FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org


                                                                                                                              

                                                                                                                                 2015.12.16

Ptaah informerar om C-vitamin, och om AIDS


Ur Stimme der Wassermannzeit Nr: 82 mars 1992.

Utdrag ur 241:a kontakten måndagen 3 februari 1992 kl. 23,33


Översättning: Ingvar AbrahamssonBILLY: Exakt. Dina ord säger egentligen allt. Men den här san­ningen syftar inte bara på farsoten AIDS och droger utan även på många andra saker som till exempel på, att männi­skan un­dan för undan förstör sig själv när hon helt enkelt lyssnar på felaktiga läror och påståenden av vissa veten­skaps­män. Jag har angående detta för några dagar sedan läst en liten artikel i en tidning i vilken en galning med dok­torstitel påstår, att män­ni­skan bara be­höver en daglig C-vi­tamindos av 75 mg, och att denna kvantitet till fullo räcker till för att täcka hela kroppens behov. Men jag vet å min sida från er att den mänskliga krop­pen behöver genomsnittligt 750 mg per dag, och att detta kan höjas efter behov bero­ende på kroppens till­stånd.


PTAAH: Vi har redan ofta talat om detta men aldrig gjort några nog­granna angivelser om detta. Men det vill jag här­med göra nu: Beträf­fande den mänskliga kroppens C-vita­minbehov som är given den på Jor­den, rör sig det genom­snittliga värdet om 750 mg vid en kroppsvikt av 60 kg och vid en lätt aktivitet. Detta motsvarar 12,5 mg vitamin C per kg kroppsvikt. Vid tyngre aktivitet ökar kroppens vitaminbehov

till 14,0 mg per kg kroppsvikt.


BILLY: Och hur förhåller sig proportionen då vid en genom­snittlig syssel­sättning?


PTAAH: En medeltung sysselsättning kan jämföras med en tung syssel­sättning.


BILLY: En 70 kg tung människa måste således inta 980 mg vitamin C per dag.


PTAAH: Det är riktigt, men däremot motsvarar detta bara ett riktmått, för regeln är, att ett plus på 150 mg till varje beräk­nat resultat skall läggas till den uträknade mängden.


BILLY: För en människa som väger 70 kg skall alltså be­hovs­mängden bli 1130 mg per dag.


PTAAH: Det är riktigt


BILLY: Alltså är mängden 750 mg genomsnittligt bara giltigt för en kroppsvikt av 60 kg och vid lätt arbete. Då måste en­ligt detta vitamin C-be­hovet beräknas efter kroppsvikten och sys­selsättningen. Under denna kate­gori faller de flesta människorna. Bara mycket få uträttar ju i verklig­het lätt sys­sel­sätt­ning.


PTAAH: Också det motsvarar verkligheten.


BILLY: Vitamin C-brist påverkar ju inte bara immunsyste­mets immun­kraft, utan till det kommer ju också fram många­handa andra negativa sa­ker som till exempel arvskador, ögonskador osv. Kan du kanske säga något kon­kret om detta?


PTAAH: Jag kan inte bli alltför utförlig, för å ena sidan skulle detta ta all­de­les för mycket tid i anspråk, och å andra sidan får jag inte avslöja för stora insikter angående detta.


BILLY: Några upplysningar räcker.


PTAAH: Hör då: Vitamin C-bristsymptomen är inte så oför­arg­liga som blir antaget av jordemänniskan. Likaså är det inte harmlöst vad de ansvariga vetenskaparna på Jorden propage­rar med anledning av felaktiga behovs­mängder av vitamin C för människor på Jorden, för genom deras felaktiga uppgifter och felaktiga forskningsresultat blir skador fram­kallade och sjuk­domar osv. frambringade i den mänskliga kroppen som re­dan kunde bli kvävda i sin linda och förin­tade. Män som kvin­nor riskerar till exempel redan vid avlan­det sina efter­kom­mande, om mannen eller kvinnan eller båda till­sammans lider av vitamin C-brist. Avkommor vars föräldrar vid ti­den för avl­andet lider av vitamin C-brist, blir därigenom utsatt för den fa­ran att deras immunsystem blir instabilt och framkallar en mottag­lighet för allergier, lyten och många sjukdomar. Födel­seskador av oräkneliga former och allehanda lidanden fram­träder, som till exempel olika sorter av cancer som aldrig skulle kunna uppträda, om de avlande inte hade li­dit under avsaknaden av vitamin C. I första linjen framträder DNA-skador som då medför livs­långa negativa konsekvenser.


BILLY: DNA är väl grundmolekylen där arvsanlagen vidare­be­fordras.


PTAAH: Så är det, ja. Vitamin C-brist bildar en sjukdom som också kan leda till svåra menstruationsbesvär hos det kvinn­liga släktet, men också till svåra ögonsjukdomar. Det dåliga läkandet av sår är många gånger därtill ett tecken på vitamin C-brist, som också det dåliga läkandet av sjukdomar. Men det får genom mina utläggningar inte bli antaget att en­dast och allena vitamin C-brist vore avgörande för människans liv och hälsa, för det är inte fallet. I sanning är också många andra vitaminer av stor betydelse liksom också mineraler. Men ingen annan vitamin och ingen mineral har en sådan vik­tig funktion för människan och dess liv som just vitamin C, som måste till­föras kroppen i relativ stor mängd, vil­ket i nuti­den på Jorden tyvärr bara är möjligt genom speciella vitamin C-preparat, därför att livsmedlen redan se­dan lång tid inte innehåller detta vitamin i tillräcklig stor mängd. Och det finns inte ens tillräck­ligt i frukter och grönsaker.


BILLY: Ja det stämmer väl. För våra vetenskapare säger det­samma.


PTAAH: Men det är trots detta brottsligt så som vetenska­parna fortfa­rande bagatelliserar händelserna fastän situatio­nen med anledning av vitamin C-bristen hos väldigt många människor är ytterst allvarlig. Detta stämmer där­emot inte bara i detta för­hållande, utan även när det gäller AIDS-epi­de­min, där så väl­digt mycket blir oansvarigt bagatelliserat, vari­genom epidemin i fortsättningen kan utbreda sig ohämmat, och detta be­visas genom den ohämmade tillväxten sedan vårt förra samtal den 18 maj 1991. Sedan dess har nämligen världsomfattande till­kommit 1 miljon 327,000 nya AIDS smit­tade, som till mitten av detta år kommer att stiga till över 2 miljoner, och nästan till 2,5 miljon gränsen. Världsomfattande är till dags dato 16 miljoner 897,416 män­niskor smittade av AIDS. Jor­demänniskans avgö­rande hälso­organisationer utgår tyvärr från ett mycket lägre tal, vilket speciellt försäm­rar kon­trollen. I sanning existerar på Jorden runt 5 miljoner mer AIDS smit­tade än som blir antaget, un­der det att talet av nya till­kommande smittofall måste sättas mycket högre än det som just blir antaget.