FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org
Vasektomi – manlig sterilisering – dess biverkningar och faror


 Refererat och förklarat av Inger Wiklund


Män bör absolut inte låta sterilisera sig, dvs. genomgå vasektomi. Det kan med tiden ge livslånga oönskade, fysiska, högst otrevliga och för dem icke reverserbara bieffekter, speciellt då vissa av symptomen sällan/aldrig härleds till själva steriliseringen eftersom somliga symptom kan byggas upp och ackumuleras under långt förlopp, således dröja och bli allt påtagligare under flera års tid. Därmed förväxlas då dessa symptom med symptom på annat och då med, i det avseendet, verkningslösa felbehandlingar som följd, vilket leder till att de åkommor som från början skulle kunnat ha undvikits inte heller kommer att kunna botas... Tyvärr…


Förutom livslånga smärtor kan vasektomi, manlig sterilisering, där man så klipper av sädesledarna, bl.a. leda till att man får språkproblem, en form av afasi, som är en språkstörning, i vilken man långsamt och allteftersom förlorar sitt språk och som vidare, i värsta fall, kan leda till stumhet. Detta förlopp kan ta flera år. Orsaken till detta är en hjärnskada som uppstår i efterverkningarna av operationen, antingen då kirurgen obetänksamt låter spermier komma ut i blodbanan och/eller att det sker som en senare efterföljande effekt av operationen, vilket också kan inträffa. Många läkare och sjukvårdsutbildade känner tyvärr inte till faran i att spermier kommer ut i kroppen, och deras okunnighet i ämnet är mer än tragiskt. Då spermier, på detta skadliga sätt, kommer ut i blodet, där de således inte hör hemma, reagerar kroppen, mot dessa ”främmande inkräktare”, med att starta ett slags autoimmun reaktion som med tiden leder till dessa beskrivna problem och andra störningar. En reversering av vasektomin är, i detta fall, inte till någon större hjälp eftersom skadan redan är skedd och apparaten redan är i rullning. I vissa fall kan även andra skador uppstå efterhand såsom Parkinsons Sjukdom. Man kan då inte låta bli att undra över hur många av de diagnosticerade Parkinson-patienterna som är vasektomiopererade samt om några studier gjorts/görs inom detta område.


Ytterligare; denna typ av manlig sterilisering kan även bl.a. ge fysiska bieffekter såsom stickande känslor i kroppen, som kan liknas vid små tunna obehagliga strömstötar. Förutom detta föreligger även en ökad risk för prostatacancer och testikelcancer efter detta ingrepp.


Relativt vanliga biverkningar, som är verkligt dokumenterade och rapporterade från vasektomiopererade män, är bl.a…

kronisk smärta i testiklarna, försvunnen sexlust, dålig erektion, svaga orgasmer, ingen känsla vid ejakulation och nedsatt sexuell tillfredsställelse med depression som följd. Man talade också om dåliga testosteronvärden som fortsättningsvis måste medicineras tillrätta, men att denna medicinering endast kan vara delvis till hjälp. En utebliven medicinering mot låga testosteronvärden kan, i sin tur, leda till en typ utav feminisering.

Dessa män vittnar också enligt egen utsago om att de var friska och problemfria innan de vasektomiopererades.


Det som huvudsakligen ligger till grund för det jag här berättar om, och så önskar att allmänheten får mer kännedom om, är den ingående informationen i detta ämne, som tydligt finns dokumenterad och nedskriven i FIGU:s utgivna Kontaktblock. I efterföljande nedanstående informativa länkar finns det ytterligare som bekräftar informationen från FIGU.


www.figu.org

www.patienten-selbsthilfegruppen.de/gruppen/vasektomie.html

www.amazon.com/Vasectomy-The-Cruelest-Cut-All/dp/0741430991

www.patienten-selbsthilfegruppen.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=67

www.patienten-selbsthilfegruppen.de/forum/index.php?page=Board&boardID=6

www.quiverfull.com/birth_control/dangersofvasectomy.html

www.buybooksontheweb.com/product.aspx?ISBN=0-7414-1800-2

www.dontfixit.org/quotes.aspVägen till att finna den mesta av denna viktiga information i ämnet går alltså enkelt att söka sig fram till via Internet, dvs. om man vet vad man letar efter och om man är redo för att ta in, lära och acceptera dessa dokumenterade faktum.


Alla dessa bieffekter måste ju inte inträffa vid en vasektomi, men de bör beaktas eftersom de fördenskull inte är ovanliga...och kan, som sagt, komma att ge sig till känna först efter flera år. Men pga. detta så är det alltså kanske ännu, trots allt, inte troligt att man överlag härleder dem till den tidigare gjorda vasektomin, vilket i sin tur då gör att många läkare och forskare ännu inte ser, eller vill se, sammanhangen eller tar signalerna på allvar utan således fortsätter att felaktigt rekommendera manlig sterilisering samt att, på detta experimentella sätt, fortsätta utföra dessa på godtrogna och intet ont anande... Många biverkningar efter vasektomier har man även ignorerat och undanlåtit att dokumentera samt struntat i att vidare informera om. Varför och till vilken nytta kan man ju då spekulera i… Och i dessa spår följer då automatiskt naturligtvis anmärkningsvärda mörkertal på efterverkningsdrabbade individer…


Fler åkommor kan tyvärr även drabba därtill, så jag hänvisar vidare till ovanstående länkar eftersom jag här bara skrivit om ett axplock ur dessa och övrigt som står att finna i ämnet.


Jag vill avslutningsvis med mitt inlägg i frågan här, så, varmt värna om mina medmänniskor och samtidigt sända ett djupt respektfullt och vördnadsfullt tack till mina sant och högt vetande och visa lärare.Livet är människans största ägodel. Var rädd om det.Salome...                       (Datum: 2014.10.17. Källa: www.figu.org)