FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org

Förutsägelser av profeterna Jeremia och Elia


Översat av : Ingvar Abrahamsson


Förutsägelser av profeten Jeremia

229: e kontakten den 31. Juli 1989Billy ... Men nu skulle jag vilja fråga dig efter Jeremia-förutsä­gelserna och ef­ter Jere­mias data.

Har du tagit med dem till mig?


Quetzal. Allt är komplett. Uppgifterna och händelserna av de bib­liska »säg­nerna« beror i sanning på legender, medvetna lögner och förfalsk­ningar lik­som på en bedräglig uppställd falsk och sammanfantiserad krö­nika. Detta gäller också för uppgifterna om de gamla och verkliga profe­terna Jeremia, Je­saja, Elia och He­noch. De sanna uppgif­terna om dessa profeter är följande, om­räknat till den ak­tuella kristliga kalendern:


Namn:       född        avliden                                son till                                               

Henoch     3:e feb.     9308. f Kr 1:e jan.  8942 f Kr Kretan från Plejaderna

Jeremia    9:e feb.       662. f Kr 3:e sept. 580. f Kr Översteprästen Hilkis (Hilkias) frånAnathoth

Jesaja      7:e feb.       772. f Kr 5:e maj.  690. f Kr Amoz från Sidon

Elia          5:e feb.       891. f Kr 4:e juni.  780. f Kr Josias från Gilad (Gilead) Tisbitia


(Elia blev den 7:e april 842 f Kr medtagen i ett strålskepp till Srina­gar/ Kashmir i Indien.)


Profeternas födelsetider var följande:

Jeremia kl. 11.23, Jesaja kl. 10.44, Elia kl.11.02, och Henock kl. 11.01,Billy. Tack. Men hur är det med Jeremias förutsägelser, vilka inte är några profe­tior?


Quetzal. Dessa måste jag om­vandla till dagens tyskspråkiga för­ståelse, varige­nom


förutsägelserna som följer gäller:

Vid den nya tiden, när den nya tidens profet sprider ut sin lärdom, har ti­den för den stora omvandlingen börjat, som förs ur det andra årtusendet långt in i det tredje årtusendet efter profeten Immanuels födelse. Och när det andra årtusen­det tar slut och det tredje årtusendet börjat, kommer människorna till den grad att vara  förblindade av guld och alla materiella värden, att de över­allt i alla län­der räknar pengar. Och till och med när de blickar mot himlen, kommer de i stjär­norna bara se guld, ädelstenar och pengar. De kommer att uppföra kult­platser och hylla en overklig gud

lik­som människor, som genom människor upphöjs till helgon. Den overkliga

gu­domlighetens kultplatser blir till handels­platser för han­delsmän och penningväxlare. Kreditorerna som ger alle­handa förbättringar och botill­fällen och många uppfinningar i lån, blir till penninglystna ockrare. Och det blir så att den rättsliga överhe­ten dömer orätt och att de skyl­diga inte längre be­straffas utan belönas, emedan de dö­mer dem till mycket lägre straff för sina missdåd. Så kommer orättvisans stora eld att pyra och brinna och även otuk­ten kommer att sträcka fram sina hän­der, så att det inte uteblir att varje stad kommer att ha en plats för ur­artad otukt. Och även barnen och barnbarnen kommer att leva i urart­ning och bli till py­rande moln som för­brän­ner och ödelägger allt. De kommer att lyfta upp de gamla bloddrypande flaggorna och sprida ut terror och oräk­ne­liga döda. Världens mäktiga missbru­kar obarmhärtigt sin makt och låter döda otaliga oskyldiga männi­skor. De om­vandlar livets stenar till dödsbring­ande vapen, för att där­med i massvis döda ett stort antal människor och förstöra na­turen. Människornas oförnuft kommer med framträdandet av den nya ti­dens profet till den grad att ta överhanden ge­nom avlandet av efterkommande, att jor­den, him­len,

haven, skogarna, stäpperna och öknarna liksom bergen kom­mer att vara befolkade på sådant sätt att ingen människa längre kan ta ett obevakat steg och därför råkar i tvist med vem som helst. Människan kom­mer att göra sin makt gäl­lande och befalla över naturen och livet och där­med efter­sträva Skapelsens makt, för människan kommer I varje hän­se­ende att riva ned alla gränser och sätta sig över dessa. Lik­väl kommer allt inte att ändlöst gå vidare, därför att en vacker dag kommer allt att vän­das om och rikta sig mot männi­skorna. Som en drucken härskare kommer han plötsligt att

börja vackla och rusa omkring i ångest som en blind häst. Han kommer till och med att rida som ett rid­djur in i kaos och ge sig själv sporrarna och piskan, i en skog av villospår, i vars slut vägen är mörk, öde och dödlig och räddningslöst leder in i en djup avgrund. Det kommer att vara den tiden, då det i alla länder och på jordens alla punkter byggs jättelika byggnader och torn, som når upp till himlen. Och människan kommer att bo och arbeta i dessa torn och byggnader. Det kom­mer också att fin­nas jättelika städer, i vilka människan uppehåller li­vet, så­lunda töms de frukt­bara fäl­ten, men

på vilka bygg­nader och torn byggs upp, därför att ut­rymmet för livet blir allt mindre. Och det kom­mer att vara så att det inte finns någon sann lag längre, förutom den egna hos en­skilda männi­skor och hos en­skilda grupper. Så för­vandlar sig många till barbarer som kommer att vara i städerna och terrori­sera de rättrådiga. Människor kommer i den nya tiden dessutom att vara så många att det inte längre kommer att finnas tillräckligt med bröd för alla, liksom inget vat­ten som kommer att bli allt

sällsyntare. Men män­niskan blir också full­ständigt galen och löper rent fanatiskt efter många lekar, men som snart nog inte kommer att vara tillräck­ligt för honom, varför han vågar sig på andra spel, och genom dessa blir li­vet till en galenskapens lekboll. Dessa döds­bringande spel kommer att vara som dödsbringande eld när de blir antända och människan lättsin­nigt satsar sitt liv för detta, bara för att till­fredställa sitt vanvett genom saker som skall hetsa upp honom. Om den nya tidens profet framträder och det tredje årtusendet efter pro­fe­ten Imma­nuel håller sitt intåg, kommer väldigt många människor att drabbas av hunger och törst. Under det att de ena förlorar sina liv genom mycket hög värme, kommer många andra att bli blåa av kyla och plågas utav översväm­ningar.

I all­mänhet förfaller männi­skan i rädsla inför natur­händelserna och många önskar sig att få se en annan värld. Och många förfaller i ångest, eme­dan världens mäktiga urartar och ondskefullt för krig för att komma över län­der och naturrikedomar.

De kommer att vara hyck­lare som dristar sig att på­stå att de skulle handla i någon guds namn och befäl, för att befästa sitt maktbe­gär. Människan kommer att vid tiden för den nya tidens profet förfalla till alla möj­liga guds­kulter, genom dessa förlo­rar han fullständigt sin inre frihet. Kulterna blir till stora han­delsgrupper som blir ska­pade och ledda av självut­nämnda som jämställer sig med en gud. Men i sanning är de bara handelsmän i lögner, bedräge­rier och il­lusio­ner, som tillförs som farligt gift i människor för vilsefö­rande, var­igenom han utan anknytning till verk­ligheten blir beroende av detta som troende. Men giftet är i slutänden yt­terst far­ligt, då det förstör tankarna och känslorna, varigenom människan blir likgiltig och känslokall, sålunda mot sig själv likaså också mot

medmän­niskorna. Och de som blan­dar giftet upp till fanatism med sina tankar och känslor, kommer att vara som vilda odjur. De kom­mer att hota sina medmänniskor, förtrycka och döda dem, och de kom­mer att råna, ut­pressa och tortera dem. Således kommer denna sort av människa att ur­arta till den grad, att livet för alla andra männi­skor blir till en dag­lig åter­kommande skräck. När den nya tidens profet finns i verksamhet, då kommer männi­skan i all­män­het vara inriktad på det, att för sig själv till den grad vinna så mycket njutning som det bara kommer att vara möjligt för honom. Den här njut­ningen hänför sig också på man och kvinna, som båda urartar på sådant sätt och ömsesidigt slår nå­gon ur brädet så att mannen sålunda ofta dri­ver bort sin kvinna och gifter sig igen, om det är möjligt för honom. Och han kommer att visa sig fog­lig med samma kön och tvåkönade horvarelser och därigenom föra med sig dödliga epidemier över världen och bland hela mänsklig­heten. Kvinnan kom­mer sam­maledes att vara lika tygellös som mannen, för det blir ett vällustigt gående ge­nom städernas gränder och hon tar sig an varje man som precis kommer gå­ende. Men inte bara horeriet kommer att vara omätligt stort, utan också oför­nuftet och ovetan­det som också sprider sig till barnen. Så kommer inte bara vuxna kvinnor att föda barn utan att känna till eller nämna faderns namn, utan det kom­mer också att vara barn som föder barn. Det kommer inte att finnas en far och ingen över­man för det förhan­denvarande barnet som kan undervisa, upplysa, uppfostra och leda det. All an­ständighet och respekt, all heders­känsla och alla traditioner liksom varje sed­vänja och heder går förlorad. Människan fjärmar sig från sina närmaste och kom­mer trots den stora mäng­den av männi­skor att vara ensam bland dessa. Ord­ningens och he­derns lagar glöms bort, precis så, som om de aldrig hade funnits. Men så glöms också den ur­åldriga förkunnelsen, att människan åter kan bli till villebråd, om han skulle glömma alla mänskliga och livsmoderata värden. Och med anländandet av den nya tidens profet kommer otukten till den grad att ta överhanden, att fadern miss­brukar sin dotter och modern missbrukar sin son otuktigt och incestuöst. Otukten mellan man och man och

mel­lan kvinna och kvinna kommer skändligt att utbreda sig, även att farfädrer och pojkar missbru­kar och våldtar barn. Och allt det kommer att ske framför alla männi­skors ögon, men medan däremot

doms­rätten knap­past fö­retar sig nå­got, utan bara avkun­nar minsta otillräckliga påföljder. Så kom­mer familjernas blod att bli orent ge­nom in­avel, emedan det onda kommer att sprida sig från säng till säng. Och många sjukdomar och far­soter kommer att sprida sig ge­nom otukt, varvid den mänskliga kroppen upptar alla jordens förruttnelser, ansik­tena plå­gas och lem­marna blir ut­märglade. Det kommer inte längre att talas om sann kärlek, utan fortfa­rande bara om köttslig och sexu­ell

kärlek, varigenom ordet kärlek kommer att bli till största hot för alla de människor som i insikt med av­seende på dem själva dess­utom bara kan förnimmas över gestalten. När den nya tidens profet talar om rättesnöre samt av ed och lag, kommer bara några få trogna att samla sig om honom, och de flesta av männi­skorna vill inte höra på ho­nom. Bara några få människor kommer under den första ti­den att skynda efter san­ningen, när han sprider ut andens lära, ty för många kommer hans röst

och un­dervis­ning att förklinga såsom i öknen. Men mot detta kommer grumlade och mäktiga far­vatten av stora världs­omfat­tande falska, förvirrade och fanatiska gudskulter att ut­breda sig, och falska guda­sända, gudomliga, upp­höjda, övermän, fräl­sare, befri­are och hälso­kungar kommer med lögn och be­drägliga gärningar, med bakslughet, fana­tism, guld­törst och humbug att sam­mankalla oräkneliga

tanklösa troende om sig med sina för­därvliga gär­ningar. Och många bland de vilseförda fanatiska tro­ende kommer att bära va­pen som aldrig tidi­gare, och de kommer därmed att döda och mörda i mång­fal­digt antal, me­dan andra som enstaka eller i små eller stora grup­per begår självmord i sin förvillade tro. Hos alla dessa kommer or­det av den nya tidens profet att förklinga som i en öken, när han

talar om lag och rätts­ordning, san­ningens lära, andens lära och om sann kärlek, om frid, frihet, harmoni och rättfärdighet. Hans ord kommer att vara glödande och skarpa och han kommer att lära ut att de skyldiga på sina om­kring­irrande fälttåg själva kommer att dra på sig straff. När den nya tidens profet kommer och människorna från stjär­norna hedrar ho­nom, kommer ett dödens muller höja sig över jor­den och dödliga vapen kom­mer att dåna i alla länder. Fanatiska terrorsjuka som bildar stora grup­per, ja­gas av ett stort an­tal sol­dater. Ångest och skräck kommer att härska och län­dernas mäk­tiga kommer själva att ägna sig åt terror och blir till en­vålds­härskare och tyranner. Alla blir

barbariska, trolösa, hämnd­lystna, onda och vilda, medan san­ningsförne­karna i sina kultplat­ser ut­övar sitt otyg i stä­derna och kultmäktiga i hjärtat av den stora sta­den i stövel­lan­det dristar sig till, att låta tillbedja sig som helig och guds ställföreträ­dare. Dessa san­ningslösa i alla gudskulter kom­mer att ha stor makt över sina troende, utnyttja och ändlöst vil­seföra dem. Och ge­nom dessa kulter kommer den tid, då det inte längre finns ordning och regler, och hat och kultisk fana­tism ut­breder sig som en flammande eld över hela värl­den. De terror­sjuka och legi­onerna av soldater kommer att massa­krera oräkne­liga oskyldiga männi­skor, och de kulttroende kommer att förfölja och strypa de sannings­sökande och sanningsvetande. Hatet och det vansinniga gudstro­en­det, hämndlystnaden, grymheten, obarm­här­tigheten och för­störelseraseriet kommer att vara ett och samma. Världen kommer att genljuda av våldsamma, stora och obarm­härtiga krigsoväsen som förstör stä­derna, och

människors blod kommer att flyta i strömmar. Och tacket för den nya tidens profet för blottläg­gandet av sanningen kommer att vara, att han, liksom alla tidi­gare profeter, blir miss­känd, smädad och attacke­rad, för­nekad och hotad till livet genom bakhåll, och hindrad i ut­bredning av sina sanningsord och förtalad med onda mani­pulationer. Också hans san­ningsord och hans lära blir stulna av många ondskefulla, av lögnare och bedra­gare, och förfalskade för egna för­måner, som aldrig tidi­gare har skett för en profet. De ärelösa kommer att klandra hans ära och ta denna i anspråk för sig själva och ur det erhålla orättmätigt stora vinster. När den nya tidens profet börjar verka, kommer människorna inte längre att söka efter sanningen och inte längre rätta sig efter sanningen, för ge­nom la­garna och tilltron till gudskulten kommer de att fälla sin dom efter hans blod och efter hans tro. Männi­skorna kommer inte längre att höra på skriken från gamlingarna och inte längre på gråten från de lidande bar­nen. Gamla, kvin­nor och barn ignoreras; de gamla göms i ålderdomshem, kvin­nor och barn blir missbrukade och jagade som horvarelser; och inte nå­gon kommer att vara där för att beskydda dem, var­ken för slav­drivare och hallickar eller för mängden av soldater och ter­rorfa­nati­ker, som störtar sig över dem. Hat och hämndlyst­nad kommer att översvämma jorden, vars människor kommer att leva i en irrande tro av en tvivelaktig frid, som de förgäves hoppas att uppnå; för världsomfat­tande krig kommer att över­svämma jorden, varvid ingen kommer att för­skonas; inte de gamla, inte barnen och inte kvinnorna, inte de sjuka och skadade, inte de rättfärdiga och inte de fridsamma. Mäng­der av soldater och terrorfanatiker kommer att förstöra husen, och mör­dande, brandskattande och

plundrande dra genom länder och städer och för­störa och döda allt som kommer i vägen för dem. Har den ena gått, kom­mer nästa att följa och ställa till med ännu större ofärd. Och männi­skornas ögon kommer att vara stängda, för att de inte ska se de missbrukade och våldtagna barnen och kvinnorna.

Den nya tidens profet kommer att veta, vad som hände i alla jor­dens hörn, händer och kommer att hända. Han kommer att på­visa att i många länder kommer män, kvinnor och barn att dö av hunger, att deras ben bryter ige­nom huden och inflammerade ögon och öppna tumörer märker deras krop­par, på vilka flu­gorna och annan giftig ohyra sätter sig i massor och livnär sig. Men han kom­mer också

att påvisa, att människor ja­gas som skabbiga hundar och råttor, plågas och slås ihjäl, styckas eller omkommer på annat sätt. Men bara några få kommer att höra på honom, för den övervägande mänskligheten vill inte se alla ohyggligheter, och sålunda kommer de att vända bort sitt ansikte och slå döv­örat till för profe­tens ord. Men han kom­mer att vara orubblig och maktfullt upp­höja sitt sanna ord och bära ut det i världen. Men bara några få män­niskor kom­mer att höra på hans röst i full

omfattning och inrikta sina tan­kar och käns­lor efter hans ord, för vid den nya profetens tid kommer männi­skan i allmänhet vara till den grad fientlig mot medmänniskorna och mot själva livet, att han bara har be­kymmer för sig själv. Som allmosa kommer han bara att ge en minimal del av en delad daler till de närmaste, me­dan han själv so­ver på säckar fulla av guld och daler. Men själva den minsta delen av den kluvna dalern, som han ger med ena han­den, hämtar han med den andra han­den

flerfaldigt åter till­baka, för han ger inte utan orsak något gratis. Når hans sinnelag vid gi­vande inte ef­ter profit, då kommer det snart att vara så att han lugnar sig med sitt dåliga samvete. Sålunda kommer männi­skan i den nya ti­den att bedriva handel med alla, så att ingenting kom­mer att ges bort utan er­sättning. Varje sak, även det allra minsta, kommer att vara åsatt ett pris, även grä­set som växer på marken, djur, vatten och rentav själva människan, som värderas efter sitt presterande.

Byteshandeln avskaffas och sannerligen kom­mer ingenting att skän­kas bort, för allt och varje kommer att inordnas och säljas i öppna marknaden. Men männi­skan förlorar sitt eget värde, nämligen människans, varigenom dess värde bara kom­mer att inriktas på sina egna ägo­delar och välbefin­nandet av sin egen kropp. Allt kommer att tas ifrån honom som gör honom till människa, för inget kommer längre att vara heligt hos ho­nom, var­ken hans liv eller tankar och känslor, eller hans kropp eller blod. Dör han, då blir det inte bara bråk om hans efterlämnade materi­ella kvarlåtenskap, utan också om hans jor­diska hölje, hans blod och hans innanmäte, därför att i den nya tiden kommer också allt i detta område att ha sitt pris. Så kommer människor på grund av blodet och inälvorna att slaktas som djur och slitas sön­der och skändas som kadaver. Den nya tidens profet sörjer, därför att jordens människor har för­ändrat och för­stört jordens utseende och kom­mer att gå mot full­ständig förin­telse. Men han kommer också att med hårda ord på­visa sanningen att människan inte är över­man och under­dånig anhängare till jorden och dess berg, bäckar, flo­der, sjöar, haven, åkrar,

odlings­bara marker, nejder och skogar. Och han kommer att påvisa att människan farligt för vinstens än­damål, ock­rande plö­jer igenom marken och himlen med väldiga maskiner, och även med stora skepp drar spår ge­nom sjöar, floder och hav, för att föra världs­omfattande krig, och föra med sig mängder av männi­skor till andra länder och utrota alla vattendjur för att skaffa mat. Därige­nom kommer också sjukdomar och epi­demier att ut­breda sig över hela världen, spridna genom

otaliga resenärer som bre­der ut sig i alla länder.

På samma sätt blir också ge­nom födoäm­nen och handelsvaror från hela värl­den alla möjliga djur och växter spridda och transporterade in i andra län­der, var­ige­nom de etablerar sig i de främmande länderna och stör och på­verkar ofördelaktigt naturens gång. Men en ännu sämre tid kom­mer, för

ge­nom män­niskornas förvållande kommer stora delar av jorden att bli na­ken och ofruktbar. De stora skogarna offras ge­nom män­niskors guldtörst och penning­begär och luften kom­mer att brännas, därför att genom konstgjort skapade medel av männi­skan kommer luften att för­stö­ras. Vatt­net blir bräckt och gif­tigt att dricka samt illaluktande och sällsynt. Männi­skan kom­mer gränslöst, utan

betänkande och samvetslöst att exploa­tera jor­dens skatter och att till sista skäppan

ut­tömma jordrikedo­marna. Hela världen förore­nas utav mångfaldig smuts, var­igenom allt liv vissnar. Och människors hat stiger ofantligt, varvid det också inte kommer att vara nå­gon skillnad i den egna famil­jen. Undan för undan blir män­niskan som ett ensamt och vilt djur som traktar ef­ter sina offers liv.

Med framträdandet av den nya tidens profet, 1937 år efter profe­ten Im­manu­els födelse, kommer den tid att börja, då barnen blir sålda och miss­brukade för otukt, så att många urartade finner njutning av deras unga hud. Många tvingas till prostitution eller efter otuktigt missbruk, strypta eller dö­dade utav gift och va­pen. Men det kommer också att vara så, att väldigt många barn utan hem le­ver på gatan, där de råkar i de handlandes hän­der, som vill döda och slakta dem som djur på grund av

de­ras inälvor. Andra blir till skottavlor för överhetens mör­dande hant­langare, och andra återigen

be­handlas som under­då­niga djur. Männi­skan blir brutal och våldsam och i sin likgiltighet mot den svage kom­mer han också att glömma barnens okränk­barhet och svaghet, att ut­nyttja dem ge­nom

ar­bete och skända dem genom otukt. Hemligheten med barnens oförvitlig­het blir uppbruten och

för­störd, så att de dresseras som små hundar och för alla möjlig vinningslyst­nad förda som ett lamm till of­fer­stenen, på vilken de blir slaktade och tömda på blod. Männi­skan känner inte längre nåd och rättfärdig­het, utan ser bara till sin egen vinst och förmån och han kommer fortfarande bara leva sig in i obarm­härtighet. I en glimt blir han sin egen fånge, av sina egna tankar och känslor; och av sina egna yttranden blir han drucken och ob­serverar inte, hur han ständigt tar miste och går i för­där­vet. Han kommer att hålla lögner, avbilder och spe­gelbilder av guds­kulter och deras härskare och

drängar för världens san­ning, för han kom­mer att vara som ett tålmodigt och dumt får, som man alltid kan göra vad man vill med, när man så önskar. Men följderna av detta uteblir inte, för som rovdjur och rovfåglar kommer fanatiska osaliga andra kulter att fösa samman de ena liksom de andra till hjordar, för att lättare kunna knuffa ned dem i av­grunden och döden. Och det blir så, att den ena människan hetsas upp mot den andra, för att bättre kunna råna och dra skinnet av honom för att komma åt hans ägodelar.

Men om han överlever, då kom­mer han att vara berövad sina tankar och känslor, liksom friheten och fri­den, och till och med förståndet. Anländer den nya tidens profet, då kommer konungar och kejsare och öv­riga andra härskare och mäktiga av gudskulter vara utan det sanna vetan­det om ska­pelsen och dess lagar. De blir onda, blodtörstiga, och härskar med lögn och be­drägeri, och befaller över alla de oskyldiga, passiva och ovetande män­nisko­mäng­derna. Lögn och bedrägeri kommer att vara deras yrke, och för sina tro­ende döljer de sina sanna upp­syner bakom masker och hemlig­håller sina egentliga avsikter. Men den tiden kommer då de störtas. Men det kommer att vara så att de bestämmer över människornas öde och av allt och varje, och den vanliga männi­skan utesluts av

den inre för­sam­lingen i sin egen samhälls­ord­ning. Så beslutar människan inte längre som grupp,

utan enbart de övre, som styr allt från en toppo­sition och låter sig avlönas för sina hemska

ni­dingsdåd. Den en­skilda människan blir i verk­lig­heten inte längre fri, utan en livegen till sin härskare och de högre, även om han tror att han åtnjuter fri­heten. Mot detta kom­mer där­emot alla de från vilda trakter att resa sig, som inte är förfallen till ett gudstroende och inte till ett absolut överhetsbero­ende.

Men till att börja med blir de förtrollade och fördömda och beskylls för villfa­relse, och mången

kom­mer att beseg­ras och levande brända eller dödade på annat sätt. Har den nya tidens profet kommit, då kommer världens männi­skor att vara så talrika som myror i en myrstack. Och blir en käpp indriven i stacken, då kom­mer de att rusa omkring och ömsesidigt bli ihjältrampade och kros­sade som obe­hag­lig ohyra. Männi­skorna kommer reslystna att fara runt som för­virrade in­sekter, och stora

män­nisko­massor jagas på flykt från krig död och skräck, från en ort eller ett land till nästa. Människora­serna blan­dar sig ohämmat med var­andra och framkallar blandmänniskor, varigenom många sjukdomar, epi­demier och alla möjliga mänsk­liga li­danden, laster och elak­heter utbreder sig över hela världen. Den ena gudskulten för­söker att locka bort andra troende, eller blanda sig

Inbör­des. Gudskulterna och deras höga liksom deras härskare och troende lovar och predikar

frihet, kärlek och frid, men överallt kommer deras prat bara vara lögn och falsk­het, för i sina hjär­tan funderar de bara på hat och hämnd, efter veder­gäll­ning, rån och brand­skattning. Själva guds­kul­terna och deras tro­ende kommer att bli fiender och föra krig mot varandra. Männi­skorna överskri­der alla gränser, och de unga kommer att ha grått hår som de gamla. Na­turens väg lämnas av männi­skorna,

och famil­jerna slitas sön­der.De sprids omkring världsomfattande och kommer inte längre att kunna förena sig. Den nya ti­den kom­mer att vara en helt annan värld, och människan en varelse utan

up­pehåll och säkerhet. Han kommer utan sann ledning gå i alla rikt­ningar och frambe­svärja olycka efter olycka över sig. Han kom­mer inte längre att ha någon mot­ståndskraft och stadig­va­rande stå på en av­grund som han hotar att störta ned i.

Vid tiden för den nya profeten i andra årtusendet efter Immanuels födelse kom­mer människan tills långt in i det tredje årtusendet inte längre att in­ordna sig i Skapelsens lagar, utan underkasta sig overkliga lagar och ännu overkli­gare avgudar och dess kul­ter. Han försöker styra sitt liv som ett

rid­djur, och vilja fast­ställa bar­nets kön i moderns kropp. Men således kommer han också att döda alla barn i moderlivet, som han inte vill ha. Männi­skan kommer själv att anse sig som Skapelsen, varvid spe­ciellt härs­karna och al­lehanda mäktiga vill kräva det eviga livet. Och det kommer att vara de som sliter åt sig alla höga ämbeten och den bästa marken liksom alla de vack­raste kvinnorna och män­nen, för att göra dem till sina otuktiga lustobjekt. De fattiga, gamla och svaga behandlas som dåliga djur, och deras eländiga stu­gor, ål­derdomshem och sjukhem kommer att vara som illaluktande

fäng­elser för dem, i vilka de halvsover och för­multnar. Och det blir så, att hos dem och alla människor av­grundsdjup ångest tär som gift i tan­karna och känslorna, i

hjärtat och i huvu­det. Allt vilar därmed också i begär efter ocker, vinst och makt, för det kom­mer att vara en mörk och hemlig föreskrift, vars lag är hat och hämnd, och deras va­pen ilskan efter guld och pengar, ägodelar, lust och fördärvliga vanor liksom begär efter nöjen. Denna ilska kommer att

ut­breda som herra­välde över hela jorden, och deras tjänare och hantlangare kom­mer att vara

allie­rade med varandra genom en giftig blod­kyss, som de smitt mot varandra. De fattiga och gamla, de rättfärdiga och svaga kom­mer att bli överläm­nade och lyda dem, så att de oavsiktligt eller

naivt måste vara tjä­nande och un­derdåniga guds­kul­terna och landets härskare och mäktiga.

Den enda la­gen kom­mer bara att vara den som dikteras utav härs­karna, konungar, kejsare och andra mäktiga, samt utav de högsta i gudskulter­nas skuggriken. Och gudskultens gift kommer att vara mycket mångfaldigt och utbreda över världen till den grad, att männi­skan suger upp giftet

under sina sulor när han vandrar över jorden. Begynner den nya tidens profet med sin verksamhet, då kommer den ti­den då många människor rådlöst och känslolöst kommer att vara åskådare till värl­dens alla händelser. Många kommer att sitta och hänga med kors­lagda armar och gå omkring med tom blick och döva öron, utan att de vet, vad som sker runt om dem och vad de ser och hör. De kommer inte längre att ha några visa, hos vilka de kan bilda sig i vetande och vishet, så att de kommer att vara som en smed utan smedja, i vilken de kunde smida sitt järn. Och de kommer att vara som lantarbe­tare som inte längre har någon mark som de kan odla. Män­niskan kommer att vara som ett frö som inte hittar någon frukt­bar jordmån, där det kan slå rot och gro. De kommer att bli utan hopp, och ödmjuka och av­klädda av ära och rätts­ordning irrar de omkring utan mål. De yngsta och äldsta kommer att vara utan hem och dra sig fram på gatorna i nöd och elände.

Om för många finns bara den enda väg öppen för deras hälsa att ut­öva terror, stjäla

med­människornas ägode­lar, lura eller be­dra dem eller dra ut I krig. Och för allt sitt elände och sin nöd kommer de att hata sitt liv och bekämpa sig själva onds­ke­fullt. Det kommer också att vara den tiden, då män­niskan hotas och blir bestört av sjukdom som här­stammar av sjukdomar från djuren och av ondskefulla ex­periment av männi­skor, men också av sjukdomar från vatten­drag och jorden. Men människorna kommer också att storma fram med säll­samma for­don till himlen och därifrån ta med sig dödliga sjukdomar tillbaka till jorden. Och på jorden kommer människan att för­störa mycket genom krig och terror, samt ge­nom maktlystnad och oför­nuft. Men han kom­mer att låta det åter­uppstå, och vilja bevara allt det som har blivit för­skonat. Men det kommer att bli så, att ångesten bubblar i människorna för de da­garna som ligger framför dem, där­för att otrevligare ut­lovas. Men det blir för sent att ångra sig, ty det kommer att råda stor för­stö­relse och jorden kommer långt om­kring vara betäckt med ök­nar. Men stora vattendrag blir dju­pare och dju­pare, och vid bestämda dagar och tider kommer det till den grad att strömma så våldsamt, att det river med sig allt som en syn­daflod, förstör och förin­tar allt och kräver oräkneliga männi­skoliv. Luften och solen blir genom männi­skornas förstörelseraseri förgiftad och far­lig, var­igenom kropparna hos de skröp­liga för­störs. Är den nya tidens profet född, då kommer ett världsomfattande krig att skaka jorden och på så sätt kräva många människoliv, som aldrig tidigare förr. Och hä­danefter kommer alltmer vilda vatten­drag att höja sig, vulkaner ställa till med stora ödeläggelser, och jordbävningar skakar många länder och låter stora städer gå under. Väderleken antar apokalyptiska omfatt­ningar, och männi­skors död vid dessa

händelser kommer att vara ofant­liga. Såle­des kom­mer allt att bli hotat och förstört, som inte blev upp­byggt och ut­rustad med säkerhet genom de visas råd­giv­ning.

Bergen kommer att falla till marken och nedrasande slam på berghangen kommer att begrava

männi­skor och djur och alla människors ägodelar i dalarnas byar, under det att andra platser spricker upp ur jordens djup. Men människan riktar sig inte mot visheten och förnekar, att väldigt många av händel­serna kan ledas till­baka till människan själv. Såle­des kommer han att verka vidare i oför­nuft, för han kommer att vara tjurskallig och be­satt av stolthet. Han kommer inte att lyssna på profetens

var­ningar och inte på jordens var­ningar som ropar till ho­nom.

Så kommer lidandena inte att ta slut på lång tid, varigenom eldstor­mar och skakningar ur jordens inre kom­mer att för­störa städer och byar. Och som i krig kommer det därmed att vara så, att de fattiga och barba­rerna trots legio­nerna av soldater plundras på alla ri­kedomar och alla ägodelar som lämnats av männi­skorna. Soldaternas ögon kommer att vara blinda mot plundring, för själva kom­mer de som plundrare att hålla på med sitt otyg. Är den nya tidens profet född, då kommer utav

männi­skorna upp­funna konst­gjorda medel nå atmosfä­ren och förstöra denna i de övre lagren.

Så kommer solen att bränna upp jor­den och slå människorna med den svarta kräftan som kommer att döda många. At­mosfären skyddar inte längre jorden och dess liv från den starka värmen och solens eld, för atmosfä­ren kommer fortfarande bara att vara en porös ridå, så att solens brännande ljus förtär människornas ögon och hud, och låter dem bli blinda eller dö. Som kokande vatten kommer

sjöarna och ha­ven att skumma upp; floder kommer att torka ut och städer be­gravas.

Städer, byar, ängsmarker och sko­gar blir till of­fer för människans van­sinne, när han dämmer upp konstgjorda jätte­stora flo­der och sjöar för att ut­vinna energi från dem. Och han kommer därmed inte att betänka, att han därigenom plågar och pinar jorden, som därigenom sätter sig till mot­värn med jordbäv­ningar, vilda vattenmassor, vulkanutbrott och oväder och andra saker. Hela land­skap och länder liksom öar och hela kon­tinen­ter kommer att för­svinna. Men människorna kommer bara att ha ett kort minne, så de bara flyr upp på höjderna och återigen börjar med att bygga upp allt.

Mycket snabbt kommer de att glömma vad som hänt och så fortsätter de i sin gamla lunk. Människorna låter sig bländas utav synvillor som de väcker till liv, och ge­nom dem låter de lura sina sinnen, så de tror sig vidröra nå­got som rent av inte finns. Alltså beträder de vägar som bara ögo­nen kan se, däremot inte för­stån­det och inte förnuftet. Och den här vägen kommer att vara en dröm som

alltså blir till verklighet. Således kommer det att bli så, att människorna inte längre kan åtskilja bland det, vad är, och det, vad inte är. Många falska labyrinter öpp­nar sig för dem, i vilka de går vilse och förlorar sig. Många gudskulter och gudskulters undergrupper dyker upp och vilsele­der och

ut­nyttjar de troende. Och var och en vilka kan uppväcka och fundera ut alla de synvillor för

männi­skorna, kommer att ljuga och bedra de dumma och god­trogna och bedriva en be­dräglig ond lek med dem. Och det kom­mer rentav att vara många, som för­faller till de högre och gudskul­tens

synvillor och bli totalt un­der­givna, så att de kommer att vara som krypande hundar.

Kommer den nya profetens tid, då blir människan allt större och omätli­gare i sina antal, och han kommer inte längre att avla sina efterkommande med nor­mala metoder, utan genom ingrepp i kvinnans fortplantningsför­måga och fö­del­sekraft. Och så kommer människan också att skapa nya människor ur mini­mala delar av människan, som han också kommer att göra med djuren. Männi­ska och djur kommer att skrika efter speciell när­ing och kött i stora mängder. Lik­artade kom­mer

att förtära likartade, när män­niskan omvandlar köttet och ben­knotorna från människa och djur i förädlade former och gör foder utav detta. Och precis som djuren kommer att äta sina frän­der,

kom­mer människan att för­bruka dess kött och förtära sina egna föräldrar och syskon.

Dju­ren kommer inte längre att vara i människornas händer och be­skydd, för de blir bara fortfarande uppfödda i stora mängder och under ovärdiga livsbetingel­ser, för att sedan bli elän­digt nedslak­tade.

Människan kommer att förändra djuren efter sin vilja och även göra dem till tvekönade varelser, och tillfoga dem oändliga kval och inte bekymra sig om de­ras aldrig avtagande lidande. Han kommer att ingripa i dju­rens natur och forma den så som det till­talar ho­nom. Männi­skan förändrar li­vets lagar och därmed också sig själv. Människan, som ur sitt ursprung utbil­dade sig till en framåt­skridande levande

varelse, kom­mer inte längre att vara sin egen avbild, utan en skräckens skapelse.

Och skräck blir det också för män­niskornas barn, för på dem kommer ångest, ilska och hopplöshet att ligga på lur, därför att människan en­dast för sig kommer att önska barn som sin per­sonliga egen­dom, däremot inte längre för li­vets och barnens skull. Många barn kommer en­dast att vara en han­delsvara, vars krop­par säljs för arbete, otukt och självtillfredsställelse. Andra blir ja­gade, plå­gade, pryglade

och dödade av sina egna föräldrar och syskon eller av urar­tade barnmissbrukare.Men de barn som

be­skyd­das av sina anhöriga kommer själva att vara hotade.

Och de blir tanke- och känslofat­tiga och vara utan ve­tande, för de kom­mer att leva i falska spel

och i synvillor, och genom dem blir de förförda, därför att ingen överman står vid deras sida, som kunde under­visa dem i vetande och vishet. Så kommer ingen att agera och hoppas att nå­gon äg­nar sig åt att undervisa i vetandet av den verkliga sanningen. Alltså kommer människan att vara

överläg­sen och själv hålla sig för Skapelsen, fastän han aldrig kommer att vara mer än vid sin

fö­delse, nämligen en männi­ska. Och män­niskan är i behov av att lära, varför han måste lära väldigt

mycket för att befria sig ur sitt ovetande och sin ovishet. Men han vägrar att lära sig och lärorna från den nya tidens pro­fet struntar han i, så att hans ord kommer att förklinga ohörda som i ök­nen. Så­lunda kommer män­niskan att förbli vid det gamla, och bara några få kommer att följa profetens ord. Så kommer männi­skan vi­dare att hålla sig för Skapelsen, ständigt vidare slå till, låta sig överväl­digas av ilska och vrede, av hämndlystnad och hat, av maktbegär, orätt­färdig­het, vinnings­lystnad och

svartsjuka. Men ge­nom makten, som han har tagit över djuren, över naturen, människorna och livet, kommer han att känna sig stark och låta sin arm slå till ännu längre och som en vild barbar förstöra allt runt omkring sig. Så kommer han i sina tan­kar och käns­lor samt i sitt förstånd och i sitt förnuft förbli en mycket liten dvärg, fastän han i en del angelägen­heter som gäller framsteg kommer att äga krafter som en jätte.

Således kom­mer han på detta sätt att gå framåt med jätte­steg, däremot inte ve­tande vilken väg han skall ta i de kommande da­garna, emedan han saknar allt ve­tande och vishet till detta. Visserligen kommer hans huvud att vara mycket tungt av ve­tande som han har ar­betat ihop åt sig, dock kommer det att vara ett gagnlöst vetande, emedan det bara är inriktat på värden som inte är an­dens och

inte är enhetlig med Skapelsens lagar, utan bara grundar sig på mänskliga lagar. Så kommer han trots allt sitt vetande vara mycket fattig på sant vetande, för han kommer inte att veta, var­för han lever och dör. Så blir han i fortsättningen kvar i vildheten, som han var i från början, den där, vil­ken vilt och fånigt fäktade med armarna, pratade med för­virrade ord eller jämrade sig tyst som ett barn som inte lärt sig att tala riktigt. Redan i andra årtusendet efter Immanuels födelse och före födel­sen av den nya tidens profet, kommer ett världsomfattande krig att rulla över jor­den, och det kommer alltså att vara två år efter hans födelse. Men det kommer inte att vara slutet, för som sedan gammalt kommer det att vara nya större och mindre krig på flera platser och också räcka långt in i det tredje årtu­sendet.

Hela län­der i alla väderstreck blir till krigsbyte för urar­tade makt­lystna, och otaliga människor kommer därmed att överläm­nas till döden, samt också genom gudskul­ten, som sinnesförvirrat och oriktigt kommer att framgå ur profeten Jmmanuels lära, därför att den hemfallit till en otrolig förfalskning. På egen mark kommer män­niskorna att bekriga sig själva och ömsesidigt skära sönder struparna på var­andra, och det kom­mer att råda krig mellan länder och gudskultens troende. Från Hebron kom­mer ju­dar, och från dem kommer 12 stammar att förgrena sig som Al­lahtrogna.

Ur Immanu­els lära kommer en Kristuskult att här­stamma, och såväl denna som judarna och de Allahlivegna kommer inte att upphöra med att bekriga sig till in i det tredje år­tusendet ef­ter

Immanuels födelse. Jorden kom­mer runtom att bli till ett blodigt slagfält, varvid en av orsa­kerna kommer att vara, att varje gudskult skulle vara riktigare och bättre än den andre. Så kom­mer de

tro­ende i alla guds­kulter i ensam ren­het och i den enda sanna tron in­billa sig och försvara sin

van­sinniga tro. De tro­ende i den ena gudskulten och de tro­ende i den andra gudskulten kom­mer att stå mitt emot varandra med makt och tvi­vel, med hat och hämnd liksom med misstroende,

lömskhet och mordförsök, varigenom det kom­mer att vara oundvikligt, att dö­den framåt­skri­der överallt. Och genom allt lidande kommer också väldigt många människor att vara uteslutna från mänskliga rättig­heter och liv, de får inget bröd och inget tak över huvudet, då all rätt kommer att

tas ifrån dem. De kommer att vara de fattigaste bland de fattiga och måste skrida fram nakna, och kommer bara att ha sina egna kroppar till försäljning.

De kom­mer att vara fred­lösa och ut­stötta, långtifrån alla de, som lever i glädje, prakt och över­flöd. Men de, som på detta vis lever i överflöd, kommer i sin skuld att knotande hota de fattigaste,

ocku­pera deras mark och fortplanta sig karak­tärs­löst. De kom­mer mycket väl att höra de hårda och

befogade orden från den nya tidens profet, men de kommer ändå att vara likgiltiga och inte frukta någon ve­dergäll­ning. Men deras högmod kommer en vacker dag att störta sam­man, när folkmassan blir till barbarer och stormar och förstör, plundrar och river åt sig allt i palatsen från de rika, härskare, höga och högsta liksom mäk­tiga och kult­härskare.

När verksamheten börjar för den nya tidens profet, kommer människan re­dan att vara inträdd i en ogenomträng­lig labyrint av ångest, för­störelse och urart­ning. Hans ångest kommer att sluta ögonen och öronen hos ho­nom, så att han inte längre kan se eller höra vad som föregår runt om­kring honom. Hans diktan och traktan kommer att vara full av misstänk­samhet, och vid varje steg åtföljer ångest och fruktan honom. Men han kommer inte att bli tilldelad nå­gon rast, därför att han ständigt

drivs framåt. Men rösten från den nya tidens profet kommer att vara högröstad, hård och befogad,

så att den måste höras av alla. Och den kom­mer också att bli hörd av dem som har stängt sina öron och beter sig som om de vore döva. Men många kommer väl att höra rös­ten, men för­neka den, därför att de går vidare i det gamla och ständigt vill äga mer, men varvid de förlorar sitt huvud till gudskultens hägringar och till dem som genom lögn och falskhet vill vara deras överman.

Så kommer människan att be­dras av dem som kallar sig deras herdar – men det kommer bara

att fin­nas ännu sämre herdar. Går årtusendet till sitt slut, i vilken den nya tidens profet kommer att för­blekna, när 800 år gått hädan efter hans död, har männi­skorna äntligen kom­mit så långt att de

öppnar sina ögon och öron, så att de därmed blir se­ende och hö­rande. Men det kom­mer att ske, därför att makten av pro­fetens ord un­der år­hundra­den har börjat verka och har banat sin väg in i tankarna och känslorna samt i männi­skornas förnuft. Så kommer männi­skorna lång­samt att befria sig från gudskul­terna och rikta sig mot an­dens och Skapel­sens sanning. De kom­mer inte längre att vara fångna med sina hjärnor i gudskultens vansin­nesläror och har öppnat sina ögon och öron, så att de

från ena ändan av jor­den kan se och höra till den andra och hä­danefter kan förstå var­andra. De har blivit så ve­tande, att varje slag som träffar medmän­niskan, plågar och kränker denna. Människorna kommer att bilda en stor ge­menskap, där var och en är en del av den andre. Sann kärlek kommer att skapa frid och frihet och för­ena mänsklig­heten.

Men så kommer det jämte många språk också ett speciellt språk att visa sig som talas och för­stås av alla människor. Och det kommer äntligen att vara början till födelsen av det nya, det sanna mänskliga. Och när årtusendets slut kommer, då kommer människan att ha erövrat himlen och flyger ut till stjärnorna. Han kommer också själv att skapa stjär­nor i him­lens stora mörka hav, i vilken

stjär­norna blinkar. Han kommer att flyga genom luften och genom himlen och ge sig av på långa avlägsna resor, för att någon­stans i himlens vidder söka efter en ny hemort. Männi­skan kommer också att vara herre över farvattnen och bygga stora städer på ha­ven och livnära sig på ha­vens

Fruk­ter.

Och det kommer att vara den tiden, då ingenting längre kom­mer att vara för­bjudet för honom, därför att han lever efter Skapelsens lagar. Den nya tiden för med sig, att människorna kan kommunicera med var­andra, utan att de behöver använda mun­nen eller ha hjälp av megafoner, för de kom­mer genom sina tan­kar och känslor och genom sitt huvud uppta och för­stå alla bud­skap som en annan människa tänker och känner. Och det blir så, att männi­skorna de­lar dröm­marna med varandra och kommer att leva länge. Män­niskors ålder kom­mer till den grad att vara så hög som tu­sen år, som de gamla säg­nerna av de äldsta talar om.

Och det är tiden, då människan känner till hemligheten av alla saker, så­som människors och djurens kroppar, stenarnas och vattendragens hem­ligheter, och blicken från andra människor. Han kommer att inse och tränga fram till alla hemligheter, varigenom han kommer att skjuta upp den ena dörren efter den andra i det nya livets område. Människan blir en kraftfull, skapande och sprud­lande källa till det nya livet, och alla männi­skor kommer att lära sig vet­skapen om Skapelsen. Vördnadsfullt kommer jordens barn att titta högt upp till himlen och bättre ut­forska dess hemlig­heter än någon före dem. Männi­skornas krop­par kommer att vara krafti­gare, större och ru­tinerade och i sina tankar och känslor lik­som i sitt hu­vud kommer alla de saker omges som de förstår och rår om. Med allt det kommer redan att inledas under livet för den nya tidens profet, för hans verk­samhet kommer att bidra mycket till detta, även om det kommer att förnekas av avundsjuka männi­skor som anser sig veta bättre.

Och han kommer också att göra mycket till det, att mannen där­med inte kommer att vara den enda härskaren, för han kommer redan i unga år att verka för att kvinnan skall komma för att gripa tag i spiran och för­ändra värl­den till det bättre. Så kommer kvinnan att vara härs­karinnan i framtiden, för hon är kraftfull och maktfull och kommer att på­tvinga männen sin vilja och skapa en bättre 0ch harmoniskare värld i frid och frihet. Kvinnan kommer i tredje årtusendet efter Immanu­els födelse att klättra upp till årtu­sendets mo­der. Kvinnan kommer att vara mildheten och kärleken, harmonin och friden, den sanna modern och sprida den fulländade skönheten och kärleken ef­ter barbariets och de döds­bringande krigens otäckheter.

Och profe­tens lära kommer därtill att bidra mycket, varigenom den nya tiden i sin gång förvandlar sig till en lättare tid, i den det ärligt och sant blir älskat och delat, gemensamt drömt och drömmarna blir sanngjorda. Och när denna andra födelse blir sann för männi­skorna, kom­mer tankarna och känslorna och huvudet att bemäk­tiga sig i alla människor, som i kärleken till näs­tan är ett med

var­andra. Det kom­mer att vara slutet på barbariet, slutet på kri­gen och slutet på det onda.

Det påbörjas en tid av ve­tande och vishet och väcker människornas intresse för li­vets sanna me­ning, som den nya tidens profet trots lönnmördaran­grepp på sitt liv oförvillat lär och sprider ut i hela världen. Genom hans under­visning kommer från den nya ti­den de lyckliga dagar att börja för människorna, när människorna finner fridens väg, fri­hetens och an­dens lära och skrider fram på denna. Då kommer jorden åter att få tillbaka sin samhällsord­ning. Men till att börja med kommer det bara att vara några få tappra som kommer att följa or­den och profe­tens undervisning, varvid de­ras väg kommer att vara hård och mödosam. Så kommer först några få trogna an­hängare att intyga äktheten och arbeta ihop sin belöning, men den ti­den kommer, då de snabbt blir allt fler och rentav kommer att finnas i stora mängder i hela världen. Redan vid den nya pro­fetens tid kommer väldigt många vägar att leda från en stad till en an­nan och från ena änden av värl­den och snart kommer det då också att bli så, att vägarna leder igenom himlen och kommer att vara oändliga.

Ängarnas och skogarnas förtorkade grönska kom­mer åter att åter­hämta sig, vattendragen kommer åter att bli prydliga och rena, och i öknarna tillförs det vatten, så att allt grönskar och blomstrar. Snart kom­mer jorden att vara som en ny trädgård, i vilken männi­skan hyser aktning för allt som växer och blomstrar, vad som rör sig och krälar och flyger. Med iver kom­mer han att ren­göra och hålla allt rent som han har smutsat ner; och med kärlek och glädje kommer han att betrakta jorden som sin

nya hemort. Kärlek, harmoni, vetande och vishet kommer att bli till eget åliggande för honom, och i vetande och vishet kommer han varje dag och varje morgon att tänka på sitt nuvarande liv och sitt följande liv. Varje männi­ska kommer att vara som en regelbunden åtgärd bland många, och han kommer att veta mer om sin egen kropp och huvud och om sina tankar och känslor liksom om livets och Skapel­sens lagar än som nå­gonsin tidi­gare varit fal­let.

Och därmed kommer också den tiden, då lidanden och sjukdo­mar blir diagnosticerade och botade in­nan de framträder. Och männi­skan kom­mer att lära sig, att han väldigt mycket kan fö­rebygga lidande och sjukdomar på sig själv och också kan bota mycket på sig själv. Men han kommer också att lära sig, att han måste bistå och hjälpa de fat­tiga och svaga. Men inte bara av nöd­vändighet, utan på grund av kärlek till näs­tan och för upprätt­hållandet av hela människovärdet. Så kommer människan också att öppna sitt hjärta och sin portmonnä för de fattiga och egen­doms­lösa och lämna bakom sig de beklag­liga  tiderna av barbari, girighet och slutenhet. Och när den nya tiden äntligen bryter in,

kommer människan där­efter änt­ligen på riktigt sätt uppfatta sig som beskyd­dare av mänsklig

sam­hälls­ordning, som sann be­skyddare av livet, jor­den och dess natur samt allt le­vande. Män­niskan kommer nämligen vid avläg­sen tid ha lärt sig att ge och dela med sig och att komma loss från tagandet för att tillfred­ställa den egna vinningslystnaden. Människan kommer änt­ligen att vara männi­ska och inte längre ensam bland alla de andra. Ensamhe­ten kommer att vara förbi, och han kommer änt­ligen att bli ve­tande om den sanna sanningen och Skapel­sens la­gar och livets,

avlidandets och dödens. Alla män­niskor kom­mer att erkänna var­andra och inte längre göra skillnad mellan de olika raserna, guds­kulterna och ställningen mellan rik och fattig. Men allt det kommer först att ske efter de världsomfattande kri­gen och eldsvådorna, män­niskornas onda grym­heter och efter alla de ge­nom naturen och jorden utlösta apoka­lyptiska kata­stroferna. Då kommer ur de förkol­nade spill­rorna av städer och byar nya bygg­nader och torn uppstå, dock till detta kommer en

järnhård knyt­näve att vara nödvändig, för att det därmed blir ord­ning i det utav männi­skorna förorsakade kaoset. Och det kommer att vara av största nödvändighet, att den nya tidens profet upphä­ver sitt maktfulla ord och över­bringar sanning­ens och andens lära, då det kommer att vara makten till, att människan återfinner den rätta vägen. Och genom den nya profetens lära kommer människan att bli vetande, att inte bara han, utan alla le­vande va­relser är bärare av anden och ljuset och Skapel­sen, vilka måste betygas re­spekt. Och när människan vet det, då kommer han att grunda nya stä­der på marken, på haven, under haven och i him­len, dit han kommer att resa med sil­verfärgade metalliska maski­ner.

Men så­le­des kommer människan att erinra sig det, som en gång var, och såle­des kommer han att utforska och känna till, vad som kommer att ske i kom­mande dagar och tider. Han kom­mer att lära sig fort­plantningen och fö­delsen liksom livet, avli­dandet, och att förstå och förlora all ångest och fruktan för det, därför att han ägnar sig åt profe­tens lära. Och männi­skans livslängd kom­mer att motsvara flera livslängder, därför att hans levnadsål­der för­längs, och han kommer att bli ve­tande, att ljuset aldrig slocknar och livet också i döden och i återkommande liv går vidare, ty hans vetande

blir till om­fattande vishet.


Quetzal. Det min vän, är Jeremias förutsägelser för det till slutet gående andra och det kommande tredje årtu­sendet.
Förutsäglserna av profeten Elia

230: e kontakten 11: e oktober 1989


Billy ... Kan du idag en gång till säga något angående profetior eller för­utsä­gel­ser från gamla profeter?


Quetzal Säkert, för jag har bemödat mig om, att ytterligare kunna komma med något.

Det handlar visserligen å andra sidan inte om en profetia, utan om en för­utsägelse, som denna gång leder till­baka till profeten Elia och hu­vudsakli­gen handlar om dig, jämte några andra. Även hans gamla ord måste jag om­vandla i det dagliga tyska språket, så att det blir förstått. Så hör då, vad han hade att säga:

Som förkunnare i denna värld ser och hör jag och vet vad som kommer att ske i mycket fjärran dagar. Det kom­mer att vara om århundraden, när den nya ti­dens förkunnare upphöjer sitt ord och undervisar världen och där­med åstad­kommer stor uppstån­delse, och därigenom blir hans liv hotat. Jag ser och hör och vet, därför att mina ögon och öron är öppna och ser och hör i himlen, vad som kom­mer att ske i avlägsna kommande dagar. Såsom med ett stort steg färdas jag ge­nom dagarna tills in i avlägsen tid med mina ögon och öron, fram till ett fritt land, till en ort, som ni inte vet något om och som ni ännu inte kan se. Där kom­mer den tappraste av tappra att finnas, den he­ligaste av heliga, och han kommer att undervisa med makt och förkunna Skapelsens lagar och bud. Lik­som jag kommer han att vara kunnig i den he­liga skriften och att kunna lyssna i himlen, och han kommer att vara

människors ögon, öron och samvete, och han kom­mer att låta män­niskorna se och höra Skapelsens krafter och dess lagar. Han kommer att vara en seende och vetande, och en förmed­lare, vars hand skriver ned rös­terna, vilka kommer att komma från stjär­norna. Och han kommer att vara den tredje återfödelsen efter mig och en fortsättning i ett nytt liv av de förkunnare som var mina före mig.

Hans ord uppenbarar den förborgade värl­dens upp­bygg­nad och många av Skapelsens hemlig­heter och

han kommer att stoppa håg­komstens klyfta, som leder från en punkt i det för­gångna eller från nutiden in i framtiden så han kommer att visa korten på de händelserna som därigenom tecknar människorna i den nya tiden. Den nya förkunnaren måste uthärda mycket lidande, och hans far kommer att vara en enkel skomakare och mo­dern en enkel kvinna som kommer att föda tre söner

och fyra döttrar. En av sö­nerna kommer att kallas skattens beskyd­dare och vara den nya förkunnaren. Vetandet om Skapelsens lagar kommer att vara öp­pen för honom som ingen förkunnare dessförinnan. Och det kommer att vara han, som åter kommer att bringa i dagen den sanna lä­ran och de sanna orden av de gamla förkunnarna och göra dem tillgängliga för männi­skorna.

Till dess kommer förkunnelsernas texter, lä­ran och ordet min och min efter mina och mina före mina vänta i det för­dolda på det passande ögonblick, när de tills den nya för­kunnarens dagar åter skall dyka upp, förda hit av män­ni­skorna från himlen. Och förkunna­ren inväntar den rätta da­gen på hästsko­berget, där han har sin bostad och symbolens flagga vajar för vinden i för­bund med männi­skorna från himlen. Och har dagen blivit mogen, då för­kunnar han de gamla or­den, och hans ställe kommer att vara en plats, där männi­skorna från jordens alla fyra vä­derstreck samlas.

Och hans sanna sina kom­mer att vara från himlen och de kommer att gå in och ut hos ho­nom, och

ändå inte vara synliga för människorna, därför att de för­blir i det fördolda och har ett

huvud som inte är för­enligt med huvudet hos jordens människor.

Den nya förkunnaren i de fjärran dagarna kommer att vara grun­daren av sanningens grupp, och de utbreder sig i jordens alla fyra väderstreck. Han kom­mer att vara inseglet av Skapelsens många hemligheter som kommer att bryta upp människornas huvuden och även deras tankar och känslor och vara ve­tande i det, som ingen annan människa vid den tiden eller dessförin­nan varit. Hans siff­ror

kommer att vara ettan och trean och sjuan och såle­des de vetan­des och vi­sas siffror. Han kommer att resa långt, dit bort, där himmel och jord möter var­andra och där himlen slutar. Hans ord kommer att vara sanningens ord och de kommer att vara hårda och träffa männi­skorna i deras huvuden. Och han kom­mer att vara rastlös i sina fö­rehavanden, och han kommer att vara aktiv, när han ligger på marken, el­ler när han i den mörka natten går omkring i månens starka ljus, när han går ige­nom

öknen eller klättrar upp i bergen, och han låter sig genom­trängas av krafter från stjärnorna, solen och jor­den. Sina maktfulla krafter lägger han som flytande strömmar i sina ord och som ingen annan för­kunnare före ho­nom, skriva ned dessa, så att de för alla dagar förblir be­varade.

Hans ord kom­mer att vara veder-kvickelse för de rättfärdiga, och dränkta i kär­lek, och de tränger också fram till de orättfärdiga och ruskar och skakar om dem, och de kommer att tränga in som

maktfulla strömdrag och undan för un­dan väcka upp dem. Hans ord kommer också att dyka in djupt i himlen och bana sin väg fram till människorna himlen, och de kommer att tränga fram till stjärnorna med sin styrka.

Och hans ord tränger dit där himmel och jord träffar samman och där him­len har sitt slut. Hans vetande kommer att vara så, att han i hu­vudet känner män­ni­skornas tankar och känslor, deras

förstånd och förnuft, och han känner till jor­dens kropp och himlens stjär­nor, för han kommer att följa de vägar som i dessa världar leder till hemligheterna. Den nya förkunnaren blir en vacker dag min tredje efterföljare, och såle­des kommer han att kunna bota, och han kommer att in­ordna sig i min ur­gamla linje över Jesaja, Jeremia, Henoch, Henok och Nokodemion, vetan­dets och vis­hetens urfäder, som alla inte är uppdelade i anden och som aldrig har låtit sig avtrub­bas i sina huvuden och medvetanden, som män­niskorna gör vid nutiden och kommer att göra ännu våldsammare vid den nya för­kunna­rens tid, varige­nom de fram­ställer konstgjord oförståelighet mellan kunskap och vetande, mellan lögn och san­ning, mellan förutsä­gelse och profetia, mellan ingivelse och inre åskådning, mellan kärlek och otukt, mellan fred och krig, mellan vis­het och in­billning, mel­lan villfarelse och verklighet.

Den nya för­kunnaren kommer att läsa många heliga böcker, i alltid återkommande tider av ensam­het i bergen och skogarna och gå omkring i öknarna, för att lära och ägna sig åt självrannsakan. Och han kommer att ansluta sig till många kulter för att ut­forska de­ras hemlig­heter och felaktiga läror som tillbedjer gudomar, änglar och helgon. Och han kommer också att ut­forska den hem­liga

samhällsord­ningen och tiden. Och han kommer på hästsko­berget att uppföra en plats av lugn, självrannsakan, kärlek och frid, där alla he­liga och sanningsenliga strömningar fly­ter ihop, som sedan ur­minnes tid drar igenom människorna. Platsen blir till en ursprunglig och sym­bolisk kärnpunkt för jor­den och för himlen, emedan i den an­dens och huvudets krafter flyter sam­man och hopar sig i en im­ponerande samling av sant vetande, av sann kär­lek och fri­het, av frid, av harmoni och vishet. Så kommer männi­skorna undan för undan inte längre ta ett steg utan att upptäcka och följa spå­ren av den stora sanna förkun­naren. Och skattens beskyd­dare kommer att heta Eduard, som ef­terföl­jare till mig i tredje led efter förkun­narna Jmmanuel och Mohammed, som i första och andra ledet kommer att vara mina efterföljare med samma ande, men med andra per­sonlighe­ter.

Den nya förkunnaren kommer att vara en stor förmedlare och si­are, och hans ord innehåller alla livets kunska­per, därför att han har öppnat dem. Många människor förstår honom, men alla de, vilka hör hans ord med oför­stånd, eller läser hans nedskrivelser med oförstånd, eller också bara berörs, förfaller till helig för­skräckelse, som om en avgrund skulle öppna sig framför dem. Så kommer många ångestfullt att vända sig bort, och andra kom­mer att stjäla och förfalska förkun­narens ord och lära,

för att därmed ockra och göra stora vins­ter av det. De kom­mer att vara oför­mögna att förstå

förkun­narens ord och för­söka att förstöra det, men de kommer inte att kunna göra något helgerån av det, för ordet och förkun­narens lära kommer att vara mäktigt. Efter mig kommer 22 århundraden att ha dragit förbi, innan den nya för­kun­na­ren börjat med sitt arbete. Många byar och städer kommer till dess att koka över av stora skaror av människor, och ett otroligt myller kommer att härska.

Gamla byar och städer och murarna omkring dem, försvarsan­lägg­ningarna och vapnen, och

skeletten av de gamla profeterna och män­ni­skorna från gamla ti­der kommer att vara begravda under sand och spillror och åter bli uppgrävda i den nya tiden som egendomlighet och av gammalt värde. Dagarna till dess kommer mina röster och ord och orden från de visa och alla profeter att ha kvävts. Och människorna av­lägsnar sig från san­ningen och ägna sig åt tron av olika slags kulter med

av­gudar, änglar och helgon, men som i sanning inte är några, därför att de bara är prästernas och

självutnämnda frälsa­res uppfin­ningar. Tron på kulterna kommer att bli till lag, och bara några få kommer att våga det, att öppet ägna sig åt san­ningen och Skapelsens lagar. Men således kommer det först bara att vara några få som ägnar sig åt och förblir trofasta orden och läran utav den nya förkunna­ren. Det blir en enorm skara troende från alla kulter runt om i värl­den som utbre­der sig överallt och den av människor­nas uppstående tro i kulter genljuder som ett väldigt brak av ett dunder från ena änden av värl­den till den andra.

Och kul­terna kommer att blodigt be­kämpa varandra, fram till död och undergång, och i själva kulterna ut­bryter barbariet, och de högsta och överste prästerna och kul­ternas hant­langare kommer att för­följa och mörda kulternas lägre och lägsta, bemäk­tiga sig deras ägodelar och guld och bli allt

rikare, vilket också kommer att ske genom stän­dig plundring, emedan de troende utav kulterna

be­läggs med tullar och straff, som de måste betala i guld och pengar. I den nya tiden har människan kunskapen om de stora kontinen­terna på jor­den, och de stora skogarna bakom slutet av de oänd­liga haven. Och i all den mer än två gånger tusen åren sedan min tid, i den jag lever, kom­mer alla mar­ker över­allt på jorden att bli till stora kungariken och kejsarri­ken och när de förenar sig, till väl­diga

riken. Men så talrika som länkarna i en ändlös kedja blir kri­gen, och de kommer alltmer att överlagra varandra, och så kom­mer ri­kena åter att falla, men det kommer då att skapas nya av dem. Slavar och li­vegna, jordbrukare och vin­odlare, herdarna och de fat­tiga kommer att göra uppror, och i tusental kommer de att föra med sig eld över lan­det; bor­gar, för­svarsanläggningar, stä­der och skördar kommer de att antända och bränna upp.

Och det kommer de att göra, tills de blir tillfångatagna och tor­terade och uppbrända, den levande kroppen hud­flängs, och de överlevande kommer att bli tvungna, att återigen skydda sig i det fördolda i sina göm­ställen. Och så kommer de högsta, högre, och deras hantlangare återigen att känna sig, som om de vore kungar. Men det kommer att bli framsteg, och när det har gått mer än två

Årtusen­den, kommer människan att ha erövrat havens och him­lens djup, och han kommer att

flyga in i himlen och söka sig en ny hemort i den. Som en stjärna lyser på himlavalvet, kommer han själv att vara som en stjärna på himlen, när han har vunnit solens kraft och håller sig själv för Skapelsen, och han uppfört väldiga byggna­der och torn i tusental på jorden, byggt väldiga me­talliska maskiner och med dessa plöjt igenom havets vatten, luften och him­len. Och över det stora havet kommet det att visa sig nya stora områden, och från en kommer nya le­gioner av bar­barhorder

under befäl av mäktiga urartade dra ut för att starta krig och erövra världen och komma över

län­dernas na­turrikedo­mar. Men på andra sidan av det stora havet kommer stä­dernas och byarnas murar att stör­tas samman av eröv­rarna, de som vill rycka åt sig makten över världen och ri­ket blir då ännu mer för­stört och kommer att vara ett uppbränt land och en­bart gyttjigt vatten. Jordens folk kommer att blanda sig, och ur detta kommer mycket ofärd att uppstå, och mycken sjukdom, och

obotliga sjukdomar och hat och ter­ror och hämnd och många döda.

Och när dessa dagar kommer, då går männi­skan mycket svåra tider till mötes, och han kommer

att stå framför en dyster, i mör­ker höljd in­gång till en ogenomtränglig labyrint, och labyrinten kommer att vara svart som den mörkaste natt, och han kommer att träda in i den, och i ho­nom kommer som i det onda fördärvel­sens röda och glödande ögon att glöda, och för det må männi­skan i fjär­ran tid passa sig, för förstörel­sen kommer att bära i sig obarmhärtigt ur­sinne och urartad vrede och förstö­relse och många döda. Och länge kom­mer dagarna att vara under fördär­vel­sen, men i ett av­läg­set fjärran i den då kommande tiden ljus­nar allt och då kommer kärlek, frid och frihet. Så

kommer det att bli, för jag ser och hör i himlen och vet, att det kom­mer att bli så, för

jag är förkunnaren Elia, och jag säger sanningen.


Quetzal. Det är alltså Elias förutsägelse. Mer skulle egentligen inte bli sagt för

jordemänniskorna, för denna och Jeremias förut­sägelser skulle vara till­räckliga.

*******************

Voraussagen der Propheten Jeremia und Elia

Voraussagen des Propheten Jeremia

Kontakt 229 vom 31. Juli 1989Billy... Jetzt aber möchte ich dich nach den Jeremia-Voraussagen und nach Jeremias Daten fragen: Hast du sie mir mitgebracht?


Quetzal

Alles ist vollständig. Die Daten und Geschichten der biblischen ‹Überlieferungen› beruhen wahrheitlich auf Legenden, bewussten Lügen und Verfälschungen sowie auf einer betrügerisch erstellten falschen und zusammenphantasierten Chronik. Dies gilt auch für die Daten der alten

und wirklichen Propheten Jeremia, Jesaia, Elia und Henoch. Die wahren aten dieser Propheten sind folgende, umgerechnet auf den heutigen christlichen Kalender:


Name:                       geboren:        gestorben:            Sohn des:                                               

Henoch        3. Feb. 9308 v.Chr      1. Jan. 8942 v.Chr.    Kretan von den Plejaren

Jeremia        9. Feb.  662 v.Chr.     3. Sept. 580 v.Chr.    Hohepriesters Hilkis (Hilkias) zu Anathoth

Jesaia          7. Feb.  772 v.Chr.     5. Mai    690 v.Chr.    Amoz zu Sidon

Elia             5. Feb.   891 v.Chr.     4. Juni   780 v.Chr.    Josias zu Gilad (Gilead) Tisbitia,


(Elia wurde am 7. April 842 v.Chr. mit einem Strahlschiff nach Srinagar/Kashmir in Indien gebracht.)


Die Geburtszeiten der Propheten waren folgende:

Jeremia 11.23 Uhr, Jesaia 10.44 Uhr, Elia 11.02 Uhr und Henoch 11.01 Uhr.Billy

Danke. Doch was ist mit Jeremias Voraussagen, die ja keine Prophezeiungen sind?


Quetzal

Diese musste ich in das heutige deutschsprachige Verständnis umsetzen, wodurch die Voraussagen nun folgendermassen anzuhören sind:

Zur Neuzeit, wenn der Neuzeit-Prophet seine Lehre verbreitet, hat die Zeit der grossen Umwandlung begonnen, die sich aus dem zweiten Jahrtausend weit ins dritte Jahrtausend nach der Geburt des Propheten Jmmanuel hineintragen wird. Und wenn das zweite Jahrtausend endet und das dritte Jahrtausend begonnen hat, werden die Menschen vom Gold und allen materiellen Werten derart verblendet sein, dass sie überall in allen Landen die Taler zählen. Und selbst wenn sie zum Himmel blicken, werden sie in den Sternen nur Gold, Edelsteine und Taler sehen. Sie werden

Kultstätten errichten und einem wesenlosen Gott sowie Menschen huldigen, die durch Menschen zu Heiligen erhoben werden. Die Kultstätten der wesenlosen Gottheit werden zu Handelsorten für Händler und Geldwechsler. Die Lehnsleute, die allerlei Errungenschaften und Wohngelegenheiten und viele Erfindungen in Lehn geben, werden zu geldgierigen Wucherern. Und es wird sein, dass die gerichtlichen Obrigkeiten ihr Recht in Unrecht sprechen und die Fehlbaren für ihre Übeltaten nicht mehr bestrafen, sondern belohnen, weil sie viel zu geringe Strafen über sie verhängen. So wird das grosse Feuer der Ungerechtigkeit schwelen und brennen und auch der Unzucht alle Hände reichen, so es nicht ausbleibt, dass jede Stadt ein Ort der ausgearteten Unzucht sein wird. Und auch die Kinder und deren Kinder werden der Ausartung leben und zur Glutwolke werden, die alles verbrennt und zerstört. Sie werden die alten bluttriefenden Fahnen erheben und Terror und unzählige Tode verbreiten. Die Mächtigen der Welt werden grausam ihre Macht missbrauchen und unzählige unschuldige Menschen töten lassen. Sie werden die Steine des Lebens zu todbringenden Waffen umwandeln, um damit massenweise in grosser Zahl Menschen zu töten und die Natur zu zerstören.

Die Unvernunft des Menschen wird mit dem Auftreten des Neuzeit-Propheten durch die Zeugung von Nachkommenschaft derart überhand nehmen, dass die Erde, der Himmel, die Meere, die Wälder, Steppen und Wüsten sowie die Gebirge derart bevölkert sein werden, dass kein Mensch mehr einen unbeobachteten Schritt tun kann und deswegen jeder mit jedem in Händel gerät. Der Mensch wird seine Macht geltend machen und über die Natur und das Leben befehlen und dabei die Macht der Schöpfung anstreben, denn er wird in jeder Beziehung alle Grenzen niederreissen und sich darüber hinwegsetzen. Doch alles wird nicht endlos weitergehen, weil sich dereinst alles umkehrt und gegen den Menschen richtet. Wie ein betrunkener Herrscher wird er plötzlich zu schwanken beginnen und in Angst dahinrennen wie ein blindes Pferd. Er wird sich selbst reiten wie ein Reittier, sich die Sporen und die Peitsche gebend, hinein in die Wirrnis, in einen Wald der Irre, an dessen Ende der Weg dunkel, öd und tödlich ist und unrettbar in einen tiefen Abgrund führt. Es wird die Zeit sein, zu der in allen Landen und an allen Punkten der Erde riesenhafte Bauten und Türme errichtet werden, die bis in den Himmel reichen. Und der Mensch wird in diesen Türmen und Bauten wohnen und arbeiten.

Es werden auch riesenhafte Städte sein, in denen der Mensch sein Leben fristet, so sich die fruchtbaren Felder leeren, auf denen aber Bauten und Türme errichtet werden, weil der Platz zum Leben immer geringer wird. Und es wird sein, dass es kein wahrheitliches Gesetz mehr gibt, ausser dem eigenen des einzelnen Menschen und dem der einzelnen Gruppen. So wandeln sich viele zu Barbaren, die in den Städten sein werden und die Rechtschaffenen terrorisieren. Der Menschen werden in der neuen Zeit zudem so viele sein, dass nicht mehr genug Brot für alle sein wird, wie auch kein Wasser, das immer rarer werden wird. Der Mensch wird aber auch irrwitzig und rennt fanatisch vielen Spielen nach, die ihm aber bald nicht mehr genug sein werden, weshalb er sich an andere Spiele wagt, durch die das Leben zum Spielball des Irrwitzes wird.

Diese todbringenden Spiele werden wie todbringendes Feuer sein, wenn sie entzündet werden und der Mensch dafür leichtsinnig sein Leben dafür einsetzt, nur um seinen Wahnwitz durch Dinge zu befriedigen, die ihn aufpeitschen sollen. Wenn der Neuzeit-Prophet in Erscheinung tritt und das dritte Jahrtausend nach dem Propheten Jmmanuel seinen Einzug hält, werden sehr viele Menschen vom Hunger und Durst getroffen werden. Während die einen durch sehr grosse Hitze ihr Leben verlieren, werden viele andere blau vor Kälte und durch grosse Wasser drangsaliert werden. Allgemein verfällt der Mensch der Angst vor den Naturgeschehen und viele wünschen sich, eine andere Welt zu sehen. Und viele verfallen der Angst, weil die Mächtigen der Welt ausarten und bösartig Kriege führen, um sich Länder und Bodenschätze habhaft zu machen. Sie werden die Heuchler sein, die sich erdreisten zu behaupten, dass sie im Namen und im Befehl eines Gottes handeln würden, um ihre Gier nach Macht zu festigen. Der Mensch wird zur Zeit des Neuzeit-Propheten allerlei Gottkulten verfallen, durch die er seine innere Freiheit völlig verliert. Die Kulte werden zu grossen Handelsgruppen, die von selbsternannten Gottgleichen geschaffen und geführt werden. Doch wahrlich sind sie nur Händler der Lügen, des Betruges und der Illusionen, die dem Menschen ihr gefährliches Gift der Irreführung einflössen, wodurch er in Irreales gläubig und von diesem abhängig wird. Das Gift aber ist am Ende äusserst gefährlich, denn es zerstört die Gedanken und die Gefühle, wodurch der Mensch gleichgültig und gefühlskalt wird, so gegen sich selbst ebenso wie auch gegen den Nächsten. Und jene, welche das Gift mit ihren Gedanken und Gefühlen bis zum Fanatismus vermischen, werden wie wilde Bestien sein. Sie werden ihre Mitmenschen bedrohen, sie töten und vergewaltigen, und sie werden sie berauben, erpressen und foltern. Also wird diese Art Mensch derart ausarten, dass das Leben für alle anderen Menschen zu einem täglich wiederkehrenden Grauen wird. Wenn der Neuzeit-Prophet in seinem Wirken steht, wird allgemein der Mensch darauf ausgerichtet sein, für sich selbst derart viel Genuss zu gewinnen, wie es ihm nur möglich sein wird. Dieser Genuss bezieht sich auch auf Mann und Weib, die beide derart ausarten und sich gegenseitig ausstechen, dass der Mann so oft sein Weib verstösst und sich wieder verheiratet, wie ihm das möglich ist. Und er wird sich dem gleichgeschlechtlichen und zweigeschlechtlichen Hurenwesen gefügig zeigen und dadurch tödliche Seuchen über die Welt und unter die ganze Menschheit bringen. Das Weib wird ebenso zügellos sein wie der Mann, denn es wird lüstern durch die Gassen der Städte gehn und sich jeden Mann nehmen, der gerade angelaufen kommt. Doch nicht nur die Hurerei wird unermesslich gross sein, sondern auch die Unvernunft und das Unwissen, was auch auf die Kinder übergreifen wird. So werden nicht nur erwachsene Weiber Kinder gebären, ohne den Namen des Vaters zu kennen oder zu nennen, sondern es werden auch Kinder sein, die Kinder gebären.

Es wird so kein Vater und kein Meister für das jeweilige Kind sein, der es lehren, belehren, erziehen und führen kann. Aller Anstand und Respekt, alles Ehrgefühl und alle Tradition sowie jedes Brauchtum und die Ehre gehen verloren. Der Mensch entfremdet sich von seinem Nächsten und wird trotz der grossen Masse der Menschheit unter dieser für sich alleine sein. Die Gesetze der Ordnung und der Ehre werden vergessen sein, gerade so, als ob es sie nie gegeben hätte. So aber wird auch die uralte Verkündung vergessen sein, dass der Mensch wieder zum Wilden werden kann, wenn er all die menschlichen und lebensmässigen Werte vergessen sollte. Und mit dem Kommen des Neuzeit-Propheten wird die Unzucht derart überhand nehmen, dass der Vater seine Tochter und die Mutter ihren Sohn unzüchtig und blutschändend missbraucht. Die Unzucht zwischen Mann und Mann und zwischen Weib und Weib wird schändlich überhand nehmen, auch dass der Alte und der Junge das Kind missbraucht und vergewaltigt.

Und all das wird vor aller Augen der Menschen geschehen, wogegen aber die Gerichtsbarkeit kaum etwas unternehmen, sondern nur unzureichende geringste Strafen aussprechen wird. So wird das Blut der Familien unrein werden durch Inzucht, weil sich das Böse von Bett zu Bett ausbreiten wird. Und viele Krankheiten und Seuchen werden sich durch Unzucht verbreiten, wobei die menschlichen Körper alle Fäulnis der Erde aufnehmen, die Gesichter gequält und die Glieder abgezehrt sein werden. Von wahrer Liebe wird nicht mehr gesprochen werden, sondern nur noch von fleischlicher und geschlechtlicher Liebe, wodurch das Wort Liebe zur grössten Bedrohung für alle jene Menschen werden wird, die ihre Erkenntnis hinsichtlich ihrer selbst nur noch über das Fleisch wahrnehmen können. Wenn der Neuzeit-Prophet vom Kodex sowie vom Eid und Gesetz spricht, werden sich nur wenige Getreue um ihn scharen, und von den meisten Menschen will er nicht gehört werden. Nur wenige werden es erstlich sein, die der Wahrheit nacheilen, wenn er die Lehre des Geistes verbreitet, denn für die vielen wird seine Stimme und Lehre wie in der Wüste verhallen. Dagegen aber werden sich die trüben und mächtigen Wasser der grossen weltumspannenden falschen, irren und fanatischen Gottkulte verbreiten, und falsche angebliche Gottgesandte, Göttliche, Erhabene, Meister, Erlöser, Befreier und Heilskönige werden mit Lüge und Betrugswerk, mit Hinterlist, Fanatismus, Goldgier und Scharlatanerie ihr verderbliches Werk tun und unzählbare gedankenlose Gläubige um sich versammeln.

Und viele unter den irregeführten fanatischen Gläubigen werden Waffen tragen wie noch nie zuvor, und sie werden damit töten und morden in vielfacher Zahl, während andere als einzelne oder in kleinen oder grösseren Gruppen in ihrem Glaubenswahn den Selbsttod suchen. Bei all diesen wird das Wort des Neuzeit-Propheten wie in der Wüste verhallen, wenn er von Recht und Gesetz, von der Lehre der Wahrheit, der Lehre des Geistes und von wahrer Liebe, von Frieden, Freiheit, Harmonie und Gerechtigkeit spricht. Seine Worte werden glühend und scharf sein, und er wird lehren, dass die Fehlbaren auf ihren irren Feldzügen durch sich selbst Strafe zuziehen werden. Wenn der Prophet der Neuzeit kommt und ihn die Menschen von den Sternen ehren, wird sich ein Dröhnen des Todes über die Welt erheben, und tödliche Waffen werden in allen Landen krachen. Fanatische Terrorkranke, die sich zu grossen Gruppen bilden, werden durch Legionen von Soldaten gejagt. Angst und Schrecken werden herrschen, und die Mächtigen der Länder machen sich selbst den Terror zu eigen und werden zu Despoten und Tyrannen. Alle werden sie barbarisch, treulos, voller Rachegebaren, böse und wild, während die Wahrheitsleugner in ihren Kulthäusern in den Städten ihr Unwesen treiben und sich Kultmächtige im Herzen der grossen Stadt im Stiefelland erdreisten, sich als Gottesstellvertreter und als heilig anbeten zu lassen.

Diese Wahrheitlosen aller Gottkulte werden grosse Macht über ihre Gläubigen haben, sie ausbeuten

und endlos in die Irre führen. Und durch diese Kulte wird die Zeit kommen, da es keine Ordnung und keine Regeln mehr geben und sich Hass und kultischer Fanatismus wie ein loderndes Feuer über die Welt ausbreiten wird. Die Terrorkranken und die Legionen der Soldaten werden zahllose unschuldige Menschen massakrieren, und die Kultgläubigen werden die Wahrheitssuchenden und Wahrheitskennenden verfolgen und erwürgen. Der Hass und der irre Gottglaube, die Rachsucht,

Grausamkeit, Erbarmungslosigkeit und Zerstörungswut werden eines jeden

und aller sein. Die Welt wird von gewaltigem, grossem und erbarmungslosem Kriegsgeschrei widerhallen, die Städte werden zerstört und das Blut der Menschen wird in Strömen fliessen.

Und der Dank für den Propheten der Neuzeit für die Wahrheitsaufdeckung wird sein, dass er, wie alle Propheten zu allen Zeiten, verkannt, gelästert, verleugnet und meuchlings des Lebens bedroht, angegriffen und in der Verbreitung seines Wortes der Wahrheit mit bösen Machenschaften behindert und verleumdet wird. Auch werden seine Wahrheitsworte und seine Lehre von vielen Bösartigen, von Lügnern und Betrügern gestohlen und zu eigenen Gunsten verfälscht werden, wie niemals einem Propheten zuvor geschehen sein wird. Die Ehrlosen werden seine Ehre schmälern und diese für sich selbst in Anspruch nehmen und unrechtmässig grossen Gewinn daraus schlagen. Wenn der Neuzeit-Prophet zu wirken beginnt, werden die Menschen nicht mehr nach der Wahrheit suchen und nicht mehr nach der Wahrheit richten, denn durch die Gesetze und den Glauben der Gottkulte werden sie nach ihrem Blut und nach ihrem Glauben richten. Die Menschen werden nicht mehr auf die Klagen der Alten und auch nicht mehr auf das Weinen der leidenden Kinder hören. Alte, Weiber und Kinder werden missachtet; die Alten werden in Altenhäuser versteckt, die Weiber und Kinder missbraucht und zum Hurenwesen getrieben; und niemand wird da sein, um sie zu beschützen, weder vor den Sklavenschindern und Zuhältern noch vor den Legionen der Soldaten und Terrorfanatiker, die über sie herfallen werden. Hass und Rachsucht werden die Erde überfluten, deren Menschen in einem irren Glauben eines zweifelhaften Friedens leben werden, den sie vergebens zu erlangen hoffen; denn weltweiter Krieg wird die Erde überfluten, wobei niemand verschont werden wird; nicht die Alten, nicht die Kinder und nicht die Weiber, nicht die Kranken und Verletzten, nicht die Gerechten und nicht die Friedfertigen. Legionen von Soldaten und Terrorfanatikern werden die Häuser zerstören und mordend, brandschatzend und plündernd durch die Lande und Städte ziehen und alles töten und zerstören, was ihnen in die Quere kommt. Ist der eine gegangen, wird der nächste folgen und noch grösseres Unheil anrichten. Und der Menschen Augen werden verschlossen sein, um nicht die missbrauchten und vergewaltigten Kinder und Weiber zu sehen.

Der Neuzeit-Prophet wird wissen, was an allen Enden der Erde geschah, geschieht und geschehen wird. Er wird aufzeigen, dass in vielen Landen Männer, Weiber und Kinder des Hungers sterben, dass ihre Knochen die Haut durchstossen und entzündete Augen und offene Geschwulste ihre Körper zeichnen, an denen sich in Massen die Fliegen und anderes giftiges Ungeziefer nähren. Er wird aber auch aufzeigen, dass Menschen wie räudige Hunde und wie Ratten gejagt, gefoltert und totgeschlagen, zerstückelt oder sonstwie umgebracht werden. Doch nur wenige werden auf ihn hören, denn die grosse Masse der Menschen will all die Greuel nicht sehen, und so werden sie ihr Gesicht davor abwenden und die Worte des Propheten in den Wind schlagen. Er aber wird unbeirrbar sein und sein Wort der Wahrheit machtvoll erheben und es in die Welt hinaustragen. Nur wenige Menschen aber werden seine Stimme in vollem Umfang hören und ihre Gedanken und Gefühle nach seinen Worten ausrichten, denn es wird zur Zeit des Neuzeit-Propheten der Mensch allgemein derart feindlich gegen die Mitmenschen und gegen das Leben selbst sein, dass er sich nur um sich selbst kümmert. Als Almosen wird er dem nächsten nur einen winzigen Teil eines gespaltenen Talers geben, während er selbst auf Säcken voller Gold und Taler schläft. Doch selbst der winzige Teil des gespaltenen Talers, den er mit der einen Hand gibt, wird er mit der anderen Hand mehrfach wieder zurückholen, denn er wird nichts umsonst geben.

Reicht sein Sinn beim Geben nicht nach Profit, dann wird er doch danach sein, sich damit das schlechte Gewissen zu beruhigen. So wird der Mensch in der Neuzeit auch mit allem Handel treiben, so nichts ohne Entgelt vergeben werden wird. Jedes Ding, selbst das winzigste, wird mit einem Preis belegt sein, selbst das Gras, das auf dem Boden wächst, das Tier, das Wasser und gar der Mensch selbst, der nach seiner Leistung bewertet werden wird. Der Tauschhandel wird aufgehoben und wahrlich nichts mehr geschenkt sein, denn alles und jedes wird dem Handel eingeordnet und verkauft werden. Der Mensch aber verliert seinen eigenen Wert, nämlich den des Menschen, wodurch sein Wert nur noch der seines Hab und Gutes und seines Gewichtes seines eigenen Fleisches und seiner Knochen sein wird. Alles wird ihm genommen werden, was ihn zum Menschen macht, denn nichts an ihm wird mehr heilig sein, weder sein Leben noch seine Gedanken und Gefühle, noch sein Körper und sein Blut. Stirbt er, dann wird nicht nur um seine materielle Hinterlassenschaft gestritten, sondern auch um seine sterbliche Hülle, um sein Blut und um seine Eingeweide, weil in der Neuzeit alles auch in diesem Bereich seinen Preis haben wird. So werden Menschen um des Blutes und der Eingeweide willen wie Tiere geschlachtet werden und wie Aas zerfetzt und geschändet. Der Prophet der Neuzeit wird trauern, weil der Mensch das Gesicht der Erde verändert und zerstört hat und der völligen Vernichtung entgegengehen wird. Er wird aber auch mit harten Worten der Wahrheit aufweisen, dass der Mensch nicht der Meister und Lehnsherr der Erde und deren Berge, Bäche, Flüsse, Seen, Meere, Wiesen, Äcker, Fluren, Auen und Wälder ist. Und er wird aufweisen, dass der Mensch gefährlich zum Zwecke des Gewinns wuchernd den Boden und Himmel mit gewaltigen Maschinen durchpflügt und auch mit grossen Schiffen Furchen durch die Seen, Flüsse und Meere zieht, um weltweit Kriege zu führen, grosse Massen Menschen in andere Lande zu bringen und zum Zweck der Nahrungsbeschaffung alles Wassergetier auszurotten. Dadurch werden sich auch Krankheiten und Seuchen über die ganze Welt verbreiten, verschleppt durch die zahllosen Reisenden, die sich in allen Landen breitmachen werden. Gleichermassen werden durch Nahrungsmittel und Handelsgüter aus aller Welt allerlei Getier und Pflanzen verschleppt und in andere Länder transportiert, wodurch sie sich in den fremden Ländern ansiedeln und den Gang der Natur stören und nachteilig beeinflussen.

Doch es wird noch eine schlimmere Zeit kommen, denn durch des Menschen Schuld werden grosse Teile der Erde nackt und unfruchtbar werden. Die grossen Wälder werden der Goldgier und Geldgier der Menschen zum Opfer fallen, und die Luft wird brennen, weil durch vom Mensch erzeugte künstliche Mittel die Luft zerstört werden wird. Die Wasser werden brackig und giftig sowie übelriechend und rar zum Trinken werden. Der Mensch wird grenzenlos, bedenkenlos und gewissenlos die Schätze der Erde ausbeuten und den Erdreichtum bis zum letzten Scheffel ausschöpfen. Die ganze Welt wird durch vielfältigen Schmutz verunreinigt, wodurch alles Leben welken wird. Und der Hass des Menschen wird ins Unermessliche steigen, wobei auch in der eigenen Familie kein Unterschied sein wird. Nach und nach wird er wie ein einsames und wildes Tier, das nach dem Leben seiner Opfer trachtet. Mit dem Erscheinen des Neuzeit-Propheten, 1937 Jahre nach des Propheten Jmmanuel Geburt, wird die Zeit beginnen, zu der Kinder für die Unzucht verkauft und missbraucht werden, so viele Ausgeartete an deren junger Haut Genuss finden. Viele werden zur Hurerei getrieben oder nach unzüchtigem Missbrauch erwürgt oder durch Gifte und Waffen getötet. Es wird aber auch sein, dass sehr viele Kinder heimatlos und auf der Strasse leben werden, wo sie Händlern in die Hände fallen, die sie um ihrer Eingeweide willen töten und wie Tiere ausschlachten. Andere werden zu Zielscheiben für modernde Schergen der Obrigkeit, und wiederum andere werden wie unterwürfiges Getier behandelt. Der Mensch wird roh und gewalttätig, und in seiner Gleichgültigkeit gegenüber den

Schwachen wird er auch die Unantastbarkeit und die Schwäche der Kinder vergessen, sie durch Arbeit ausnutzen und durch Unzucht schänden. Das Geheimnis der Unbescholtenheit der Kinder wird erbrochen und zerstört, so sie wie kleine Hunde dressiert und für allerlei Gewinnsucht wie ein Lamm zum Opferstein geführt werden, auf dem sie geschlachtet und ausgeblutet werden. Der Mensch wird keine Gnade und Gerechtigkeit mehr kennen, sondern nur seinen eigenen Gewinn und Vorteil sehen, und er wird nur noch in Grausamkeit einherleben. Er wird ein Gefangener des eigenen Blicks, von seinen eigenen Gedanken und Gefühlen; und von seiner eigenen Rede wird er trunken sein und nicht bemerken, wie er immer mehr in die Irre und ins Verderben geht. Er wird Lügen, Bilder und Spiegelungen der Gottkulte und ihrer Herrscher und Knechte für die Wahrheit der Welt halten, denn er wird wie ein geduldiges und dummes Schaf sein, mit dem immer gemacht werden kann, was beliebt. Doch die Folgen dafür werden nicht ausbleiben, denn wie Raubtiere und Raubvögel werden fanatische Unselige anderer Kulte die einen wie die andern zu Herden zusammentreiben, um

sie leichter in den Abgrund und in den Tod drängen zu können. Und es wird sein, dass der eine Mensch gegen den anderen aufgehetzt wird, um ihn besser berauben und häuten und zu seinem Hab und Gut kommen zu können. Wenn er aber überlebt, dann wird er seiner Gedanken und Gefühle sowie der Freiheit und des Friedens und oft gar des Verstandes beraubt sein.

Kommt die Zeit des neuen Propheten, dann werden die Könige und Kaiser und sonst alle Herrscher und die Mächtigen der Gottkulte ohne das wahrheitliche Wissen um die Schöpfung und deren Gesetze sein. Sie werden böse, blutrünstig und mit Lug und Täuschung herrschen und all den unschuldigen, untätigen und unwissenden Menschenmengen gebieten. Lug und Trug wird ihr Handwerk sein, und vor ihren Gläubigen werden sie ihre wahren Gesichter hinter Masken verbergen und ihre eigentlichen Absichten geheimhalten. Doch es kommt die Zeit, da sie gestürzt werden.

Es wird aber sein, dass sie über das Schicksal des Menschen und von allem und jedem entscheiden, und der gemeine Mensch wird von den inneren Versammlungen ihrer eigenen Ordnung ausgeschlossen sein. So wird nicht mehr der Mensch als Gruppe entscheiden, sondern allein die Oberen, die an der Spitze ihr Regiment führen und sich für ihre Schandtaten horrend entlohnen lassen. Der einzelne Mensch wird in Wirklichkeit nicht mehr frei, sondern ein Leibeigener der Herrscher und Oberen sein, auch wenn er glaubt, die Freiheit zu geniessen. Allein werden sich dagegen nur alle jene aus wilden Gegenden erheben, die nicht einem Gottglauben und nicht einer Obrigkeitshörigkeit verfallen sind. Doch sie werden zuerst verflucht und verdammt und des Wahnes bezichtigt, und manch einer wird besiegt und lebendig verbrannt oder sonstwie getötet werden.Ist der Neuzeit-Prophet gekommen, dann wird der Mensch auf der Welt so zahlreich werden wie das Volk eines Ameisenhaufens.

Und wird ein Stock in das Volk hineingetrieben, dann werden sie umherrennen und sich gegenseitig tottrampeln und wie lästiges Ungeziefer zermalmen. Die Menschen werden wie verwirrte Insekten umherschwirren, und grosse Menschenbewegungen werden reiselustig oder auf der Flucht vor Krieg, Tod und Schrecken von einem Ort oder Land zum nächsten treiben. Die Menschenrassen werden sich unhemmbar untereinander vermischen und Mischmenschen heranzüchten, wodurch sich viele Krankheiten, Seuchen und allerlei menschliche Übel, Laster und Bösartigkeiten über die ganze Welt verbreiten. Die einen Gottkulte machen den anderen deren Gläubige abspenstig oder vermischen sich untereinander. Die Gottkulte und ihre Oberen sowie deren Herrscher und Gläubigen werden Freiheit, Liebe und Frieden predigen und versprechen, doch wird allerorts ihr Gerede nur Lug und Falschheit sein, denn in ihren Herzen sinnen sie nur nach Hass und Rache, nach Vergeltung und nach Raub und Brandschatzung. Die Gottkulte selbst und deren Gläubige werden sich verfeinden und Krieg gegeneinander führen. Die Menschen werden alle Grenzen überschreiten, und die Jungen werden graue Haare haben wie die Alten. Der Weg der Natur wird vom Menschen verlassen und die Familien auseinandergerissen werden. Sie werden sich weltweit verstreuen und nichts mehr wird sie vereinen können. Die Neuzeit wird eine ganz andere Welt sein, und der Mensch ein Wesen ohne Halt und Sicherheit. Er wird ohne wahrheitliche Führung in alle Richtungen gehen und Unglück über Unglück über sich hereinbeschwören. Er wird keine Festigkeit mehr haben und dauernd an einem Abgrund stehen, in den er hineinzustürzen droht.

Zur Zeit des neuen Propheten im zweiten Jahrtausend nach Jmmanuels Geburt wird sich der Mensch bis weit ins dritte Jahrtausend hinein nicht mehr den Gesetzen der Schöpfung einordnen, sondern sich unwirklichen Gesetzen und noch unwirklicheren Göttern und deren Kulten unterwerfen. Er wird sein Leben wie ein Reittier zu lenken versuchen, und das Geschlecht der Kinder im Leibe der Weiber wird er bestimmen wollen. Also wird er aber auch all die Kinder im Mutterleibe töten, die er nicht haben

will. Der Mensch wird sich für die Schöpfung selbst halten, wobei besonders die Herrscher und allerlei Mächtige das ewige Leben erheischen wollen. Und sie werden es sein, die alle hohen Ämter und das beste Landsowie all die schönsten Weiber und Männer an sich reissen, um sie zu ihrem unzüchtigen Lustgegenstand zu machen. Die Armen, Alten und Schwachen werden wie schlechtes Vieh behandelt werden, und ihre armseligen Hütten, Altenstätten und Krankenstätten werden für sie wie

übelriechende Gefängnisse sein, in denen sie dahindämmern und vermodern werden.

Und es wird sein, dass sich bei ihnen und allen Menschen abgrundtiefe Angst wie Gift in die Gedanken und Gefühle, ins Herz und in den Kopf frisst.

Alles ruht dabei auch in der Sucht nach Wucher, Gewinn und Macht, denn dies wird eine dunkle und geheime Ordnung sein, deren Gesetz Hass und Rache sein wird, und ihre Waffe das Gift, durch das nach Gold und Geld, nach Hab und Gut, nach Lust und Laster sowie nach Vergnügen gegiert wird. Dieses Gift wird sich als Herrschaft über die ganze Erde verbreiten, und ihre Diener und Schergen werden untereinander durch einen giftigen Blutkuss verbunden sein, der sie aneinander schmiedet. Die Armen und Alten, die Gerechten und Schwachen werden ihnen ausgeliefert sein und ihnen gehorchen, so sie ungewollt oder unbedarft den Herrschern und Mächtigen der Lande und der Gottkulte dienend untertänig sein müssen. Die einzigen Gesetze werden nur noch die sein, die durch die Herrscher, die Könige, Kaiser und anderen Mächtigen sowie durch die Obersten und Oberen der Gottkulte in ihren Schattenreichen diktiert werden.

So wird das Gift bis zum einzelnen Menschen hinreichen, ihn vergiften und ihn in einen irren Gottglauben zwingen. Und dieses Gift der Gottkulte wird sehr vielfältig sein und sich derart über die Welt ausbreiten, dass der Mensch unter seinen Sohlen das Gift aufsaugt, wenn er über die Erde wandert. Beginnt der Neuzeit-Prophet mit seinem Wirken, dann kommt die Zeit, zu der viele Menschen allen Geschehen der Welt tatenlos und gefühllos zusehen werden. Viele werden mit verschränkten Armen dasitzen und mit leerem Blick und tauben Ohren einhergehen, ohne dass sie wissen, was um sie vorgeht und was sie sehen und hören. Sie werden keine Weisen mehr haben, bei denen sie sich in Wissen und Weisheit bilden können, so sie wie ein Schmied ohne Schmiede sein werden, in der sie ihr Eisen schmieden könnten. Und sie werden sein wie Feldarbeiter, die kein Feld mehr haben, das sie bestellen könnten. Die Menschen werden sein wie ein Samenkorn, das keinen fruchtbaren Boden mehr findet, in dem es Wurzeln schlagen und keimen könnte. Sie werden hoffnungslos werden und gedemütigt, und von Ehre und Rechten entblösst, werden sie ziellos umherirren. Die Jüngsten und Ältesten werden ohne Heim sein und ihr Leben auf der Strasse und in Not und Elend fristen. Und für viele wird für ihr Heil nur noch der Weg offen bleiben, Terror auszuüben, dem Nächsten das Hab und Gut zu stehlen, zu täuschen und zu betrügen

oder in den Krieg zu ziehen. Und für all ihr Elend und ihre Not werden sie ihr Leben hassen und sich selbst bösartig bekämpfen.

Das wird auch die Zeit sein, zu der der Mensch von Übeln bedroht und betroffen wird, die aus Krankheiten der Tiere und aus bösartigen Experimenten der Menschen hervorgehen, so aber auch aus Krankheiten des Wassers und der Erde. Doch die Menschen werden auch mit seltsamen Gefährten in den Himmel stürmen und von dort her tödliche Krankheiten zurück zur Erde bringen. Und auf der Erde wird der Mensch durch Krieg und Terror sowie durch Machtsucht und Unvernunft viel zerstören. Doch er wird es wiedererstehen lassen, und all das, was verschont geblieben ist, bewahren wollen. Es wird aber so sein, dass die Angst im Menschen vor den Tagen brodelt, die vor ihm liegen, weil sie Schlimmes verheissen. Aber es wird zu spät sein für die Angst, den es wird grosse Zerstörung herrschen und die Erde wird sich weitum mit Wüste überziehen. Es werden aber auch gewaltige Wasser tiefer und tiefer werden, und zu bestimmten Tagen und Zeiten wird es derart gewaltig fliessen, dass es wie eine Sintflut alles mit sich reisst, alles zerstört und vernichtet und unzählbare Menschenleben fordert. Die Luft und die Sonne werden durch die Zerstörungswut des Menschen vergiftet und gefährlich, wodurch die Körper der Schwachen zerfressen werden.

Ist der Neuzeit-Prophet geboren, wird ein weltweiter Krieg die Erde erschüttern und derart viele Menschenleben fordern, wie niemals in einem Geschehen zuvor. Und fortan werden sich immer mehr wilde Wasser erheben, Vulkane grosse Verwüstungen anrichten und Erdbeben viele Lande erschüttern und grosse Städte untergehen lassen. Die Wetter werden apokalyptische Ausmasse annehmen, und das Sterben der Menschen bei diesen Geschehen wird unermesslich sein. Also wird alles bedroht

und zerstört werden, was nicht durch die Ratgebung der Weisen gebaut oder mit Sicherheit versehen wurde. Berge werden niederstürzen und Schlammstürze werden an den Berghängen und in den Tälern Dörfer, Menschen und Tiere und alles Hab und Gut der Menschen unter sich begraben, während sich an anderen Orten aus den Tiefen der Erde heraus der Boden aufreisst. Der Mensch aber wird sich nicht der Weisheit zuwenden und bestreiten, dass sehr viele der Geschehen auf seine Schuld zurückzuführen sein werden. Also wird er weiter in Unvernunft walten, denn er wird starrköpfig und von Stolz besessen sein. Er wird nicht auf die Warnungen des Propheten hören und nicht auf die Warnungen der Erde, die sie ihm zurufen. So werden die Übel lange Zeit kein Ende nehmen, wodurch Feuersbrünste und Erschütterungen aus der Tiefe der Erde die Städte und Dörfer zerstören werden. Und wie im Krieg wird es dabei so sein, dass die Armen und die Barbaren trotz der Legionen von Soldaten die von den Menschen verlassenen Reichtümer und alles Hab und Gut plündern werden. Die Augen der Soldaten werden gegen die Plünderei blind sein, denn sie selbst werden als Plünderer ihr Unwesen treiben. Ist der Neuzeit-Prophet geboren, dann werden durch den Menschen erfundene künstliche Mittel in die Luft gelangen und diese in den oberen Schichten zerstören.

So wird die Sonne die Erde verbrennen und die Menschen mit dem Schwarzen Frass schlagen, der vielen den Tod bringen wird. Die Luft wird die Erde und ihr Leben nicht mehr vor der Hitze und dem Feuer der Sonne schützen, denn die Luft wird nur noch ein löchriger Vorhang sein, so das brennende Licht der Sonne des Menschen Augen und Haut verzehren, ihn erblinden oder sterben lässt. Wie kochendes Wasser werden die Seen und Meere aufschäumen; Flüsse werden versiegen und Städte begraben werden. Städte, Dörfer, Wiesen und Wälder fallen dem Wahn des Menschen zum Opfer, wenn er künstlich riesige Flüsse und Seen aufstaut, um Kräfte daraus zu gewinnen. Und nicht wird er dabei bedenken, dass er dadurch die Erde drangsaliert und quält, die sich mit Erdbeben, wilden Wassern, Toben der Vulkane und mit Unwettern und allerlei anderem zur Wehr setzen wird. Ganze Landschaften und Länder sowie Inseln und gar ganze Kontinente werden verschwinden. Die Menschen aber werden nur eine kurze Erinnerung haben, so sie nur auf die Anhöhen flüchten und alles wieder aufzubauen beginnen werden. Sehr schnell werden sie vergessen, was geschehen ist, und so werden sie im alten Trott weitermachen. Die Menschen werden sich blenden lassen durch Trugbilder, die sie zum Leben erwecken und durch die sie ihre Sinne täuschen lassen, so sie meinen, etwas zu berühren, das gar nicht ist. Also werden sie Wege beschreiten, die nur die Augen sehen können, jedoch nicht der Verstand und nicht die Vernunft.

Und dieser Weg wird ein Traum sein, der so zur Wirklichkeit wird. So wird es kommen, dass die Menschen nicht mehr unterscheiden können zwischen dem, was ist, und dem, was nicht ist. Viele falsche Labyrinthe werden sich ihnen öffnen, in denen sie sich verirren und verlieren werden. Viele Gottkulte und Untergruppen der Gottkulte werden aufkommen und die Gläubigen in die Irre führen und ausbeuten. Und jene, welche für die Menschen all die Trugbilder ersinnen und erwecken können, werden die Dummen und Gutgläubigen belügen und betrügen und mit ihnen ein böses Spiel der Täuschung treiben. Und gar viele werden es sein, die den Trugbildern der Gottkulte und deren Oberen verfallen und hörig werden, so sie sein werden wie unterwürfige Hunde.

Kommt die Zeit des neuen Propheten, dann wird der Mensch immer grösser und unermesslicher in seiner Zahl, und er wird seine Nachkommenschaft nicht mehr auf normalem Wege zeugen, sondern durch Eingriffe in des Weibes Zeugungskraft und Gebärkraft. Und so wird der Mensch auch aus winzigen Teilen eines Menschen neue Menschen erschaffen, wie er das auch bei den Tieren tun wird. Mensch und Tier werden nach spezieller Nahrung schreien und nach Fleisch in grossen Massen. Gleichartige werden Gleichartige verspeisen, wenn der Mensch das Fleisch und die Knochen von Mensch und Tier in feine Formen umwandelt und Futter daraus macht. Und wie dadurch die Tiere ihre Artgenossen fressen werden, wird der Mensch deren Fleisch verzehren und seine eigenen Eltern und Geschwister verspeisen.

Die Tiere werden nicht mehr in den Händen und im Schutz der Menschen sein, denn sie werden nur noch in grossen Massen und unter unwürdigen Lebensbedingungen herangezüchtet, um dann elendiglich abgeschlachtet zu werden. Der Mensch wird die Tiere nach seinem Willen verändern und auch Zwitterwesen aus ihnen machen, ihnen unendliche Qualen zufügen und sich nicht um deren nie endenwollendes Leid kümmern. Er wird in die Natur der Tiere eingreifen und sie so gestalten, wie es ihm gefällt. Der Mensch wird die Gesetze des Lebens verändern und damit auch sich selbst. Der Mensch, der aus sich seinen Ursprung zu einem Lebewesen des Fortschritts heranbildete, wird nicht mehr sein eigenes Ebenbild sein, sondern ein Geschöpf des Schreckens. Und der Schrecken wird auch für die Kinder des Menschen sein, denn auf sie werden Angst, Gift und Hoffnungslosigkeit lauern, weil sich der Mensch Kinder nur noch für sich und als sein persönliches Eigentum wünschen wird, jedoch nicht mehr um des Lebens und der Kinder willen. Viele Kinder werden nur noch ein Handelsgut sein, deren Körper für Arbeit, Unzucht und Selbsterfreuung verkauft werden. Andere werden gehetzt, gequält, geprügelt und getötet werden von ihren eigenen Eltern und Geschwistern oder von ausgearteten Kindsmissbrauchern. Selbst jene Kinder aber werden bedroht sein, die von den Ihren beschützt werden. Und sie werden gedanken- und gefühlsarm und ohne Wissen sein, denn sie werden in falschen Spielen und in Trugbildern leben, durch die sie verführt werden, weil ihnen kein Meister zur Seite steht, der sie in Wissen und Weisheit unterrichten könnte. So wird sie niemand lehren zu hoffen und zu handeln und sich dem Wissen der wirklichen Wahrheit zuzuwenden. So wird der Mensch überheblich sein und sich selbst für die Schöpfung halten, obwohl er niemals mehr sein wird als bei seiner Geburt, nämlich ein Mensch. Und der Mensch ist lernbedürftig, weshalb er viel lernen muss, um sich aus seinem Unwissen und aus seiner Unweisheit zu befreien. Er wird aber nicht gewillt sein zu lernen und die Lehre des Neuzeit-Propheten in den Wind schlagen, so seine Worte ungehört wie in der Wüste verhallen werden.

So wird der Mensch im Alten verbleiben, und nur wenige werden den Worten des Propheten folgen. So wird der Mensch sich weiter für die Schöpfung halten, immer weiter zuschlagen, sich von Wut und Zorn, von Rachsucht und Hass, von Machtgier, Ungerechtigkeit, Gewinnsucht und Eifersuch überwältigen lassen. Durch die Macht aber, die er über die Tiere, über die Natur, den Menschen und das Leben ergriffen haben wird, wird er sich stark fühlen und seinen Arm noch weiter zuschlagen lassen und wie ein wilder Barbar alles um sich herum zerstören. So wird er in seinen Gedanken und Gefühlen sowie in seinem Verstand und in seiner Vernunft ein sehr kleiner Zwerg bleiben, obwohl er in manchen Dingen des Fortschrittes die Kräfte eines Riesen besitzen wird. Also wird er in dieser Weise mit den Schritten eines Riesen voranschreiten, jedoch nicht wissen, welchen Weg er in die kommenden Tage nehmen soll, weil ihm dazu alles Wissen und die Weisheit fehlen. Zwar wird sein Kopf sehr schwer sein von Wissen, das er sich erarbeitet hat, doch wird es ein Wissen der Nutzlosigkeit sein, weil es nur auf Werte ausgerichtet ist, die nicht des Geistes und nicht einheitlich sind mit den Gesetzen der Schöpfung,  sondern nur in menschlichen Gesetzen beruhen. So wird er trotz all seines Wissens sehr armselig an wahrem Wissen sein, denn er wird nicht

wissen, warum er lebt und stirbt.

So wird er weiterhin der Ungestüme bleiben, wie er seit jeher war, jener, welcher wild und dumm mit den Armen fuchtelt, irre Worte spricht oder leise wimmert, wie ein zur Sprache noch unfähiges Kind. Schon im zweiten Jahrtausend nach Jmmanuels Geburt und noch bevor der Neuzeit-Prophet geboren sein wird, wird ein weltweiter Krieg über die Erde rollen, und also wird es so sein zwei Jahre nach seiner Geburt. Doch das wird nicht das Ende sein, denn wie seit alters her werden neue grössere und kleinere Kriege allüberall sein und sich auch weit ins dritte Jahrtausend hineintragen. Ganze Länder werden in allen vier Winden zur Kriegsbeute werden für ausgeartete Machtgierige, und unzählige Menschen werden dabei ebenso dem Tod überantwortet wie auch durch den Gotteskult, der irrwitzig und fälschlich aus des Propheten Jmmanuels Lehre hervorgehen wird, weil sie einer unvorstellbaren Verfälschung anheimfällt. In eigenen Landen werden sich die Menschen bekriegen und

sich gegenseitig die Kehlen durchschneiden, und es werden Kriege herrschen zwischen Ländern und Gläubigen der Gottkulte. Aus den Hebraons werden Juden werden, und davon werden 12 Stämme sich als Allahgläubige abzweigen. Aus Jmmanuels Lehre wird ein Christenkult hervorgehen, und sowohl dieser wie die Juden und die Allahhörigen werden nicht aufhören, sich zu bekriegen bis hinein ins dritte Jahrtausend nach Jmmanuels Geburt.

Die Erde wird rundum zu einem blutigen Schlachtfeld werden, wobei einer der Gründe der sein wird, dass jeder Gottkult der richtige und der bessere sein soll als der andere. So werden sich die Gläubigen aller Gottkulte in alleiniger Reinheit und im einzig wahren Glauben wähnen und ihren irren Glauben verteidigen wollen. Die Gläubigen der einen Gottkulte werden die anderen Gläubigen der anderen Gottkulte mit Macht und Zweifel, mit Hass und Rache sowie mit Misstrauen, Hinterlist und Mordabsicht gegenüberstehen, wodurch es unausweichbar sein wird, dass der Tod überall voranschreitet. Und durch all das Übel werden auch sehr viele Menschen vom menschlichen Rechte und Leben ausgeschlossen sein, denn es werden ihnen alle Recht genommen, kein Brot und kein Dach gegeben. Sie werden die Ärmsten unter den Armen sein und nackt einhergehen müssen, und zum Verkauf werden sie nur ihre eigenen Körper haben. Sie werden Geächtete und Verstossene sein,

weitab all jener, welche in Freuden, Herrlichkeit und im Überfluss leben. Die aber, die in dieser Weise des Überflusses leben, werden in ihrer Schuld die Ärmsten knurrend bedrohen, deren Lande besetzen und sich haltlos vermehren. Sie werden sehr wohl die harten und gerechten Worte des Neuzeit-Propheten hören, doch werden sie gleichgültig sein und keine Vergeltung fürchten. Aber ihr Hochmut wird dereinst zusammenbrechen, wenn die Massen des Volkes zu Barbaren werden und die Paläste der Reichen, Herrscher, Oberen und Obersten sowie der Mächtigen und der Kultherrscher stürmen und alles zerstören, plündern und an sich reissen. Wenn das Wirken des Neuzeit-Propheten beginnt, wird der Mensch bereits in ein undurchdringliches Labyrinth der Angst, der Zerstörung und der Ausartung eingetreten sein.

Seine Angst wird ihm die Augen und die Ohren verschliessen, so er nicht mehr sehen und nicht mehr hören kann, was um ihn herum vorgeht. Sein Sinnen und Trachten wird voller Argwohn sein, und bei jedem Schritt werden ihn Angst und Furcht begleiten. Doch es wird ihm keine Rast zuteil werden, weil er ständig vorwärtsgetrieben wird. Die Stimme des Propheten der Neuzeit wird aber lautstark, hart und gerecht sein, dass sie von allen gehört werden muss. Und sie wird auch gehört werden von jenen, welche die Ohren verschliessen und sich geben, als seien sie Taube. Viele werden aber die Stimme wohl hören doch sie verleugnen, weil sie im Alten weitermachen und immer mehr besitzen wollen, wobei sie aber ihren Kopf an die Trugbilder der Gottkulte verlieren und an jene, welche durch Lug und Falschheit ihre Meister sein wollen. So wird der Mensch betrogen werden von jenen, welche sich ihre Hirten nennen – doch es wird nur noch schlechte Hirten geben.

Geht das Jahrtausend zu Ende, in dem der Neuzeit-Prophet verblichen sein wird, wenn 800 Jahre nach seinem Tod dahingegangen sein werden, werden die Menschen endlich soweit sein, dass sie die Augen und die Ohren öffnen, damit sie sehend und hörend werden. Das wird aber sein, weil die Macht des Wortes des Propheten über Jahrhunderte zu wirken beginnt und in die Gedanken und Gefühle sowie in die Vernunft der Menschen dringt.

Es wird ein sehr mühsames Werk sein, das der Prophet und seine Getreuen zu erfüllen haben werden, doch ihr Einsatz wird den Gewinn nicht verfehlen. So werden die Menschen sich langsam von den Gottkulten befreien und sich der Wahrheit des Geistes und der Schöpfung zuwenden. Sie werden nicht mehr mit ihren Köpfen in den irren Lehren der Gottkulte gefangen sein und ihre Augen und Ohren offen haben, so sie von einem Ende der Erde zum anderen Ende sehen und hören und nunmehr einander verstehen können. Sie werden wissend geworden sein, dass jeder Schlag, der den Nächsten trifft, diesen schmerzt und ver letzt.

Die Menschen werden eine grosse Gemeinschaft bilden, von der jeder ein Teil des andern ist. Wahre Liebe wird Frieden und Freiheit schaffen und die Menschheit vereinen. Also aber wird es nebst vielen Sprachen aber auch eine spezielle Sprache geben, die von allen Menschen verstanden und gesprochen wird. Und das wird endlich der Anfang der Geburt des Neuen sein, das wahrheitlich Menschliche. Und wenn das Ende des Jahrtausends kommt, dann wird der Mensch den Himmel erobert haben und zu den Sternen hinausfliegen. Er wird auch selbst Sterne schaffen im grossen dunklen Meer des Himmels, in dem die Sterne blinken. Er wird mit glänzenden, grossen metallenen Schiffen durch die Lüfte und durch den Himmel fliegen und auf lange, ferne Reisen gehen, um sich irgendwo in der Weite des Himmels eine neue Heimat zu suchen. Der Mensch wird aber auch der Herr der Wasser sein und grosse Städte auf den Meeren bauen und sich dann von den Früchten der Meere ernähren. Und es wird die Zeit sein, da ihm nichts mehr verboten sein wird, weil er nach den Gesetzen der Schöpfung lebt.

Die neue Zeit wird es bringen, dass die Menschen miteinander kommunizieren können, ohne dass sie die Sprache des Mundes oder die Hilfe von Sprachrohren gebrauchen müssen, denn sie werden durch ihre Gedanken und Gefühle und durch ihren Kopf alle Botschaften aufnehmen und verstehen können, die ein anderer Mensch denkt und fühlt. Und es wird sein, dass die Menschen die Träume miteinander teilen und lange leben werden. Das Alter der Menschen wird derart hoch sein, wie die alten Überlieferungen von den Ältesten sprachen, die tausend Jahre wurden. Und es ist die Zeit, da der Mensch das Geheimnis aller Dinge kennt, so den Körper des Menschen und der Tiere, das Geheimnis der Steine und der Wasser, den Blick jedes andern Menschen. Er wird alle Geheimnisse durchdringen und erkennen, wodurch er ein Tor nach dem andern aufstossen wird in den Bereich des neuen Lebens. Der Mensch wird eine kraftvolle, schaffende und sprudelnde Quelle des neuen Lebens, und alle Menschen werden das Wissen um die Schöpfung lernen. Ehrfurchtsvoll werden die Kinder der Erde zum Himmel hochblicken und seine Geheimnisse besser ergründen als irgend jemand vor ihnen. Des Menschen Körper wird kräftiger, grösser und gewandter sein, und seine Gedanken und Gefühle sowie sein Kopf werden alle Dinge umgeben, sie verstehen und besitzen. Das alles wird sich aber schon zur Zeit des Lebens des Neuzeit-Propheten anbahnen, denn sein Wirken wird viel dazu beitragen, auch wenn es von Neidern und solchen geleugnet werden wird, die es besser wissen wollen. Und er wird auch viel dazu tun, damit der Mann nicht mehr der einzige Herr sein wird, denn er wird schon in jungen Jahren wirken, dass das Weib kommen wird, um das Zepter zu ergreifen und die Welt zum Besseren zu ändern.

So wird das Weib die Herrin zukünftiger Zeiten sein, denn es ist kraftvoll und machtvoll und wird seinen Willen den Männern aufzwingen und eine bessere, harmonischere Welt in Frieden und Freiheit schaffen. Das Weib wird im dritten Jahrtausend nach Jmmanuels Geburt hochsteigen zur Mutter des Jahrtausends. Das Weib wird die Sanftheit und Liebe, die Harmonie und den Frieden der wahren Mutter verströmen und die vollendete Schönheit und Liebe nach der Hässlichkeit der Barbarei und der todbringenden Kriege sein. Und die Lehre des Propheten wird viel dazu beitragen, wodurch sich die neue Zeit in ihrem Gang in eine leichte Zeit verwandelt, in der ehrlich und wahr geliebt und geteilt, gemeinsam geträumt und die Träume wahrgemacht werden. Und wenn für den Menschen diese zweite Geburt wahr wird, werden sich die Gedanken und Gefühle und der Kopf sich der Masse der Menschen bemächtigen, die in Nächstenliebe eins miteinander sind.

Das wird das Ende der Barbarei sein, das Ende der Kriege und das Ende des Bösen. Es wird eine Zeit des Wissens und der Weisheit anbrechen und den Menschen den wahren Sinn des Lebens nahebringen, den der Prophet der Neuzeit trotz meuchlerischen Angriffen auf sein Leben unbeirrt lehren und in die Welt hinaustragen wird. Durch seine Lehre werden für die Menschen ab der Neuzeit die glücklichen Tage beginnen, wenn die Menschen den Weg des Friedens, der Freiheit und der Lehre des Geistes finden und auf ihm wandeln. Dann wird die Erde ihre Ordnung wiederhaben. Vorerst aber werden es nur wenige Tapfere sein, die den Worten und der Lehre des Propheten folgen werden, wobei ihr Weg gar hart und mühsam sein wird. So werden sich erst nur wenige Getreue auszeichnen und sich ihren Lohn erarbeiten, doch wird die Zeit kommen, da sie sich schnell mehren und in gar grossen Massen in aller Welt sein werden. Schon zur Zeit des neuen Propheten werden viele Wege von einer Stadt zur anderen und von einem Ende der Welt zum anderen führen, und bald wird es dann auch sein, dass die Wege durch den Himmel führen und endlos sein werden. Das verdorrte Grün der Wiesen und Wälder wird sich wieder erholen, die Wasser werden wieder sauber und rein sein, und in die Wüsten wird Wasser gebracht, darin dann alles grünt und blüht. Bald wird die Erde wie eine neuer Garten sein, in dem der Mensch alles achtet, was wächst und blüht, was sich bewegt und kreucht und fleucht. Mit Eifer wird er alles reinigen und sauber halten, was er beschmutzt hat; und mit Liebe und Freude wird er die Erde als seine neue Heimat ansehen. Liebe, Harmonie, Wissen und Weisheit werden ihm zur eigenen Pflicht werden, und in Wissen und Weisheit wird er seines Lebens und seiner nächsten Leben sowie jedes Tages und jedes Morgens gedenken.

Jeder Mensch wird sein wie ein gleichmässiger Schritt unter vielen, und er wird mehr über seinen eigenen Körper und Kopf und über seine Gedanken und Gefühle sowie über die Gesetze des Lebens und der Schöpfung wissen, als es jemals vorher der Fall war. Und es kommt damit dann auch die Zeit, zu der Übel und Krankheiten erkannt und geheilt werden, bevor sie auftreten können. Und der Mensch wird lernen, dass er sehr viel an sich an Übel und Krankheiten verhüten und auch sehr viel an sich selbst heilen kann. Er wird aber auch lernen, dass er den Armen und Schwachen beistehen und ihnen helfen muss. Das aber nicht nur aus Notwendigkeit, sondern um der Nächstenliebe willen und um das ganze Menschsein aufrechtzuerhalten. So wird der Mensch auch sein Herz und seine Börse öffnen für die Armen und Besitzlosen und die bedauerlichen Zeiten der Barbarei, des Geizes und der Verschlossenheit hinter sich lassen. Und wenn endlich die neue Zeit anbricht, wird sich der Mensch endlich in richtiger Weise als Hüter der menschlichen Ordnung, als wahrer Hüter des Lebens, der Erde und deren Natur samt allem Lebendigen darauf verstehen. Der Mensch nämlich wird zu jener fernen Zeit gelernt haben zu geben und zu teilen und vom Nehmen zur Befriedigung der eigenen Gewinnsucht abzukommen. Der Mensch wird endlich Mensch sein und nicht mehr allein unter all den vielen. Seine Einsamkeit wird dahin und vorbei sein, und er wird endlich wissend werden in der wahren Wahrheit und den Gesetzen der Schöpfung und des Lebens, Sterbens und des Todes. Alle Menschen werden einander anerkennen und keinen Unterschied mehr machen zwischen den verschiedenen Rassen, Gottkulten und zwischen dem Stand Reich und Arm.

Doch all das wird erst nach den weltweiten Kriegen und Feuersbrünsten, den bösen Greueltaten der Menschen und nach all den durch die Natur und die Erde ausgelösten apokalyptischen Katastrophen geschehen. Dann werden aus den verkohlten Trümmern der Städte und Dörfer neue Bauten und Türme entstehen, doch wird dazu eine eiserne Faust nötig sein, damit Ordnung in das durch den Menschen angerichtete Chaos kommt.

Und es wird von 20 grösster Notwendigkeit sein, dass der Prophet der Neuzeit sein machtvolles Wort erhebt und die Lehre der Wahrheit und die Lehre des Geistes bringt, denn das wird die Macht sein, dass der Mensch den rechten Weg wiederfindet. Und durch des neuen Propheten Lehre wird der Mensch wissend werden, dass nicht nur er, sondern alle Lebewesen Träger des Geistes und des Lichtes und Geschöpfe sind, denen Respekt gezollt werden muss. Und wenn der Mensch das weiss, dann wird er neue Städte gründen auf der Erde, auf den Wassern, unter den Wassern und im Himmel, wohin er mit silbernen metallenen Schiffen reisen wird. Also aber wird sich der Mensch erinnern an das, was einst war, und also wird er zu ergründen wissen, was in den kommenden Tagen und Zeiten sein wird. Er wird lernen, die Zeugung und Geburt sowie das Leben, Sterben und den Tod zu verstehen und alle Angst und Furcht davor verlieren, weil er

sich der Lehre des Propheten zuwenden wird. Und der Mensch wird die Zeit von mehreren Leben haben, weil sein Alter verlängert wird, und er wird wissend werden, dass das Licht niemals erlöscht und das Leben auch im Tode und in Wiederleben weitergeht, denn sein Wissen wird zur umfassenden Weisheit werden.


Quetzal

Das mein Freund, sind Jeremias Voraussagen für das zu Ende gehende zweite und das kommende dritte Jahrtausend.


Voraussagen des Propheten Elia

Kontakt 230 vom 11. Oktober 1989Billy

... Kannst du mir heute nochmals etwas sagen bezüglich Prophetien oder Voraussagen der alten Propheten?


Quetzal

Gewiss, denn ich habe mich darum bemüht, um noch etwas bringen zu können. Es handelt sich allerdings wiederum nicht um eine Prophetie, sondern um eine Voraussage, die diesmal auf den Propheten Elia zurückführt und hauptsächlich von dir handelt, nebst wenig anderem. Auch seine alten Worte musste ich umsetzen in die heutige deutsche Sprache, damit sie verstanden wird. So höre denn, was er zu sagen hatte:

Als Künder dieser Welt sehe und höre ich und weiss, was sich in sehr fernen Tagen ergeben wird. Es wird in den Jahrhunderten sein, wenn der Künder der neuen Zeit sein Wort erheben und die Welt belehren und damit grossen Aufruhr herbeiführen und dadurch sein Leben bedroht sein wird. Ich sehe und höre und weiss, weil meine Augen und Ohren offen sind und im Himmel sehen und hören, was in fernen kommenden Tagen sein wird. Wie mit einem grossen Schritt durchmesse ich mit meinen Augen und Ohren die Tage bis in die ferne Zeit, bis hin in ein freies Land, an einen Ort, von dem ihr noch nichts wisst und den ihr noch nicht sehen könnt. Dort wird der Tapferste der Tapferen sein, der Heiligste der Heiligen, und er wird mit Macht lehren und die Gesetze und Gebote der Schöpfung verkünden. Wie ich wird er der Schrift kundig sein und dem Himmel lauschen können, und er wird das Auge, das Ohr und das Gewissen der Menschen sein, und er wird die Menschen die Kräfte der Schöpfung sehen und ihre Gesetze hören lassen. Er wird ein Sehender und Wissender sein, und ein Vermittler, dessen Hand die Stimmen jener niederschreibt, welche von den Sternen kommen werden. Und er wird der dritte Fortgang meiner sein und ein Fortgang im Wiederleben jener Künder, die meiner vor mir waren. Sein Wort wird den verborgenen Aufbau der Welt und manch Geheimnis der Schöpfung enthüllen, und er wird Risse der Erinnerung stopfen, die von einem Punkt in der Vergangenheit oder von der Gegenwart in die Zukunft führen, so er die Karte aufzeigen wird, auf der die Geschehen durch den Menschen die neue Zeit zeichnen. Der neue Künder wird viel Leid ertragen müssen, und der Vater wird ein einfacher Schuhmacher und die Mutter ein einfaches Weib sein, das in allem drei Söhne und vier Töchter gebären wird. Einer der Söhne wird der Hüter des Schatzes genannt werden und der neue Künder sein. Das Wissen um die Gesetze der Schöpfung werden ihm offen sein wie niemals einem Künder zuvor. Und er wird es sein, der die wahre Lehre und die wahren Worte der alten Künder wieder ans Licht bringt und sie den Menschen zugänglich machen wird. Bis dahin werden die Texte der Kündungen, der Lehre und der Worte meiner und meiner nach meinen und meiner vor meinen warten im Verborgenen auf den passenden Augenblick, wenn sie zu des neuen Künders Tagen wieder auftauchen sollen, hergebracht von den Menschen aus dem Himmel. Und der Künder wird den richtigen Tag abwarten, auf dem Hufeisenberg, wo er seine Wohnstätte haben und das Tuch des Zeichens des Bundes mit den Menschen aus dem Himmel im Winde flattern wird. Und ist der Tag reif geworden, dann wird er die alten Worte verkünden, und seine Stätte wird ein Ort sein, wo sich die Menschen aus allen vier Winden der Erde finden werden. Und die wahren Seinen werden vom Himmel sein und bei ihm eingehen und ausgehen und doch nicht erblickt werden von den Menschen, weil sie im Verborgenen bleiben und einen Kopf haben, mit dem sie sich nicht mit den Köpfen der Menschen der Erde vertragen. Der neue Künder der fernen Tage wird der Gründer der Gruppe der Wahrheit sein, und sie wird sich weiten in alle vier Winde der Erde. Er wird das Siegel vieler Geheimnisse der Schöpfung und die des Kopfes des Menschen und auch deren Gedanken und Gefühle erbrechen und darin wissender sein, als kein anderer Mensch zu jener Zeit oder zuvor. Seine Zahl

wird die Eins und die Drei und die Sieben sein und also die Zahl des Wissenden und des Weisen. Er wird weit reisen, bis dorthin, wo Himmel und Erde aufeinandertreffen und wo der Himmel endet. Seine Worte werden die Worte der Wahrheit sein, und sie werden hart sein und die Menschen in ihrem Kopfe treffen. Und er wird ruhelos sein in seinem Tun, und er wird tätig sein, wenn er auf dem Boden liegt, wenn er in der dunklen Nacht oder im starken Lichte des Mondes einhergeht, wenn er die Wüste durchschreitet oder auf die Berge steigt, und er wird sich durchdringen lassen von den Kräften der Sterne, von der Sonne und von der Erde. Er wird seine machtvollen Kräfte wie fliessende Ströme in seine Worte legen und wie kein Künder vor ihm sie niederschreiben, dass sie für alle Tage erhalten bleiben. Seine Worte werden für die Gerechten Labsal sein und in Liebe getränkt, und sie werden auch zu den Ungerechten dringen und sie rütteln und schütteln, und sie werden wie machtvolle Strömungen in sie dringen und sie nach und nach erwachend machen. Seine Worte werden auch tief in den Himmel eintauchen und zu den Menschen im Himmel dringen, und sie werden die Sterne durchdringen mit ihrer Kraft. Und seine Worte werden dorthin dringen, wo Himmel und Erde zusammentreffen und wo der Himmel sein Ende hat. Sein Wissen wird das sein, dass er den Kopf und die Gedanken und Gefühle der Menschen kennt, deren Verstand und Vernunft, und er wird den Körper der Erde und der Sterne und des Himmels kennen, denn er wird den Pfaden folgen, die in diesen Welten zu den Geheimnissen führen. Der neue Künder ist dereinst der dritte Nachgänger meiner, und also wird er heilen können, und er wird sich einreihen in die uralte Linie meiner über

Jesaia, Jeremia, Henoch, Henok und Nokodemion, die Urväter des Wissens und der Weisheit, die im Geiste alle nicht aufgeteilt sind und in ihrem Kopf die Sinne nie haben abstumpfen lassen, wie es die Menschen zur Jetztzeit tun und es noch gewaltiger in der Neuzeit des neuen Künders tun werden, wodurch sie eine künstliche Unverständigkeit herstellen zwischen Erkenntnis und Wissen, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Voraussage und Prophezeiung, zwischen Eingebung und innerer Anschauung, zwischen Liebe und Unzucht, zwischen Frieden und Krieg, zwischen Weisheit und Einbildung, zwischen Wahn und Wirklichkeit Der neue Künder wird viele heilige Bücher lesen, in immer wiederkehrenden Zeiten der Einsamkeit in die Berge und Wälder und in die Wüste gehen, um zu lernen und sich der Einkehr hinzugeben. Und er wird sich vielen Kulten anschliessen, die Gottheiten, Engel und Heilige anbeten, um deren Geheimnisse und irrigen Lehren zu ergründen. Und er wird auch die geheime Ordnung der Welt und der Zeit ergründen. Und er wird auf dem Berge des Hufeisens eine Stätte der Ruhe, der Einkehr, der Liebe und des Friedens erbauen, wo alle heiligen und wahrheitlichen Strömungen zusammenfliessen werden, die seit Urzeiten die Menschen

durchziehen. Die Stätte wird zu einem ursprünglichen und symbolischen Kern für die Erde und für den Himmel, weil in ihr die Kräfte des Geistes und des Kopfes zusammenfliessen und sich in ihr eine beeindruckende Ansammlung von wahrheitlichem Wissen häuft, von wahrheitlicher Liebe und von Freiheit, und von Frieden, und von Harmonie und von Weisheit. So werden die Menschen nach und nach keinen Schritt mehr tun, ohne die Spuren des wahren grossen Künders zu entdecken und ihnen zu folgen. Und Hüter des Schatzes wird Eduard genannt sein, als Nachgänger meiner im dritten Glied nach den Kündern Jmmanuel und Mohammed, die im ersten und zweiten Glied die Nachgänger meiner im gleichen Geiste doch in einem andern Kopfe sein werden. Der neue Künder wird ein grosser Mittler und Sehender sein, und sein Wort enthält alle Erkenntnis des Lebens, weil er sich ihm geöffnet hat. Viele Menschen werden ihn verstehen, aber alle jene, welche sein Wort mit Unverstand hören oder seine Niederschrift mit Unverstand lesen oder auch nur berühren werden, verfallen einem heiligen Schrecken, als ob sich ein Abgrund vor ihnen auftun würde. So werden sich viele angstvoll davon abwenden, und andere werden das Wort und die Lehre des Künders stehlen und verfälschen, um Wucher damit zu treiben und grosse Gewinne daraus zu machen. Sie werden unfähig sein, des Künders Worte zu verstehen und es zu zerstören versuchen, doch sie werden kein Sakrileg daraus machen können, denn das Wort und die Lehre des Künders werden zu mächtig sein. Es werden nach mir mehr als 22 Jahrhunderte vorbeigezogen sein, wenn der neue Künder sein Werk beginnt. Viele Dörfer und Städte werden bis dahin durch grosse Horden Menschen überquellen, und ein unvorstellbares Gewimmel wird herrschen. Alte Dörfer und Städte und die Mauern darum, die Wehrfesten und die Waffen, und die Gebeine der alten Propheten und der Menschen aus früheren Zeiten werden unter Sand und Trümmern begraben sein und in der neuen Zeit als Besonderheit und alter Wert wieder ausgegraben werden. Die Tage bis dahin werden die Stimme und die Worte meiner und die Worte der Weisen und aller Propheten erstickt haben. Und die Menschen werden sich von der Wahrheit entfernen und sich im Glauben verschiedenen Kulten mit Göttern, Engeln und Heiligen zuwenden, die aber in Wahrheit keine sind, weil sie nur Erfindungen der Priester und selbsternannten Heilsbringer sind. Der Glaube der Kulte wird zum Gesetz werden, und nur wenige werden es wagen, sich offen der Wahrheit und den Gesetzen der Schöpfung zuzuwenden. Also werden es erst aber auch nur wenige sein, die sich den Worten und der Lehre des neuen Künders zuwenden und treu bleiben. Es wird eine riesige Schar von Gläubigen aller Kulte rund um die Welt geben, die sich

überall ausbreiten, und der in Kulten entstandene Glaube der Menschen wird wie ein gewaltiger Schlag eines Donners vom einen Ende der Welt zum anderen widerhallen. Und die Kulte werden einander blutig bekämpfen, bis zum Tod und Untergang, und in den Kulten selbst wird das Barbarentum ausbrechen, und die Obersten und Oberen Priester und Schergen der Kulte werden die Unteren und Untersten der Kulte verfolgen und morden, sich deren Güter und des Goldes bemächtigen und immer reicher werden, was auch sein wird durch dauernde Ausbeutung, weil die Gläubigen durch die Kulte mit Zöllen und Strafen belegt werden, die sie in Gold und Münzen bezahlen müssen.

In der neuen Zeit hat der Mensch das Wissen um die grossen Kontinente auf der Erde, und die grossen Wälder hinter dem Ende der grenzenlosen Meere. Und in all den mehr als zweimal tausend Jahren seit der Zeit meiner, in der ich lebe, werden all die Lande überall auf der Erde zu grossen Königreichen werden, und zu Kaiserreichen werden, und zu gewaltigen Reichen, wenn sie sich vereinigen. Doch so zahlreich wie die Glieder einer endlosen Kette werden Kriege sein, und sie werden einander immer mehr überlagern, und so werden die Reiche wieder stürzen, und es werden dann aber neue daraus erschaffen. Die Sklaven und Leibeigenen, die Landbebauer und Weingärtner, und die Hirten und die Armen werden aber den Aufstand proben, und tausendemal werden sie Feuer über das Land bringen; Burgen, Wehrfesten, Städte werden sie anzünden und Ernten verbrennen. Und sie werden so tun, bis sie gefangengenommen sind und sie gefoltert und gebrannt werden, und ihnen bei lebendigem Leib die Haut abgezogen wird, und die Überlebenden gezwungen sein werden, sich in ihren Schlupfwinkeln wieder durch Verborgenheit zu schützen. Und so werden sich die Obersten, Oberen und ihre Schergen wieder fühlen, als seien sie Könige. Es wird aber Fortschritt sein, und wenn die Zeit der mehr als zwei Jahrtausende vergangen sein wird, wird der Mensch die Tiefe der Meere und des Himmels erobert haben, und er wird in den Himmel hineinfliegen und sich in ihm eine neue Heimat suchen. Wie ein Stern am Firmament leuchtet, wird er selbst wie ein Stern am Himmel sein, wenn er die Kraft der Sonne gewonnen haben wird und sich selbst für die Schöpfung hält, und

er gewaltige Bauten und Türme in Tausenden auf der Erde erstellt, gewaltige metallene Schiffe baut und mit diesen die Wasser der Meere und die Lüfte und den Himmel durchpflügt. Und über dem grossen Meer wird es neue grosse Reiche geben, und von einem werden neue Legionen von Barbarenhorden unter dem Befehl mächtiger Ausgearteter ausziehen, um Kriege in die Welt hinauszutragen und die Welt zu erobern und sich der Bodenschätze der Länder habhaft zu machen. Jenseits des grossen Meeres werden aber die Mauern der Städte und Dörfer der Eroberer zusammenbrechen, die die Macht über die Welt an sich reissen wollen, und as Reich wird dann nur noch zerstört sein und verbranntes Land sein, und nur noch schlammiges Wasser sein. Und die Völker der Erde werden sich vermischen, und es wird viel Unheil daraus entstehen, und viel Krankheit, und viel Siechtum und Hass und Terror und Rache und viele Tode. Und wenn diese Tage kommen, dann geht der Mensch sehr schweren Zeiten entgegen, und er wird vor einem dunklen, in Finsternis gehüllten Eingang eines undurchdringlichen Labyrinthes stehen, und das Labyrinth wird schwarz sein wie die dunkelste Nacht, und er wird darin eintreten, und in ihm werden wie das Böse die roten und glühenden Augen des Verderbens glühen, und davor möge sich der Mensch der fernen Zeit hüten, denn das Verderben wird grausame Wut und ausgearteten Zorn und Zerstörung und viele Tode in sich tragen. Und lange werden die Tage sein während des Verderbens, doch in weiter Ferne der dann kommenden Zeit wird sich alles lichten und Liebe, Frieden und Freiheit werden. So wird es sein, denn ich sehe und höre im Himmel und weiss, dass es so sein wird, denn ich bin der Künder Elia, und ich spreche die Wahrheit.


Quetzal

Das also ist Elias Voraussage. Mehr sollte eigentlich nicht gesagt werden müssen für die Erdenmenschen, denn diese und Jeremias Voraussagen sollten genügen.