FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org

Kunskapens träd och ibogain


Översättning: Inger Wiklund

Baum des Erkenntnis und Ibogain
+ Dann noch eine Frage in bezug auf die Bibeldarlegung des "Baumes der Erkentnis": Ist euch bekannt, welche Art Baum das gewesen sein soll?


Ptaah

43. Darüber haben wir tatsächlich Kentnisse, wobei diese jedoch besagen, dass es sich nicht um einem wirklichen Baum als solcher, sondern um einen Buschbaum handelt, der vor Jahrtausenden im Orient heimish war, heute jedoch nur noch in den tropischen Regenwäldern von Westafrika zu finden ist.


44. Die dort lebenden Eingeborenen kauen die gelbe Wurzel als Mittel gegen Ermüdung und Hunger, obwohl der Gefählichkeitsgrad des Giftes äusserst stark ist.


45. Es handelt sich dabei um einen Buschsbaum resp. Strauch, der mir selbst sehr gut bekannt ist und der etwa 2 Meter hoch wird, der gelbe Wurzeln und lanzettliche Blätter hat, die gegenständig sind und bis 14 Zentimeter lang werden.


46. Die Blüten des Buschsbaumes sind weiss und weisen rosa Flecken auf.


47. Die Blütenstände sind doldenartig, und die Früchte sind Beeren.


48. Das Gift der Pflanze, ein Halluzinogen, ist das Ibogain, das über hundertmal stärker ist als das dir bekannte LSD, dem eine ähnliche Wirkung eigen ist.


49. Das Ibogain macht nicht süchtig, sondern kann gegenteilig dazu benutzt werden, jede andere Psychodroge langsam aber sicher zu neutralisieren und eine Drogensucht zu heilen, weil die von einer Psychodroge befallenen Hirnteile regenerieren.


50. Hilfreich ist das Ibogain auch in bezug auf das Steigern der Libido resp. der Behandlung der Impotenz sowie als Antischmerzmittel, besonders in bezug auf Zahnschmerzen.


51. Der Baumbusch gehört zu den Hundsgiftgewächen, Apocynaceae, und dessen eigentliche Droge wird als Radix Tabernanthe, Tabernanthe radix, Iboga resp. Boccawurzel bezeichnet.


52. Der Geschmack ist bitter und anästhesiert beim Kauen auf der Zunge.


53. Die Hauptwirkstoffe finden sich in den Samen als Alkaloide - ich notiere hier, wie du das dann schreiben musst, wenn du unser Gespräch abrufst und niederschreibst - (-) Catharanthin, (+) Voaphyllin und (-) Coronardin.


54. In der Wurzel finden sich ca. 1 Prozent Indolalkaloide:


55. Ibogain, Ibogamin und Tabernathin.


56. In bezug auf Vergiftungserscheinungen kann folgendes gesagt werden:


57. Die Wurzel wikrkt sehr berauschend und erregend und ruft Halluzinationen hervor.


58. In zu grossen Dosen ruft das Gift Bewegungsstörungen und Lähmungen hervor.


+ Das ist sehr mehr und aufklärender, als ich eigentlich erwartet habe. Jedoch vielen Dank. ...

Kunskapens träd och ibogain
+ Sedan en fråga angående den bibliska framställningen av "kunskapens träd": Är det känt vilken typ av träd det skulle ha varit?


Ptaah

43. Därav har vi faktiskt kännedom, och detta innebär dock att det inte är ett riktigt träd som sådant, utan handlar om ett buskträd, som sedan årtusenden var hemmahörande i Orienten, och som numera bara står att finna i de tropiska regnskogarna i Västafrika.


44. De infödda som bor där tuggar den gula roten som ett botemedel mot trötthet och hunger, även om giftets farlighet är mycket stark.
45. Det handlar därvid om ett buskträd resp. buske som för mig är mycket bekant och som blir ca 2 meter hög, som har gul rot och lansettlika blad, vilka är motstående och blir ca 14 cm långa.46. Buskträdets blommor är vita och uppvisar rosa fläckar.


47. Blomställningarna är flockartade, och frukterna är bär.


48. Plantans gift, en hallucinogen, är ibogain, som är hundratals gånger starkare än det med dig bekanta LSD, som har en liknande verkan.


49. Ibogainet är inte beroendeframkallande, och kan då i motsats användas till att sakta men säkert neutralisera och läka ut ett drogmissbruk och regenerera de psykodrogsangripna delarna av hjärnan.


50. Ibogainet är också användbart när det gäller ökningen av libido resp. behandling av impotens likväl som antismärtmedel, speciellt när det gäller Tandsmärtor.


51. Buskträdet tillhör Oleanderväxter, Apocynaceae, och själva drogen kallas Radix Tabernanthe, Tabernanthe radix, Iboga resp. "Bocca"-rot.
52. När den tuggas är smaken bitter och bedövande på tungan.


53. De huvudsakliga aktiva ingredienserna är infinner sig i fröna som alkaloider - Jag gör en anteckning här, som du sedan måste skriva om du använder vårt samtal och skriver ner det - (-) katarantin, (+) voaphyllin och (-) koronaridin.


54. I roten infinner sig ca. 1 procent indoalkaloid:55. Ibogain, Ibogamin och Tabernanthin.


56. När det gäller förgiftningssymptom kan följande bli sagt:


57. Roten verkar mycket berusande och spännande och frambringar hallucinationer.


58. I förstora doser frambringar giftet rörelserubbningar och förlamningar.


+ Det är väldigt mycket mer och förklarande, än jag egentligen hade väntat mig. Men många tack. …