FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org

FIGU

Kort och koncist


Översättning: Ingvar Abrahamsson1. Vi är en skattebetalande icke vinstbringande, statuerad förening enligt ZGB artikel 60 ff. med namnet "Fria Intresseföreningen för Gräns och andevetenskaper och Ufologistudier", med officiell publicerad årsredovisning.


2. Vi tror varken på en Gud som universums och alla dess livs skapare eller på några så kallade Guds sändebud, änglar, helgon eller liknande högre väsen, som skulle bestämma människornas, världens och alla livs öden, och vi tillhör inte heller någon som helst religiös riktning.


3. Som högsta form av all kraft, makt och existens accepterar vi endast skapelsen själv, som är själva universalmedvetandet och existensen av alla universella existenser; inordnad i det allomfattande Absoluta Absolutumsblocket.


4. Vi tillber varken skapelsen eller några som helst andra saker. Böner riktas endast likaberättigat till anden liksom till skapelsen, däremot ej i tillbedjande form. Skapelsen fordrar varken tillbedjan eller böner, emedan böner kan riktas till den om människan så önskar: däremot får en sådan bön aldrig företas i tillbedjande form, ty skapelsen behöver ingen tillbedjan i religiöst-kultiskt hänseende, varvid människorna är friställda, att ära skapelsen i bönliknande form och betyga sin vördnad till den. När en bön förrättas, då följer inte detta i förödmjukande form, utan i vördnadsbetygande eller bestämmande form, som också då är fallet, när en bön riktas till den egna anden, som ju är ett delstycke av skapelsen. En bön förrättas aldrig i bedjande eller underkastande form, utan bestämmande och fri från varje underdånighet; i eget medvetet självansvar för den egna personligheten i livets alla angelägenheter.


5. Vi har inget anspråk på att vara allvetande och känna till skapelsens och livets sista hemligheter. Det totala vetandet och den totala visheten ligger enbart hos skapelsen respektive i dennes ande och i dennes lagar och bud.


6. Vi har inga mästare, gudomligheter, upphöjda, upplysta, guru eller gudsutsända osv., som vi skulle dyrka eller tillbedja. Vi har bara en lärare, som undervisar oss i andens betydelse och medvetandets alla former osv. liksom i psyket och livets alla angelägenheter, i skapelsen och dess Absoluta Absolutum och de skapande lagarna och buden osv. Men denne lärare är inte och blir inte upphöjd över andra människor, för han är varken mer eller mindre än någon annan människa, sålunda blir han vederbörligt respekterad, däremot tillbeds han inte och betraktas inte heller som helgon. Han är en normal människa och absolut likaberättigad i allting som det vederbörs varje annan människa, varken mer eller mindre. Således är lärarkraften i föreningen FIGU en helt normal medlem precis som varje annan medlem, utan att en högre eller bättre position vore given.


7. Vi har ingen "apostel" i rakt nedstigande led eller liknande person vilken fungerar som en representant för en Gud, ett helgon, eller för skapelsen. Varje människa är själv ansvarig för allt sitt förehavande, för sina handlingar och sitt eget liv, utan att en Gud, ett helgon eller skapelsen står över honom, för att tala om för honom vad som är gott eller ont respektive felaktigt eller riktigt respektive negativt eller positivt.


8. Vi utövar ingen "frälsning", sålunda tar vi alltså avstånd från välsignelse ("skedd efter Guds vilja" i religiös-kultisk form).


9. Vi utövar inget dop ("djävulsutdrivning").


10. Vi högtidlighåller varken gudstjänster eller någon nattvard (som enligt den kristna religionen bara får mottagas av "frälsta" = välsignade).


11. Vi har inga som helst dogmer eller doktriner, ej heller lever vi efter sådana.


12. Vi lär inte ut någon syndernas förlåtelse, utan vi lär ut att varje människa måste ta eget ansvar för sig själv och sitt liv och följa de naturliga skapande lagarna och buden.


13. Vi avvisar kultiska-religiösa irrläror av synd och gottgörelse, ty det är evolutionsbetingat givet, att ingen människa är felfri, följaktligen måste var och en dra egna lärdomar i sitt liv. Att lära sig betyder emellertid att göra misstag som det gäller att inse och upphäva, varvid ett framsteg sker. Alltså är det felaktigt att när fel (" synder") begås, att dessa måste utplånas genom ett straff (botgöring) helt egalt om det nu sker i detta eller i ett annat liv (= Guds straff/karma osv.). (Överträdelser av strafflagarna är inga enkla fel, utan straffbara handlingar enligt mänsklig lagstiftning.)


14. Vi är ingen kult eller sekt, och i våra led känner vi varken till någon som har ett medvetande som sänder, eller någon med (mental) trånghet i medvetandet, och vi är inte heller fångna i fanatism.


15. Vi tolererar alla sorters världsliga eller religiösa tankeriktningar och trosinriktningar, vilket inte betyder att vi behöver vara överens med dessa. I FIGU finns det ingen som helst religiös eller kultisk tanke- eller trosriktning, ej heller genomförs kultiskta-religiösa ritualer.


16. I stället för böner genomförs meditationer, följaktligen är böner som riktas till den egna anden eller till skapelsen inget annat än meditationer.


17. Vi sätter oss inte emot stat och myndigheter, således vägrar vi heller inte militärtjänsten för en defensiv armé.


18. Vi är emot att enskilda människor innehar folkbehärskande och tyranniska positioner (diktatur osv.) varifrån de kan hänge sig åt sitt maktbegär och sin härsklystnad. Och således är vi emot all form av religiös, sekteristisk liksom fanatisk, diktatorisk, militärisk, radikal folkledare.


19. Vi avvisar alla former av ideologisk, politisk eller religiös extremism liksom all fundamentalism, terrorism, anarkism, dogmatism, fanatism och allt liknande eller i samma riktning.


20. Vi är emot alla religiösa, militanta eller politiska uppror och avvisar också alla former av aggressionshandlingar.


21. Vi är emot alla slags krig och revolutioner, om de inte handlar om rena defensiva former för freden och framåtskridandet.


22. Vi är emot all slags biologisk och kemisk nedsmutsning och krigsföring liksom emot atombombstester och användandet av atombomber (även kommersiellt) och emot all atomenergi (kärnkraftverk, så snart som dessa låter sig undvikas, vilket för närvarande tyvärr ännu inte är fallet på grund av det trängande behovet av energi genom den mycket snabbt växande mänskligheten och avsaknaden av bättre energialstringsmöjligheter).


23. Vi kämpar och är emot all ytterligare tillökning av överbefolkningen


24. Vi kämpar och är emot all slags tortyr och alla dödsstraff


25. Vi kämpar och är emot främlings- och rashat.


26.Vi kämpar och är emot all diskriminering och skändning av kvinnor.


27. Vi kämpar och är emot alla sorters misshandel och missbruk av barn.


28. Vi kämpar och är emot alla sorters djurplågeri och djurhållning i bostäder.


29. Vi kämpar och är emot all naturförstörelse och onödig och naturskadande skogsskövling liksom emot all nedsmutsning och förstörelse av vattendrag.


30. Vi fördömer all slags människohandel, slaveri, underkuvande och liknande underkastelse, och kämpar emot detta.


31. Vi avvisar all maktutövning, ty varje människa har sin självklara rätt till frihet, som inte får inskränkas genom annans makt. Vi avvisar också principen att pengar är makt, liksom även principen att religion är makt, och att politik och militär är makt.


32. Vi är emot allt ologiskt våld; således är vi också emot allt våld i någon guds, eller ett helgons, en sekt, en regims, eller i en annan krafts eller religions namn.


33. Vi är emot välsignandet och helgandet av vapen, krig och revolutioner liksom emot alla aggressiva eller dödliga ageranden i religioners, sekters, gudomligheters, helgons eller maktlystnas namn osv.


34. Vi är för människans absoluta inre och yttre frihet, vilket inte på något sätt och vis får inskränkas eller förtryckas genom statliga lagar och förordningar och inte heller genom skolor, institutioner, religioner, sekter eller specialgrupper av något slag, eller genom militära eller andra slags världsliga makthavare.


35. Vi vet och är övertygade om, att i hela universum är det inte bara Jorden som blev befruktad och försedd med liv, utan att det också existerar människor och liknande liv på andra sol-och jordfrämmande världar.


36. Vi är inte villiga, att i någon som helst form missionera för de saker som FIGU företräder, utan vi företräder vår lära, åsikt och tankesätt gentemot människor som på eget initiativ kommer till oss och ställer frågor.


37. Vi är strikt emot missbruk av droger medikamenter och alkohol.


38. Vår princip är inte "leva och låta dö", utan "leva och hjälpa liv".


39. Inom FIGU’s ramar befattar vi oss inte på något sätt med politik.


40. Vi är emot alla sorters religiösa, världsliga, fanatiska eller människobehärskande sektväsen liksom också alla former av sektväsen, som även förstör människan fysiskt och psykiskt.


41. Vår tankegång och lära är inriktad på reinkarnationen/återfödelsen, och närmare bestämt på evolutionens innebörd genom det materiella livet fram till det rent andligt vardandet för att en gång i framtiden bli ett med skapelsen själv.


42. Vi strävar efter kunskap, kärlek, harmoni, vishet och evolution, däremot inte efter makt, pengar och rikedom.


43. Vi bistår med psykologisk hjälp i livet och inom ramen för "Aktiv Allianz" och efter våra möjligheter även med hjälp i natura till nödlidande. (Bidrag till "Aktiv Allianz" används i full utsträckning för hjälpändamål liksom för porto och emballage, följaktligen avsätts inga medel för löne-administrations-eller driftskostnader. Alla arbetsaktiviteter inom hela FIGU-området utförs av alla medlemmar utan ersättning).


44. Föreningen FIGU’s totala egendom (gods, ägodelar, finanser) är medlemmarnas allmänna och gemensamma gods. Egendomen tillhör således inga enskilda personer.


45. Vi är för varje framsteg på alla områden och i alla vetenskaper, så länge detta är garanterat i etisk och positiv-evolutiv form.


46. Samtliga aktiviteter i FIGU stödjes genom frivilliga bidrag i form av medlemmarnas egna fastlagda månads- och årsbidrag och frivilliga solidaritetsbidrag från interna och externa personer.


47. Föreningen FIGU offentliggör ett omfångsrikt skriftmaterial i eget förlag med egen distribution (Wassermannzeit-Verlag) såväl som i andra förlag.


48. Vi lever enligt den övertygelsen, att endast en välbalanserad näringstillförsel (grönsaker, frukt, bär, spannmål, kött och andra animaliska produkter osv.) garanterar en sund utveckling och ett sunt liv (fysiskt och psykiskt och medvetandemässigt).


49. Alla FIGU medlemar engagerar sig i föreningen FIGU absolut frivilligt, i insikt om de skapande-naturliga lagarna och buden liksom i insikt om bärandet av såväl det egna självansvaret som uppfyllelsen av alla egna plikter liksom för hela mänskligheten och alla livs framåtskridande och välgång.


50. Vi företräder den åsikten att livet är människan givet, för att det skall levas evolutivt inom ramen för ett såväl fullt omfattande självansvar som för alla liknande mänskliga plikter, varvid inga undvikanden är berättigade, varken genom ett frånsägande av ansvar eller genom ett mord eller självmord, ej heller genom en vägran att uppfylla livets plikter.FIGU

Semjase-Silver-Star-Center

CH-8495 Schmidrüti / ZH

Switzerland