FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org

Ur en gammal andeform bildar sig inga nya


ur Wassermanzeit, Wissenwertes nr.4

Översättning: Ingvar Abrahamsson

Aus einer Alt-Geistform bildet sich keine neue


Aus einer alten Geistform, also aus einer, die bereits einen physischen Körper belebte und sich dadurch auch bereits in einem gewissen Grade evolutioniert hat, bildet sich keine neue Geistform, sondern dieselbe, die einen verstorbenen materiellen Körper bereits belebt hat, inkarniert später auch wieder in einem physischen Körper und setzt ihren Evolutionsgang genau dort fort, wo sie beim Tode des Körpers oder bei einer materiellen Bewusstseinsstörung den Körper verlassen hat. Das einzige, was bei einer Wiedergeburt neu erschaffen wird, das ist der materielle/physische Körper, eben der materielle Mensch.

Die einen materiellen Körper verlassende Geistform erfährt nach dem Körpertode während des Aufenthaltes im jenseitigen Bereiche nur inso­fern eine Anderung, als dass die Geistform nicht untätig bleibt, sondern sich im Jenseitsbereiche weiterentwickelt und evolutioniert nach den zu verarbeitenden Daten aus dem materiellen Leben, woraus weitere Liebe, Weisheit und weiteres Wissen erarbeitet werden, wonach nach einer Wie­dergeburt der entsprechende Mensch also geistig evolutionierter ist.

Ur en gammal andeform bildar sig inga nya


Ur en gammal andeform, alltså av en som redan levt i en fy­sisk kropp och därige­nom redan också i en viss grad har evolutio­ne­rat sig, bildar sig ingen ny andeform, utan den­samma, som redan har levt i en avliden materiell kropp, in­karnerar också senare åter igen i en fysisk kropp och fort­sätter sin evolutionsgång precis där, som den var vid krop­pens död eller som den var om den hade lämnat kroppen vid en mate­riell medvetenhetsstör­ning. Det enda som blir anskaffat på nytt vid en återföd­sel, det är den materiella/ fysiska krop­pen, den materiella människan.


En andeform som lämnat den materiella kroppen erfar efter krop­pens död under up­pehållet på andra sidans område i så motto en förändring, såsom att andeformen inte blir overk­sam utan vidare­utvecklar och evolutionerar sig i andra si­dans om­råde efter de förarbetade data ur det materiella livet, varur vi­dare kärlek, vishet och ytter­ligare vetande uppar­betas, varefter, efter en återfödsel, den motsvarande männi­skan alltså är mer materiell, intellek­tuell och andligt intellek­tuell evolutionerad.