FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org
Ett viktigt inlägg i abortfrågan


Förklarat av Inger WiklundFör att bättre kunna hantera abortfrågan på ett korrekt och genomtänkt sätt så måste människor först vara införstådda med en rad viktiga faktorer. En utav dessa är att vi människor i allra högsta grad är andliga varelser. Vi är således inte bara materiella varelser som styrs av kemiska processer med en enda början och ett enda slut, utan vår existens är betydligt mer komplicerad än så. För att vara en fulländad och komplett människa måste alla bitar finnas på plats, såväl de grovmateriella som de finmateriella. I grova drag är det grovmateriella i människan det vi kan se och ta på och det finmateriella är den andliga delen. Den andliga delen av människan kallas för ande eller andeform, vilken är ett neutralexisterande könlöst fragment Skapelsemässig energi som genomgår en serie av liv. Denna ande, som är varje människas egentliga "jag", har sitt säte i den mänskliga hjärnan och manifesterar sig även, utan undantag, i varje levande cell i vår kropp, varur hon egentligen lever. Således, utan denna ande/andeform skulle den mänskliga varelsen inte kunna leva en enda sekund.


Då sädescell och äggcell möts och bildar en gemensam enhet, ett embryo, är detta begynnelsen till ett nytt mänskligt liv. Dock måste detta lilla embryo genomgå en speciell utvecklingsfas för att slutligen betecknas som människa. Så länge som hjärnan ännu inte hunnit utveckla sig i detta lilla embryo så finns heller inget säte för anden/andeformen att ta plats i. Först på embryots 21:a dag i livmodern bildas hjärnan och det är då anden, dess egentliga "jag", träder in i detsamma. Således, först på denna dag är det lilla embryot att betrakta som en människa, även om den ännu är mycket, mycket ung och i övrigt outvecklad. Alltså först efter denna dag, den 21:a i livmodern, är det mord att göra en abort, men således inte innan. I och med att forskningen inte kommit så långt ännu, gällande att kunna fastställa sjukdomar och missbildningar på embryon, så är vi tvungna att till viss del se mellan fingrarna men ändå sträva efter att fatta de viktiga besluten så tidigt som möjligt. Detta är ytterst viktigt! Numera tvingas tyvärr ofta den gravida kvinnan att genomgå en lång, mödosam och utdragen process inför en abort. Detta är inte till gagn för någon eftersom hon därmed, utöver alla andra fysiska och psykiska plågor, även ofta tvingas att begå ett mord. Ett mord som skulle kunna ha förhindrats om bara aborten utförts i tid. Vetenskapen borde aktivt jobba sig ner till denna gräns (21:a dagen i livmodern) gällande fastställande av sjukdomar och missbildningar för det blivande barnets och föräldrarnas bästa. Dock bör det sägas, att ex. en saknad tå inte är anledning till en abort.


Men även är det så, att varje ny människa som avlas skall avlas utifrån de förutsättningar att det är önskat av de båda blivande föräldrarna, kvinnan och mannen, och skall kunna erbjudas en trygg och kärleksfull uppväxt. Dock är enbart dessa kriterier inte tillräckliga och nog. För också är det så, att de blivande föräldrarnas fysiska och psykiska tillstånd vid befruktningen till stor del är avgörande för det blivande barnets hälsa i alla avseenden. Därför skall inga barn heller avlas vid fysiska eller psykiska sjukdomstillstånd. Ej heller under påverkan av droger, och utrensning av sådana skall påbörjas långt i förväg. Betänk ex. vilket trauma en blivande mamma utsätts för under en våldtäkt/incest och betänk det tillstånd förövaren befinner sig i. Detta är ett mycket dåligt utgångsläge för den nya lilla individen som är på väg att bli till. En graviditet som påbörjas i en sådan illasinnad handling borde man inte låta fortgå. Denna individ kan med mycket stor sannolikhet få bestående skador som ligger den till last hela livet och hämmar dess utveckling i alla avseenden, såväl fysiskt, psykiskt och andligt. Skadorna kan vara av varierande slag och omfattning för denna individ som skall växa upp i en familj och även integreras med yttervärlden. På så vis så kommer denna illasinnade skada således inte bara att drabba individen själv och familjen utan faktiskt även hela samhället.


Rökning är också en bov i dramat. Nuförtiden så brukar de allra flesta blivande mödrar, som är rökare, att vara så förnuftiga att de avstår från rökning under graviditeten, men detta är faktiskt inte tillräckligt. Ty redan så tidigt som 18 månader innan den planerade befruktningen skall både kvinnan och även mannen helt avstå från denna ovana. Allt för att deras kroppar skall hinna renas och vara fria från denna förgiftning som rökningen innebär. Det bästa vore naturligtvis att alltid vara helt fri även från sådana begär.


Tyvärr så har vetenskapen och forskarna här ännu ytterst lite vetskap i dessa ärenden jag nu beskrivit, icke desto mindre, utefter vad jag lärt mig, äger de sin riktighet.


Kristna och liknande religiösa aspekter i denna fråga är således förkastliga och huvudlösa då de helt uppenbart hindrar den mänskliga andliga utvecklingen även såväl som människans fysiska och psykiska utveckling.