdig und menschenunwürdig.


Billy:  Das natürliche Sterben ist eine letzte und im jeweiligen Leben des Menschen die grösste Erfahrung, die durch eine Selbsttötung oder durch ein Sichtötenlassen niemals gegeben ist.


Ptaah:

131. Das ist ein wahres Wort