FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org

Utdrag ur FIGU-bulletin, 9.e årgången Nr. 44, augusti 2003

Översatt av: Invar AbrahamssonUtdrag ur FIGU-bulletin, 9.e årgången Nr. 44, augusti 2003


Läsarfråga


Vad exakt är totalmedvetenhetsblocket? Vad är dess uppgift? Vad blir lagrat i det? Med detta menar jag: Blir bara däri andligt relevanta värden inlagrade eller också saker från det «var-dagliga livet» (erfarenheter, känslor, upplevelser t.e.x....). som inte så mycket har att göra med andliga värden? Lagras också en andeforms alla tidigare personligheter däri, efter det att den nuvarande materiella kroppen är avliden (eller upplöser denna sig faktiskt totalt, och närmare bestämt utan lagring)? I artikeln skrivs det om totalmedvetenhetsblockets impulser, med vars hjälp anden efter den materiella kroppens död utvecklar sig vidare på andra sidan, i det att den förarbetar det i livet oförarbetade. Vilka saker handlar det om här? Om andliga värden eller helt enkelt om allt möjligt som har hänt i livet? I vilket samband står andeform och totalmedvetenhetsblock? Reinkarnerar såväl andeformen liksom också totalmedvetenhetsblocket båda gemensamt i en ny materiell kropp, eller förblir totalmedvetenhetsblocket någon annanstans utanför kroppen, däremot i ständig kontakt med andeformen?


Barbara Lott i Tyskland


Svar

Det är många frågor på en gång, som däremot tillsammans rör sig om en sak och därför måste besvaras som en helhet: Människornas total-medvetenhetsblock härleds till en skapande lagmässighet, däremot är den inte i grund och botten integrerad i andeformen. Detta block blir faktiskt först skapat genom andeformen själv, faktiskt genom kraften av de skapande lagarna att också andeforrnen måste bestå av de två polerna negativ och positiv i den materiella kroppens existens. Andeformen själv bildar därvid det positiva värdet, medan totalmedvetenshetsblocket förkroppsligar det negativa värdet som står i direkt sammanhang med det från det utgående materiella medvetandet, som sig själv påverkas tankebildande genom egen kraft och evolutionerar sig själv. Samtidigt står det materiella medvetandet också i förbindelse i en speciell form med hela materiella kroppen, varför det också heter att den materiella kroppen bildar det negativa värdet. Detta gäller också vad beträffar djur osv., bara det att här ett total-instinkt- medvetenhetsblock och ett instinkt-medvetande är given och således ingen medveten medvetenhet. Men nu tillbaka till andeformen, som hos människor har skapat totalmedvetenhetsblocket, eller hos djurvärlden osv. total-instinkt-medvetenhetsblocket. Först är en ännu ovetande nyandeform— hos människor liksom hos djur osv,-, som ännu inte förfogar över något totalmedvetenhetsblock resp. total-instinkt-medvetenhetsblock, varigenom utur denna i sig själv ett mänskligt medvetet-medvetande kunde skapas. Och om vi en gång bara talar om människor, kommer alltså hos en fortfarande ovetande och en för första gången i en materiell kropp boende nyande det skapande och i andeformen impulsmässigt lagrande lagen vara gällande, att utifrån sig själv skapa ett total-medvetenhetsblock. Denna skapar då utur sig själv återigen det medvetna materiellt-medvetna och således därmed den egentliga personligheten, som då klarar av det materiella livet, lär sig och efter den materiella kroppens död åter upplöses. Förbunden med andeformen, som efter den materiella kroppens död växlar över i ett eget andra sidans område, sker samma sak med total-medvetenhetsblocket, som likaså går in i ett eget andra sidans område. I detta upparbetar blocket genom sin neutrala energi tillsammans med personligheten allt fullständigt, som ur det förgångna aktuella livet ännu inte är förarbetat. Finner denna upparbetning sin fullbordan, då blir genom kraften och energin av total-medvetenhetsblocket personligheten upplöst i ren neutral energi, som inte längre innehåller några som helst gamla personlighetsimpulser. Denna neutrala ande-energi finner då användning av total-medvetenhetsblocket, genom att därur skapa en absolut ny personlighet och alltså ett nytt medvetande, som med den upplösta och förflutna personligheten respektive med det gamla medvetandet inte längre uppvisar några som helst likheter. Det är då denna nya personlighet som tillsammans med den reinkarnationsfärdiga andeformen och dess totalmedvetenhetsblock som föds i en ny mänsklig kropp. Utur detta framgår också att ingen personlighet och således ingen människa kan återfödas, därför att detta endast och allena förblir förbehållen den alltid bestående andeformen. Enbart andeformen är alltså genom skapande lagmässigheter inordnad i återfödelsen, däremot inte personligheten. Under personlighetens aktuella livstid respektive medvetandets, blir ständigt alla saker som tankar. känslor, rörelser, förmågor och sinnesrörelser osv. lagrade i lagringsbanken och för alla tider registrerade och fasthållna. Dör den materiella kroppen, då försvinner medvetandet respektive personligheten (personlighet och medvetande är två olika begrepp för en och samma sak), som/det är integrerat totalmedvetenhetsblocket, i en för andeform-andrasklans område anknuten eget andra sidans område. I detta område blir genom kraften av den neutrala totalmedvetenhetsblockenergin allt det under det aktuella livet ännu oförarbetade av personligheten respektive medvetandet upparbetet, varvid allt därur neutralt-värdefullt bildade överförs till andra sidans område. På samma gång blir varenda sak överfärd till Iagnngsbanken och således lagrad där. Är förarbetningens process avslutad, da upplöses personligheten i ren andeenergi, som omformas av totalmedvetenhetsblocket i en absolut ny personlighet respektive i ett nytt medvetande, som i det med den tidigare existensen inte mer har någon som helst beskaffenhet eller likhet. Men det har redan inledande och utförligt förklarats. Den nya personligheten respn det nya medvetandet, som/det med den reinkarnationsklara andeformen blir född och lever ett unikt aktuellt liv, är absolut ovetande i varje avseende. följaktligen den/det behöver det livslånga lärandet, för att samla vetande och bilda kärlek och vishet. Däremot svängningsmässigt och undermedvetet förbunden på en egen frekvens med lagringsbanken, blir på omedvetet vis impulser från de egna tidigare personligheterna och deras existens «avtappade». Därigenom träder aningar och gamla tiders ihoparbetade vetande fram, varigenom den nya personligheten resp. det nya medvetandet lär sig mycket snabbt och — tillsammans med det nytt upparbetade vetandet — blir ständigt mer visare och vetande. Ur lagringsbanken «avtappade» vetande-impulser och hågkomst-impulser beträffande vetande och vishet frän tidigare existenser uppträder i regel som aningar, men som människan för det mesta inte vet varifrån dessa härstammar ifrån. Resultatet blir att att han i oförstånd av sanningen kallar detta för inspirationer, som han tillskriver några som helst andra plan eller väsen, fastän de i sanning beror på personliga egna lagringsimpulser från egna tidigare personligheter Är andeformen och personligheten resp. människans medvetande evolutionerad till en bestämd högre grad, då kan de egna impulserna i det nya aktuella livet liksom impulser från egna tidigare personligheter «rekvireras» från lagringsbanken, varigenom människan medvetet kan dra nytta av vetande och vishet från sina tidigare personligheter i tidigare liv. Frekvenslikheter med andra personlikheter kan därvid likaså vara användbar, om «besläktade» vetandeimpulser rekvireras och kan användas för evolutionen.


BillyLäsarfråga


Vad är skillnaden mellan androider och robotar? Känner androider också känslor, förnimmelser, ångest och smärtor. och har de en sexualitet?


Silvano Lehmann, Schweiz


Svar

Enligt förklaringar av plejarerna är intressena angående androider och robotar att betrakta i något annan form som jordemänniskorna förstår det: Hos robotar handlar det grundläggande om rent mekaniskt konstruerade maskiner, som bara förmår att utföra sina rörelser och verksamheter genom förprogrammerade order. Robotar är således inte i den ställningen att skapa eller genomföra några som helst självständiga befallningar, följaktligen har de inte förmågan att vid en skada på sig själv självständigt kunna söka och reparera denna. Robotar är alltid beroende av prefabricerade programmeringar och har således på inget vis förmågan till eget tänkande, avgörande och handlande. Androider är dels mekaniska. elektroniska liksom bioorganisk natur. 1 dessa former besitter de beträffande det yttre höljet en hud (=Integurnentumcommune), bestående av 1. Kutis: Epidermis, (den så kallade överhuden), Dermis (den så kallade läderhuden); 2. Subcutis: Telasubcutanea (underhudbindväv och fettvävnad). Huden är till ytan androidens största organ (liksom också hos människan) och omfattar beroende på storleken hos androiden 1,5 till 2 kvadratmeters yta ( normaljordemänsklig storlek), som också stämmer på plejarerna. Androidernas hud representerar ett skydd och har till uppgift att reglera värmen liksom upptagandet av sinnesretningar (som hos människor). Till följd_därav förmår androiderna således att uppfatta organiska yttre saker, varigenom de är i den situationen att själva hantera saker som erfordrar en stor fingertoppskänsla och alltså en finkänslighet beträffande detta. Detta är möjligt, därför att huden är en konstgjord skapad bioorganisk form av protoplasma, alltså till-samman en substans av levande celler (liksom hos människan, djur och växter) som är omgiven av cellmembran; indelat i cytoplasma och karyoplasma (pschyrembel).

Jämte den konstgjorda bioorganiska huden förfogar varje android över en konstgjord bioorganisk hjärna som en avbild av en mänsklig hjärna, och fungerar på samma sätt som en sådan. Till följd härav är androiderna begåvade med ett självständigt tänkande, uppfattande, urskiljande, avgörande och handlande liksom lärande, följaktligen har de också en egen personlighet och egna intresseområden som de kan ägna sig åt, vilket också kommer till uttryck i sysselsättningen. Därmed är däremot gränser satta för dem genom subatomara elektronikbestämmelser i det avseende, att de aldrig riktar sig mot någon som helst livsform i ur-artande form. De är också mäktiga väldigt många sinnesrörelser och känslor och besitter på grund därav också ett bioorganiskt psyke, genom detta kommer deras stämningar till uttryck_ Och då de besitter en levande hjärna och ett levande psyke, så kan de också känna ångest, glädje, sorg och lidande osv. De har däremot inte förmågan till några som helst emotioner, som felaktigt betecknas av jordemänniskorna som känslor, fastän detta är två diametralt motsatta faktorer. Sexuell drift har däremot androiderna ingen förmåga till, då de inte besitter någon sexualitet, följaktligen kan de inte heller fortplanta sig, men däremot kan de genom arrangemang konstruera androider som de själva. Då androiderna besitter en bioorganisk hjärna och ett psyke, har de också förmågan till känslomässiga impulser. Hos plejarerna existerar sålunda bara androider som är av ren fredlig form och alltså aldrig konstrueras för °fredliga ändamål. Androidernas livsunderhållsenergi består inte utav mat och dryck som hos människorna, utan av elektromagnetiska energier, som skapas av de minsta energigeneratorer i deras kroppar liksom av kosmiska-elektromagnetiska energier och speciellt tillförda näringsämnen som inte producerar några avfallsprodukter och därigenom håller hjärnan och huden levande.


Billy

 

 

Läsarfråga


Som vi har erfarit, besitter androider en konstgjord hjärna, liknande eller samma som den mänskliga och dessutom skall androiderna vara bärare av en andeform. Är detta möjligt, emedan de uppvisar en liknande svängning som en mänsklig livsform? Och i detta samman-hang följer också frågan, på vilket sätt och vis kan då androiderevolutionera och hur skiljer sig deras andeformer i förhållande till människorna?


Silvano Lehman, Schweiz

Svar


Androidens hjärna är en konstgjord, livsduglig och fullt omfattande funktionsduglig, bioorga-nisk kopia av den mänskliga hjärnan. Den enda skillnaden till den mänskliga hjärnan är den att androidhjärnan består av konstgjord skapad levande materia, som laboratoriemässigt blir framodlat av konstgjort skapade levande hjärnceller. Därvid handlar det inte om en kloning, därför att inga celler används från andra livsformer, utan bara konstgjord skapad materia blir använt Då det vid android-hjärna handlar om en fullständig funktionsduglig struktur, som — liksom en mänsklig hjärna — bara växer upp långsamt, är den första tiden bara en instinktmässig tillväxtfas, men varefter från den 21,a dagen det egentliga livet utvecklas, därför att nämligen då etabärar sig en andeform i hjärnan som uppvisar en genomsnittlig livslängd av 1000 år —exakt som plejarernas liv.

En andeform som tar plats i en ny androidhjärna, är på samma sätt en så kallad nyandeform med en den tillhörande totalmedvetenhetsblock liksom den därur skapade personligheten resp. ett medvetande. Men i enlighet därmed att alltså nyandeformen och den nya personlig-heten är utan absolut varje vetande osv. är, således på samma sätt som är fallet hos människor och deras andeform, måste också varje android oupphörligt absolvera sitt lärandes utvecklingsförlopp, för att bli vetande och vis. Lärodifferensen och läraridets metod hos andmiderna gentemot människorna ligger däremot i det att dessa genom allehanda teknisktsuggestiva läroprocesser inom kortaste tid upptar och lagrar i sig alla omfattande och nödvändiga baskunskaper, varigenom naturligtvis också andeformenevolutionerar mycket snabbt, Är denna baskunskap given, då börjar det egentliga larandet under det fortsatta och hela livet som också är fallet hos människorna. Liksom hos människornas andeform, djurens och växternas är det också så reglerat hos androidernasandeform från skapelsebörjan att andeformen efter det materiella upplösandet resp. den materiella bioorganiska hjärnans död bara återigen kan reinkarnera i sina likar och således i en androidhjärna. Detta naturligtvis tillsammans med den med det sammanslutna totalmedvetenhetsblocket, den — liksom hos människor — skapat ett nytt medvetande resp. en ny personlighet för återfödelsen av andeformen. Såsom därvid genom den skapandenaturliga lagmässigheten är fastställd, kan en skapande-mänsklig andeform i varje fall alltid bara reinkarnera i släktet av en mänsklig livsform — tillsammans med totalmedvetenhets-blocket och en vid varje tillfälle ny personlighet resp_ ett nytt medvetande. Det betyder att genom den skapande naturliga lagen också är bestämt att varje andeform alltid bara enligt sin totalevolutionsstadium och enligt sitt släkte och art kan inkarnera i en livsform. Det garanterar att t.ex. en mänsklig andeform inte kan återfödas i en annan livsform, som t.ex. i ett djur eller i en växt eller i en underutvecklad mänsklig ras. Så kan varje andeform bara reinkarnera som nyandeform i en egen ända från grunden fastställd livsform. Andeformen i en svart eller vit människa kan sålunda bara åter reinkarnera i en vit eller svart människa, andeformen i en android-hjärna kan bara åter reinkarnera i en android-hjärna, andeformen i ett bestämt djursläkte eller djurart bara i det motsvarande djursläktet eller djurarten, och natur-ligtvis förhåller det sig på samma sätt med växtvärldens andeformer osv. Enbart denna skapelselagmässiga reglering garanterar att allting i varje avseende har sin riktighet och att ingen devolution, utan bara en evolution äger rum beträffande andeformen som genom människorna osv. är absolut oangriplig och med avseende på en en styrd medveten eller omedveten påverkan är absolut tabu samt i varje hänseende är immun mot vilka som helst sjukdomar. Således kan andeformenresp_ anden till följd av deras/sin okroppsliga skapande-energetiska existens aldrig bli skadad eller sjuk och därför kan aldrig en andesjukdom inträffa. Detta i motsats till medvetandet, som inte är ande-energetisk, utan är av materiell natur. En skadande mottaglighet blir enbart förbehållen det materiella medvetandet, som genom inre och yttre inflytanden tar skada och kan bli sjuk, så att alltså en medvetenhetssjukdom förmår att framträda.


Billy

* * * * * * *

Leserfrage


Was genau ist der Gesamtbewusstseinblock? Was ist seine Aufgabe? Was wird darin gespeichert? Ich meine damit: Werden darin nur geistig relevante Werte abgespeichert oder auch Dinge des «alltäglichen Lebens» (Erfahrungen, Gefühle, Erlebnisse etc...), die mit geistigen Werten nichts bzw. nicht viel zu tun haben? Werden darin auch alle Ex-Persönlichkeiten einer Geistform abgespeichert, nachdem der jeweilige materielle Körper gestorben ist (oder lösen sich diese tatsächlich komplett auf, und zwar ohne Speicherung)?


Barbara Lotz/Deutschland


Antwort


Das sind viele Fragen auf einmal, die sich jedoch gesamthaft um ein Belang drehen und deshalb als Gesamtheit beantwortet werden müssen:

Der Gesamt-Bewusstseinblock des Menschen führt auf eine schöpferische Gesetzmässigkeit zurück, jedoch ist er nicht von Grund auf in die Geistform integriert. Tatsächlich nämlich wird dieser Block erst durch die Geistform selbst erschaffen, eben Kraft des schöpferischen Gesetzes, dass auch die Geistform aus den zwei Polen Negativ und Positiv bestehen muss in der Existenz des materiellen Körpers. Die Geistform selbst bildet dabei den Positiv-Wert, während der Gesamt-Bewusstseinblock den Negativ-Wert verkörpert, der in direktem Zusammenhang mit dem von ihm ausgehenden Materiell-Bewusstsein steht, das sich selbst durch eigene Kraft gedankenbildend beeinflusst und auch selbst evolutioniert. Gleichzeitig steht das -Materiell-Bewusstsein auch in einer speziellen Form mit dem ganzen materiellen Körper in Verbindung, weshalb es auch heisst, dass der Materiell-Körper den Negativ-Wert bildet. Das gilt auch in bezug der Tiere usw., nur dass hier ein Gesamt-Instinkt-Bewusstseinblock und ein Instinkt-Bewusstsein gegeben sind und also keine bewusste Bewusstheit. Doch nun zurück zur Geistform, die beim Menschen den Gesamt--Bewusstseinblock erschafft, oder in der Tierwelt usw. den Gesamt-Instinkt-Bewusstseinblock. Erst ist eine noch unwissende Neugeistform - beim Menschen wie beim Tier usw.-, die noch über keinen Gesamt--Bewusstseinblock resp. Gesamt-Instinkt-Bewusstseinblock verfügt, wodurch aus diesem heraus in sich selbst ein menschliches Bewusst-Bewusstsein resp. ein Materiell-Bewusstsein oder bei Tieren usw. ein tierisches Instinkt-Bewusstsein erschaffen werden könnte. Und wenn wir nun einmal nur vom Menschen sprechen, kommt also bei einem noch unwissenden und einem erstmals einen materiellen Körper bewohnenden Neugeist das schöpferische und in der Geistform impulsmässig lagernde Gesetz zur Geltung, aus sich selbst heraus einen Gesamt-Bewusstseinblock zu erschaffen. Dieser erschafft dann aus sich selbst heraus wiederum das bewusste Materiell-Bewusstsein und somit also die eigentliche Persönlichkeit, die dann das materielle Leben bewältigt, lernt und nach dem Ableben des materiellen Körpers wieder vergeht. Verbunden mit der Geistform, die nach dem Ableben des materiellen Körpers in einen eigenen Jenseitsbereich überwechselt, geschieht das gleiche mit dem Gesamt-Bewusstseinblock, der ebenfalls in einen ihm eigenen Jenseitsbereich eingeht. In diesem arbeitet der Block durch seine neutrale Energie zusammen mit der Persönlichkeit noch alles vollständig auf, was aus dem vergangenen aktuellen Leben noch nicht verarbeitet ist. Findet diese Aufarbeitung ihre Vollendung, dann wird durch die Kraft und Energie des Gesamt--Bewusstseinblocks die Persönlichkeit in reine neutrale Energie aufgelöst, die keinerlei alte Persönlichkeitsimpulse mehr beinhaltet. Diese neutrale Geist-Energie findet dann vom Gesamt-Bewusstseinblock dafür Verwendung, daraus eine absolut neue Persönlichkeit und also ein neues Bewusstsein zu erschaffen, die mit der aufgelösten und vergangenen Persönlichkeit resp. mit dem alten Bewusstsein keinerlei Gleich-heiten mehr aufweist. Diese neue Persönlichkeit ist es dann, die zusammen mit der reinkarnationsfäh-igen Geistform und deren Gesamtbewusstseinblock in einem neuen menschlichen Körper geboren wird. Daraus geht auch hervor, dass keine Persönlichkeit und also kein Mensch wiedergeboren werden kann, weil dies einzig und allein der allzeit beständigen Geistform vorbehalten bleibt. Nur die Geistform ist also durch schöpferische Gesetzmässigkeiten der Wiedergeburt eingeordnet, nicht jedoch die Persönlichkeit. Während der aktuellen Lebenszeit der Persönlichkeit resp. des Bewusstseins, werden laufend alle Dinge wie Gedanken, Gefühle, Bewegungen, Fähigkeiten und Emotionen usw. usf. in den Speicherbänken abgelagert und für alle Zeiten registriert und festgehalten. Stirbt der materielle Körper, dann entschwindet das Bewusstsein resp. die Persönlichkeit (Persönlichkeit und Bewusstsein sind zwei verschiedene Begriffe für ein und dasselbe), die/das im Gesamtbewusstseinblock integriert ist, in einem dem Geistform-Jenseitsbereich angegliederten eigenen Jenseitsbereich. In diesem Bereich wird durch die Kraft der neutralen Gesamtbewusstseinblock-Energie all das während des aktuellen Lebens noch Unverarbeitete der Persönlichkeit resp. des Bewusstseins aufgearbeitet, wobei alles daraus neutral-wertvoll Entstehende in die Geistform in deren Jenseitsbereich transferiert wird. Gleichzeitig wird alles und jedes in die Speicherbänke übertragen und also dort gespeichert. Ist der Prozess der Verarbeitung beendet, dann löst sich die Persönlichkeit in reine Geistenergie auf, die vom Gesamtbewusstseinblock in eine absolut neue Persönlichkeit resp. in ein neues Bewusstsein umgeformt wird, die/das mit der früheren Existenz keinerlei Bewandtnis oder Gleichheit mehr hat. Das aber wurde bereits einführend und ausführlich erklärt. Die neue Persönlichkeit resp. das neue Bewusstsein, die/das mit der allein reinkarnationsfähigen Geistform geboren wird und ein einmaliges aktuelles Leben führt, ist absolut unwissend in jeder Beziehung, folglich sie/es also des lebenslangen Lernens bedarf, um Wissen zu sammeln und Liebe und Weisheit zu bilden. Schwingungsmässig und unterbewusst auf einer eigenen Frequenz jedoch mit den Speicherbänken verbunden, werden in unterbewusster Weise Impulse aus den eigenen früheren Persönlichkeiten und deren Existenz «abgezogen».

Dadurch treten Ahnungen und alther erarbeitetes Wissen in Erscheinung, wodurch die neue Persönlichkeit resp. das neue Bewusstsein sehr schnell lernt und - zusammen mit dem neu erarbeiteten Wissen - stetig wissender und weiser wird. Aus den Speicherbänken «abgezogene» Wissens-Impulse und Erinnerungs-Impulse in bezug auf Wissen und Weisheit aus früheren Existenzen treten in der Regel als Ahnungen auf, von denen der Mensch im Regelfall aber nicht weiss, woher diese stammen. In dieser Folge nennt er sie im Unverstehen der Wahrheit dann Inspirationen, die er irgendwelchen anderen Ebenen oder Wesen zuschreibt, obwohl sie wahrheitlich auf persönlich eigenen Speicherimpulsen eigener früherer Persönlichkeiten beruhen. Sind die Geistform und die Persönlichkeit resp. das Bewusstsein des Menschen zu einem bestimmten hohen Grad evolutioniert, dann können die eigenen Impulse des gegenwärtig aktuellen Lebens sowie die Impulse eigener früherer Persönlichkeiten aus den Speicherbänken «abgerufen» werden, wodurch sich der Mensch bewusst Wissen und Weisheiten von seinen früheren Persönlichkeiten früherer Leben nutzbar machen kann. Frequenzähnlichkeiten mit anderen Persönlichkeiten können dabei ebenfalls nutzbar sein, wenn «verwandte» Wissensimpulse abgerufen und zur Evolution genutzt werden können.


Billy


Leserfrage

Was ist der Unterschied zwischen Androiden und Robotern? Kennen Androiden auch Gefühle, Empfindungen, Ängste und Schmerzen, und haben sie eine Sexualität?


Silvano Lehmann, Schweiz


Antwort

Gemäss den Erklärungen der Plejaren sind die Belange um die Androiden und Roboter in etwas anderer Form zu betrachten, als dies die Erdenmenschen verstehen: Bei Robotern handelt es sich grundsätzlich um reine mechanisch-konstruierte Maschinen, die ihre Bewegungen und Tätigkeiten nur durch vorprogrammierte Befehle auszuführen vermögen. Roboter sind also nicht in der Lage, irgendwelche selbständige Befehle für sich selbst zu erzeugen und durchzuführen, folglich sie bei einem Schaden an sich selbst diesen auch nicht selbständig suchen und beheben können. Roboter sind immer von vorgefertigten Programmierungen abhängig und sind also auch in keiner Weise eines eigenen Denkens, Entscheidens und Handelns fähig. Androiden sind teils mechanischer, elektronischer sowie bioorganischer Natur. In diesen Formen besitzen sie in bezug der äusseren Hülle eine Haut (= Integumentum commune), bestehend aus 1. Kutis: Epidermis, (die sogenannte Oberhaut), Dermis (die sogenannte Lederhaut); 2. Subcutis: Tela subcutanea (Unterhautbindegewebe und Fettgewebe). Die Haut ist das oberflächengrösste Organ der Androiden (auch beim Menschen) und umfasst je nach deren Grösse 1,5 bis 2 Quadratmeter Fläche (normale Erdenmenschen-Grösse, wie diese auch bei den Plejaren gegeben ist. Die Haut der Androiden stellt (wie beim Menschen) einen Schutz dar und hat die Aufgabe der Wärmeregulation sowie der Aufnahme von Sinnesreizen. Demzufolge vermögen die Androiden also organisch äussere Dinge zu erfühlen, wodurch sie in der Lage sind, selbst Dinge zu handhaben, die ein grosses Fingerspitzengefühl und also eine diesbezügliche Feinfühligkeit erfordern. Dies ist möglich, weil die Haut eine künstlich erzeugte bioorganische Form von Protoplasma ist, also gesamthaft eine Substanz lebender Zellen (wie auch bei Mensch, Tier und Pflanze), die von der Zellmembran umgeben ist; unterteilt in Zytoplasma und Karyoplasma (Pschyrembel).

Nebst der künstlich-bioorganischen Haut verfügt jeder Android über ein künstliches bioorganisches Gehirn, das, als Ebenbild eines menschlichen Gehirns, gleichermassen wie ein solches funktioniert. Demgemäss sind die Androiden eines selbständigen Denkens, Erfassens, Erkennens, Entscheidens und Handelns sowie Lernens fähig, folglich sie auch eine eigene Persönlichkeit und eigene Interessensgebiete haben, denen sie sich zuwenden können, was sich so auch in bezug der Tätigkeit ergibt. Dabei sind ihnen jedoch durch subatomare Elektronik-Regelungen Grenzen in der Hinsicht gesetzt, dass sie sich niemals in ausartender Form gegen irgendwelche Lebensformen richten. Sie sind auch sehr vielen Gefühlsregungen und Empfindungen mächtig und besitzen folgedessen auch eine bioorganische Psyche, durch die ihre Stimmungen zum Ausdruck kommen. Und da sie ein lebendiges Gehirn und eine lebendige Psyche besitzen, so können sie auch Angst, Freude, Trauer und Leid usw. fühlen. Sie sind jedoch nicht irgendwelchen Emotionen fähig, die irrtümlich von den Erdenmenschen auch als Gefühle bezeichnet werden, obwohl diese zwei grundverschiedene Faktoren sind. Sexueller Triebe sind die Androiden jedoch nicht fähig, da sie keine Sexualität besitzen, folglich sie sich also auch nicht fortpflanzen können, jedoch fähig sind, auf Anordnung hin ihresgleichen zu konstruieren. Da die Androiden ein bioorganisches Gehirn und eine Psyche besitzen, sind sie also auch gefühlsmässiger Regungen fähig. Bei den Plejaren existieren so nur Androiden, die rein friedlicher Form sind und also niemals für unfriedliche Zwecke konstruiert werden.

Die Lebenserhaltungsenergie der Androiden besteht nicht aus Essen und Trinken wie beim Menschen, sondern aus elektromagnetischen Energien, die aus kleinsten Energie-Generatoren in ihrem Leib erzeugt werden sowie aus kosmisch-elektromagnetischen Energien und besonders zugeführten Nährstoffen, die keine Abfall-produkte erzeugen und durch die im weiteren auch das Gehirn und die Haut lebendig erhalten werden.


Billy


Leserfrage

Wie wir erfahren haben, besitzen Androiden ein künstliches Gehirn, ähnlich oder gleich dem menschlichen, und ausserdem sollen die Androiden auch Träger einer Geistform sein. Ist dies möglich, weil sie eine ähnliche Schwingung aufweisen wie eine menschliche Lebensform? Und in diesem Zusammenhang ergibt sich auch die Frage, in welcher Art und Weise denn Androiden evolutionieren können und wie sich deren Geistformen zu denen der Menschen unterscheiden?


Silvano Lehmann, Schweiz


Antwort

Das Gehirn der Androiden ist eine künstliche, lebensfähige und vollumfänglich funktionsfähige, bioorganische Nachbildung des menschlichen Gehirns. Der einzige Unterschied zum menschlichen Gehirn ist der, dass das Androiden-Gehirn aus künstlich erzeugter lebender Materie besteht, die aus künstlich erzeugten lebenden Gehirnzellen labormässig herangezüchtet wird. Dabei handelt es sich nicht um ein Klonieren, weil keine Zellen anderer Lebensformen, sondern nur künstlich erzeugte Materie verwendet wird. Da es sich beim Androiden-Gehirn um eine voll funktionsfähige Struktur handelt, die - wie ein menschliches Gehirn - nur langsam heranwächst, ist die erste Zeit nur eine naturtriebmässige Wachstumsphase, wonach sich aber am 21. Tage das eigentliche Leben entwickelt, weil sich dann nämlich eine Geistform im Gehirn etabliert, das eine Lebensdauer von durchschnittlich 1000 Jahren aufweist - exakt wie das Leben der Plejaren. Eine Geistform, die in ein neues Androiden-Gehirn hineingebiert, ist gleichermassen eine sogenannte Neugeistform mit einem ihr zugehörenden Gesamtbewusstseinblock sowie der daraus erzeugten Persönlichkeit resp. einem Bewusstsein. Demgemäss aber, dass also die Neugeistform und die neue Persönlichkeit absolut ohne jegliches Wissen usw. sind, also gleichermassen, wie das beim Menschen und seiner Neugeistform der Fall ist, muss auch jeder Android unaufhörlich seinen Werdegang des Lernens absolvieren, um wissend und weise zu werden. Der Lernunterschied und die Methode des Lernens bei den Androiden gegenüber dem Menschen liegt jedoch darin, dass diese durch allerlei technisch-suggestive Lernvorgänge innerhalb kürzester Zeit alles umfängliche und notwendige Grundwissen in sich aufnehmen und speichern, wodurch selbstredend auch die Geistform sehr schnell evolutioniert. Ist dieses Grundwissen gegeben, dann beginnt das eigentliche Lernen während des weiteren und gesamten Lebens, wie das auch beim Menschen der Fall ist. Wie bei der Geistform des Menschen, des Tieres und der Pflanze ist es auch bei der Geistform des -Androiden von Schöpfungsbeginn an geregelt, dass die Geistform nach dem materiellen Vergehen resp. Sterben des materiellen bioorganischen Gehirns wiederum nur in ihresgleichen und also in einem -Androi-den-Gehirn reinkarnieren kann. Das natürlich zusammen mit dem mit ihr verbundenen Gesamt--bewusstseinblock, der - wie beim Menschen - für die Wiedergeburt der Geistform ein neues -Bewusstsein resp. eine neue Persönlichkeit erschafft. Wie dabei durch die schöpferisch-natürliche Gesetzmässigkeit vorgegeben ist, kann eine schöpferisch-menschliche Geistform in jedem Fall nur immer in der Gattung einer menschlichen Lebensform - zusammen mit dem Gesamtbewusstseinblock und einer jeweils neuen Persönlichkeit resp. einem neuen Bewusstsein - reinkarnieren.

Das bedeutet, dass durch das schöpferisch-natürliche Gesetz auch bestimmt ist, dass jede Geistform immer nur gemäss ihrem Gesamtevolutionsstand und gemäss ihrer Gattung und Art in einer Lebensform inkarnieren kann. Das gewährleistet, dass z.B. eine menschliche Geistform nicht in einer anderen Lebensform, wie z.B. in einem Tier oder in einer Pflanze oder in einer unterentwickelteren menschlichen Rasse, wiedergeboren werden kann. So kann jede Geistform nur in einer ihr eigens von Grund auf als Neugeistform zubestimmten Lebensform reinkarnieren. Die Geistform eines weissen oder schwarzen Menschen kann so also nur wieder in einem weissen oder schwarzen Menschen reinkarnieren, die Geistform eines Androiden-Gehirns nur wieder in einem Androiden-Gehirn, die Geistform einer bestimmten Tiergattung oder Tierart auch nur in der entsprechenden Tiergattung oder Tierart, und selbstredend verhält es sich gleichermassen mit den Geistformen der Pflanzenwelt usw.

Allein diese schöpfungsgesetzmässige Regelung gewährleistet, dass alles in jeder Beziehung seine Richtigkeit hat und keinerlei Devolution, sondern nur eine Evolution in bezug der Geistform stattfindet, die durch den Menschen usw. absolut unangreifbar und hinsichtlich einer gesteuerten bewussten oder unbewussten Beeinflussung absolut tabu sowie in jeder Beziehung gegen irgendwelche Krankheiten immun ist. Also kann die Geistform resp. der Geist infolge ihrer/seiner immateriellen schöpferisch-energetischen Existenz niemals geschädigt oder krank werden und niemals eine Geisteskrankheit auftreten. Dies im Gegensatz zum Bewusstsein, das nicht geist-energetischer, sondern materieller Natur ist. Eine schädigende Anfälligkeit bleibt allein dem materiellen Bewusstsein vorbehalten, das durch innere und äussere Einflüsse Schaden nehmen und krank werden kann, so also eine Bewusstseinskrankheit in Erscheinung zu treten vermag.


Billy