FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org

Hjärnans funktion


ur Wassermanzeit, Wissenwertes nr.4

Översättning: Ingvar Abrahamsson

Die Funktion des Gehirns


Des materielle Gehirn des Menschen birgt in sich das materielle Bewusst­sein. Es ist das Gehirn der eigentliche Apparat, der alles zusammen auf­bringt und alles zusammen verarbeitet, das also die Ideen, die impulsmässig aus dem Unterbewusstsein kommen, zu eigentlichen materiell bewusstseinsmässigen Ideen aufarbeitet, verarbeitet und in die Endphase bringt. Das Gehirn ist der Faktor des materiellen Bewusstseins, der Lösungen sucht, Uberlegungen anstellt, Resultate findet und diese dann als eigentliches materielles Wissen in materiell-Iogischem, teillogischem oder unlogischem Sinn wieder abgibt und weitergibt an das materielle Unter­bewusstsein, wo es dann weiterverarbeitet wird und, so gewisse Logiken daraus hervorgehen, jotahafte Impulse via das Zentralbewusstsein aus­sendet in den geistigen Bereich, die sich dort dann ansammeln, festsetzen und mit stetig neu hinzukommendem logischen Wissen erweitern.

Dies bedeutet den eigentlichen Evolutionspunkt, d.h. den eigentlichen Fortent­wicklungspunkt, wo sich das eigentliche geistige Wissen dann bildet. Findet ein Mensch durch sein Gehirn und somit auch durch sein materiel­les Bewusstsein eine Losung eines Problems, geht diese Lösung nicht vollumfänglich in den Geistbereich ein, sondern es gehen aus dem mate­riellen Unterbewussten nur jotahafte Impulse hinüber, so nämlich nur die Impulse des absolut logischen Gutes. Alles Unlogische also bleibt im materiellen Unterbewussten zurück, weil ihm der Durchgang in den Geist­bereich durch Formen der Sperre des geistigen und materiellen Zentral­gehirnes versagt wird. Nur ein kleinster Prozentsatz dessen, was der Mensch durch sein Gehirn und durch sein materielles Bewusstsein aus­arbeitet und erschafft, ist von reinster logischer Natur, und nur dieses ist dann in Weiterverarbeitung durch das materielle Unterbewusste fähig, in den geistigen Bereich hinüber zu gelangen, während alles andere, das Un­logische, hierzu nicht fahig ist und zuruckbleiben muss, um weiterverar­beitet zu werden im materiellen Unterbewussten und Bewussten, bis ein mal daraus reinste Logik entsteht.

Nur die höchsten Werte also in reinster logischer Form finden heraus au dem materiellen Bereich, urn in den Geistbereich hinuberzugelangen; s eben die geistwerten Resultate und Impulse, die dann im Geistbereich weiterverarbeitet, aufgebaut und gespeichert werden als allgrosszeitliche Wissen.

Das materielle Gehirn des Menschen und das damit verbundene materi­elle Bewusstsein bilden also die eigentlichen Aufarbeitungs- und Umarbei­tungsfaktoren, durch deren Entscheidungen im logischen, teillogischen oder unlogischen Sinne sich das gesamte Leben des Menschen gestaltet

einerseits, andererseits jedoch bildet sich daraus auch das geistige Wis­sen und die geistige Wahrheit und Weisheit, weil ja durch diese Faktoren lmpulskräfte von reinster Logik entstehen in Zusammenarbeit mit dem Unterbewussten, die dann in den Geistbereich abgegeben werden.
Hjärnans funktion


Människans materiella hjärna innefattar det materiella med­ve­tan­de. Det är hjärnan som är den egentliga apparat som an­skaffar och förarbetar alltsammans, alltså de idéer som im­pulsmässigt kommer från det undermedvetna, upparbe­tas och förarbe­tas till egentliga materiella medvetenhets­mässiga idéer och för med sig dessa in i slutfasen. Hjär­nan är den materiellt medvetna faktorn som söker lös­ningar, åstad­kom­mer över­läggningar, finner resul­tat och därefter återigen av­ger och vi­darebe­fordrar detta egent­liga materi­ella vetande till det materiellt undermedvetna, som har en materiellt logisk, delvis logisk eller ologisk inne­börd, där det då vidare förarbetas så att vissa logiska små impul­ser som framgår ur detta, sänds via centralmedvetan­det till det andliga området, där de då ansam­las, fastsätts och stän­digt utvidgar sig med nytt tillförande av logiskt vetande.


Det här betyder den egentliga evo­lu­tions­punkten, dvs. den egentliga fortutveck­lings­punkten, där det egentliga andliga vetan­det då bildar sig.

Finner en människa genom sin hjärna en lösning på ett problem, och därmed också genom sitt materiella med­vetande en lösning på ett problem, då går denna lösning inte fullom­fat­tat in i andeom­rådet, utan små impulser ur det materiellt omedvetna går över dit, nämligen bara impulser av det absolut logiska godset. Allt olo­giskt stannar alltså kvar i det materiellt omedvetna, därför att passagen in i an­deom­rådet blir vägrad genom den andliga spärr­formen och mate­riella central­hjärnan. Bara en ytterst liten pro­centsats av det som männi­skan frambringat och utarbetat ge­nom sin hjärna och sitt mate­riella medvetande, är av renaste lo­gisk natur, och bara detta är då begåvat att nå fram in i det andliga området i vidare bearbetning ge­nom det ma­teriellt omed­vetna, under det att allt annat, det ologiska, inte är kunnigt härtill och måste stanna kvar för att vidare förar­betas i det ma­teriellt omed­vetna och medvetna, tills en gång renaste logik bildats ur detta.


Bara de högsta vär­dena, alltså de i re­naste logisk form ur det materiella områ­det, hittar fram för att nå över in i andeområ­det. ´Sålunda även andevärdenas resultat och impulser, som då vida­re­befordras och uppbyggs och lagras i andeområdet som vetande under alla stortider.

Människans materiella hjärna, och det därmed förbundna ma­teri­ellt medvetna, bildar alltså de egentliga upparbet­nings - och om­arbetningsfaktorerna, genom vars beslut i logisk, delvis lo­gisk eller ologisk mening gestaltar männi­skans hela liv å ena sidan, å andra sidan däremot bildas också därur det andliga vetandet och den andliga san­ningen och vishe­ten, därför att just genom dessa faktorer uppstår impul­skrafter av renaste lo­gik i samarbete med det omedvetna som då blir avgivna i an­deområdet.