FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org

Expansionen av vårt universum

Översatt av: Ingvar AbrahamssonExpansionen av vårt universum

Utdrag ur FIGU Bulletinen, 9.e årgången Nr 41. nov 2003 sidorna 19-23Efter det att universums öde helt avgörande påverkas av expansionen, är kosmologerna naturligtvis fördenskull mycket angelägna att angående detta vinna möjligast många och framför allt sanningstrogna resultat. Tyvärr är de informationer beträffande detta, som blev utspridda inte speciellt bevisgilla, framför allt eftersom de på relativ kort tid har lett till rakt motsatta uppfattningar. Att vårt universum expanderar, om detta är väl alla naturforskare eniga. Medan däremot tidvis ingen alls, eller rättare sagt en hastighetsavtagande expansion blev antagen, blir på senare tid den uppfattning företrädd, vi hade troligen att göra med ett universum, vars expansion på grund av nya observationer på den astronomiska sektorn framskrider med tilltagande acceleration i framtiden. Vilken av de motsägelsefulla uppfattningarna är nu egentligen riktig? Till att börja med får vi utgå från det faktum att — motsvarande till den åsikten av de flesta naturvetenskapare — har vårt universum med ett svulstigt dunder och brak beträtt den kosmiska scenen, däremot på ett annat sätt och vis än det som står skrivet i våra läroböcker. Vad våra lärda som man lätt kan förstå uppenbart enormt har åstadkommit är endast ett fastställande av en halvvägs gällande åldersangivelse. Med hänsyn till de otillförlitliga källor som för närvarande står till den astronomiska forskningens förfogande, är det visserligen förståeligt att speciellt angående denna fråga har trots ivriga ansträngningar hittills inget tillfredsställande svar hittats. Så blir en gång mer och en gång mindre miljarder år tagna i övervägande, allt efter just de för riktigt förpliktade tolkningarna av observationsresultaten osv. För ögonblicket verkar man att ha stabiliserat sig på ett medelvärde mellan 12 och 18 miljarder år. Men en ålder av 15 miljarder år motsvarar inte på långt när verkligheten som måste beräknas till en mångtusenfaldig högre faktor. Enligt uppgifter av invånare på planeten Erra skedde inte den så kallade big-bang för miljarder, utan redan för omkring 46 biljoner år sedan. Men denna födelseakt får inte på något vis jämföras med en materiell explosion av någon som helst art. Snarare handlar det om en otrolig explosion av ren andlig natur i gigantisk omfattning. Utgångspunkt var i ordets egentliga bemärkelse ett kosmiskt ägg, en ytterst liten knappnålsstor skapelse, bestående av renaste, äkta skapelseande-energi. I boken OM, sidan 7, Kanon 8, verserna 4 till 7 och 10 står det ordagrant:


4. « I början var äggformen skapelsespiralen, framskapad genom tanken av ur-skapelsen. (ur-skapelsen förkroppsligar en ännu högre evolutionsnivå än som är fallet hos vårt universums skapelseande.)

5. Skapelsespiralen var andlig urform, pytteliten och bara av en loppas storlek.

6. Men i spiralen roterade och pulserade den blivande Skapelsens andeenergiform, mäktig och expansionsvillig.

7. Energiformen växte och blev till koncentrerad kraft, och exploderade i bländande blixtrande eld.

10. Skapelsen blev född, uttänkt genom Urskapelsens ide och kreerad genom den egna kraften.»

Skapelseanden började att arbeta i medveten form och förberedde sig på att stegvis förverkliga alla i före födelsefasen utvecklade idéer i den förutsedda ordningsföljden. Med big-bang explosionen bildades så att säga med ett slag värt universum, som omedelbart blev försatt i expansion. Därmed kunde universumet emellertid inte expandera i en ödslig tomhet, vilket inte utan vidare är sa förståeligt. En ballong som blåses upp, expanderar i den fria rymden som omger den. Vid universumets expansion är situationen fullkomligt annorlunda. Faktiskt måste skapelseandens kraft med expansionens hjälp en gång till att börja med skapa <universums tomma rymd>, i vilken ännu rum och tidlöshet härskade. Den allsmäktiga skapelseanden måste således till att börja med skapa den förutsättningen, så att därmed en rymdstruktur över huvud taget kunde bildas. Först efter det att så att säga tillräcklig plats var förefintlig, följde den egentliga kreationen av rum och tid osv., varigenom värt universum för första gången blev synlig i konkret existerande form. Inte mindre förvånande är big-bang-explosions-hastigheten, som följde med en på så sätt mättad ljushastighet som inte kunde vara snabbare, nämligen med den högsta möjliga hastigheten som finns i universum, nämligen med skapelseande-hastighet, som innebär 107000 faldig ljushastighet. Konsekvensen av detta var, att universumet efter big-bang redan uppvisade en genomsnittlig radie av

14 dezilliarder ljusår (14x1063). Big-bang explosionen blev i fortsättningen till drivfjäder för universumets expansion, i vars fas den för närvarande och fortfarande befinner sig mycket länge. Denna expansionsfas framskrider utan avbrott och äger rum hastighetsmässigt i två olika moment, nämligen med en mycket snabb begynnelseexpansion och en därpå följande väsentligt långsammare avtagande restexpansion. Begynnelseexpansionen började direkt efter big-bang och sker sedan dess konstant med 147 faldig ljushastighet, alltså med 44 069 491, 325 km/sek lika med runt 158,7 miljarder km/h. Överensstämmelse med mina beräkningar kommer det tillsammans att oförändrat hålla på runt 47,5 biljoner år. Den anslutande restexpansionen dra då sin färde åt det hållet i åtminstone ytterligare 108 biljoner år med ständigt sjunkande hastighet, varvid hastighetsminskningen visserligen inte avtar jämnt, men ändå i genomsnitt med en halveringstid-konstant av 6,34775510204082 biljoner år. Konstanten betyder att expansions-hastigheten varje gång efter runt 6,3 x 1012 år i genomsnitt blir hälften så liten. Till följd härav belöper sig expansionshastigheten efter utgången av 17 halveringstider till 336 km / sek (exakt 336,223 536 km / sek = 1 210 404,73 km / h).


Expansionshastighetens minskning

Expansionen av vårt DERN-universum äger rum under omkring 47,5 biljoner år med 147 faldig ljushastighet, alltså 47,608163265306 x 1012 år med en hastighet av 44 069 491,326 km/sek. Under restexpansionen avtar expansionshastigheten med en halveringstid-konstant av

6,34775510204082 x 1012 år.


Tid H           Varaktighet i 1012 år               Hastighet i km/sek             Medelvärde

 0 - 7,5 =     47,60816326530606                  = 44 069 491,326                          33 052 118,49 km/sek

 7,5 - 8,5 =  53,95591836734688                  = 22 034 745,663                          16 526 059,25 km/sek

 8,5 - 9,5 =  60,30367346938770                  = 11 017 745,663                         8 263 029,625  km/sek

 9,5 - 10,5 = 66,65142857142852                  =  5 508 686,415                          4 131 514,811 km/sek

10,5 - 11,5= 72,99918367346954                   = 2 754 343,207 875                     2 065 757,405 km/sek

11,5 - 12,5 = 79,34693877551016                  = 1 377 171,603 937                     1 032 878,703 km/sek

12,5 - 13,5 = 85,69469387755098                  = 688 585,801 968                           516 439,351 km/sek

13,5 - 14,5 = 92,04244897959180                  = 344 292,900 984                           258 219,675 km/sek

14,5 - 15,5 = 98,39020408163232                  = 172 146, 450 492                          129 109,837 km/sek

15,5 - 16,5 = 104,73795918367344                 = 86 073,225 246                              64 554,918 km/sek

16,5 - 17,5 = 111,08571428571426                 = 43 036,612 623                              32 277,459 km/sek

17,5 - 18,5 = 117,43346938775508                 =  21 518,306 311                             16 138,729 km/sek

18,5 - 19,5 = 123,78122448979590                 = 10 759,153 155                                8 069,364 km/sek

19,5 - 20,5 = 130,12897959183672                 = 5 379,576 577                                  4 034,682 km/sek

20,5 - 21,5 = 136,47673469387754                 = 2 689,788 288                                  2 017,341 km/sek

21,5 - 22,5 = 142,82448979591836                 = 1 344,894 144                                  1 008,670 km/sek

22,5 - 23.5 = 149,17224489795918                 = 672,447 072                                       504,335 km/sek

23,5 - 24,5 = 155,52000000000000                 = 336,223 536                                                   km/sek


Vid expansionens slut utgör hastigheten 336 km/sek (exakt 336,223536 km/sek = 1210 404,73 km/h Universums expansion Betraktar vi expansionen ur omfångets synpunkt, då resulterar sig följande uppställning: Den genom expansionen förorsakade utvidgningen av hela universum, som vi något förenklat får betrakta som en jättelik kula, sker utifrån centrum (centralkärnan) i alla riktningar.

1. Begynnelseexpansionen sker under 47,6 x 1012 år med 147 faldig ljushastighet och resulterar i en första utvidgning av 7 x 1015 ljusår.


2. Den avtagande expansionen håller på 107,9 x 1012 år och skapar
restutvidningen av 1,4 x 1015 ljusår.

3. Därmed uppgår den totala expansionsutvidgningen under

155,52 x 1012 år tillsammans 8,4 x 1015ljusår.


Expansionsjämförelse

Om vi nu tar och synar expansionsutvidgningen lite noggrannare, då uppstår det en stor överraskning. Med hänsyn till att vårt universum varje sekund i genomsnitt utvidgar sig omkring 16 miljoner km, tänker man ofrivilligt att universum ändå måste blåsas upp helt enormt, liksom en badboll som vid uppblåsandet blir allt större och större. Men så är det inte. Den totala expansionen är visserligen överväldigande, men

å andra ändå inte. Hur skall man nu uppfatta det?

Universumets radie uppgick vid expansionens början till 14 x 1063 (14 dezilliarder) 10 x 1054
(10 nonillioner) 2,7465 x 1015 (runt 2,7 biljarder) 14 x 106 (14 miljoner) 3,5 ljusår. För att förstå sakförhållandet lite bättre är det lämpligt att skriva ut talen i dess hela storlek.

14 000 000010 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002746 500014 000003,5 ljusår. Räknar vi nu den totala expansionsutvidgningen till det, så ökar de 2,7465 biljarderna blott till 11,1465 biljarder, men det är också allt. Med detsamma blir det uppenbart att denna utvidgningstillväxt inte ändrar sig ett enda jota i dezilliarder och nonillioner i vänstra talområdet. En siffermässig ökning är endast och allena vid den högra svansspetsen — vid biljarder — som fastställer den 65 ställda sifferormen, medan det i främre vänstra huvudet allt förblir vid det gamla. Detta förbluffande resultat hade väl inte någon räknat med. Nu dyker väl den tanken upp, hur stor kan väl den totala expansionsutvidgningen vara med hänsyn till universums storlek, om man bildligt vill framställa sakförhållandet i det riktiga storleksförhållandet. Men det är lättare sagt än gjort. Inte ens vårt solsystems utvidgning är tillräckligt lämpligt som framställningsobjekt. I dess ställe väljer jag vintergatan (vår galax), för att åtminstone vinna en någorlunda användbar presentation. Därför släpper vi till att börja med i tankarna universumets radie på 114 000 ljusår, som innebär att krympa ihop ekvatorialdiametern vår vintergata. Därefter infogar vi expansionsutvidgningens siffervärde i rätta proportioner, i det riktiga storleksförhållandet t.ex. i ekvatorialdiametern högra kant, för att bildligt konstatera vilken förstoring som faktiskt blir uppnådd. Denna vintergatmodell är så att säga en miniatyrutgåva av verkligheten, som visserligen erbjuder det riktiga storleksförhållandet, men som ä andra sidan inte uppfyller förväntningarna beträffande åskådligheten på det sätt som man så gärna skulle vilja. Man kan nämligen knappast tro att den totala expansionsutvidgningen under 155,52 x 1012 är inte utgör mer än en oktillionsdel
(exaktare 1,67 x 10-48) av universum-radien (efter big-bang). Överförd på vår vintergata utgör det varken en kilometer eller några hundra meter, utan — hör och häpna - bara 0,6 Quadrillionsdel mm
(0,647 x 10-24
mm) som måste bli upphängd på den yttre kanten, för att representera expansionens riktiga omfattning,


Vår vintergata


I_________________________114 000 ljusår____________________I

genomsnittlig ekvatorialdiameter + belopp av den totala utvidgningen


Innan jag nu avslutar mina redogörelser, skulle jag inte vilja underlåta att hänvisa till

halveringstidkonstantens speciella betydelse. Såsom entydigt framgår av siffertabellen, låter sig med dess hjälp minskningen av expansionshastigheten fastställas med exakt noggrannhet.

I halveringstider räknat från 6,347 755 102 040 82 biljoner år, uppgår den totala expansionen till exakt 24,5 perioder, och närmare bestämt tills halvtiden av universum-åldern av 155,52 x 1012 år är uppnådd. Men det är inte någon tillfällighet med denna förbluffande överensstämmelse fram till de sista decimalerna, för helt uppenbart handlar det om en absolut riktig och orubblig konstant, som är gällande för hela universum. Förvisso kan man inte hitta den i ett enda lexikon, därför tillkommer den utan tvivel en viss vetenskaplig betydelse av första rang. saa, När den obekanta konstanten för några år sedan för första gången i FIGU-skrifterna nådde till offentligheten, låg förmodandet nära att författaren Billy Meier mycket sannolikt tagit emot en beträffande detta beskyddarhjälp av sina utomjordiska vänner från ERRA. Men som det senare visade sig, stod denna förmodan på ostadiga ben — det var ett misstag. Kännedomen om härkomsten är egentligen rätt hemlighetsfull nämligen för den skull, emedan den nämnda konstanten inte en gång var känd av de högt evolutionerade Plejadierna/Plejarerna. Men det är ändå inte allt, för det fanns och finns inte heller den möjligheten i framtiden för dem att utnyttja någon som helst lagringsbank som förfrågningskälla för detta ändamål. Nu frågar man sig med rätta, på vilket sätt och vis Billy Meier kunde nå fram till innehavet av det 15 siffriga talet. Men hur detta nu en gång är — om man vill se det som sanning eller ej — det är i varje fall ett faktum att Billy besitter den beundransvärda förmågan att rekvirera okända siffervärden och andra lärorika fakta från ett speciellt lagringsplan, som enbart han av helt bestämda orsaker kan tappa av.

Till sist skall det ändå sägas, att den i denna artikel uppförda uppställning över expansionshastighetens minskning har blivit offenligt publicerad för första gången.


Guido Moosbrugger / Tyskland
* * * * * * *
Die Expansion unseres Universums


Nachdem das Schicksal des Universums von der Expansion ganz entscheidend beeinflusst wird, sind die Kosmologen natürlich sehr darum bemüht, möglichst viele und vor allem wahrheitsgetreue Ergebnisse darüber zu gewinnen. Leider sind die diesbezüglichen Informationen, die in letzter Zeit verbreitet wurden, nicht besonders beweiskräftig, zumal sie in relativ kurzer Zeit zu völlig konträren Auffassungen geführt haben. Dass unser Universum expandiert, darüber sind sich wohl alle Naturforscher einig. Während jedoch zeitweilig gar keine, beziehungsweise eine geschwindigkeitsabnehmende Expansion angenommen wurde, wird neuerdings die Auffassung vertreten, wir hätten es wahrscheinlich mit einem Universum zu tun, dessen Expansion aufgrund neuer Beobachtungen auf dem astronomischen Sektor mit zunehmender Beschleunigung in die Zukunft voranschreite. Welche der widersprüchlichen Auffassungen sind nun eigentlich richtig?

Zunächst dürfen wir von der Tatsache ausgehen, dass – analog zur Ansicht der meisten Naturwissenschaftler – unser Universum mit einem bombastischen Paukenschlag die kosmische Bühne betreten hat, jedoch auf eine andere Art und Weise, als dies in unseren Lehrbüchern geschrieben steht. Was unseren Gelehrten begreiflicherweise offenbar enorm zu schaffen macht, ist allein schon die Ermittlung einer halbwegs gültigen Altersangabe. In Anbetracht der unzuverlässigen Quellen, die der astronomischen Forschung derzeit zur Verfügung stehen, ist es allerdings verständlich, dass speziell auf diese Frage trotz eifriger Bemühungen bislang keine befriedigende Antwort gefunden werden konnte. So werden einmal mehr und einmal weniger Milliarden Jahre in Erwägung gezogen, je nach den gerade für richtig gehaltenen Auslegungen der Beobachtungsergebnisse usw. Momentan scheint man sich auf einen Mittelwert zwischen 12 und 18 Milliarden eingependelt zu haben. Ein Alter von 15 Milliarden Jahren entspricht aber bei weitem nicht der Realität, die auf einen mehrtausendfach höheren Faktor anzusetzen ist. Gemäss den Angaben der Bewohner vom Planeten ERRA erfolgte der sogenannte Urknall nicht vor Milliarden, sondern bereits vor rund 46 Billionen Jahren. Dieser Geburtsakt darf aber keineswegs mit einer materiellen Explosion irgendwelcher Art verglichen werden. Vielmehr handelte es sich dabei um eine unvorstellbare Explosion gigantischen Ausmasses rein geistiger Natur. Ausgangspunkt war im wahrsten Sinne des Wortes ein kosmisches Ei, ein winziges stecknadelgrosses Gebilde, bestehend aus reinster, uriger Schöpfungsgeist-Energie. Im Buch OM, Seite 7, Kanon 8, Verse 4 bis 7 und 10 heisst es dazu wortwörtlich:

4. «Am Anfang war die Eiform der Schöpfungsspirale, hervorgebracht durch die Idee der Ur-Schöpfung.
(Die Ur-Schöpfung verkörpert eine noch höhere Evolutionsstufe als dies beim Schöpfungsgeist unseres Universums der Fall ist, AdV.)

5. Die Schöpfungsspirale war geistige Urform, winzig klein und nur von der Grösse eines Flohs.

6. In der Spirale aber rotierete und pulsierete die Geistenergieform der werdenden Schöpfung, gewaltig und ausdehnungsgewillet.

7. Die Energieform wuchs und wurde zur geballeten Kraft, und explodierete in grellstem Blitzefeuer.

10. Die Schöpfung (bzw. das Universum, AdV.) ward geboren, erdacht durch die Idee der Ur-Schöpfung und kreieret durch die eigene Kraft.»


Der Schöpfungsgeist begann in bewusster Form zu arbeiten und schickte sich an, alle in der Vorgebärphase entwickelten Ideen schrittweise in der vorgesehenen Reihenfolge zu verwirklichen. Mit der Urknall-Explosion entstand gewissermassen mit einem Schlag unser Universum, das unverzüglich in Expansion versetzt wurde. Dabei konnte sich das Universum jedoch nicht in eine gähnende Leere ausdehnen, was nicht so ohne weiteres verständlich sein dürfte. Ein Ballon, der aufgeblasen wird, dehnt sich aus in den freien Raum, der ihn umgibt. Bei der Ausdehnung des Universums ist die Situation eine völlig andere. In der Tat musste die Kraft des Schöpfungsgeistes mit Hilfe der Expansion zunächst einmal die ‹leere Weite des Universums› schaffen, in dem noch Raum- und Zeitlosigkeit herrschte. Der allmächtige Schöpfungsgeist musste also zuerst die Voraussetzung schaffen, damit sich überhaupt eine Raumstruktur bilden konnte. Erst nachdem sozusagen genügend Platz vorhanden war, folgte die eigentliche Kreation von Raum und Zeit usw., wodurch unser Universum zum ersten Mal in sichtbarer, greifbarer Form existent wurde. Nicht weniger erstaunlich ist die Urknall-Explosions-Geschwindigkeit, die mit einer derart übersetzten Lichtgeschwindigkeit erfolgte, wie sie schneller nicht sein konnte, und zwar mit der grösstmöglichen Geschwindigkeit, die es im Universum gibt, nämlich mit der Schöpfungsgeist-Geschwindigkeit, das heisst mit 107000 facher Lichtgeschwindigkeit. Die Folge davon war, dass das Universum nach dem Urknall bereits einen durchschnittlichen Radius von 14 Dezilliarden Lichtjahren

(14 x 1063 ) aufzuweisen hatte. Die Urknall-Explosion wurde ferner zur Triebfeder für die Expansion des Universums, in deren Phase es sich derzeit und noch sehr lange befindet. Diese Ausdehnungsphase schreitet ohne Unterbrechung voran und vollzieht sich geschwindigkeitsmässig in zwei unterschiedlichen Abschnitten, und zwar mit einer sehr schnellen Anfangsexpansion und einer darauffolgenden, wesentlich langsameren, abnehmenden Restexpansion. Die Anfangsexpansion setzte direkt nach dem Urknall ein und erfolgt seitdem konstant mit 147 facher Lichtgeschwindigkeit, also mit 44 069 491,325 km/sec gleich rund 158,7 Milliarden km/h. Meinen Berechnungen zufolge wird sie insgesamt rund 47,5 Billionen Jahre lang unverändert anhalten. Die anschliessende Restexpansion zieht sich dann immerhin noch über einen Zeitraum von 108 Billionen Jahre mit ständig sinkender Geschwindigkeit dahin, wobei sich die Geschwindigkeitsabnahme zwar nicht gleichmässig, so doch durchschnittlich mit der Halbwertzeit-Konstante von 6,34775510204082 Billionen Jahren verlangsamt. Die Konstante besagt, dass die Ausdehnungs-Geschwindigkeit jeweils nach rund 6,3 x 1012 Jahren im Durchschnitt um die Hälfte kleiner wird. Demgemäss beträgt die Expansionsgeschwindigkeit nach dem Ablauf von
17 Halbwertzeiten 336 km/sec (genau 336,223 536 km/sec = 1 210 404,73 km/h). Abnahme der Expansionsgeschwindigkeit die Expansion unseres DERN-Universums erfolgt rund 47,5 Billionen Jahre lang mit 147facher Lichtgeschwindigkeit, also 47,608163265306 x 1012 Jahre mit der Geschwindigkeit von

44 069 491,326 km/sec.

Bei der Restexpansion nimmt die Expansionsgeschwindigkeit mit der Halbwertzeit-Konstante von 6,34775510204082 x 1012 Jahren ab.


Zeit H           Dauer in 1012 Jahren                 Geschwindigkeit in km/sec            Mittlewert

 0 - 7,5 =     47,60816326530606                   = 44 069 491,326                         33 052 118,49 km/sek

 7,5 - 8,5 =  53,95591836734688                   = 22 034 745,663                         16 526 059,25 km/sek

 8,5 - 9,5 =  60,30367346938770                   = 11 017 745,663                         8 263 029,625 km/sek

 9,5 - 10,5 = 66,65142857142852                   = 5 508 686,415                          4 131 514,811 km/sek

10,5 - 11,5= 72,99918367346954                    = 2 754 343,207 875                    2 065 757,405 km/sek

11,5 - 12,5 = 79,34693877551016                   = 1 377 171,603 937                    1 032 878,703 km/sek

12,5 - 13,5 = 85,69469387755098                   = 688 585,801 968                         516 439,351 km/sek

13,5 - 14,5 = 92,04244897959180                   = 344 292,900 984                         258 219,675 km/sek

14,5 - 15,5 = 98,39020408163232                   = 172 146, 450 492                        129 109,837 km/sek

15,5 - 16,5 = 104,73795918367344                 = 86 073,225 246                             64 554,918 km/sek

16,5 - 17,5 = 111,08571428571426                 = 43 036,612 623                             32 277,459 km/sek

17,5 - 18,5 = 117,43346938775508                 = 21 518,306 311                             16 138,729 km/sek

18,5 - 19,5 = 123,78122448979590                 = 10 759,153 155                               8 069,364 km/sek

19,5 - 20,5 = 130,12897959183672                 =   5 379,576 577                               4 034,682 km/sek

20,5 - 21,5 = 136,47673469387754                 =   2 689,788 288                               2 017,341 km/sek

21,5 - 22,5 = 142,82448979591836                 =   1 344,894 144                               1 008,670 km/sek

22,5 - 23.5 = 149,17224489795918                 =      672,447 072                                 504,335 km/sek

23,5 - 24,5 = 155,52000000000000                 =      336,223 536                                             km/sekAusdehnung des Universums


Betrachten wir die Expansion vom Gesichtspunkt der Ausdehnung, dann ergibt sich folgende Aufstellung: Die durch die Expansion verursachte Ausdehnung des gesamten Universums, das wir etwas vereinfacht als riesige Kugel betrachten dürfen, erfolgt vom Zentrum (Zentralkern) aus in alle Richtungen.

1. Die Anfangsexpansion erfolgt 47,6 x 1012 Jahre lang mit 147 facher Lichtgeschwindigkeit und ergibt die Erstausdehnung von 7 x 1015 Lichtjahren.

2. Die verlangsamte Expansion dauert 107,9 x 1012 Jahre lang und erzeugt die Restausdehnung von 1,4 x 1015 Lichtjahren.

3. Somit beträgt die gesamte Expansionsausdehnung während 155,52 x 1012 Jahren insgesamt

8,4 x 1015 Lichtjahre.


Expansionsvergleich

Wenn wir nun die Expansionsausdehnung etwas genauer unter die Lupe nehmen, dann steht uns eine riesige Überraschung ins Haus. In Anbetracht dessen, dass sich unser Universum in jeder Sekunde durchschnittlich um 16 Millionen km ausdehnt, denkt man unwillkürlich, das Universum müsse sich doch ganz gewaltig aufblähen, gleichsam wie ein Wasserball, der beim Aufblasen immer grösser und grösser wird. Dem ist aber nicht so. Die gesamte Expansion ist zwar überwältigend, andererseits aber doch nicht. Wie ist das zu verstehen?

Der Radius des Universums misst am Beginn der Expansion 14 x 1063  (14 Dezilliarden) 10 x 1054 (10 Nonillionen 2,7465 x 1015 (rund 2,7 Billiarden) 14 x 106 (14 Millionen) 3,5 Lichtjahre. Um den Sachverhalt besser zu erfassen ist es angebracht, die Zahl in ihrer ganzen Grösse anzuschreiben.

14 000 000010 000000 000000 000000 000000 000000 000000 002746 500014 000003,5 Lichtjahre.

Zählen wir jetzt die ganze Expansionsausdehnung dazu, so wachsen die 2,7465 Billiarden lediglich auf 11,1465 Billiarden an, aber dies ist auch schon alles. Auf Anhieb wird ersichtlich, dass dieser Ausdehnungszuwachs im linken Zahlenbereich der Dezilliarden und Nonillionen kein einziges Jota ändert. Eine zahlenmässige Erhöhung ist einzig und allein am rechten Schwanzende – bei den Billiarden – der 65 stelligen Zahlenschlange festzustellen, während am Kopf links vorne alles beim alten bleibt. Mit diesem verblüffenden Ergebnis hätte wohl niemand gerechnet.

Es drängt sich die Frage auf, wie gross die gesamte Expansionsausdehnung in Anbetracht der Grösse des Universums wohl sein mag, wenn man den Sachverhalt im richtigen Grössenverhältnis zeichnerisch darstellen will. Dies ist aber leichter gesagt als getan. Nicht einmal die Ausdehnung unseres SOL-Systems ist als Darstellungsobjekt hinreichend geeignet. Statt dessen wähle ich die Milchstrasse (unsere Galaxis), um wenigstens eine einigermassen brauchbare Vorstellung zu gewinnen. Deshalb lassen wir zunächst den Radius des Universums in Gedanken auf 114 000 Lichtjahre, das heisst auf den Äquatorialdurchmesser unserer Milchstrasse zusammenschrumpfen. Danach fügen wir den Zahlenwert der Expansionsausdehnung massstabsgerecht, also im richtigen Grössenverhältnis z.B. am rechten Rand des Äquatorialdurchmessers dazu, um zeichnerisch festzuhalten, welche Vergrösserung tatsächlich erzielt wird Dieses Milchstrassen-Modell ist sozusagen eine ochMiniaturausgabe der Wirklichkeit, das zwar die richtigen Grössenverhältnisse bietet, andererseits aber die Erwartungen in bezug auf die Anschaulichkeit bei weitem nicht so gut erfüllt, wie man es gerne hätte. Es ist nämlich kaum zu glauben, dass die gesamte Expansionsausdehnung während 155,52 x 1012 Jahren nicht mehr als den oktillionsten Teil (genauer 1,67 x 10-48) des Universum-Halbmessers (nach dem Urknall) ausmacht. Auf unsere Milchstrasse übertragen ergibt dies weder einen Kilometer oder einige hundert Meter, die am äusseren Rand angehängt werden müssen, um das richtige Ausmass der Expansion darzustellen, sondern – sage und schreibe – nur 0,6 Quadrillionstel mm (0,647 x 10-24 mm).


Unsere Milchstrasse


I______________________114 000 Lichtjahre__________________________I

durchschnittlicher Äquatorialdurchmesser + Betrag der gesamten AusdehnungBevor ich nun meine Ausführungen zu Ende bringe, möchte ich es nicht versäumen, auf die besondere Bedeutung der Halbwertzeit-Konstante hinzuweisen. Wie aus der Zahlentabelle eindeutig ersichtlich ist, lässt sich mit ihrer Hilfe die Abnahme der Expansionsgeschwindigkeit mit exakter Genauigkeit ermitteln. In Halbwertzeiten von 6,347 755 102 040 82 Billionen Jahren gerechnet, beträgt die gesamte Expansion genau 24,5 Perioden, und zwar bis die Halbzeit des Universum-Alters von 155,52 x 1012  Jahren erreicht ist. Diese verblüffende Übereinstimmung bis in die letzten Dezimalstellen kommt aber auch nicht von ungefähr, denn ganz offensichtlich handelt es sich um eine absolut richtige und unabänderliche Konstante, die für das ganze Universum Gültigkeit besitzt. Allerdings ist sie in keinem einzigen Lexikon zu finden, deshalb kommt ihr zweifellos eine wissenschaftliche Bedeutung ersten Ranges zu. Als die unbekannte Konstante vor etlichen Jahren zum ersten Mal in den FIGU-Schriften an die Öffentlichkeit gelangte, lag die Vermutung nahe, dass der Autor Billy Meier sehr wahrscheinlich eine diesbezügliche Schützenhilfe von seinen ausserirdischen Freunden vom Planeten ERRA in Anspruch genommen habe. Doch wie sich später herausstellte, stand diese Vermutung auf wackeligen Beinen – sie war ein Irrtum. Die Herkunft der Kenntnisnahme ist eigentlich recht geheimnisvoll und zwar deshalb, weil die genannte Konstante nicht einmal den hoch evolutionierten Plejadiern/Plejaren bekannt war. Aber das ist noch nicht alles, denn es gab und gibt für sie auch in Zukunft niemals die Möglichkeit, irgendeine Speicherbank als Erkundungsquelle für diesen Zweck zu benutzen. Nun fragt man sich mit Recht, auf welche Art und Weise Billy Meier in den Besitz der 15stelligen Zahl gelangt sein könnte. Aber wie dies nun einmal ist – ob man es für wahr halten will oder nicht –, Tatsache ist jedenfalls, dass Billy die bewundernswerte Fähigkeit besitzt, unbekannte Zahlenwerte und andere wissenswerte Fakten aus einer bestimmten Speicherebene abzurufen, die nur er allein aus ganz bestimmten Gründen anzapfen kann.

Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass die in diesem Artikel dargebotene Aufstellung über die Abnahme der Expansionsgeschwindigkeit effektiv zum allerersten Male veröffentlicht wird.


Guido Moosbrugger / Deutchland